Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

5.6.2008/389

Statsrådets förordning om stöd för tidningspressen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på beviljande, betalning och användning av anslaget för understödjande av tidningspressen under moment 31.72.42 (Understödjande av tidningspressen) i statsbudgeten.

2 § (2.6.2016/402)
Syftet med stödet

Stödet för tidningspressen syftar till att understödja tidningar och nätpublikationer som ges ut på svenska, samiska, karelska eller romani eller på teckenspråk, produktion och publicering av material på samiska eller karelska i samband med en tidning som ges ut på finska eller svenska samt nyhetstjänster på svenska. Syftet är att på detta sätt främja yttrandefriheten samt mångsidigheten och mångfalden i informationsförmedlingen.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) tidning en i Finland utgiven och tryckt publikation som var och en kan erhålla mot en viss skälig prenumerationsavgift och som utkommer minst en gång i veckan och som innehåller nyheter från hela riket och från utlandet samt redogörande och kommenterande artiklar om olika områden i samhällslivet,

b) nätpublikation en elektronisk publikation som ställts till allmänhetens förfogande genom ett öppet datanät och vars innehåll kompletteras minst tre gånger i veckan och som innehåller nyheter från hela riket och från utlandet samt redogörande och kommenterande artiklar om olika områden i samhällslivet.

4 §
Ansökan om stöd

Understöd kan sökas av sammanslutningar som publicerar tidningar eller elektroniska publikationer samt av sammanslutningar som producerar nyhetstjänster på svenska.

Ansökan om understöd ska göras skriftligen varje år på en blankett som fastställs av undervisnings- och kulturministeriet. Ansökningarna ska lämnas in till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor respektive understödsår senast den dag som ministeriet särskilt meddelar. Försenade ansökningar beaktas inte. (2.6.2016/402)

5 § (19.5.2011/538)
Beviljande av stöd

Understöd kan beviljas för en sådan tidning eller nätpublikation som ges ut på svenska, samiska, karelska eller romani eller på teckenspråk. Understöd kan dessutom beviljas för produktion av nyhetstjänster på svenska och för producering och publicering av material på samiska i samband med en tidning som ges ut på finska eller svenska. Understödet får inte användas för andra ändamål än de som nämns i denna paragraf. (7.3.2013/182)

Understöd kan beviljas för att sänka publikationskostnaderna för en tidning eller en nätpublikation. Som godtagbara kostnader betraktas tidningens eller nätpublikationens redaktions-, tryck-, marknadsförings-, administrations- och distributionskostnader. När det gäller en tidning krävs dessutom att dess genomsnittliga upplaga uppgår till högst 15 000 exemplar.

Understöd kan beviljas för att sänka kostnaderna för produktion av nyhetstjänster på svenska och publicering av material på samiska och karelska i samband med en tidning som ges ut på finska eller svenska. Som godtagbara kostnader betraktas redaktions-, marknadsförings- och administrationskostnader och andra motsvarande produktionskostnader. (7.3.2013/182)

Understöd beviljas av statsrådet efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet. Innan beslut fattas hör undervisnings- och kulturministeriet Svenska Finlands folkting och sametinget i saken. När understöd beviljas ska utöver de omständigheter som nämns i denna paragraf dessutom syftet med stödet enligt 2 § särskilt beaktas. (2.6.2016/402)

6 §
Betalning av stöd

Understöd betalas årligen i två poster så att hälften av understödet betalas två veckor efter beslutet om understöd och den andra hälften betalas den 15 oktober understödsåret. Vid banköverföring är betalningen utbetald när den finns på ett konto som innehas av den sammanslutning som beviljats understöd.

7 §
Stödets maximibelopp

Om en tidning, nätpublikation eller nyhetstjänst som får understöd också får annat statsunderstöd eller offentligt stöd, får understöden sammanlagt inte överskrida 40 procent av tidningens, nätpublikationens eller nyhetstjänstens i 5 § nämnda godtagbara kostnader.

Antalet tidningar som regelbundet distribueras som lösnummer utan ersättning får inte överskrida 30 procent av antalet prenumererade exemplar av den publikation som ska stödas.

8 §
Utredning om användningen av stödet

Den publicerande sammanslutning eller den sammanslutning som producerar nyhetstjänster på svenska som får understöd ska senast den 30 april året efter understödsåret lämna in en utredning om användningen av understödet till undervisnings- och kulturministeriet i enlighet med en av ministeriet fastställd blankett. Till utredningen ska också fogas den senast fastställda resultaträkningen och balansräkningen för den sammanslutning som fått understöd. (2.6.2016/402)

Bokföringen för den tidning eller nätpublikation som fått understöd ska avskiljas från den publicerande sammanslutningens övriga bokföring. Den sammanslutning som fått understöd och producerar nyhetstjänster på svenska ska sköta sin bokföring så att andelen nyhetstjänster på svenska kan avskiljas från sammanslutningens övriga verksamhet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 juni 2008.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om stöd för tidningspressen (1481/2001) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

19.5.2011/538:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

22.11.2012/646:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

7.3.2013/182:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

2.6.2016/402:

Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2016.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.