Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

29.12.2005/1249

Lag om tillsynsavgift för flygtrafiken

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

För tillsyn över flygsäkerheten och de offentliga förvaltningsuppgifter som gäller luftfarten uppbärs till staten en tillsynsavgift för flygtrafiken enligt vad som bestäms i denna lag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) flygplats en sådan trafikflygplats enligt 80 § i luftfartslagen (1242/2005) som är öppen för regelbunden inrikes eller internationell flygtrafik,

2) avgiftsperiod en period av tre kalendermånader som börjar den 1 januari, april, juli respektive oktober,

3) betalningsskyldig flygplatsens ledningsenhet.

3 § (23.11.2018/979)
Behörig myndighet

Uttag av och tillsyn över avgiften sköts av Transport- och kommunikationsverket, som kan meddela närmare föreskrifter om betalningsförfarande och bokföring samt fastställa formuläret för den deklarationsblankett som behövs för att fastställa avgiften.

2 kap

Påförande och uttag av avgiften

4 § (29.11.2019/1108)
Beloppet av och grunderna för tillsynsavgiften för flygtrafiken

Tillsynsavgiften för flygtrafiken uppgår på varje flygplats till 0,90 euro per passagerare som fyllt två år och som under det föregående kalenderåret har avrest från flygplatsen med ett luftfartyg i kommersiell lufttransport. Avgiften tas ut endast till den del den överstiger 20 000 euro.

5 § (23.11.2018/979)
Den betalningsskyldiges deklarationsskyldighet

Den betalningsskyldige ska avge en skriftlig deklaration till Transport- och kommunikationsverket för föregående kalenderår senast den 31 januari. Deklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att fastställa avgiften.

6 § (23.11.2018/979)
Påförande av avgiften

Transport- och kommunikationsverket fastställer avgiften utan dröjsmål på grundval av deklarationen och andra utredningar som det har fått.

7 § (23.11.2018/979)
Betalning av avgiften

Avgiften för kalenderåret ska betalas i fyra lika stora poster senast den 15 dagen i betalningsperiodens andra kalendermånad.

Om den betalningsskyldige inte har fått del av avgiftsbeslutet före utgången av den tid som avses i 1 mom., ska avgiften betalas enligt deklarationen eller den betalningsskyldiges bokföring.

Om den betalningsskyldige inte har betalat avgiften inom utsatt tid eller har betalat den till lägre belopp än vad som fastställts i avgiftsbeslutet, ska Transport- och kommunikationsverket utan dröjsmål ålägga den betalningsskyldige att betala den obetalda avgiften.

8 §
Betalning efter betalnings- eller förfallodag

För avgifter som betalats efter betalnings- eller förfallodagen skall dröjsmålspåföljder uträknas i enlighet med lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

Om dröjsmålspåföljderna för debiterad avgift inte har betaltas i samband med betalningen av avgiften, skall den del av avgiften som på grund av dröjsmålspåföljderna fortfarande är obetald och de för denna del uträknade påföljderna av dröjsmål tas ut särskilt. Om dröjsmålspåföljderna för en avgift som skall betalas på eget initiativ inte har betalats i samband med betalningen av avgiften, skall påföljderna av dröjsmål tas ut särskilt.

9 §
Förhöjd avgift

Om den betalningsskyldige utan giltig orsak har inlämnat en deklaration eller en annan uppgift eller handling som är felaktig eller väsentligt bristfällig eller om deklarationsskyldigheten helt eller delvis har försummats kan avgiften höjas med högst 30 procent.

Om den betalningsskyldige uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat en bristfällig, missvisande eller felaktig deklaration, annan uppgift eller handling eller på annat sätt försummat sin deklarationsskyldighet och detta förfarande har varit ägnat att leda till att den betalningsskyldige eventuellt inte hade påförts någon avgift, kan avgiften höjas med högst 50 procent.

10 §
Efteruppbörd

Om den betalningsskyldige helt eller delvis har försummat sin deklarationsskyldighet eller inlämnat en bristfällig, missvisande eller felaktig deklaration eller annan uppgift eller handling, och avgiften eller en del av den därför inte har påförts, skall den betalningsskyldige påföras den icke uttagna avgiften samt en föreskriven förhöjning. Efteruppbörden kan verkställas inom tre år från början av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes eller borde ha påförts.

11 § (23.11.2018/979)
Betalningsställen

I fråga om betalningsställen, kostnader för betalningar samt överföring till Transport- och kommunikationsverket av avgifter som mottagits av penninginrättningar tillämpas 9 och 11 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018).

3 kap

Rättelse och ändringssökande

12 §
Rättelse till den betalningsskyldiges fördel

Om den betalningsskyldige på grund av ett fel har påförts en för stor avgift eller har fått ett för litet belopp i återbäring skall avgiftsbeslutet rättas om saken inte har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till den betalningsskyldiges fördel kan göras inom tre år från början av kalenderåret efter påförandet av avgiften.

13 §
Rättelse till betalningsmottagarens fördel

Om den betalningsskyldige, på grund av ett räknefel eller ett motsvarande misstag eller på grund av att saken till någon del inte har utretts, inte har påförts en föreskriven avgift eller en del av avgiften oberoende av den betalningsskyldige, skall avgiftsbeslutet rättas, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till betalningsmottagarens fördel kan göras inom ett år från början av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes eller borde ha påförts.

14 § (23.11.2018/979)
Begäran om omprövning

Omprövning av ett avgiftsbeslut får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Omprövning av ett ärende som gäller påförande av avgift ska begäras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes, dock senast 60 dagar efter delfåendet av beslutet.

15 § (30.12.2019/1531)
Sökande av ändring i förvaltningsdomstol

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Rätt att på statens vägnar anföra besvär över Transport- och kommunikationsverkets beslut har den direktör vid verket som ansvarar för administrativa ärenden.

16 §
Betalning medan ändringssökande pågår

Avgiften skall oberoende av besvär betalas inom utsatt tid, om inte förvaltningsdomstolen beslutar något annat.

17 § (23.11.2018/979)
Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsrätt för statens del har den direktör vid Transport- och kommunikationsverket som ansvarar för administrativa ärenden.

18 § (12.1.2018/52)
Ränta på belopp som återbetalas

Om en avgift återbetalas på grund av rättelse av debiteringen eller överklagande, betalas på det återbetalade beloppet krediteringsränta enligt 37 § i lagen om skatteuppbörd från betalningsdagen till återbetalningsdagen.

4 kap

Särskilda bestämmelser

19 §
Bokföringsskyldighet

Flygplatsens ledningsenhet skall för påförandet av avgiften föra bok på ett sådant sätt att det av bokföringen framgår passagerarantalen i flygplatsens kommersiella trafik i enlighet med 4 § samt övriga uppgifter som behövs för påförande av avgiften och övervakning av betalningen.

Bokföringsmaterialet enligt 1 mom. skall upprättas i vanlig läsbar skriftlig form eller i maskinläsbart datamedium så att det kan tas fram i vanlig läsbar skriftlig form eller i en allmänt använd lagringsform.

20 § (23.11.2018/979)
Informationsskyldighet

Den betalningsskyldige ska på begäran för Transport- och kommunikationsverket eller en av verket förordnad sakkunnig och ojävig person för granskning visa sitt bokföringsmaterial och övriga för påförande av avgifter och övervakning av betalning nödvändiga uppgifter i begärd form.

5 kap

Ikraftträdande

21 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 138/2005, KoUB 25/2005, RSv 182/2005

Ikraftträdelsestadganden:

23.11.2007/1055:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 72/2007, KoUB 5/2007, RSv 42/2007

22.12.2009/1310:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

12.11.2010/952:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 131/2010, KoUB 10/2010, RSv 150/2010

9.12.2011/1236:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 66/2011, KoUB 6/2011, RSv 49/2011

7.8.2015/991:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

27.1.2017/63:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

RP 237/2016, FiUB 34/2016, RSv 255/2016

12.1.2018/52:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

9.11.2018/901:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 129/2018, KoUB 20/2018, RSv 94/2018

23.11.2018/979:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 979/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

29.11.2019/1108:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 37/2019, KoUB 7/2019, RSv 18/2019

30.12.2019/1531:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

26.6.2020/489:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.

RP 77/2020, KoUB 5/2020, RSv 65/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.