Uppdaterad lagstiftning: 2007

28.12.2007/1490
Republikens presidents förordning om militära grader, tjänstgöringsgrader och försvarsmaktens emblem
28.12.2007/1476
Lag om strukturstöd till jordbruket
21.12.2007/1470
Inrikesministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter
20.12.2007/1469
Statsrådets förordning om magistraternas verksamhetsområden
28.12.2007/1463
Lag om Europeiska skolan i Helsingfors
28.12.2007/1461
Statsrådets förordning om civiltjänst
28.12.2007/1446
Civiltjänstlag
28.12.2007/1444
Försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
28.12.2007/1443
Statsrådets förordning om värnplikt
28.12.2007/1438
Värnpliktslag
28.12.2007/1434
Lag om Nationella audiovisuella institutet
28.12.2007/1433
Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial
21.12.2007/1383
Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
21.12.2007/1368
Lag om statens bolagsinnehav och ägarstyrning
20.12.2007/1324
Statsrådets förordning om verkställighet av skatter och avgifter
20.12.2007/1323
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
20.12.2007/1322
Statsrådets förordning om utsökningsförfarandet
20.12.2007/1321
Statsrådets förordning om utsökningsväsendets förvaltning (voimassa 30.11.2020 saakka)
20.12.2007/1319
Statsrådets förordning om försvarsmakten
21.12.2007/1307
Lag om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
19.12.2007/1302
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
21.12.2007/1277
Lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
13.12.2007/1257
Statsrådets förordning om överlåtelse av egendom som tillfallit staten genom arv
14.12.2007/1253
Försvarsministeriets förordning om vistelse- och besökstillstånd, förbudsskyltar, utbildning för en tjänsteman i vakt- eller jourtjänst samt om yrkesmilitärers grundläggande militära kunskaper och kondition
13.12.2007/1232
Statsrådets förordning om auktoriserade translatorer
7.12.2007/1231
Lag om auktoriserade translatorer
5.12.2007/1185
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2008
7.12.2007/1140
Lag om inkomstskatteskalan för 2008
7.12.2007/1139
Lag om Institutet för kriminologi och rättspolitik
7.12.2007/1126
Lag om ombildande av Vägverket till ett aktiebolag
29.11.2007/1125
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2008
15.11.2007/1024
Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
27.9.2007/865
Statsrådets förordning om utsökningsdistrikten
15.8.2007/816
Skattestyrelsens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
17.8.2007/797
Lag om godkännande av byggprodukter för trafikleder och allmänna områden
20.6.2007/752
Handels- och industriministeriets förordning om andra tillsatsämnen för livsmedel och alkoholdrycker än sötningsmedel och färgämnen
29.6.2007/741
Lag om bolagisering av Geologiska forskningscentralens tjänster inom kemisk analys
15.6.2007/706
Lag om verkställighet av skatter och avgifter
15.6.2007/705
Utsökningsbalk
14.6.2007/688
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
8.6.2007/663
Lag om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer
8.6.2007/653
Lag om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns
25.5.2007/648
Lag om intressebevakningsfullmakt
31.5.2007/640
Statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
3.5.2007/627
Kommunikationsministeriets arbetsordning
11.5.2007/571
Lag om bostadsbidrag för pensionstagare
11.5.2007/570
Lag om handikappförmåner
11.5.2007/569
Lag om införande av folkpensionslagen
11.5.2007/568
Folkpensionslag
11.5.2007/556
Lag om frivilligt försvar
11.5.2007/551
Lag om försvarsmakten
11.5.2007/527
Kreditupplysningslag
30.4.2007/508
Jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
13.4.2007/489
Lag om inspektion av energieffektiviteten hos kylanläggningarna i en byggnads luftkonditioneringssystem
13.4.2007/487
Lag om energicertifikat för byggnader
13.4.2007/449
Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
13.4.2007/447
Sjömansservicelag
13.4.2007/446
Lag om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
13.4.2007/444
Lag om grupptalan
13.4.2007/417
Barnskyddslag
13.4.2007/408
Lag om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden
5.4.2007/394
Arbetsordning för statsrådets kansli
4.4.2007/393
Statsrådets förordning om statsrådets kansli
30.3.2007/381
Lag om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar
30.3.2007/370
Lag om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
4.4.2007/366
Statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013
30.3.2007/335
Lag om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag
30.3.2007/334
Lag om samarbete inom företag
30.3.2007/322
Lag om en inmatningstariff för el som producerats med bränntorv i kondenskraftverk
30.3.2007/321
Lag om skyddsupplag för bränntorv
29.3.2007/311
Statsrådets förordning om strukturfonderna
19.3.2007/302
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare
2.3.2007/223
Lag om samservice inom den offentliga förvaltningen
19.2.2007/188
Justitieministeriets förordning om konsumenttvistenämnden
12.12.2006/174 år 2007
Kyrkoordning för ortodoxa kyrkan
9.2.2007/169
Lag om en kommun- och servicestrukturreform (gäller till 31.12.2012)
9.2.2007/159
Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
2.2.2007/110
Banlag
2.2.2007/109
Lag om användning av Kyotomekanismerna
1.2.2007/89
Statsrådets förordning om åklagarämbetenas verksamhetsområden och huvudsakliga verksamhetsställen
1.2.2007/88
Statsrådets förordning om åklagarämbetena
2.2.2007/71
Lag om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
2.2.2007/61
Lag om elektroniska recept
25.1.2007/44
Statsrådets förordning om utvecklingsområdet och stödområden
12.1.2007/10
Lag om anordningar inom räddningsväsendet
12.1.2007/8
Lag om konsumenttvistenämnden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.