Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

18.4.2008/237

Lag om Skatteförvaltningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 11.6.2010/503, som gäller fr.o.m. 1.9.2010.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Uppgifter och organisation

1 §
Skatteförvaltningen

För beskattningen finns Skatteförvaltningen som lyder under finansministeriet. Skatteförvaltningens tjänsteområde omfattar hela landet.

2 §
Uppgifter

Skatteförvaltningen har till uppgift att verkställa beskattningen, utöva skattekontroll, uppbära, driva in och redovisa skatter och avgifter samt bevaka skattetagarnas rätt enligt vad som föreskrivs särskilt.

Skatteförvaltningen ska främja en riktig och enhetlig beskattning samt utveckla Skatteförvaltningens serviceförmåga.

Skatteförvaltningen ska fullgöra de utrednings-, försöks-, uppföljnings- och planeringsuppgifter samt de andra uppgifter som finansministeriet ålägger Skatteförvaltningen eller som Skatteförvaltningen har enligt särskilda bestämmelser eller föreskrifter.

3 §
Organisationens utformning

Skatteförvaltningens organisation och enheternas uppgifter kan utformas utifrån en funktionsindelning eller en områdesindelning, eller enligt en gruppering av skatt- eller betalningsskyldiga.

Enheternas verksamhetsområden ska organiseras så att servicetillgången och de språkliga rättigheterna tillgodoses.

4 §
Enheter

Skatteförvaltningen omfattar Skattestyrelsen, skatteverk samt andra enheter. Bestämmelser om enheternas antal, namn, verksamhetsområden och huvudsakliga uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt finns i 14 §.

En enhet kan ha lokala enheter, stödenheter och andra verksamhetsenheter.

Också Ålands skattebyrå ingår i Skatteförvaltningen.

5 §
Skatteförvaltningens och enheternas arbetsordningar

I Skatteförvaltningens arbetsordning ges närmare bestämmelser om Skatteförvaltningens organisation, enheter, uppgifter och organiseringen av dem samt om enheternas behörighet och huvudkontor. I Skatteförvaltningens arbetsordning kan dessutom ges bestämmelser om enheternas interna organisation och verksamhetsenheter, enheternas uppgifter och organiseringen av dem samt om verksamhetsenheternas behörighet och verksamhetsområden. Skatteförvaltningens arbetsordning publiceras i Finlands författningssamling.

I arbetsordningen för en enhet inom Skatteförvaltningen ges närmare bestämmelser om enhetens interna organisation och verksamhetsenheter, enhetens uppgifter och organiseringen av dem samt om fördelningen av behörigheten inom enheten och om verksamhetsområdena.

6 §
Information om sakansvarig enhet och inlämnande av handlingar till Skatteförvaltningen

I ett ärende som gäller beskattning ska Skatteförvaltningen på begäran av den som saken gäller uppge den enhet inom Skatteförvaltningen som är ansvarig i ärendet.

Med avvikelse från vad som föreskrivs annanstans i lag anses en handling vara inlämnad till Skatteförvaltningen inom utsatt tid, om den före utgången av den utsatta tiden har lämnats in till någon enhet inom Skatteförvaltningen.

2 kap

Ledning och avgörande av ärenden

7 §
Generaldirektörens uppgifter och beslutanderätt

Skatteförvaltningen leds av en generaldirektör.

Generaldirektören beslutar om utfärdandet av rättsnormer som faller under Skatteförvaltningens behörighet och fastställer Skatteförvaltningens arbetsordning.

Generaldirektören beslutar om utfärdandet av en rättsnorm på föredragning av en behörig tjänsteman. Förslaget får inte beredas samtidigt med förvaltningsbesluten om tillämpningen av det.

Generaldirektören kan överta avgörandet av ett ärende som enligt 8 § ska avgöras av en enhet inom Skatteförvaltningen. Generaldirektören kan likväl inte överta avgörandet av ett enskilt beskattningsärende eller ett i 14–17 § avsett ärende som hänför sig till bevakningen av skattetagarnas rätt.

8 §
Enhetschefernas uppgifter och beslutanderätt

Varje enhet inom Skatteförvaltningen leds av chefen för enheten. Skattestyrelsen leds av generaldirektören.

De ärenden som ankommer på en enhet avgörs av chefen för enheten eller någon annan tjänsteman enligt vad som föreskrivs i enhetens arbetsordning. Chefen för enheten fastställer enhetens arbetsordning.

9 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet utfärdas detaljerade bestämmelser om personal, tillsättande av tjänster, behörighetsvillkor och förordnande av ställföreträdare för generaldirektören och enhetscheferna. Närmare bestämmelser om förvaltningen inom Skatteförvaltningen samt om de uppgifter som generaldirektören och andra chefstjänstemän har i anslutning till sin chefsställning kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

I Skatteförvaltningens och enheternas arbetsordningar bestäms om andra vikariat, om den interna ledningen och om övriga frågor som gäller den interna förvaltningen.

3 kap

Skatterättelsenämnder

10 §
Skatterättelsenämnderna och deras sammansättning

Vid varje skatteverk finns en skatterättelsenämnd. En skatterättelsenämnd finns också vid Ålands skattebyrå vid Sydvästra Finlands skatteverk. Skatterättelsenämnden kan arbeta uppdelad på sektioner. Nämndens mandatperiod är fem kalenderår.

Varje skatterättelsenämnd har ett med fyra jämnt delbart antal medlemmar. Var och en av medlemmarna har en personlig suppleant. Skatteförvaltningen bestämmer antalet medlemmar i skatterättelsenämnden samt utser medlemmarna och suppleanterna. Dessutom förordnar Skatteförvaltningen en eller flera personer att vara ordförande i skatterättelsenämnden. Skatteförvaltningen bestämmer vilken av ordförandena som ska vara ordförande för nämnden och vilken av ordförandena som ska vara ställföreträdare vid förhinder för en ordförande.

Varje sektion i en skatterättelsenämnd kan ha en eller flera ordförande. Utöver ordföranden har varje sektion fyra medlemmar.

Av medlemmarna i skatterättelsenämnden ska en fjärdedel vara personer som föreslagits av skatteverket, en fjärdedel personer som föreslagits av kommunerna eller, om skatteverkets verksamhetsområde är hela landet, Finlands Kommunförbund, och hälften av medlemmarna personer som föreslagits av olika skattebetalargrupper. De föreslagna personerna ska ha gett sitt samtycke till uppdraget.

Ordföranden för en skatterättelsenämnd ska vara väl förtrogen med beskattning. Nämndens medlemmar ska vara förtrogna med beskattning.

Medlemmarna i skatterättelsenämnden vid Ålands skattebyrå förordnas från Åland. På skatterättelsenämnden vid Ålands skattebyrå gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om skatterättelsenämnden.

I fråga om en sektion, dess ordförande och medlemmar gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om skatterättelsenämnden, dess ordförande och medlemmar.

11 §
Beslutförhet och förfarande i skatterättelsenämnden

En skatterättelsenämnd är beslutför när ordföranden och minst hälften av nämndens medlemmar är närvarande. Nämnden eller en sektion kan dock, i en sammansättning med ordföranden och en medlem som företräder skattebetalarna, avgöra ett ärende där skattebeloppet med anledning av ett rättelseyrkande kan ändras med högst 3 000 euro, om ordföranden och medlemmen är enhälliga i avgörandet.

Ett ärende som behandlas av en sektion ska överföras till nämnden för avgörande, om nämndens ordförande eller sektionens ordförande eller en sektionsmedlem yrkar det.

Ärendena avgörs utan föredragning. På förfarandet i nämnden tillämpas i övrigt förvaltningslagen (434/2003) och lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

Om ordföranden eller en medlem har deltagit i ett skattebeslut, får han eller hon inte behandla ett rättelseyrkande som gäller ärendet i fråga i skatterättelsenämnden. På jäv för nämndens ordförande och medlemmar tillämpas dessutom bestämmelserna om jäv i förvaltningslagen.

12 §
Rätt att närvara vid skatterättelsenämndens sammanträde

Den tjänsteman vid Skatteförvaltningen som handlagt ärendet samt sakkunniga som kallats av skatterättelsenämnden har rätt att vara närvarande vid nämndens sammanträden och delta i diskussionen. Parter eller utomstående får inte vara närvarande vid sammanträdet, om inte något annat följer av 37, 38 eller 40 § i förvaltningslagen.

13 §
Närmare bestämmelser om skatterättelsenämnden

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om skatterättelsenämnden, dess sektioner, nämndens och sektionernas medlemmar samt förfarandet i nämnden.

4 kap

Bevakning av skattetagarnas rätt och annan talan

14 §
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och enhetens uppgifter

Vid Skatteförvaltningen finns Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Enheten för skattetagarnas talan såsom part i ärenden som gäller beskattningen på det sätt som föreskrivs i denna lag och annanstans i lag.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har till uppgift att bevaka statens, kommunernas, församlingarnas, Folkpensionsanstaltens, skogsvårdsföreningarnas och skogscentralernas rätt vid beskattningen och vid sökande av ändring i beskattningen och i andra ärenden som avses i förvaltningslagen eller i förvaltningsprocesslagen (586/1996) när enheten anser att

1) det behövs med tanke på lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig beskattnings- eller rättspraxis,

2) ärendet är ekonomiskt betydelsefullt, eller

3) bevakningen av skattetagarnas rätt i övrigt förutsätter det.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är i sin rättsbevakningsuppgift oberoende.

15 §
Hörande av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt innan ett ärende avgörs

Utöver vad som annars föreskrivs i lag beträffande hörande av skattetagare, kan en enhet inom Skatteförvaltningen, centralskattenämnden eller en skatterättelsenämnd som behandlar ett ärende som gäller beskattning, förhandsbesked, förhandsavgörande eller rättelseyrkande ge Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt tillfälle att bli hörd innan ärendet avgörs.

16 §
Särskild skattelättnad

Skatteförvaltningen kan, på ansökan av den skatt- eller betalningsskyldige eller utan ansökan, helt eller delvis bevilja befrielse från en skatt eller avgift som tillfaller staten, från samfunds inkomstskatt, från skatteförhöjning och från dröjsmålspåföljder och andra påföljder, om

1) Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har överklagat beskattningen av en skatt- eller betalningsskyldig eller ett beslut av en besvärsinstans, om ärendet lämnar rum för tolkning och det inte finns någon vedertagen rättspraxis,

2) ändringssökandet har medfört att den skatt- eller betalningsskyldige har påförts skatt eller avgift,

3) högsta förvaltningsdomstolen har meddelat beslut i det aktuella ärendet, och

4) det är viktigt att bevilja skattelättnad med tanke på tryggandet av ett likvärdigt bemötande av de skatt- eller betalningsskyldiga.

En kommun kan, med iakttagande av vad som föreskrivs i 1 mom., bevilja befrielse från kommunalskatt samt påföljder som gäller kommunalskatt. Om kommunen har beviljat befrielse från kommunalskatt, beviljas motsvarande befrielse också från kyrkoskatt och den försäkrades sjukförsäkringspremie.

17 §
Utövande av kommunens, församlingens och Folkpensionsanstaltens rätt att söka ändring

Kommunens, församlingens och Folkpensionsanstaltens rätt att söka ändring kan utövas av de nämnda skattetagarna och, oberoende av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, dessutom av de skatteombud vid enheten som har utsetts för uppgiften. Dessa skatteombud biträder kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten också i övrigt i frågor som gäller bevakningen av deras rätt.

Finlands Kommunförbund utser de skatteombud som avses i 1 mom. på framställning av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Ett beslut att utse ett skatteombud kan återkallas i samma ordning som det har fattats.

18 §
Förfarandet i brottmål

I fråga om de skatter och avgifter som enligt gällande bestämmelser ska uppbäras av Skatteförvaltningen har Skatteförvaltningen rätt att på alla skattetagares vägnar anmäla ett ärende som gäller skattebrott eller något annat brott som hänför sig till beskattning till förundersökningsmyndigheten för undersökning och att genom ett ombud som Skatteförvaltningen förordnat föra talan i brottmål och i ärenden som gäller skadestånd på grund av brott.

Skatteförvaltningen har dessutom rätt att anmäla ärenden som gäller bokföringsbrott till förundersökningsmyndigheten för undersökning.

19 §
Förande av talan i övriga fall

Utöver det som i denna lag och i lagen om skatteuppbörd (609/2005) föreskrivs om förande av talan, kärar och svarar Skatteförvaltningen på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel i ärenden som gäller Skatteförvaltningen hos domstol, vid skiljeförfarande, hos andra myndigheter och i förrättningar, samt för statens talan i fråga om avtal som gäller Skatteförvaltningen.

5 kap

Beskattningskostnader

20 §
Beskattningskostnaderna och deras fördelning

Kostnaderna för beskattningen betalas av staten. Dessa kostnader utgörs av de omkostnader för Skatteförvaltningen som fastställs i den ordinarie statsbudgeten och justeras på grundval av bokslutet för det föregående året. Vid beräkningen av kostnaderna beaktas även de mervärdesskatteutgifter som ansluter sig till Skatteförvaltningens ovan nämnda utgifter.

Av de årliga kostnader som avses i 1 mom. tar staten ut sammanlagt 30,8 procent av kommunerna, sammanlagt 4,7 procent av den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar och 5,9 procent av Folkpensionsanstalten. (20.11.2009/937)

21 §
Beräkning av kommuners och församlingars andelar

Av kommunernas årliga beskattningskostnader svarar en enskild kommun för ett belopp som fås på följande sätt:

1) med talet 0,3 multipliceras den proportionella andel som summan av den kalkylerade kommunalskatten enligt 3 a § i lagen om skatteredovisning (532/1998) och kommunens andel av samfundsskatten utgör av motsvarande summa för hela landet, räknad enligt den beskattning som verkställts under det föregående året,

2) med talet 0,7 multipliceras den proportionella andel som kommunens invånarantal vid ingången av året före uppbördsåret utgör av invånarantalet i hela landet,

3) med summan av de tal som har räknats ut i enlighet med 1 och 2 punkten multipliceras den i 20 § 2 mom. angivna andel av beskattningskostnaderna som kommunerna tillsammans ska betala.

Av de årliga beskattningskostnaderna för församlingarna inom den evangelisklutherska kyrkan svarar en enskild församling för ett belopp som fås på följande sätt:

1) med talet 0,3 multipliceras den proportionella andel som summan av den kalkylerade kyrkoskatten och församlingens andel av samfundsskatten utgör av motsvarande summa i hela landet, räknad enligt den beskattning som verkställts under det föregående året,

2) med talet 0,7 multipliceras den proportionella andel som antalet i kyrkböckerna vid ingången av året före uppbördsåret såsom närvarande antecknade medlemmar i församlingen utgör av antalet såsom närvarande antecknade medlemmar i den evangelisklutherska kyrkan,

3) med summan av de tal som har räknats ut i enlighet med 1 och 2 punkten multipliceras den i 20 § 2 mom. angivna andel av beskattningskostnaderna som församlingarna tillsammans ska betala.

22 §
Uttagande och rättelse av beskattningskostnader

Skatteförvaltningen tar årligen i samband med skatteredovisningarna i mars, juni, september och december av de skattetagare som avses i 20 § 2 mom. ut deras andelar av de beskattningskostnader som Skatteförvaltningen har fastställt. Kostnadernas storlek och den enskilda skattetagarens andel av dem ska anges i det beslut som gäller uttagandet.

Om en skattetagare inte nöjer sig med beslutet, ska skattetagaren under den kalendermånad som följer efter uttagandet framställa ett rättelseyrkande hos Skatteförvaltningen. I beslutet med anledning av rättelseyrkandet får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

6 kap

Särskilda bestämmelser

23 §
Behörighetsvillkor för generaldirektören

Generaldirektören ska ha högre högskoleexamen, vara förtrogen med förvaltningsområdet och ha i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

24 §
Behandling och avgörande av förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan som har anförts över Skatteförvaltningens eller dess tjänstemäns verksamhet avgörs av generaldirektören. I arbetsordningen kan bestämmas att en klagan som har anförts hos en enhet inom Skatteförvaltningen över enhetens eller dess tjänstemäns verksamhet dock avgörs av chefen för enheten, bortsett från klagan över enhetschefens åtgärder, som avgörs av generaldirektören.

Förvaltningsklagan över åtgärder av generaldirektören, dennes ställföreträdare eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och dess tjänstemän avgörs av finansministeriet. En klagan som har anförts hos Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt över dess tjänstemans åtgärder avgörs dock av chefen för enheten, bortsett från klagan över enhetschefens åtgärder. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt klagomålsärende som handläggs inom Skatteförvaltningen.

25 §
Överföring av uppgifter som gäller beskattning

Med avvikelse från vad som annanstans i lag föreskrivs om det skatteverk och den skatterättelsenämnd som är behöriga vid beskattningen, kan Skatteförvaltningen förordna om överföring av uppgifter till ett annat skatteverk, en annan enhet inom Skatteförvaltningen eller en annan skatterättelsenämnd, om beskattningen kräver särskild sakkunskap eller om överföringen behövs för en jämnare fördelning av Skatteförvaltningens arbete och uppgifter.

Skatteförvaltningens förordnande om överföring av uppgifter kan gälla

1) försäkringsanstalter, kreditinstitut, finansiella institut och pensionsanstalter samt företag som ingår i samma koncern som dessa,

2) företag eller sådana till en koncern hörande företag, vilkas omsättning eller i koncernbokslutet uträknade omsättning är minst 50 miljoner euro under en 12 månaders räkenskapsperiod, samt dessa företags delägare,

3) offentligt noterade bolag samt företag som ingår i samma koncern som dessa,

4) andra än i 2 punkten avsedda företag som ingår i en med en koncern jämförlig ekonomisk helhet,

5) andra grupper av skattskyldiga eller en del av skattskyldiga,

6) fall där en kommun eller en del av en kommun har övergått till ett annat skatteverks tjänsteområde.

Om beskattningen av en enskild skattskyldig kräver särskild sakkunskap eller om en opartisk beskattning kan äventyras hos det skatteverk som annars ska vara behörigt, kan Skatteförvaltningen till de delar den bestämmer förordna ett annat skatteverk eller någon annan enhet inom Skatteförvaltningen att vara behörig myndighet. Beslut som getts med stöd av detta moment får inte överklagas genom besvär.

När Koncernskattecentralen är behörig beskattningsmyndighet är Helsingfors förvaltningsdomstol behörig förvaltningsdomstol. I fråga om rättelseyrkande och ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs någon annanstans i lag.

26 §
Tillräcklig service vid överföring av uppgifter

Skatteförvaltningen ska se till att den skattskyldige eller någon annan part i ett skatteärende får tillräcklig service i sitt ärende också vid den enhet inom Skatteförvaltningen som utan en överföring av uppgifter skulle vara behörig att verkställa beskattningen.

27 §
Publicering av och upplysning om överföring av uppgifter

Skatteförvaltningens förordnande enligt 24 § 1 och 2 mom. ska publiceras i Finlands författningssamling. De skattskyldiga ska dessutom alltid upplysas om att uppgifter har överförts.

28 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

Genom denna lag upphävs lagen av den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) jämte ändringar.

Den som är utnämnd till generaldirektörstjänsten vid Skattestyrelsen eller till denna tjänst för viss tid eller till motsvarande tjänsteförhållande, är från det att lagen har trätt i kraft generaldirektör för Skatteförvaltningen i enlighet med utnämningsbrevet antingen tills vidare eller den utsatta tiden.

De av skatteverket eller kommunen enligt 5 § i statsrådets förordning om skatteförvaltningen (1176/2002) givna förordnanden som avser bevakning av skattetagarnas rätt gäller till den 30 april 2008. Efter det är det Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt som för skattetagarnas talan i ärendet. På framställning av en kommun kan Skatteförvaltningen till ett skatteombud som vid lagens ikraftträdande står i tjänsteförhållande till kommunen ge ett förordnande om bevakning av skattetagarnas rätt. Det skatteombud som har fått förordnandet arbetar i sin rättsbevakningsuppgift under ledning och bevakning av enheten och på ombudet tillämpas vad som föreskrivs om skatteombud vid enheten. Skatteförvaltningen ersätter årligen till fulla beloppet de kostnader som på grund av förordnat skatteombuds avlöning och handhavandet av uppgifterna annars förorsakats kommunen i enlighet med det avtal som ingås med kommunen i fråga.

I ett ärende som avser bevakning av rätt och som är anhängigt när denna lag träder i kraft och där Skattestyrelsen eller skatteverket är part, förs talan av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

Åtgärder som verkställighet av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Skattestyrelsen får före ikraftträdandet inrätta, utlysa och tillsätta de tjänster som verkställigheten av lagen förutsätter samt fatta andra beslut om behövliga tjänstearrangemang. I fråga om placering, behörighetsvillkor och utnämningsförfarandet i fråga om tjänster som hänför sig till verkställigheten av lagen iakttas då i tillämpliga delar 10–13 § i statsrådets förordning om skatteförvaltningen. Skattestyrelsen får också fastställa Skatteförvaltningens arbetsordning.

Vad som annanstans i lagstiftningen föreskrivs om Skattestyrelsen eller skatteverk gäller efter det att denna lag har trätt i kraft den Skattestyrelse och de skatteverk som är enheter inom Skatteförvaltningen.

RP 148/2007, FiUB 5/2008, RSv 25/2008

Ikraftträdelsestadganden:

20.11.2009/937:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 147/2009, ShUB 35/2009, RSv 145/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.