Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

13.12.2007/1232

Statsrådets förordning om auktoriserade translatorer

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 7 december 2007 om auktoriserade translatorer (1231/2007):

1 §
Studier i översättningsvetenskap

Studierna i översättningsvetenskap är teoretiska och praktiska universitetsstudier i översättning. I dem ska ingå studier omfattande minst sex studiepoäng i auktoriserad översättning.

2 §
Ansökan om auktorisation

Ansökan om rätt att vara verksam som auktoriserad translator ska göras hos examensnämnden för auktoriserade translatorer på en av nämnden fastställd blankett.

3 §
Försäkran för auktoriserad translator

Försäkran för auktoriserad translator är följande:

"Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete att jag i min verksamhet som auktoriserad translator samvetsgrant och efter bästa förmåga ska utföra mig anförtrodda uppdrag och inte till egen fördel utnyttja eller olovligen yppa vad jag får vetskap om i denna verksamhet."

4 §
Intyg över auktorisation

Intyget över auktorisation ska utöver de uppgifter som avses i 4 § i lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007) innehålla följande uppgifter:

1) personuppgifter för den som har beviljats auktorisation,

2) auktorisationens giltighetstid,

3) grunden för beviljande av auktorisation, och

4) datum då auktorisationen beviljats.

Intyget undertecknas av ordföranden för examensnämnden för auktoriserade translatorer och av sekreteraren eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden och sekreteraren.

5 §
Examen för auktoriserade translatorer

Den del av examen för auktoriserade translatorer som utvisar språkkunskaper och översättningsförmåga består av två översättningsuppgifter. Den ena översättningsuppgiften görs inom området lag och förvaltning och den andra inom ett av de valtfria specialområden som anges i grunderna för examen. Översättningen ska göras antingen till eller från finska, svenska eller samiska.

Den del som utvisar annan förmåga som en auktoriserad translator behöver vid yrkesutövningen består av en flervalsuppgift som testar translatorns yrkespraxis.

6 §
Ordnande av examen

Examen ordnas minst en gång om året vid en tidpunkt och på de orter i olika delar av landet som examensnämnden för auktoriserade translatorer bestämmer.

Information om examenstillfällena ska publiceras minst 60 dagar på förhand i officiella tidningen och, enligt examensnämndens prövning, även i någon annan tidning med allmän spridning.

7 §
Godkännande av examen

Godkännande av examen förutsätter att vardera delen av examen godkänns vid samma provtillfälle.

Examen bedöms med godkänd/underkänd.

8 §
Intyg över examen

I intyget över godkänd examen ska åtminstone följande uppgifter antecknas:

1) examens namn,

2) de författningar och föreskrifter som examen grundar sig på,

3) namnet på den examensnämnd som utfärdat intyget,

4) personuppgifter för den som avlagt examen,

5) examensspråket och från vilket språk till vilket språk översättningen gjorts,

6) skalan för bedömning av examen, samt

7) var och när intyget utfärdats.

Intyget undertecknas av examensnämndens ordförande och av sekreteraren eller, vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden och sekreteraren.

9 §
Tillsättning och sammansättning av examensnämnden för auktoriserade translatorer

Utbildningsstyrelsen utser ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna i examensnämnden för auktoriserade translatorer på förslag av de aktörer som avses i 11 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer. Sekreterare i examensnämnden är en av utbildningsstyrelsen utsedd tjänsteman vid utbildningsstyrelsen.

Om en medlem i examensnämnden avgår eller avlider under pågående mandatperiod, utses en ny medlem i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

10 §
Behandling av ärenden i examensnämnden

Examensnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för ordföranden av vice ordföranden. Examensnämnden ska sammankallas, om minst tre medlemmar kräver det.

Examensnämnden behandlar ärenden som hör till dess befogenhet på föredragning av examensnämndens sekreterare.

Examensnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra medlemmar eller deras suppleanter är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, gäller som beslut den mening som ordföranden har biträtt.

11 §
Examensnämndens uppgifter

Examensnämnden ska utöver de uppgifter som anges i lagen om auktoriserade translatorer fatta beslut om formen och texten på den stämpel som auktoriserade translatorer använder.

12 §
Bedömarnas behörighet

Till bedömare kan den utses som har

1) högre högskoleexamen,

2) god förtrogenhet med översättning av saktexter och översättningsverksamhet i de examensspråk som bedöms, samt

3) av utbildningsstyrelsen godkänd utbildning för bedömare eller motsvarande kompetens som förvärvats på annat sätt.

Av särskilda skäl kan till bedömare utses en person som har

1) det examensspråk som bedöms (målspråket) som sitt modersmål,

2) högskoleexamen,

3) god förtrogenhet med översättning eller med undervisning i språket och kulturen i fråga, samt

4) av utbildningsstyrelsen godkänd utbildning för bedömare.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.