Uppdaterad lagstiftning: 2009

29.12.2009/1766
Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
29.12.2009/1705
Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
29.12.2009/1698
Kommunstrukturlag
29.12.2009/1687
Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
29.12.2009/1686
Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
29.12.2009/1672
Miljöskyddslag för sjöfarten
29.12.2009/1664
Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet
22.12.2009/1600
Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag
22.12.2009/1599
Lag om bostadsaktiebolag
22.12.2009/1279
Lag om växtförädlarrätt
22.12.2009/1276
Statsrådets förordning om lönegaranti
22.12.2009/1265
Lag om försök med vikariehjälp för renskötare
22.12.2009/1264
Lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare
22.12.2009/1250
Lag om inkomstskatteskalan för 2010
22.12.2009/1197
Lag om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk
22.12.2009/1183
Lag om bundet långsiktigt sparande
22.12.2009/1171
Lag om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker
22.12.2009/1166
Lag om tillhandahållande av tjänster
17.12.2009/1153
Arbets- och näringsministeriets förordning om pendlingsregioner
10.12.2009/1087
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2010
17.12.2009/1082
Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet
11.12.2009/1069
Lag om Finlands miljöcentral
11.12.2009/1038
Lag om passagerarfartygs personlistor
24.11.2009/989
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2010
26.11.2009/979
Statsrådets förordning om Finlands Akademi 979/2009
27.11.2009/953
Lag om Brottspåföljdsmyndigheten
27.11.2009/944
Lag om Haus kehittämiskeskus Oy
20.11.2009/922
Lag om Finlands Akademi
20.11.2009/906
Statsrådets förordning om regionförvaltningsverken
20.11.2009/903
Lag om införande av lagstiftningen om statens regionförvaltningsreform
20.11.2009/898
Lag om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken
20.11.2009/897
Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna (Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna samt om närings-, trafik- och miljöcentralernas utvecklings- och förvaltningscenter)
20.11.2009/896
Lag om regionförvaltningsverken
13.11.2009/877
Lag om ombildning av Luftfartsverket till aktiebolag
13.11.2009/876
Lag om ombildning av Rederiverket till aktiebolag
13.11.2009/875
Lag om ombildning av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet till aktiebolag
13.11.2009/862
Lag om Trafikledsverket
6.11.2009/852
Lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010
6.11.2009/851
Lag om Folkpensionsanstaltens rätt att få klientuppgifter som gäller tolktjänst för handikappade
6.11.2009/850
Lag om bolagisering av de funktioner vid Statens tekniska forskningscentral som hänför sig till utvecklingen och förvaltningen av intresseföretag
6.11.2009/849
Lag om bolagisering av experttjänsterna vid Statens tekniska forskningscentral
6.11.2009/829
Lag om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen
15.10.2009/770
Statsrådets förordning om universiteten
16.10.2009/765
Veterinärvårdslag
9.10.2009/738
Lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
11.9.2009/687
Lag om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet
21.8.2009/661
Lag om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
7.8.2009/617
Lag om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
13.8.2009/616
Statsrådets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
24.7.2009/593
Lag om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
24.7.2009/584
Lag om införande av lagstiftningen om överföring av inskrivningsärenden
24.7.2009/573
Lag om köpvittnen
24.7.2009/569
Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården
24.7.2009/559
Lag om införande av universitetslagen
24.7.2009/558
Universitetslag
26.6.2009/520
Lag om ikraftträdande av vissa bestämmelser i utsökningsbalken
26.6.2009/519
Lag om Riksfogdeämbetet
26.6.2009/494
Dammsäkerhetslag
26.6.2009/483
Lag om utbetalning av bostadssparpremie 2009–2011
12.6.2009/435
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen
12.6.2009/421
Lag om en infrastruktur för geografisk information
12.6.2009/410
Lag om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet
4.6.2009/394
Statsrådets förordning om medling i arbetstvister
29.5.2009/383
Lag om avhjälpande av vissa miljöskador
29.5.2009/362
Lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
28.5.2009/346
Statsrådets förordning om statliga myndigheters sigill och stämplar
15.5.2009/333
Lag om anslag för hälsofrämjande
8.5.2009/305
Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet
24.4.2009/299
Lag om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder
24.4.2009/276
Lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
24.4.2009/273
Lag om kandidaters valfinansiering
17.4.2009/249
Lag om ombildning av Utbildningscentret för undervisningssektorn till aktiebolag
2.4.2009/229
Statsrådets förordning om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
26.3.2009/205
Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten
27.2.2009/105
Viltskadelag
29.1.2009/47
Lag om godkännande av läkare som sjömansläkare
23.1.2009/26
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
23.1.2009/19
Lag om myndigheters sigill och stämplar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.