Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

17.11.2006/1006

Lag om statsbidrag till privata arkiv

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att främja bevarandet och användningen av privata arkivmaterial som hör till vårt nationella kulturarv genom att med statsunderstöd trygga verksamhetsförutsättningarna för privata arkiv som förvarar material av detta slag.

2 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om de grunder och de förfaranden som skall iakttas vid beviljande av statsunderstöd till privata arkiv av anslag som tagits in i statsbudgeten för detta ändamål.

3 §
Verksamhet som understöds

Med stöd av denna lag kan statsunderstöd av permanent karaktär och statsunderstöd enligt prövning beviljas för

1) insamling och förvaring av privat arkivmaterial,

2) ordnande och förtecknande av detta slag av material samt skapande av söksystem som främjar användningen av sådana material,

3) tillgängliggörande av sådana material för forskare och andra som behöver det, samt

4) övrig verksamhet som främjar användningen av sådana material.

4 §
Statsbidragsmyndighet

Statsbidragsmyndighet i fråga om de statsunderstöd som avses i denna lag är Riksarkivet.

2 kap

Statsunderstöd av permanent karaktär

5 §
Arkiv berättigade till statsunderstöd

Statsunderstöd av permanent karaktär kan beviljas ett privat arkiv som drivs av en registrerad förening eller stiftelse och vars verksamhet är av vetenskaplig och samhällelig betydelse och som undervisningsministeriet, efter att ha fått Riksarkivets utlåtande i saken, har godkänt såsom berättigat till statsunderstöd.

6 §
Förutsättningar för statsunderstöd av permanent karaktär

Utöver det som föreskrivs i 5 § förutsätts för att statsunderstöd av permanent karaktär skall kunna beviljas att

1) arkivet i sin verksamhet iakttar denna lag,

2) det arkivmaterial som förvaras i arkivet till väsentliga delar är tillgängligt för forskare och andra som behöver det och att arkivet har en organiserad forskarservice,

3) vården av arkivmaterialet i arkivet är åtskild från annan verksamhet som bedrivs av den som driver arkivet,

4) arkivmaterialet förvaras i arkivutrymmen som har godkänts av Riksarkivet,

5) arkivet har en med tanke på arkivets uppgifter tillräcklig och yrkesskicklig personal, samt

6) arkivet har av Riksarkivet godkända regler för styrning av verksamheten.

7 §
Hur statsunderstödet bestäms

Statsunderstöd av permanent karaktär kan uppgå till högst 80 procent av arkivets godtagbara utgifter, som omfattar personalutgifter, fastighetsutgifter och omkostnader, vilka är tillräckligt dimensionerade.

När statsunderstödet bestäms skall hänsyn tas till verksamhetens kvalitet och omfattning samt i vilken mån verksamheten är ekonomisk och ger resultat.

3 kap

Statsunderstöd enligt prövning

8 §
Särskilt statsunderstöd enligt prövning

Ett privat arkiv som får statsunderstöd av permanent karaktär kan beviljas särskilt statsunderstöd enligt prövning till det fulla beloppet av arkivets utgifter. Förutsättningen är att arkivet har synnerligen betydande uppgifter i anslutning till dokumentering av kulturföreteelser och främjande av forskningsmässig användning av dokumentationsmaterial och att det finns särskilda skäl att bevilja understöd.

9 §
Statsunderstöd enligt prövning av engångskaraktär

Ett privat arkiv som får statsunderstöd av permanent karaktär kan beviljas statsunderstöd enligt prövning av engångskaraktär för betydande specialutgifter och utvecklingsprojekt samt för sådana arkivs gemensamma projekt.

4 kap

Särskilda bestämmelser

10 § (3.3.2023/325)

10 § har upphävts genom L 3.3.2023/325, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

10 § (21.12.2016/1311)
Finansiering

De understöd som avses i denna lag beviljas inom ramen för det anslag som reserveras för ändamålet i statsbudgeten. Anslaget ska i första hand anvisas från penningspelsbolagets avkastning som avses i 17 § i lotterilagen (1047/2001) och som i statsbudgeten anvisats för främjande av vetenskapen.

11 §
Tillämpning av statsunderstödslagen

På statsunderstöd som avses i denna lag tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat förskrivs i denna lag.

12 §
Arkivmaterialets offentlighet

I fråga om offentligheten för material som förvaras i privata arkiv med statsunderstöd iakttas det som med överlåtaren överenskommits om offentligheten, om inte något annat föreskrivs om handlingarnas offentlighet eller sekretess.

13 §
Grunderna för avgifter

Användningen av material och register i ett privat arkiv med statsunderstöd är avgiftsfri i arkivets lokaler. För sina övriga prestationer kan arkivet ta ut skäliga avgifter.

14 §
Upphörande av verksamheten

Om ett privat arkiv med statsunderstöd upphör med sin verksamhet, skall det arkivmaterial som det har i sin besittning förvaras på ett sätt som godkänns av Riksarkivet.

5 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs lagen av den 20 december 1974 om statsbidrag för arkiv av privat karaktär (998/1974) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

16 §
Övergångsbestämmelser

Ett privat arkiv som före denna lags ikraftträdande har varit berättigat till lagstadgat statsbidrag enligt den lag som upphävts genom denna lag, är berättigat till statsunderstöd av permanent karaktär enligt 5 §.

I fråga om användning och tillsyn över användningen av statsbidrag, fastställande av slutgiltigt statsbidrag samt återbetalning och återkrav av statsbidrag som har beviljats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för beviljande av statsbidraget.

RP 127/2006, KuUB 8/2006, RSv 130/2006

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2016/1311:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 132/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

3.3.2023/325:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

RP 282/2023, KuUB 21/2022, RSv 271/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.