Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

7.12.2007/1139

Lag om Institutet för kriminologi och rättspolitik

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (12.12.2014/1066)
Administrativ ställning och uppgifter

Institutet för kriminologi och rättspolitik verkar i anslutning till Helsingfors universitet.

Institutet har till uppgift att

1) bedriva oberoende kriminologisk och annan rättspolitisk forskning med beaktande av justitieministeriets och samhällets informationsbehov,

2) följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser samt rapportera om utvecklingen inom dess områden, och

3) förvalta ett forskningsregister över brott och påföljder samt övriga forskningsregister som behövs för att institutet ska kunna sköta de uppgifter det har enligt lag. (8.5.2020/344)

Institutet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som ingår i forskningsregistren. (8.5.2020/344)

2 § (12.12.2014/1066)
Ledning och styrning

Institutet har en direktion som styr och övervakar institutets verksamhet. Direktionen har nio medlemmar och den tillsätts av rektorn för Helsingfors universitet. Justitieministeriet utser fem av medlemmarna. Dessutom väljer institutets personal inom sig en medlem. Direktionens mandatperiod är fyra år. (29.5.2020/409)

Institutet har en direktör som leder och utvecklar institutets verksamhet och svarar för att verksamheten är resultatgivande och för att målen uppnås.

Direktionens och direktörens uppgifter fastställs i instruktionen för institutet.

3 § (12.12.2014/1066)

3 § har upphävts genom L 12.12.2014/1066.

4 § (12.12.2014/1066)

4 § har upphävts genom L 12.12.2014/1066.

4 a § (19.4.2013/301)
Institutets rätt att få information (12.12.2014/1066)

Institutet har oberoende av sekretessbestämmelserna, domstolarnas sekretessförordnanden och andra begränsningar i fråga om rätten att få information rätt att på begäran utan avgift få sådana uppgifter som behövs för institutets forsknings- och uppföljningsuppgifter enligt följande: (12.12.2014/1066)

1) av åklagarmyndigheterna uppgifter om behandlingen av ärenden inom åklagarväsendet och om åklagarnas avgöranden,

2) av rättshjälpsmyndigheterna uppgifter om rättshjälp,

3) av medlingsbyråerna uppgifter om handlingar som upprättats vid medling i brottmål och tvistemål,

4) av domstolarna uppgifter om behandlingen av mål och ärenden vid domstolarna och om rättegångshandlingar och avgöranden, med undantag för de uppgifter i rättegångshandlingarna som gäller domstolens överläggning,

5) av utsökningsmyndigheterna uppgifter om utsökningsärenden,

6) av Brottspåföljdsmyndigheten, Rättsregistercentralen och utsökningsmyndigheterna uppgifter om påföljder som har bestämts för brott och om verkställigheten av påföljderna, med undantag för uppgifter som ingår i säkerhetsregistret och patientregistret i Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem,

7) av Rättsregistercentralen uppgifter enligt 1–6 punkten ur justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och ur andra register som Rättsregistercentralen förvaltar med stöd av lag,

8) ur informationssystemet för polisärenden och ur undersöknings- och handräckningsregistret i gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem uppgifter om personer som har utsatts för brott och om besöksförbud, gjorda polisanmälningar, förundersökningar i brottmål och använda tvångsmedel, med undantag för uppgifter om informationskälla och hemliga tvångsmedel,

9) av Institutet för hälsa och välfärd uppgifter om rättspsykiatriska utlåtanden om sinnestillstånd och om farlighetsbedömningar,

10) av Statskontoret uppgifter om ersättningar i anslutning till skador orsakade genom brott, till frihetsberövanden och till rättegångsförfaranden.

Uppgifter enligt 1 mom. 1–6 punkten ska i första hand inhämtas ur Rättsregistercentralens i 7 punkten avsedda informationssystem och register, om uppgifterna är tillgängliga i dem.

Rätten att få uppgifter gäller inte uppgifter som är sekretessbelagda med tanke på statens yttre säkerhet eller Finlands internationella förhållanden.

De uppgifter som ska lämnas med stöd av denna paragraf får också lämnas ut i elektronisk form.

4 b § (19.4.2013/301)
Behandling av och sekretess för uppgifter

1 mom. har upphävts genom L 8.5.2020/344. (8.5.2020/344)

Oberoende av vad som någon annanstans i lag föreskrivs om skyldighet eller rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, får personuppgifter som har samlats in för institutets bruk inte lämnas ut för att användas vid beslutsfattande som gäller enskilda personer eller familjer eller vid annan motsvarande behandling av ärenden. (12.12.2014/1066)

Institutet får, med iakttagande av 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), i enlighet med ett ömsesidigt samarbetsavtal lämna ut sekretessbelagda personuppgifter för vetenskaplig forskning till en inrättning eller sammanslutning som regelbundet bedriver vetenskaplig forskning. Om den myndighet som har lämnat ut uppgifter till institutet har fått uppgifterna med samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda, får uppgifter inte lämnas ut i strid med de villkor för användning och utlämnande som uppställts i samtycket. Den myndighet som har lämnat ut sekretessbelagda personuppgifter till institutet ska underrättas om att uppgifterna lämnas vidare. Personuppgifter som har erhållits av en förundersökningsmyndighet får lämnas ut endast med samtycke av den myndighet som lämnat uppgifterna. (12.12.2014/1066)

På utlämnande av personuppgifter som har registrerats i ett forskningsregister tillämpas i övrigt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. (8.5.2020/344)

5 § (12.12.2014/1066)
Instruktion

Bestämmelser om institutets förvaltning, ekonomi och eventuella andra uppgifter finns i en instruktion som ges av Helsingfors universitet. När instruktionen ges ska institutets lagbestämda forsknings-, tillsyns- och registreringsuppgifter beaktas.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna lag upphävs lagen av den 18 januari 1974 om rättspolitiska forskningsinstitutet (51/1974) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 104/2007, LaUB 7/2007, RSv 79/2007

Ikraftträdelsestadganden:

19.4.2013/301:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013.

RP 184/2012, FvUB 2/2013, RSv 35/2013

12.12.2014/1066:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Rättspolitiska forskningsinstitutets rättigheter och skyldigheter och de register som forskningsinstitutet innehar samt sådant forskningsmaterial och annat material som samlats in med stöd av samtycke eller på någon annan grund ska den dag då lagen träder i kraft överföras till Helsingfors universitet för att förvaltas av Institutet för kriminologi och rättspolitik. Institutet kan för skötseln av sina uppgifter bevara och använda de register och det material som överförs, under samma förutsättningar och med samma begränsningar som gällde för Rättspolitiska forskningsinstitutet, om inte något annat föreskrivs genom lag. De register och det material som överförs får användas endast för skötseln av forsknings- och uppföljningsuppgifter enligt denna lag.

Personalen vid Rättspolitiska forskningsinstitutet överförs till anställning hos Helsingfors universitet den dag lagen träder i kraft. På överföringen tillämpas bestämmelserna om överlåtelse av rörelse i 5 e och 5 f § i statstjänstemannalagen (750/1994) och i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 121/2014, LaUB 13/2014, RP 157/2014

8.5.2020/344:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 2/2020, LaUB 2/2020, RSv 24/2020

29.5.2020/409:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

Mandattiden för den medlem i direktionen för Institutet för kriminologi och rättspolitik som utsetts av undervisnings- och kulturministeriet upphör när denna lag träder i kraft.

RP 11/2020, KuUB 3/2020, RSv 17/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.