Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

19.12.2008/1009

Lag om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om hur undersökningar ska ordnas inom hälso- och sjukvården på begäran av polisen, åklagaren eller domstolen för att utreda misstanke om sexual- och misshandelsbrott mot barn och bedöma skador till följd av ett sådant brott. (8.11.2013/793)

Denna lag tillämpas på barn som när undersökningen inleds är under 16 år eller, om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets hälsotillstånd och utveckling, under 18 år.

2 §
Utförande av undersökningar

Samkommunerna för de sjukvårdsdistrikt som avses i 24 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) ska sörja för ordnandet av undersökningar enligt 1 § i denna lag.

Den enhet som utför undersökningarna ska ha den personal som krävs för undersökningarna samt de lokaler och den utrustning som behövs. Den som utför undersökningar som avses i 1 § ska ha den utbildning, yrkesskicklighet och erfarenhet som behövs för att uppdraget ska kunna utföras på ett adekvat sätt.

3 §
Inledande och avbrytande av undersökningar

En undersökning ska inledas och utföras utan obefogat dröjsmål. Om det har blivit nödvändigt att avbryta eller skjuta upp barnets psykiatriska vård under tiden för undersökningen, ska undersökningen utföras utan avbrott, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Om det konstateras att barnets hälsa äventyras av att undersökningen inleds eller fortgår, ska undersökningen senareläggas eller avbrytas.

Den enhet som utför undersökningen ska underrätta den polis, åklagare eller domstol som begärt utlåtande om att undersökningen senareläggs eller avbryts samt om orsaken till detta. När en undersökning avbryts ska den enhet som utför undersökningen upprätta ett sammandrag över de delar av undersökningen som redan genomförts och den utredning som fåtts och bifoga det till underrättelsen.

4 §
Undersökningsenhetens rätt att ta del av och lämna upplysningar

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har den enhet som utför undersökningen rätt att av polisen, åklagaren och domstolen få de handlingar som gäller fallet till den del som det är nödvändigt för undersökningen. De statliga och kommunala myndigheter och andra offentligrättsliga samfund, utbildningsanordnare, socialserviceproducenter, sammanslutningar och verksamhetsenheter som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet samt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som innehar uppgifter och utredningar om barnet är skyldiga att på begäran av enheten avgiftsfritt och utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för de undersökningar som avses i denna lag.

Den enhet som utfört undersökningen får utan hinder av sekretessbestämmelserna till den polis, den åklagare eller den domstol som begärt undersökningen lämna ut de uppgifter som samlats under undersökningens gång. Enheten får dessutom efter undersökningen utan hinder av sekretessbestämmelserna tillställa den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som ansvarar för barnets psykiska vård ett slutgiltigt utlåtande om barnets hälsotillstånd, om det är nödvändigt för ordnande av den vård som barnet behöver.

De uppgifter som avses i denna lag ska bevaras i 12 år räknat från det att den som undersökningen gällde har uppnått myndighetsåldern, om det inte någon annanstans i lag har bestämts om en längre bevaringstid.

I fråga om behandlingen av uppgifter i övrigt gäller vad som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

PersonuppgiftsL 523/1999 har upphävts genom DataskyddsL 1050/2018. Se L om patientens ställning och rättigheter 785/1992 4 kap.

5 §
Avtal om tillhandahållande av service

Regionförvaltningsverket och samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt som avses i 2 § ska ingå avtal om utförande av undersökningar enligt denna lag. I avtalet kommer parterna överens om

1) hur servicen ska ordnas,

2) den personalstyrka som ska delta i och assistera vid undersökningarna, personalens behörighet, tillgängliga lokaler och tillgänglig utrustning,

3) en måltidtabell för undersökningarna, inbegripet den tid det tar att få undersökningen inledd och tiden för färdigställande av utlåtandet,

4) det undersökningsprogram som följs, och

5) kompletterande utbildning och arbetshandledning för dem som deltar i undersökningen.

(22.12.2009/1570)

När avtalet bereds ska företrädare för polisen och åklagarväsendet höras för att områdets särskilda behov ska kunna beaktas.

Tvister som hänför sig till ett avtal behandlas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L 808/2019, se L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019 4 kap.

6 §
Ersättning för kostnader

De kostnader som undersökningarna enligt denna lag orsakar för de i 2 § avsedda sjukvårdsdistrikten och som med avseende på en ändamålsenlig skötsel av verksamheten kan anses behövliga ersätts av statsmedel.

7 § (22.12.2009/1570)
Betalning av ersättningar

Regionförvaltningsverket ska före utgången av april varje finansår betala de sjukvårdsdistrikt som avses i 2 § en beräknad ersättning. Ersättningsbeloppet bestäms utifrån antalet barn under 16 år som är bosatta inom sjukvårdsdistriktets område och kostnaderna för verksamheten under det föregående året.

För betalning av ersättning för de slutliga kostnaderna ska samkommunen för sjukvårdsdistriktet senast före utgången av mars året efter finansåret tillställa regionförvaltningsverket en utredning över de faktiska kostnader som följer av det avtal som avses i 5 §.

Slutposten av ersättningen till sjukvårdsdistriktet ska betalas senast en månad efter det att utredningen kom in. Om sjukvårdsdistriktet har fått för mycket i ersättning återkrävs det överskjutande beloppet till staten genom att det dras av från följande förskott som betalas ut till sjukvårdsdistriktet.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

De avtal som avses i 5 § ska ingås senast den 15 februari 2009.

RP 126/2008, ShUB 29/2008, RSv 173/2008

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1570:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

8.11.2013/793:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 127/2013, ShUB 12/2013, RSv 112/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.