Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

14.12.2007/1253

Försvarsministeriets förordning om vistelse- och besökstillstånd, förbudsskyltar, utbildning för en tjänsteman i vakt- eller jourtjänst samt om yrkesmilitärers grundläggande militära kunskaper och kondition

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 15 § 6 och 7 mom., 18 och 43 § i lagen av den 11 maj 2007 om försvarsmakten (551/2007):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs närmare om vistelse- och besökstillstånd enligt 15 § 3–5 mom., förbudsskyltar enligt 15 § 7 mom., utbildning för en tjänsteman i vakt- eller jourtjänst enligt 19–22 § samt om bedömning av en yrkesmilitärs grundläggande kunskaper och kondition enligt 43 § i lagen om försvarsmakten (551/2007).

2 kap

Vistelse- och besökstillstånd samt förbudsskyltar

2 §
Vistelse- och besökstillstånd

Försvarsmakten kan kräva ett vistelse- eller besökstillstånd av den som rör sig på ett område eller en plats som försvarsmakten förfogar över, när rätten att röra sig på området eller platsen är begränsad eller förbjuden med stöd av 15 § 1 eller 2 mom. i lagen om försvarsmakten.

Vistelse- eller besökstillstånd utgörs av

1) tillståndsbevis,

2) besökskort,

3) gästkort utan foto eller

4) tillfälligt besökstillstånd.

3 §
Tillståndsbevis

Ett tillståndsbevis beviljas den som är minst 15 år och som på grund av arbetsuppgifter, boende eller motsvarande skäl har ett motiverat långvarigt behov enligt 15 § 3 mom. i lagen om försvarsmakten, att regelbundet röra sig på ett område som används av försvarsmakten. Tillståndsbeviset beviljas för högst fem år, dock högst till dess tillståndshavarens faktiska behov att röra sig på området upphör.

4 §
Besökskort

Ett besökskort beviljas den vars behov av att röra sig på ett område som används av försvarsmakten är kortvarigare än det som avses i 3 §. Besökskortet beviljas för högst 12 månader, dock högst till dess tillståndshavarens faktiska behov att röra sig på området upphör.

5 §
Gästkort utan foto

Ett gästkort utan foto beviljas för ett kortvarigt besök på ett område, som stadigvarande eller tillfälligt används av försvarsmakten, på inbjudan av en militärmyndighet och i sällskap med en representant för denna militärmyndighet.

Det tillstånd som avses i denna paragraf är i kraft så länge besöket varar och det bevis som gäller tillståndet ska returneras till den som ordnar besöket när besöket är slut. Det tillstånd som avses i denna paragraf beviljas för högst en månad.

6 §
Tillfälligt besökstillstånd

Ett tillfälligt besökstillstånd beviljas den som vistas kortvarigt på ett område som stadigvarande eller tillfälligt används av försvarsmakten och vistelsen baserar sig på familjeförhållanden eller motsvarande situationer.

Det tillstånd som avses i denna paragraf är i kraft så länge besöket varar och det bevis som gäller tillståndet ska returneras till den som ordnar besöket när besöket är slut. Det tillstånd som avses i denna paragraf beviljas för högst en månad.

7 §
Bevis som motsvarar vistelse- eller besökstillstånd och rätten för personer i tjänsteuppdrag att röra sig på ett område eller en plats som försvarsmakten förfogar över

Den som har ett personkort med foto, som beviljas försvarsministeriets eller försvarsmaktens anställda på basis av ett tjänste- eller anställningsförhållande, är inte skyldig att ansöka om ett särskilt vistelse- eller besökstillstånd enligt 2 §.

Det beväringskort som beviljas beväringar för tjänstgöringstiden och det reservistkort som beviljas reservister för tiden för en repetitionsövning är ett vistelse- eller besökstillstånd enligt 2 §.

Statliga och kommunala myndigheter är inte skyldiga att ansöka om vistelse- eller besökstillstånd enligt 2 § för sina tjänsteuppdrag.

8 §
Ansökan om tillståndsbevis och besökskort

En ansökan om ett tillståndsbevis eller besökskort enligt 3 och 4 § ska innehålla

1) sökandens fullständiga namn, personbeteckning eller födelsedatum, kön, modersmål, medborgarskap, nationalitet, avsaknad av medborgarskap, hemstat, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke samt adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation,

2) företagets, föreningens eller en annan sammanslutnings namn och kontaktperson samt telefonnummer och adress,

3) motiverat skäl till varför tillståndsbeviset eller besökskortet behövs,

4) område, verksamhetsenhet eller motsvarande för vilket tillståndet söks samt

5) tidpunkten då behovet uppkommer och den eventuellt kända tidpunkt då det upphör.

Dessutom ska en ansökan om ett tillståndsbevis innehålla namn och personbeteckning eller födelsedatum för den som är under 15 år och hör till sökandens hushåll och rör sig på området.

Ansökan kan göras på en blankett som fastställts för detta syfte.

9 §
Ansökan om gästkort utan foto och tillfälligt besökstillstånd

En ansökan om ett gästkort utan foto och ett tillfälligt besökstillstånd enligt 5 och 6 § ska innehålla

1) sökandens fullständiga namn, personbeteckning eller födelsedatum samt medborgarskap, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation,

2) företagets, föreningens eller en annan sammanslutnings namn samt

3) orsaken till besöket och hur länge det varar.

10 §
Förbudsskyltar

De markområden som avses i 15 § 1 mom. i lagen om försvarsmakten och som försvarsmakten stadigvarande förfogar över märks ut genom förbudsskyltar med gul botten, på vilka tillträde till området förbjuds och straffbarhet vid överträdelse av förbudet meddelas.

3 kap

Utbildning för en tjänsteman i vakt- eller jourtjänst

11 §
Val till utbildning för en tjänsteman i vakt- eller jourtjänst

Till utbildning för en tjänsteman i vakt- eller jourtjänst väljs tjänstemän som till sina egenskaper är lämpade för uppgiften. Med tjänsteman avses en person som tjänstgör vid försvarsmakten samt den som inom försvarsmakten utnämnts till ett tjänsteförhållande för viss tid och förordnats till en militäruppgift.

12 §
Ordnande av utbildning för en tjänsteman i vakt- eller jourtjänst

Huvudstaben styr ordnandet av utbildningen av en tjänsteman i vakt- eller jourtjänst.

Arméstaben ordnar grundutbildning för tjänstemän i vakt- eller jourtjänst.

Truppförbanden och övriga förvaltningsenheter ordnar introduktions- och kompletteringsutbildning för tjänstemän i vakt- eller jourtjänst.

13 §
Innehållet i utbildningen för en tjänsteman i vakt- eller jourtjänst

I utbildningen för en tjänsteman i vakt- eller jourtjänst ingår undervisning i juridik och inlärning och övning i den praktiska verksamhet som sammanhänger med uppgiften på så sätt att den som genomgått utbildningen

1) känner till de viktigaste juridiska bestämmelserna som gäller uppgifterna,

2) behärskar de praktiska åtgärder som uppgiften förutsätter,

3) känner till de principer som gäller användning av maktmedel, nödvärn, nödtillstånd och andra befogenheter att använda maktmedel,

4) är förtrogen med de bestämmelser som gäller arbetarskyddet i den omfattning som uppgiften kräver samt

5) behärskar användningen av de maktmedelsredskap som står till hans eller hennes förfogande.

4 kap

Bedömning av en yrkesmilitärs grundläggande militära kunskaper och kondition

14 §
Testning av en yrkesmilitärs grundläggande militära kunskaper och kondition

En yrkesmilitärs grundläggande militära kunskaper och kondition bedöms regelbundet utgående från tester och hälsokontroller.

Svarar yrkesmilitärens grundläggande militära kunskaper eller kondition inte mot de krav som hans eller hennes uppgift ställer, kan ett program göras upp för honom eller henne för förbättring av de grundläggande militära kunskaperna eller höjning av konditionen.

5 kap

Ikraftträdande

15 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

De förbudsskyltar som avses i 10 § ska tas i bruk senast den 1 januari 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.