Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

25.9.2008/616

Statsrådets förordning om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 3.7.2017. Se L 444/2017 9 kap. 7 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 18 juli 2008 om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism (503/2008):

1 §
Personer i politiskt utsatt ställning

En person ska anses vara en sådan person i politiskt utsatt ställning som avses i 20 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism (503/2008), om han eller hon är

1) statschef, regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister,

2) parlamentsledamot,

3) ledamot i högsta domstolen, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan vars beslut endast undantagsvis kan överklagas,

4) ledamot i ett högre beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser och som motsvaras av revisionsrätten eller av statens revisionsverk,

5) ledamot i direktionen för en centralbank,

6) ambassadör eller diplomatiskt sändebud,

7) minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten,

8) medlem av ett förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i ett företag som är statsägt i sin helhet.

Som familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning betraktas hans eller hennes

1) make eller sådan partner som enligt nationell lag likställs med make,

2) barn och dettas make eller sådan partner som avses ovan, samt

3) förälder.

Som medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning betraktas

1) varje fysisk person som veterligen är verklig samägare eller förmånstagare till en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion tillsammans med personen i politiskt utsatt ställning eller som veterligen på annat sätt haft nära affärsförbindelser med honom eller henne, samt

2) varje fysisk person som är verklig ensamägare eller förmånstagare till en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion som veterligen egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

2 §
Rapporteringsskyldighetens innehåll

I en anmälan som avses i 23 och 24 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism ska det finnas uppgifter om anmälaren, namnet på dem som deltar i en affärstransaktion, deras personbeteckningar eller deras födelsedatum och medborgarskap, affärstransaktionens art, beloppet av och valutan för de medel och annan egendom som ingår i affärstransaktionen, medlens och den övriga egendomens ursprung eller hur medlen och egendomen avses bli omsatta, de omständigheter som gjorde affärstransaktionen tvivelaktig samt om huruvida affärstransaktionen har utförts eller avbrutits eller om affärstransaktionen har avböjts.

3 §
Ansökan om registrering

I en ansökan som avses i 27 och 28 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism ska det finnas en sådan utredning om sökanden som gör det möjligt att bedöma dennes tillförlitlighet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2008.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.