Beaktats t.o.m. FörfS 1003/2019.

19.10.2006/898

Lag om ombildning av Folkpensionsanstaltens interna rehabiliteringsbolag Petrea till en stiftelse

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Folkpensionsanstalten ges rätt att överlåta i Folkpensionsanstaltens interna rehabiliteringsbolag Petreas besittning varande lös egendom, immateriella rättigheter och fordringar samt verksamhet till en stiftelse som bildas för att fortsätta det interna rehabiliteringsbolaget Petreas verksamhet. De lokaler som det interna rehabiliteringsbolaget Petrea besitter kvarstår i Folkpensionsanstaltens ägo.

Folkpensionsanstalten ges rätt att bilda en stiftelse och till stiftelsen i stiftelsekapital i enlighet med stiftelseurkunden betala två miljoner euro som Folkpensionsanstalten finansierar genom att realisera sina aktier.

2 §

Folkpensionsanstalten bestämmer vilken lös egendom som skall överlåtas till stiftelsen och värdet av den samt de villkor enligt vilka överlåtelsen av egendomen sker. Folkpensionsanstalten bestämmer även om andra arrangemang som gäller överlåtelsen av lös egendom och bildandet av stiftelsen.

3 §

Stiftelsen ansvarar för de skuld-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra liknande förbindelser som det interna rehabiliteringsbolaget Petrea har ingått under sin verksamhetstid och som gäller den egendom och verksamhet som överlåtits till stiftelsen.

Folkpensionsanstaltens sekundära ansvar för det interna rehabiliteringsbolaget Petreas lån och andra förbindelser kvarstår.

4 §

Den personal som är anställd hos det interna rehabiliteringsbolaget Petrea när denna lag träder i kraft övergår till anställning hos stiftelsen i uppgifter som motsvarar de tidigare. De som har anställts hos det interna rehabiliteringsbolaget Petrea för viss tid övergår i stiftelsens tjänst för den tid de har anställts.

På anställningsvillkor som gäller för den uppgift i arbetsavtalsförhållande i stiftelsen som en anställd har övergått till med stöd av 1 mom. tillämpas vad som har avtalats eller avtalas mellan parterna och vad som överenskoms i kollektivavtal som är bindande för stiftelsen eller vad som bestäms i lag.

Folkpensionsanstalten ansvarar för kostnaderna för tilläggspensionsskyddet för den personal som förflyttas. Tilläggspensionsskyddet bestäms på samma grunder som för tjänstemän som har rätt till tilläggspensionsskydd enligt lagen om statens pensioner (280/1966).

5 §

Om stiftelsens verksamhet upphör, återgår dess egendom till Folkpensionsanstalten.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Bestämmelserna i 1 och 2 § tillämpas redan innan lagen träder i kraft.

RP 105/2006, ShUB 16/2006, RSv 100/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.