Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

16.10.2008/645

Statsrådets förordning om behandlingen av personer i förvar hos polisen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 29 september 2006 om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006):

1 §
Anteckningar som görs vid ankomstgranskningen

I den handling som upprättas vid ankomstgranskningen ska det antecknas

1) tidpunkten för granskningen, vem som utför granskningen och vittnet,

2) den granskades personuppgifter,

3) den egendom som den granskade medför,

4) otillåtna ämnen och föremål som påträffats vid granskningen,

5) eventuella skador och sjukdomar hos den granskade,

6) andra omständigheter som kan inverka på hållandet i förvar.

Vid ankomstgranskningen görs också upp en egendomsförteckning enligt 4 kap. 2 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006).

2 §
Granskning av brev och andra postförsändelser

När brev och andra postförsändelser granskas får den frihetsberövade inte förorsakas större olägenhet än vad som är nödvändigt för att en behörig granskning ska kunna genomföras. Brev och andra postförsändelser ska granskas och frambefordras så snabbt som möjligt med beaktande av den tid som granskningen tar. Ett brev som har öppnats för granskning ska frambefordras till den frihetsberövade återförslutet.

Förvaringslokalens postadress och tidpunkterna för utdelning av brev och tömning av postlådan ska meddelas den frihetsberövade.

3 §
Anteckningar och meddelanden

Den frihetsberövade ska underrättas om öppnandet av ett brev eller någon annan postförsändelse till eller från den frihetsberövade. Om alla brev eller andra postförsändelser till den frihetsberövade granskas i förvaringslokalen genom att de öppnas, ska den frihetsberövade informeras om det. Öppnande av ett brev eller någon annan postförsändelse och föremål och ämnen som påträffas i samband med att ett brev eller någon annan postförsändelse öppnas ska protokollföras.

Den frihetsberövade ska underrättas om att ett slutet brev eller någon annan postförsändelse till eller från den frihetsberövade har lästs. Beslut om läsning ska protokollföras.

I beslut om läsning eller kvarhållande av brev, andra postförsändelser eller meddelanden ska grunden för läsningen eller kvarhållandet anges.

4 §
Anteckningar som görs vid avlyssning av telefonsamtal

Vid avlyssning av en frihetsberövads telefonsamtal antecknas namnet på den frihetsberövade, telefonnumret till vilket den frihetsberövade ringde eller från vilket någon ringde till den frihetsberövade, vem som beslutade om avlyssningen samt grunden för avlyssningen.

5 §
Besöksförbud och dess innehåll

I ett beslut om besöksförbud anges namnet på den som meddelas besöksförbud, grunden för och längden på förbudet, den frihetsberövad som förbudet avser, den förvaringslokal som förbudet avser samt vem som fattade beslutet.

Om förbudet avser fler än en förvaringslokal, ska cheferna för förvaringslokalerna i den mån det är möjligt ges tillfälle att yttra sig innan besöksförbudet meddelas.

6 §
Permissionsförfarande

Ansökan om permission ska göras skriftligen. Till stöd för sin ansökan ska den frihetsberövade lämna en tillräcklig redogörelse för de förutsättningar som anges i 7 kap. 8 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen.

Ansökning om permission ska behandlas utan dröjsmål och beslut om permission ska vara skriftliga.

7 §
Protokollföring vid kroppsvisitation av frihetsberövade

I det protokoll som förs vid kroppsvisitation av en frihetsberövad ska det antecknas

1) den frihetsberövades personuppgifter,

2) grunden för kroppsvisitationen,

3) tiden och platsen för kroppsvisitationen,

4) vem som fattade beslut om kroppsvisitationen och hans eller hennes tjänsteställning,

5) vem som utfört kroppsvisitationen,

6) vittnet, eller om det inte har funnits något vittne, orsaken till det,

7) observationer och fynd som har gjorts vid kroppsvisitationen,

8) egendom som fråntagits den kroppsvisiterade.

Protokollet ska undertecknas av den som utfört kroppsvisitationen.

8 §
Protokoll över specialgranskning

I det protokoll som förs vid specialgranskning ska det antecknas

1) den förvaringslokal eller det utrymme som granskas,

2) tiden för granskningen,

3) grunden för granskningen,

4) personuppgifter om dem som kroppsvisiterades vid specialgranskningen,

5) otillåtna föremål och ämnen som påträffats samt var de hittades,

6) vem som utfört granskningen,

7) vittnen.

Protokollet ska undertecknas av den som utfört specialgranskningen.

9 §
Protokollföring vid kroppsvisitation av besökare

I det protokoll som förs vid kroppsvisitation av en besökare ska det antecknas

1) personuppgifter om den som kroppsvisiteras,

2) grunden för kroppsvisitationen,

3) tiden och platsen för kroppsvisitationen,

4) vem som fattade beslut om kroppsvisitationen och hans eller hennes tjänsteställning,

5) vem som utfört kroppsvisitationen,

6) vittnet,

7) observationer och fynd som har gjorts vid kroppsvisitationen,

8) egendom som fråntagits den kroppsvisiterade.

Protokollet ska undertecknas av den som utfört kroppsvisitationen.

10 §
Anteckningar vid avlägsnande av personer från förvaringslokalens område

Ett beslut om avlägsnande av en person från förvaringslokalens område ska antecknas. I beslutet ska det anges personuppgifter om den som avlägsnats från förvaringslokalens område, grunden för avlägsnandet, vilka tjänstemän som avlägsnade personen i fråga, tiden och platsen för åtgärden samt tidpunkten då den som avlägsnades underrättades om grunden för åtgärden. Den tjänsteman som har fattat beslutet ska bestyrka beslutet med sin underskrift.

11 §
Fängsel

Som fängsel används handbojor, sådana knippförband av plast som är avsedda att användas som fängsel och andra redskap som är avsedda att användas som fängsel.

12 §
Anteckning vid användning av fängsel

När en frihetsberövad beläggs med fängsel ska grunden för och varaktigheten av användningen av fängsel antecknas. Om användningen av fängsel sker med stöd av 11 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen, antecknas också tidpunkten då en läkare har hörts.

13 §
Observation

När en frihetsberövad ställs under observation ska det antecknas

1) den frihetsberövades personuppgifter,

2) grunden för observationen,

3) platsen där observationen genomförs,

4) vem som fattade beslut om observation och hans eller hennes tjänsteställning,

5) övervakningssätt,

6) tidpunkten då observationen inleddes och avslutades,

7) tidpunkten då hälsovårdspersonalen underrättades om observationen,

8) tidpunkten då en läkare eller någon annan som hör till hälsovårdspersonalen undersökte hälsotillståndet hos den som ställts under observation,

9) hur den frihetsberövades hälsotillstånd har följts,

10) observationer och fynd som har gjorts.

Om observationen fortgår, ska beslutet om fortsatt observation och grunderna för beslutet antecknas.

Den tjänsteman som svarar för verkställigheten av beslutet om observation och beslutet om fortsatt observation ska bestyrka anteckningen med sin underskrift.

14 §
Observation i isolering

Vid observation i isolering ska det antecknas

1) den frihetsberövades personuppgifter,

2) grunden för observationen i isolering,

3) platsen där observationen i isolering genomförs,

4) vem som fattade beslut om observation i isolering och hans eller hennes tjänsteställning,

5) övervakningssätt,

6) tidpunkten då observationen i isolering inleddes och avslutades,

7) tidpunkten då hälsovårdspersonalen underrättades om observationen i isolering,

8) tidpunkten då en läkare eller någon annan som hör till hälsovårdspersonalen undersökte hälsotillståndet hos den som ställts under observation i isolering,

9) hur den frihetsberövades hälsotillstånd har följts,

10) observationer och fynd som har gjorts.

Om observationen i isolering fortgår över sju dygn, ska beslutet om fortsatt observation och grunderna för beslutet samt de omständigheter som kommit fram vid kroppsbesiktningen antecknas.

Den tjänsteman som svarar för verkställigheten av beslutet om observation i isolering och om fortsatt observation i isolering ska bestyrka anteckningen med sin underskrift.

15 §
Teknisk övervakning

Vid teknisk övervakning ska det antecknas

1) den övervakades personuppgifter,

2) grunden för den tekniska övervakningen,

3) tiden och platsen för den tekniska övervakningen,

4) vem som fattade beslutet.

16 §
Maktmedelsredskap för väktare

Som maktmedelsredskap används handbojor och andra redskap som är avsedda att användas som fängsel, skyddssköld, batong eller teleskopbatong, gasspray, elpistol, pistol och revolver. En förutsättning för användandet av redskap är dessutom att väktaren har fått utbildning i att använda redskap enligt vad som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och att han eller hon har genomfört den årliga träning och avlagt de nivåprov som krävs.

Väktarna ska ha tillräcklig utbildning i användningen av maktmedel i allmänhet enligt vad som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och, för bärande av enskilda maktmedelsredskap, sådan utbildning som motsvarar utbildningen i användningen av maktmedel för poliser.

17 §
Bärande av skjutvapen

Väktare får endast bära skjutvapen i sådana tjänsteuppdrag som beordrats av chefen för förvaringslokalen. En väktare som ensam utför närarbete med de frihetsberövade i förvaringslokalen får inte bära skjutvapen, om inte situationens farlighet i ett enskilt fall kräver det.

Skjutvapnet ska bäras i ett skyddshölster eller på annat sätt så att vapnet inte är synligt, om inte uppdragets art eller situationens farlighet eller andra förhållanden undantagsvis förutsätter något annat.

18 §
Förvaring av skjutvapen och andra maktmedelsredskap

Skjutvapen och andra maktmedelsredskap ska förvaras i polisens lokaler. Av grundad anledning kan de dock även förvaras på andra ställen. Maktmedelsredskap ska förvaras så att de inte kommer i händerna på obehöriga eller annars medför fara. På förvaringen av skjutvapen och patroner tillämpas dessutom 105 § och 106 § 1 och 4 mom. i skjutvapenlagen (1/1998).

19 §
Anmälningar

Anmälningar om frihetsberövades hälsotillstånd, död, frigivning och tillstånd att avlägsna sig samt anmälningar om begäran om sinnesundersökning ska antecknas. I anmälan ska anges den frihetsberövades personuppgifter, den som tar emot anmälan och tiden för anmälan.

20 §
Delgivning av beslut och anvisning om rättelseyrkande

Den tjänsteman som har fattat ett beslut som nämns i 17 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i polisens förvar ska ge den frihetsberövade en anvisning om rättelseyrkande. I anvisningen ska nämnas

1) den myndighet som avgör rättelseyrkandet,

2) den myndighet som rättelseyrkandet ska lämnas till,

3) tiden för yrkande av rättelse och den tidpunkt som denna tid ska räknas från.

Beslutet med anvisning om rättelseyrkande ska delges den frihetsberövade bevisligen. När beslut om besöksförbud delges besökare ska bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003) tillämpas.

21 §
Innehållet i ett rättelseyrkande

Ett rättelseyrkande ska riktas till polischefen vid den polisinrättning som upprätthåller den förvaringslokal där beslutet har fattats. I rättelseyrkandet ska det anges

1) det beslut i vilket rättelse yrkas,

2) till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar i beslutet som yrkas,

3) de grunder på vilka rättelse yrkas.

22 §
Bilagor till rättelseyrkanden och lämnande av rättelseyrkanden till polischefen vid polisinrättningen

Till ett rättelseyrkande ska fogas följande handlingar:

1) det beslut i vilket rättelse yrkas, i original eller som kopia,

2) ett intyg över när beslutet har delgetts eller annan utredning om när tiden för yrkande av rättelse har börjat löpa,

3) de handlingar som den frihetsberövade åberopar till stöd för rättelseyrkandet, om de inte tidigare har lämnats till myndigheten.

Ett rättelseyrkande som framställs av en frihetsberövad ska lämnas till polischefen vid polisinrättningen.

23 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.