Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

7.12.2007/1126

Lag om ombildande av Vägverket till ett aktiebolag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag som ska bildas

Statsrådet bemyndigas att till det aktiebolag som ska bildas för att fortsätta det till kommunikationsministeriets förvaltningsområde hörande Vägverkets verksamhet överlåta den egendom och de immateriella rättigheter som är i Vägverkets besittning och den affärsverksamhet som verket bedrivit.

Aktiebolagets verksamhetsområde omfattar service inom byggbranschen. Till aktiebolagets verksamhetsområde hör därutöver industri- och miljötjänster samt trafiktjänster och till verksamhetsområdet anslutna produkter. Bolaget kan bedriva verksamhet i hemlandet och även utomlands.

När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier.

2 §
Villkoren för överlåtelsen

Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang i anslutning till överlåtelsen av egendomen och bildandet av aktiebolaget.

Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i bolaget mot aktier.

Statens lån till bolaget kan stå utan säkerhet till det kapitalbelopp som motsvarar statens lån för Vägverkets egendom vid tidpunkten för överlåtelsen.

3 §
Beskattning

Aktiebolaget är inte skyldigt att betala överlåtelseskatt för överlåtelse av egendom som avses i 1 § mot aktierna i det aktiebolag som ska bildas.

Vid inkomstbeskattningen iakttas i tillämpliga delar vad som i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) föreskrivs om verksamhetsöverlåtelse.

4 §
Ansvar för affärsverkets förbindelser

Aktiebolaget svarar för de låne-, service-, entreprenad-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra liknande förbindelser som Vägverket har ingått under sin verksamhetstid och som gäller den egendom och affärsverksamhet som överlåts till aktiebolaget.

Statens sekundära ansvar för Vägverkets lån och andra förbindelser kvarstår.

5 §
Personalens ställning

Den personal som är anställd vid Vägverket när denna lag träder i kraft övergår till anställning vid aktiebolaget. De som har anställts vid Vägverket för viss tid övergår till anställning vid aktiebolaget för motsvarande tid.

6 §
Revision och bokslut

På revisionen av och bokslutet för Vägverkets sista verksamhetsperiod tillämpas vad som bestäms i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) eller med stöd av den. Aktiebolaget sköter till denna del affärsverkets uppgifter.

L om statens affärsverk 1185/2002 har upphävts. Se L om statliga affärsverk 1062/2010 och om tillämpningen se L 1062/2010 21 §.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna lag upphävs lagen av den 16 juni 2000 om Vägverket (569/2000) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Statsrådet kan vidta åtgärder som avses i 1 och 2 § innan lagen träder i kraft.

RP 92/2007, KoUB 10/2007, RSv 88/2007

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.