Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

28.11.2008/753

Lag om europeiskt småmålsförfarande

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, nedan förordningen.

2 §
Behörig domstol

De fordringar som avses i förordningen prövas i Finland av Helsingfors tingsrätt.

3 §
Överföring av mål för att behandlas som tvistemål

Tingsrätten ska underrätta käranden om att en ansökan som har gjorts i det förfarande som avses i förordningen betraktas som en stämningsansökan enligt 5 kap. 1 § i rättegångsbalken, om fordran inte hör till förordningens tillämpningsområde. Tingsrätten ska vid behov be käranden att komplettera stämningsansökan i enlighet med 5 kap. 5 § i rättegångsbalken.

Om en fordran eller ett genkäromål inte behandlas i ett förfarande enligt förordningen med stöd av artikel 5.5 eller 5.7 i förordningen, ska tingsrätten underrätta käranden och svaranden om att behandlingen av målet fortsätter så som anges i 5 kap. 15 § i rättegångsbalken. Tingsrätten ska samtidigt uppge om förberedelsen fortsätter skriftligen eller muntligen vid ett sammanträde eller om målet överförs direkt till huvudförhandling.

Om tingsrätten finner att den inte är behörig att pröva ett ärende som ett tvistemål, ska den med kärandens samtycke överföra ärendet till en behörig tingsrätt. Ärendet behöver dock inte överföras, om det inte utan svårigheter går att få reda på vilken tingsrätt som är behörig.

Den överförande tingsrättens beslut och andra åtgärder i samband med ärendet gäller tills den tingsrätt som ärendet har överförts till beslutar något annat. Ett beslut om överföring får inte överklagas.

4 §
Överklagande

Ett domstolsavgörande som har meddelats i det förfarande som avses i förordningen får överklagas enligt rättegångsbalken, om inte något annat föreskrivs i förordningen.

4 a § (24.5.2017/301)
Förnyad prövning

En sådan ansökan om förnyad prövning som avses i artikel 18 i förordningen prövas med iakttagande i tillämpliga delar av 31 kap. 3–5 och 14 a § i rättegångsbalken i den domstol som har meddelat den lagakraftvunna domen.

5 §
Behörighet avseende oförenliga domar

I de situationer som avses i artikel 22.1 i förordningen vägras verkställighet av Helsingfors tingsrätt.

6 §
Behörighet vid vilandeförklaring eller begränsning av verkställighet

Utmätningsmannen är behörig myndighet i ett ärende som gäller vilandeförklaring eller begränsning av verkställighet enligt artikel 23 i förordningen.

Häradsfogden ska själv besluta om de åtgärder som avses i artikel 23 i förordningen.

7 §
Översättningar

Vid ansökan hos utmätningsmannen om att en dom som i enlighet med förordningen har meddelats i en annan medlemsstat ska verkställas i Finland ska sökanden i enlighet med artikel 21.2 b i förordningen lämna in en översättning av det intyg som avses där till finska, svenska eller engelska till utmätningsmannen.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 12 december 2008.

RP 157/2008, LaUB 14/2008, RSv 150/2008, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007; EUOT nr L 199; 11.7.2007

Ikraftträdelsestadganden:

24.5.2017/301:

Denna lag träder i kraft den 14 juli 2017.

RP 24/2017, LaUB 5/2017, RSv 33/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2421/2015 (32015R2421); EUT L 341, 24.12.2015, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.