Beaktats t.o.m. FörfS 1003/2019.

29.12.2006/1448

Statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 22 december 2006 om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals uppgifter

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral har utöver vad som föreskrivs i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006) till uppgift att

1) delta i forsknings- och utvecklingsverksamhet som betjänar utbildning och arbetslivet samt att utveckla personalutbildning på området,

2) framställa och publicera studiematerial som behövs i utbildningen,

3) årligen avge en berättelse över sin verksamhet,

4) delta i ordnandet av yrkeshögskoleundervisning på brottspåföljdsområdet, samt

5) att ha hand om andra uppgifter om vilka det särskilt bestäms att de ankommer på den.

Utbildningscentralen kan på brottspåföljdsområdet producera undervisningstjänster för andra läroanstalter.

2 kap

Förvaltning

2 § (20.12.2012/1036)

2 § har upphävts genom F 20.12.2012/1036.

3 §
Behandling av ärenden i direktionen

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller utbildningscentralens direktör.

Direktionen behandlar ärenden som hör till dess befogenhet på föredragning av utbildningscentralens direktör eller en av direktören förordnad tjänsteman. Rättelseyrkanden som gäller direktörens beslut föredras för direktionen av någon annan i utbildningscentralens arbetsordning förordnad tjänsteman.

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet beslutar om arvoden som betalas till direktionens ordförande, medlemmar och sekreterare samt om ersättning för resekostnader. (20.12.2012/1036)

4 §
Direktörens uppgifter

Direktören har utöver vad som föreskrivs i lagen till uppgift att

1) göra en framställning till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet om utbildningscentralens verksamhets- och ekonomiplan samt budgetar, (20.12.2012/1036)

2) besluta om användningen av utbildningscentralens resurser,

3) bereda och föredra ärenden som behandlas i direktionen med undantag av rättelseyrkanden som gäller direktörens beslut,

4) besluta om personalens uppgifter och arbetsfördelning, samt

5) att handlägga och avgöra de ärenden inom utbildningscentralens verksamhetsområde om vilka det inte föreskrivs eller bestäms att de skall handläggas och avgöras på något annat sätt.

5 §
Arbetsordning

I utbildningscentralens arbetsordning föreskrivs närmare om utbildningscentralens uppgifter, organisation, ledning, tjänstemäns uppgifter och vikarier samt beredningen och avgörandet av ärenden i utbildningscentralen.

3 kap

Yrkesinriktad examensutbildning

6 § (20.12.2012/1036)
Utbildning som leder till yrkesinriktad examen

Den yrkesinriktade examen som ordnas och avläggs vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral är examen inom brottspåföljdsområdet.

7 § (20.12.2012/1036)
Syftet med examen inom brottspåföljdsområdet

Examen inom brottspåföljdsområdet ger de kunskaper och färdigheter som krävs för handlednings- och övervakningsuppgifter inom brottspåföljdsområdet. Examen syftar till att ge färdigheter för sådan verkställighet av straff som är målinriktad, säker och effektfull och som respekterar individens människovärde och mänskliga rättigheter.

8 § (20.12.2012/1036)
Examens omfattning och struktur

Omfattningen av examen inom brottspåföljdsområdet är 90 studiepoäng.

Till examen inom brottspåföljdsområdet hör

1) grundstudier,

2) yrkesstudier och inlärning i arbetet,

3) ett lärdomsprov,

4) valfria studier.

De centrala inlärningsmålen inom yrkesstudierna och inlärningen i arbetet är laglighet och etik, rehabilitering och handledning samt säkerhet och övervakning.

9 § (20.12.2012/1036)
Examensstadga

I examensstadgan för Brottspåföljdsområdets utbildningscentral bestäms närmare om examen, undervisningsplanen, deltagande i undervisning, tillgodoräknande av andra studier och kunnande, inlärning i arbetet, lärdomsprov, bedömning och betyg.

10 § (20.12.2012/1036)
Undervisningsplan

I undervisningsplanen för examen inom brottspåföljdsområdet bestäms för varje studieperiod dess inlärningsmål, temablock, omfattning i studiepoäng, omfattningen av undervisningen och inlärningen i arbetet i studiepoäng samt de prestationer som krävs. En del av undervisningen kan ordnas på arbetsplatsen enlighet med vad som anges i utbildningscentralens examensstadga.

Undervisningsplanen utarbetas enligt de mål och den struktur som bestäms i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, denna förordning och examensstadgan.

4 kap

Särskilda bestämmelser

11 §
Utbildningscentralens personal

Vid utbildningscentralen finns det utöver direktörstjänsten dessutom andra tjänster som behövs för att utbildningscentralens uppgifter skall kunna skötas.

12 §
Behörighetsvillkor för personalen

Behörighetsvillkoren är för

1) direktören licentiatexamen eller doktorsexamen, förtrogenhet med personalutbildning och utbildningscentralens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) överlärare för undervisningsområdet lämplig högre högskoleexamen,

3) lärare för undervisningsuppgiften lämplig högskoleexamen eller examen i fångvård,

4) utbildningschefen och undervisningsplaneraren högre högskoleexamen,

5) bibliotekarien högre högskoleexamen och utbildning inom biblioteks- eller informationsbranschen samt

6) ekonomidirektören högskoleexamen.

Till tjänsten som överlärare och lärare kan utnämnas som ordinarie endast en person som har avlagt lärarutbildning med en omfattning på minst 35 studieveckor. Lärarutbildningen skall genomgås senast tre år efter det att tjänsteförhållandet inleddes.

13 §
Tillsättande av tjänster och anställning av annan personal

Utbildningscentralens andra tjänstemän än direktören utnämns av direktören. Direktören anställer också personalen i arbetsavtalsförhållandet. Beslut om anställning av personal med tjänsten som bisyssla fattas av direktören eller en i arbetsordningen förordnad tjänsteman.

Angående utnämning till tjänsteförhållande för viss tid beslutar den till vars befogenhet hör att utnämna tjänstemannen till tjänsten i fråga.

14 § (20.12.2012/1036)
Tjänstledighet

Direktören beviljas tjänstledighet av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet. Andra tjänstemän beviljas tjänstledighet av direktören.

15 §
Bibliotek

Vid utbildningscentralen finns ett kriminologiskt bibliotek som är ett riksomfattande specialbibliotek. I fråga om bibliotekets uppgifter och mål bestäms i arbetsordningen.

5 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

17 §
Övergångsbestämmelse

När denna förordning träder i kraft ändras tjänsterna vid Fångvårdens utbildningscentral och tjänster som har placerats vid nämna central till tjänster vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral.

Den som är anställd i en tjänst vid utbildningscentralen när denna förordning träder i kraft bibehåller sin behörighet för tjänsten efter att förordningen har trätt i kraft.

Studierna i grundexamen för fångvården som inletts före denna förordnings ikraftträdande avläggs enligt de bestämmelser och föreskrifter som gällde vid ikraftträdandet.

Ikraftträdelsestadganden:

27.12.2007/1498:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

20.12.2012/1036:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Studier i grundexamen för fångvården som inletts före denna förordnings ikraftträdande och studier i utbildning som leder till examen till vilken studerande antagits före denna förordnings ikraftträdande slutförs i enlighet med de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.