Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

24.4.2008/290

Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. i rättshjälpslagen av den 5 april 2002 (257/2002):

1 §
Tillämpningsområde

Enligt denna förordning bestäms arvode och kostnadsersättning för

1) privata biträden som förordnats med stöd av rättshjälpslagen (257/2002),

2) försvarare och målsägandebiträden som förordnats med stöd av 2 kap. 1 eller 1 a § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) eller med stöd av 20 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003),

3) det offentliga ombud som förordnats med stöd av 10 kap. 44 § i tvångsmedelslagen (806/2011), (21.11.2013/820)

4) det genomsökningsombud som förordnats med stöd av 8 kap. 7 § i tvångsmedelslagen. (21.11.2013/820)

Denna förordning tillämpas även då rättshjälp ges av statens rättshjälpsbyrå.

2 §
Tidsanvändning som allmän grund för arvode

Arvoden till biträden betalas utifrån den tid biträdena använt för skötseln av uppdraget, om inte annat bestäms nedan. För behandling vid sammanträde och för biträdande vid förundersökning betalas dock alltid arvode för minst en timme.

När totalsumman för arvodet bestäms, avrundas den tid som använts till närmaste halvtimme.

3 § (21.11.2013/820)
Åtgärder som berättigar till arvode

Arvode betalas för förberedelse av ett ärende, för behandling av ett ärende hos förundersökningsmyndigheten och för muntlig förhandling i domstol. Dessutom betalas arvode för tillkännagivande av domstolens beslut för huvudmannen och för genomgång av beslutet med huvudmannen. Arvode betalas även för resor till en rättegång eller en förundersökningsmyndighet samt för tidsspillan på grund av andra resor som är nödvändiga för biträdandet eller på grund av väntan. Arvode betalas inte för lunch- eller övernattningstid.

4 §
Förberedelser

Arvode för förberedelser betalas utifrån den tidsanvändning som kan anses vara godtagbar med hänsyn till ärendets art och omfattning samt vidtagna åtgärder.

I brottmål som till sin natur och omfattning är normala betalas dock inte utan särskilda skäl arvode för förberedelser för längre tid än fem timmar.

4 a § (21.11.2013/820)
Åtgärder som vidtas efter ett domstolsbeslut

För tillkännagivande av domstolens beslut för huvudmannen och för genomgång av beslutet med denne betalas arvode för sammanlagt en timme, om det inte finns särskilda skäl att betala arvode för en längre tid.

5 §
Restid

Arvode betalas inte för restid om resan är kortare än 20 kilometer i en riktning eller det är fråga om ett ärende som avses i 7 a §. (1.9.2016/761)

Arvode för restid betalas inte utan särskilda skäl för längre tid än åtta timmar i ett och samma ärende.

6 § (21.11.2013/820)
Timarvodets belopp

Timarvodet är 110 euro.

7 § (28.6.2012/424)
Minimiarvode per ärende

Till biträdet kan på begäran av biträdet i stället för det arvode som betalas utifrån den tid som använts för skötseln av ett uppdrag betalas ett minimiarvode.

I brottmål som behandlas vid muntlig förhandling i tingsrätten är minimiarvodet 415 euro och, om förhandlingen vid sammanträde har räckt längre än tre timmar, 615 euro. (21.11.2013/820)

I tvistemål eller ansökningsärenden som behandlas vid muntlig förhandling i tingsrätten är minimiarvodet 515 euro och, om förhandlingen vid sammanträde har räckt längre än tre timmar, 715 euro. (21.11.2013/820)

Om muntlig förhandling hålls i en fullföljdsdomstol, är minimiarvodet 415 euro och, om huvudförhandlingen har räckt längre än tre timmar, 615 euro. (21.11.2013/820)

Minimiarvodet omfattar alla åtgärder som vidtagits i ärendet. I minimiarvodet ingår dock inte ersättning för restid.

Minimiarvodet kan fastställas utan räkningsspecifikation.

Bestämmelserna om minimiarvode tillämpas inte på tvångsmedelsärenden.

7 a § (1.9.2016/761)
Arvode i ett ärende som gäller internationellt skydd

I ett ärende som gäller internationellt skydd betalas biträdet i stället för ett arvode som fastställs utifrån den tid som använts för skötseln av ett uppdrag, om inte något annat följer av särskilda skäl, ett fast arvode enligt ärende som följer:

1) i ett ärende som behandlas i förvaltningsförfarande 600 euro eller, om det funnits särskilt vägande skäl till biträdets närvaro vid asylsamtalet, 900 euro,

2) i ett ärende som behandlas vid förvaltningsdomstolen 800 euro eller, om ärendet till sin natur och omfattning är särskilt krävande, 1 300 euro,

3) i ett besvärstillståndsärende som behandlas vid högsta förvaltningsdomstolen 400 euro eller, om ärendet till sin natur och omfattning är särskilt krävande, 1 000 euro.

(4.10.2018/816)

Om det emellertid är fråga om en uppenbart ogrundad ansökan enligt 101 §, en ny ansökan enligt 102 § eller avvisande av ansökan utan prövning enligt 103 § i utlänningslagen (301/2004) är arvodet, om inte något annat följer av särskilda skäl, i ett ärende som behandlas i förvaltningsförfarande 300 euro, i ett ärende som behandlas vid förvaltningsdomstolen 400 euro och i ett ärende som behandlas vid högsta förvaltningsdomstolen 200 euro. (4.10.2018/816)

Om domstolen eller rättshjälpsbyrån har återkallat förordnandet för biträdet och i samma ärende förordnat ett nytt biträde, kan det fasta arvodet enligt ärende fördelas mellan de biträden som skött ärendet.

Arvodet omfattar alla åtgärder som vidtagits i ärendet. Arvodet omfattar även andra uppehållstillståndsärenden som domstolen ska avgöra i samband med ärendet. Arvodet kan fastställas utan räkningsspecifikation.

8 §
Höjning av arvodet

Biträdets arvode, dock inte det arvode som avses i 7 a §, höjs med högst 20 procent om ett eller flera av de följande villkoren uppfylls: (1.9.2016/761)

1) uppdraget av orsaker som är oberoende av biträdet måste utföras på ett främmande språk, under exceptionella förhållanden eller som mycket brådskande,

2) uppdraget är exceptionellt krävande och förutsätter särskild sakkunskap, erfarenhet och yrkeskunnighet eller

3) biträdet har avsevärt större ansvar än normalt på grund av att det är fråga om ett betydande ekonomiskt intresse eller att ärendet annars är av särskild betydelse för huvudmannen. För tvångsmedelsbehandlingar och andra nödvändiga åtgärder som hänför sig till förundersökning på lördag, söndag eller helgdag höjs arvodet med 50 procent.

9 §
Sänkning av arvodet

Biträdets arvode sänks om

1) biträdet inte har avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande examen,

2) biträdet inte utövar advokatverksamhet yrkesmässigt eller annars inte har allmänna kostnader för advokatverksamhet,

3) biträdet sköter flera likartade och sammanhörande ärenden, där rättegångsmaterialet till stor del är gemensamt,

4) biträdet inte i uppdraget har iakttagit god advokatsed eller visat tillräcklig yrkesskicklighet eller noggrannhet och därigenom onödigtvis förlängt rättegången eller om försummelser eller brister som beror på biträdet annars konstateras i skötseln av ärendet.

Också arvode som avses i 7 och 7 a § kan sänkas. (1.9.2016/761)

10 §
Två eller flera huvudmän

Har ett biträde två eller flera huvudmän i samma rättegång bestäms varje huvudmans andel av arvodet för de gemensamma åtgärderna enligt huvudtalet.

Vad som i 1 mom. bestäms om biträdets arvode gäller även kostnadsersättningar.

11 §
Ersättning för kostnader

I arvodena ingår en ersättning för allmänna kostnader för advokatverksamhet. Allmänna kostnader är löner till kontorspersonal, hyra och underhållskostnader för kontorslokaler, försäkringspremier, kostnader för kontorsmaskiner och övriga fasta kostnader. Allmänna kostnader är även normala utgifter för post, telefon och kopiering.

Ersättning betalas för resekostnader, post-, telefon- och kopieringsutgifter som är större än normalt samt andra direkta kostnader. Ersättning för resekostnader betalas dock endast om det enligt denna förordning ska betalas arvode för restiden eller arvode som avses i 7 a § till biträdet. (1.9.2016/761)

Rese- och inkvarteringskostnader ersätts på basis av bestämmelserna i det statliga tjänstekollektivavtal om ersättning för resekostnader som gäller vid respektive tidpunkt. Dagtraktamente betalas dock inte. Biträdet får fakturera för användning av egen bil om detta färdsätt är förmånligare än användningen av allmänna transportmedel. Har biträdet skött flera ärenden under samma resa ska resekostnaderna fördelas.

12 § (1.9.2016/761)
Utredning om begärda arvoden och kostnadsersättningar

Den utredning om vidtagna åtgärder och biträdets kostnader som avses i 17 § i rättshjälpslagen ska lämnas in via justitieförvaltningens elektroniska tjänster.

Av utredningen ska framgå

1) ärendenumret för rättshjälpsärendet,

2) identifieringsuppgifterna för ärendet,

3) grunden för höjning av arvodet enligt 8 §,

4) huruvida biträdet begär arvode enligt 7 eller 7 a § i ett ärende som gäller internationellt skydd,

5) huruvida en partiellt ersättningsskyldig rättshjälpstagare har godkänt biträdets faktura,

6) huruvida biträdet har haft flera huvudmän i ärendet,

7) den tid som använts för biträdande vid förundersökning per dag, om inte begäran avser arvode enligt 7 §,

8) förberedande åtgärder och den tid som använts för dessa per dag, om inte begäran avser arvode enligt 7 eller 7 a §,

9) åtgärder efter ett domstolsbeslut och den tid som ska användas för dessa, om inte begäran avser arvode enligt 7 eller 7 a §,

10) restid per dag, om inte begäran avser arvode enligt 7 a §,

11) begärda kostnadsersättningar specificerade enligt kostnadslag.

De begärda arvodena och kostnadsersättningarna ska anges utan mervärdesskatt.

När domstolen bestämmer arvodet gör den en anteckning om hur lång tid som gått åt för förhandlingen vid sammanträde, om inte begäran avser arvode enligt 7 eller 7a §.

Om biträdet biträder flera huvudmän i samma ärende, ska det upprättas en separat utredning för varje huvudman.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om inlämnande av utredningar via justitieförvaltningens elektroniska tjänster tillämpas inte på ärenden som avses i 9 § i utlänningslagen om det är fråga om tagande i förvar.

13 §
Mervärdesskatt

Arvodena enligt denna förordning inkluderar inte mervärdesskatt.

14 §
Rättsskyddsförsäkringens självriskandel

När rättshjälp har beviljats för en rättsskyddsförsäkrings självriskandel bedöms beloppet av det arvode som betalas till biträdet av statens medel och kostnadsersättningarna på basis av de allmänna bestämmelserna om rättegångskostnader.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 23 maj 2002 om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (389/2002) jämte ändringar.

På yrkande av biträdet ska arvode och kostnadsersättning bestämmas på basis av de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande, om biträdets uppdrag i huvudsak är slutfört innan förordningen träder i kraft eller om muntlig förhandling i ärendet hålls senast den 1 september 2008.

Ikraftträdelsestadganden:

28.6.2012/424:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

De bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft ska tillämpas på arvoden och kostnadsersättningar

1) som grundar sig på rättshjälpsbeslut som fattats vid en rättshjälpsbyrå före den 1 mars 2010,

2) för vilka begäran lämnats in före ikraftträdandet av denna förordning,

3) som grundar sig på rättshjälpsbeslut som fattats i domstol före ikraftträdandet av denna förordning,

4) som grundar sig på förordnanden till försvarare och målsägandebiträden som getts före ikraftträdandet av denna förordning.

21.11.2013/820:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

1.9.2016/761:

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2016.

I rättshjälpsärenden som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

4.10.2018/816:

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.