Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

28.12.2007/1443

Statsrådets förordning om värnplikt

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) av den 28 december 2007:

1 §
Beslutande om tidpunkten för uppbåd

Varje regionalbyrå beslutar inom sitt verksamhetsområde om uppbådsdagarna och underrättar de uppbådspliktiga om dem på det sätt som föreskrivs i 15 § i värnpliktslagen (1438/2007).

2 §
Målantal uppbådspliktiga

Huvudstaben fastställer antalet uppbådspliktiga per försvarsgren. Arméstaben fördelar i samverkan med övriga försvarsgrensstaber antalet uppbådspliktiga enligt truppförband. Regionalbyrån delar upp antalet uppbådspliktiga enligt truppförband på uppbådsnämnderna per kommun samt per uppbådsnämnd, om det finns flera än en uppbådsnämnd på en kommuns område.

3 §
Förfrågan om hälsotillstånd och anmälan om hälsoundersökning på förhand

Regionalbyrån sänder den uppbådspliktige en frågeblankett för utredning av hälsotillståndet samt behövliga anvisningar om hur förfrågan ska besvaras och om deltagande i hälsoundersökning på förhand och i uppbåd.

4 § (29.12.2022/1390)
Hälsoundersökning på förhand

Regionalbyrån avtalar med välfärdsområdet och Helsingfors stad om den plats där hälsoundersökning på förhand utförs och meddelar den som verkställer hälsoundersökningen vilka uppbådspliktiga som kommer för undersökning. Dessutom kan det avtalas om undersökningens innehåll, tidsreservering för undersökningen och sättet att sända en eventuell kallelse.

5 § (29.12.2022/1390)
Information till kommunen, välfärdsområdet och Helsingfors stad

Regionalbyrån meddelar kommunen, välfärdsområdet och Helsingfors stad uppbådsdagarna, uppbådsplatserna och de antal läkare som behövs vid uppbådet.

6 §
Beordran till besiktning som ordnas av regionalbyrån

Beordran till besiktning som ordnas av regionalbyrån ska sändas till den värnpliktige i god tid och senast en månad före besiktningstidpunkten. Med den värnpliktiges samtycke kan avvikelse göras från tidsfristen för beordran.

7 §
Utbildning av reservofficer och reservunderofficer

Reservofficersutbildning ges vid Reservofficersskolan, Sjökrigsskolan, Luftkrigsskolan eller andra militära inrättningar eller truppförband som huvudstaben bestämmer.

Reservunderofficersutbildning ges vid de truppförband som huvudstaben bestämmer.

8 §
Uppgifter som kräver speciella färdigheter av manskapet och specialuppgifter inom manskapet som ställer de högsta kraven

Till de uppgifter inom manskapet som förutsätter speciella färdigheter och som avses i 37 § 1 mom. 2 punkten i värnpliktslagen hör

1) uppgifter som militärfordonsförare,

2) uppgifter för marintrupperna,

3) uppgifter inom medicinal- och hälsovårdsområdet,

4) uppgiften som militärpolis,

5) uppgiften som militärmusiker,

6) uppgifter inom ecklesiastikområdet,

7) övriga försvarsgrens-, utbildningsgrens- och specialutbildningsuppgifter som kräver yrkeskunnande.

Till sådana specialuppgifter inom manskapet som ställer de högsta kraven och som avses i 37 § 1 mom. 3 punkten i värnpliktslagen hör

1) pansartruppernas tekniska uppgifter,

2) uppgifter inom robotområdet,

3) uppgifter som militärfordonsförare,

4) beredskapsenheternas uppgifter,

5) övriga specialserviceuppgifter inom armén, flottan och flygvapnet och motsvarande tekniskt eller annars synnerligen krävande och ansvarsfulla uppgifter.

(15.12.2016/1166)
9 §
Uppgifter där det krävs att bruket av narkotika utreds innan en person kan förordnas till dem

Uppgifter som avses i 65 § 1 mom. i värnpliktslagen är

1) officers- och underofficersuppgifter,

2) uppgifter i anknytning till militär luftfart,

3) militärpolisuppgifter,

4) uppgifter inom medicinal- och hälsovårdssektorn,

5) uppgifter i stridsutrustnings- och sprängämneslager,

6) fallskärmsjägares och andra specialjägares samt dykares uppgifter,

7) uppgifter i staberna,

8) uppgifter som fordonsförare

9) uppgiften som fartygsstyrare och annan uppgift som i väsentlig grad påverkar säkerheten på ett fartygs färd.

10 §
Narkotikatest

Narkotikatest ska göras i enlighet med god hälsovårdspraxis samt med beaktande av de grundläggande rättigheterna för den som testas.

I fråga om kvalitetskrav på laboratorierna, givande av undersökningsremiss, provtagning, behandling av prov, analysering av prov, tolkning av och information om testresultatet, bestridande av riktigheten av testresultatet och förvaring av prov iakttas vad som föreskrivs i statsrådets förordning om utförande av narkotikatester (218/2005).

11 §
Formulär för krigsmannaed och försäkran

Krigsmannaed avläggs och försäkran avges enligt följande formulär:

"Jag N.N. lovar och försäkrar

I eden: inför Gud den allsmäktige och allvetande

I försäkran: på heder och samvete

att vara en pålitlig medborgare, trogen Finland. Jag vill tjäna mitt land uppriktigt och med all min förmåga eftersträva och främja dess väl och bästa.

Jag ska alltid, såväl i fred som i krig, försvara mitt fosterland, dess lagliga statsskick och landets lagliga överhöghet. Om jag märker eller får veta något som är i görningen för att störta landets lagliga överhöghet eller för att upphäva landets statsskick ska jag genast meddela myndigheterna detta.

Jag viker inte i något läge från min trupp eller från min post, utan så länge jag har krafter ska jag fullgöra mitt uppdrag.

Jag lovar att uppföra mig redbart och rakryggat, att lyda mina överordnade, följa lagar och förordningar samt bevara tjänstehemligheter som anförtrotts mig. Jag ska också vara rättfram och hjälpsam mot mina kamrater i tjänst. Jag ska aldrig bryta mot min tjänsteplikt, varken på grund av släktskap, vänskap, avund, ovänskap eller fruktan eller på grund av gåvor eller av annan orsak.

Om jag får i uppgift att leda andra ska jag vara rättvis mot dem, se till deras välbefinnande, informera mig om deras önskemål, vara deras rådgivare och handledare och själv vara ett gott och sporrande föredöme.

Allt detta vill jag göra på heder och samvete."

12 §
Undervisning om krigsmannaeden och försäkran

Innan krigsmannaeden avläggs eller försäkran avges ska den värnpliktiga upplysas om krigsmannens skyldigheter och rättigheter samt undervisas om krigsmannaedens och försäkrans betydelse.

13 §
Förfarandet vid avläggande av eden och avgivande av försäkran

Krigsmannaed avläggs och försäkran avges inför kommendören för truppförbandet eller motsvarande trupp samt i närvaro av en för edsavläggelsen eller avgivandet av försäkran uppställd trupp och dess fana.

En värnpliktig som inte kunnat delta i edsavläggelse eller avgivandet av försäkran enligt 1 mom., avlägger krigsmannaed eller avger försäkran inför kommendören för truppförbandet eller motsvarande trupp.

14 §
Centralnämnden för uppbådsärenden

Centralnämnden för uppbådsärenden kallas samman av ordföranden, och när han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden.

Centralnämndens protokoll och expeditioner undertecknas av ordföranden och sekreteraren.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

15.12.2016/1166:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

29.12.2022/1390:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.