Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

18.7.2008/526

Lag om försäkringsklasser

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på försäkringsklasserna vid finländska liv- och skadeförsäkringsbolag och försäkringsföreningar samt vid försäkringsbolag från stater som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är verksamma i Finland.

Denna lag tillämpas inte på i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) avsedda arbetspensionsförsäkringsbolag.

2 §
Skadeförsäkringsklasserna 1 och 2

Skadeförsäkringsklass 1, "Olycksfall", omfattar fasta penningförmåner, ersättningar av skadeståndstyp och kombinationer av dessa samt passagerarskador. Denna skadeförsäkringsklass omfattar även arbetsskador och yrkessjukdomar.

Skadeförsäkringsklass 2, "Sjukdom", omfattar fasta penningförmåner, ersättningar av skadeståndstyp och kombinationer av dessa.

3 §
Skadeförsäkringsklasserna 3–7

Skadeförsäkringsklass 3, "Landfordon", omfattar all skada på motordrivna landfordon eller andra landfordon än motorfordon. Skadeförsäkringsklass 3 omfattar inte skada på spårbundna fordon.

Skadeförsäkringsklass 4, "Spårbundna fordon", omfattar all skada på eller förlust av spårbundna fordon.

Skadeförsäkringsklass 5, "Luftfartyg", omfattar all skada på eller förlust av luftfartyg.

Skadeförsäkringsklass 6, "Fartyg", omfattar all skada på fartyg som används på vattenområde. Skadeförsäkringsklass 6 gäller skada på såväl högsjöfartyg som insjöfartyg.

Skadeförsäkringsklass 7, "Godstransport", omfattar all skada på eller förlust av gods under transport eller bagage oavsett transportsätt.

4 §
Skadeförsäkringsklass 8

Skadeförsäkringsklass 8, "Brand och naturkrafter", omfattar all skada på eller förlust av egendom som orsakas av brand, explosion, atomenergi, jordskred, storm eller annan naturkraft än storm. Skadeförsäkringsklass 8 omfattar inte skada på egendom som omfattas av skadeförsäkringsklasserna 3–7.

5 §
Skadeförsäkringsklass 9

Skadeförsäkringsklass 9, "Annan skada på egendom", omfattar all skada på eller förlust av egendom som orsakas av hagel eller frost, eller av någon annan än en i 4 § nämnd händelse, såsom stöld. Skadeförsäkringsklass 9 omfattar inte skada på egendom som omfattas av skadeförsäkringsklasserna 3–7.

6 §
Skadeförsäkringsklasserna 10–13

Skadeförsäkringsklass 10, "Motorfordonsansvar", omfattar all ansvarighet som uppkommer genom användning av motordrivna landfordon. Denna försäkringsklass omfattar även trafikförsäkring.

Skadeförsäkringsklass 11, "Luftfartygsansvar", omfattar all ansvarighet som uppkommer genom användning av luftfartyg.

Skadeförsäkringsklass 12, "Sjötrafikfartygsansvar", omfattar all ansvarighet som uppkommer genom användning av sjötrafikfartyg på vattenområde.

Skadeförsäkringsklasserna 10–12 omfattar även fraktförares ansvarsförsäkring.

Skadeförsäkringsklass 13, "Allmän ansvarighet" omfattar all annan ansvarsförsäkring än sådan som hör till skadeförsäkringsklasserna 10–12.

7 §
Skadeförsäkringsklasserna 14 och 15

Skadeförsäkringsklass 14, "Kredit" omfattar försäkring för allmän insolvens samt försäkringar som tecknats som säkerhet för betalning av exportkredit, avbetalningskredit, hypotekskredit och lantbrukskredit.

Skadeförsäkringsklass 15, "Borgen" omfattar såväl direkt som indirekt borgen.

8 §
Skadeförsäkringsklass 16

Skadeförsäkringsklass 16, "Andra förmögenhetsskador", omfattar ekonomiska förluster till följd av exempelvis arbetslöshet, dåligt väder, avbrott i förvärvs- eller affärsverksamheten eller andra risker i anknytning till företagarverksamhet.

9 §
Skadeförsäkringsklasserna 17 och 18

Skadeförsäkringsklass 17, "Rättsskydd", omfattar advokat- och rättegångskostnader.

Skadeförsäkringsklass 18, "Turistassistans", omfattar assistans för personer som råkat i svårigheter under resor eller vid vistelse utanför sin boningsort. Som verksamhet som omfattas av skadeförsäkringsklass 18 anses dock inte

1) fordonsservice, underhåll, kundtjänster eller enbart angivande att assistans tillhandahålls i egenskap av mellanhand eller tillhandahållande av assistans i sådan egenskap,

2) verksamhet som endast består av lokal turistassistans som innefattar naturaförmåner, där den årliga premieinkomsten inte överskrider 200 000 euro, eller

3) verksamhet som drivs av ett annat bolag än ett försäkringsbolag och som endast består av vägassistans på grund av motorhaveri eller skada som drabbat ett vägfordon.

10 §
Grupper av skadeförsäkringsklasser

Om ett försäkringsbolags koncession samtidigt omfattar flera skadeförsäkringsklasser, betecknas klassen

1) "Olycksfalls- och sjukförsäkring" när den omfattar klasserna 1 och 2,

2) "Motorfordonsförsäkring" när den omfattar den del av klass 1 som gäller skador som tillfogats passagerare, samt klasserna 3, 7 och 10,

3) "Sjö-, järnvägs- och transportförsäkring" när den omfattar den del av klass 1 som gäller skador som tillfogats passagerare, samt klasserna 4, 6, 7 och 12,

4) "Luftfartsförsäkring" när den omfattar den del av klass 1 som gäller skador som tillfogats passagerare, samt klasserna 5, 7, och 11,

5) "Försäkring för egendomsskada" när den omfattar klasserna 8 och 9,

6) "Ansvarsförsäkring" när den omfattar klasserna 10–13,

7) "Kredit- och borgensförsäkring" när den omfattar klasserna 14 och 15,

8) "Allmän skadeförsäkring" när den omfattar samtliga skadeförsäkringsklasser.

11 §
Avgränsning av risker som hör till en skadeförsäkringsklass samt underordnade risker

Risker som hör till en viss skadeförsäkringsklass får inte höra till någon annan skadeförsäkringsklass.

En sammanslutning som får koncession för en huvudrisk som hör till en viss klass eller en viss grupp av klasser kan dock försäkra risker som ingår i en annan klass (underordnade risker) utan att koncession fordras för detta, om de anknyter till huvudrisken, avser det försäkringsobjekt som skyddas mot huvudrisken och täcks av det försäkringsavtal som omfattar huvudrisken.

12 §
Vissa underordnade risker

De risker som ingår i skadeförsäkringsklasserna 14, 15 och 17 kan inte utgöra underordnade risker till andra skadeförsäkringsklasser.

En risk som ingår i skadeförsäkringsklass 17 kan dock betraktas som underordnad risk till skadeförsäkringsklass 18, om de villkor som ställs i 11 § 2 mom. uppfylls och rättsskyddsförsäkringen gäller en tvist eller risk som enbart har samband med assistans för personer som råkat i svårigheter under resor eller annars vid vistelse utanför sin boningsort.

En risk som ingår i skadeförsäkringsklass 17 kan även betraktas som en underordnad risk, om villkoren i 11 § 2 mom. uppfylls och rättsskyddsförsäkringen gäller en tvist eller risk som uppstår genom användningen av ett högsjöfartyg eller har samband med användningen av det.

13 §
Livförsäkringsklass 1

Livförsäkringsklass 1, "Livförsäkring", omfattar försäkring för livsfall och/eller dödsfall, livförsäkring med återbetalning av erlagda premier samt pensionsförsäkringar.

Livförsäkringsklass 1 omfattar också andra personförsäkringar som livförsäkringsbolag beviljar utöver de livförsäkringar som avses i 1 mom. Sådana försäkringar är till exempel försäkring mot personskada, inklusive arbetsoförmåga till följd av personskada, försäkring mot dödsfall på grund av olyckshändelse och försäkring mot invaliditet förorsakad av olyckshändelse eller sjukdom.

14 §
Livförsäkringsklass 2

Livförsäkringsklass 2, "Försäkring som utfaller vid äktenskaps ingående och försäkring som utfaller vid födelsen", omfattar försäkringar där försäkringsfallet är ingående av äktenskap och försäkringar där försäkringsfallet är ett barns födelse.

15 §
Livförsäkringsklass 3

Med livförsäkringsklass 3, "Fondförsäkring", avses sådana försäkringar enligt 13 § 1 mom. och 14 § där de förmåner som hör till försäkringen i försäkringsavtalet har bundits till hur vissa investeringar utvecklas. Fondförsäkringar är även sådana försäkringar där de förmåner som grundar sig på livförsäkringen är bundna till exempel till ett aktieindex.

16 §
Livförsäkringsklass 4

Med livförsäkringsklass 4, "Permanent sjukförsäkring", avses en permanent sjukförsäkring som används i Irland och Förenade kungariket och som inte kan sägas upp (permanent health insurance).

17 §
Livförsäkringsklass 5

Med livförsäkringsklass 5, "Tontinverksamhet", avses inrättande av personsammanslutningar för uttagande av avgifter av medlemmarna i syfte att bilda ett gemensamt kapital och för utdelning av de medel som influtit antingen till de överlevande eller till de avlidna medlemmarnas förmånstagare.

18 §
Livförsäkringsklass 6

Livförsäkringsklass 6, "Kapitaliseringsavtalsverksamhet", omfattar på försäkringstekniska kalkyler baserade avtal som avser återbetalning av influtet kapital och genom vilka försäkringsbolaget tar på sig ansvar för förbindelser med bestämd varaktighet och beloppsstorlek mot inbetalning av ett avtalat engångsbelopp eller på förhand avtalade periodiska inbetalningar.

19 §
Livförsäkringsklasserna 7 och 8

Med livförsäkringsklass 7, "Förvaltning av pensionsfonder", avses förvaltning av tillgångar och placeringar i pensionskassor, pensionsstiftelser och andra gruppensionsfonder. Verksamheten kan även vara förenad med en bindande försäkran att värdesäkra kapital som förvaltas av livförsäkringsbolag eller om en viss minimiränta på sådant kapital.

Med livförsäkringsklass 8, "Gruppliv- och gruppensionsförsäkringar", avses verksamhet som bedrivs av försäkringsbolag som avses i kapitel 1, avdelning 4 i band IV av den franska "Code Fran=E7ais des Assurances".

20 §
Livförsäkringsklass 9

Med livförsäkringsklass 9, "Liv- och pensionsförsäkringar som regleras i socialförsäkringslagstiftningen", avses liv- och pensionsförsäkringsverksamhet som regleras i socialförsäkringslagstiftningen och som livförsäkringsbolaget bedriver på egen risk.

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

Genom denna lag upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 5 juni 1995 om fastställande av försäkringsklasser för finska försäkringsbolag och försäkringsföreningar samt för utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland (858/1995) jämte ändringar.

RP 13/2008, EkUB 7/2008, RSv 51/2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.