Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

30.12.2008/1111

Statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2013. Se ikraftträdelsestadgandet L 1001/2012.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 2 kap. 4 och 5 § samt 8 kap. 3 § i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), av dem 2 kap. 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1053/2008 och 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 14/2007 och i nämnda lag 1053/2008:

1 §
Inledande av företagsverksamhet eller eget arbete

Om exceptionellt sysselsättande arbetsskeden ansluter sig till förberedelserna för företagsverksamheten, ska verksamheten anses ha inletts, på det sätt som avses i 2 kap. 4 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), redan innan den egentliga produktionsverksamheten börjar.

Sådan företagsverksamhet som avses i 3 § i handelsregisterlagen (129/1979) ska anses ha inletts senast den dag en anteckning om den anmälan som avses i nämnda paragraf gjordes i handelsregistret, om företagaren inte visar något annat.

2 §
Upphörande med och avbrott i företagsverksamhet

Om det inte finns skäl att göra någon annan bedömning, ska företagsverksamhet som avses i 2 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa anses ha upphört, då

1) en domstol på initiativ av en gäldenär eller en borgenär har beslutat om försättande i konkurs,

2) ett aktiebolag eller ett andelslag har försatts i likvidation,

3) ett avtal om upplösning av något annat bolag än ett aktiebolag har ingåtts mellan alla bolagsmännen,

4) det med stöd av ett intyg utfärdat av myndighet är uppenbart att bolagets verksamhet inte kommer att fortsättas; eller

5) en yrkesutövare har avstått från pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och från övriga försäkringar som normalt ansluter sig till företagsverksamhet, till skatte- och andra myndigheter anmält att verksamheten avslutas samt avstått från de lokaler som han eller hon använt i företagsverksamheten.

I de fall som avses i 1 mom. 2–5 punkten förutsätter avslutandet av företagsverksamheten dessutom att man avstått från de omsättnings- och anläggningstillgångar som ansluter sig till företagsverksamheten eller att man till den som betalt en förmån för periodisering av försäljningsvinsten har gjort en försäljningsvinstkalkyl över tillgångarna. Om man inte har avstått från omsättnings- och anläggningstillgångarna eller om en försäljningsvinstkalkyl inte har presenterats, anses företagsverksamheten vara avbruten.

3 §
Sökande till yrkesutbildning

Den som är under 25 år och saknar yrkesutbildning anses söka till utbildning aktivt på det sätt som avses i 8 kap. 3 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, om han eller hon vid varje gemensam ansökan söker till minst tre sådana yrkesutbildningar som leder till examen, i fråga om vilka han eller hon uppfyller kraven för att bli antagen som studerande.

En ung person som avses ovan i 1 mom. anses uppfylla kraven för att bli antagen som studerande om han eller hon uppfyller kraven enligt 4 mom. och i gemensam ansökan

1) efter att ha slutfört grundskolans lärokurs söker till en yrkesutbildning på andra stadiet, eller

2) efter att ha avlagt studentexamen söker till en utbildning som leder till yrkeshögskolexamen eller till en yrkesutbildning på andra stadiet inom en kvot som reserverats för personer som avlagt studentexamen.

Ett av de tre ansökningsalternativ som avses i 1 mom. kan utgöras av en utbildning som inte omfattas av den gemensamma ansökan men som leder till examen och främjar yrkesfärdigheten eller i fråga om en person som endast har slutfört grundskolans lärokurs på motsvarande sätt av ansökan till gymnasiet.

Som sådana grunder för antagning av studerande anses dessutom

1) krav som särskilt anges gällande hälsa eller lämplighet i fråga om utbildningen,

2) utredning om egna särskilda färdigheter, egenskaper eller anlag i fråga om den unga person som avses i 1 mom., om sådana förutsätts för antagning till utbildningen.

I denna paragraf avses med gemensam ansökan ett sådant urvalsförfarande som avses i statsrådets förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna (353/2003) samt statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning (30/2008).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 30 december 2002 om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner (1351/2002) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.