Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

21.7.2006/694

Lag om trafikföretagarutbildning för vägtrafik

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

I denna lag bestäms om ordnande och övervakning av trafikföretagarutbildning som hör samman med godstransport på väg och persontrafik med buss eller personbil.

Lagens syfte är att garantera att de som ämnar bli trafikföretagare ges adekvat och högklassig utbildning.

2 § (23.11.2018/987)
Tillståndspliktig verksamhet

För meddelande av trafikföretagarutbildning krävs tillstånd av Transport- och kommunikationsverket.

Kompletterande villkor som hör samman med det praktiska anordnandet av undervisningen kan fogas till tillståndet. Villkoren ska relateras till verksamhetens art och omfattning och de ska överensstämma med de syften som anges i 1 §.

3 §
Förutsättningar för tillstånd

Tillstånd för trafikföretagarutbildning ska beviljas om

1) sökanden har tillräcklig kompetens och yrkesskicklighet,

2) sökanden i förhållande till verksamhetens omfattning har tillräcklig personal och övriga resurser för att kunna sköta verksamheten på ett behörigt sätt,

3) sökandens handlingsbehörighet inte har begränsats med stöd av 18 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) och en intressebevakare inte har förordnats för honom eller henne med stöd av 8 § 1 mom. i den lagen.

(9.12.2011/1220)

Tillstånd för trafikföretagarutbildning beviljas för fem år i sänder.

4 § (23.11.2018/987)
Ansökan om tillstånd för trafikföretagarutbildning

Tillstånd för trafikföretagarutbildning ska sökas skriftligen hos Transport- och kommunikationsverket. Ansökan ska innehålla de uppgifter som tillståndsmyndigheten har begärt och som behövs för behandlingen av ansökan.

5 §
Ändring och förnyande av tillstånd för trafikföretagarutbildning

Ansökan om ändring eller förnyande av tillstånd för trafikföretagarutbildning skall göras i den ordning som föreskrivs för ansökan om tillstånd i 4 §.

Om ansökan om förnyat tillstånd har gjorts senast tre månader före den sista giltighetsdagen för tillståndet för trafikföretagarutbildning, får utbildningen fortgå med stöd av det gamla tillståndet tills ärendet har avgjorts.

6 § (23.11.2018/987)
Återkallande av tillstånd för trafikföretagarutbildning

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla ett tillstånd för trafikföretagarutbildning helt och hållet eller för viss tid

1) om tillståndshavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av tillstånd för trafikföretagarutbildning,

2) om tillståndshavaren väsentligt och upprepat bryter mot villkoren i tillståndet för trafikföretagarutbildning,

3) om det vid utbildningen upprepat förekommer väsentliga brister,

4) om tillståndshavaren utan godtagbar orsak upprepade gånger underlåter att ordna de kurser som denne uppgett för Transport- och kommunikationsverket.

Transport- och kommunikationsverket kan i stället för att återkalla tillståndet tilldela tillståndshavaren en varning, om det med beaktande av trafikföretagarutbildningens syfte och målsättning skulle vara oskäligt att tillståndet återkallas eller om tillståndshavaren redan har avhjälpt bristerna.

Transport- och kommunikationsverket ska på begäran av tillståndshavaren återkalla tillståndet.

7 § (23.11.2018/987)
Övervakning av trafikföretagarutbildningen

Transport- och kommunikationsverket ska regelbundet övervaka ordnandet av trafikföretagarutbildning på det sätt som förutsätts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG. Verket har rätt att inspektera platser där tillståndshavarna ger trafikföretagarutbildning enligt denna lag. Inspektioner får dock inte utföras i lokaler som används för permanent boende.

8 § (30.12.2019/1535)
Ändringssökande

Omprövning får begäras i fråga om andra beslut än sådana som gäller återkallande av tillstånd för trafikföretagarutbildning. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Transport- och kommunikationsverket kan i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas trots ändringssökande.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På sådan trafikföretagarutbildning för persontrafik som avses i 1 § 1 mom. tillämpas lagen dock från och med den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

10 §
Övergångsbestämmelser

De godkännanden för viss tid som utfärdats för läroanstalter före denna lags ikraftträdande förblir i kraft den tid som anges i godkännandet.

En läroanstalt som fått ett godkännande som gäller tills vidare är skyldig att ansöka om ett tillstånd enligt denna lag senast ett år efter lagens ikraftträdande.

RP 24/2006, KoUB 12/2006, RSv 71/2006

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1312:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På tillstånd som beviljats och beslut som meddelats av Fordonsförvaltningscentralen och som är i kraft vid denna lags ikraftträdande tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om Trafiksäkerhetsverkets tillstånd och beslut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

9.12.2011/1220:

Denna lag träder i kraft den 12 december 2011.

RP 101/2011, KoUB 8/2011, RSv 57/2011

7.8.2015/992:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

23.11.2018/987:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 987/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

30.12.2019/1535:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.