Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

25.11.2005/966

Finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. i lagen av den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna arbetsordning bestäms om finansministeriets organisation och interna arbetsledning, ledningen av ministeriet och styrningen av ministeriets förvaltningsområde, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, den interna förvaltningen samt beredningen och avgörandet av ärenden.

Bestämmelser om planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin, uppgifterna för ministeriets bokföringsenhet och den interna övervakningen meddelas i ministeriets ekonomistadga. (22.3.2019/367)

2 kap

Finansministeriets organisation

2 § (26.10.2017/705)
Avdelningar och stabsorgan

Ministeriet har följande verksamhetsenheter:

1) ekonomiska avdelningen,

2) budgetavdelningen,

3) skatteavdelningen,

4) finansmarknadsavdelningen,

5) avdelningen för utveckling av statsförvaltningen,

6) kommun- och regionförvaltningsavdelningen,

7) informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT),

8) utvecklings- och förvaltningsfunktionen.

Finansmarknadsavdelningen är direkt underställd understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden. Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen och informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT) är direkt underställda understatssekreteraren för förvaltningspolitik.

Dessutom har finansministeriet en finanscontrollerfunktion i anslutning till vilken det finns en intern revision, som är direkt underställd statssekreteraren som kanslichef. Vid avdelningen för utveckling av statsförvaltningen finns statens arbetsgivarfunktion (Statens arbetsmarknadsverk), som är direkt underställd understatssekreteraren för förvaltningspolitik. (22.3.2019/367)

Stabsorgan för ministeriets ledning är EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden, som är direkt underställa understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden. Statssekreteraren som kanslichef tillsätter befattningen som överdirektör, som är underställd ledningen. Statssekreteraren som kanslichef tillsätter befattningen som lagstiftningsdirektör. Statssekreteraren som kanslichef kan separat tillsätta även andra stabsorgan för ministeriets ledning samt tidsbundna projektorganisationer. (22.3.2019/367)

Vad som i denna arbetsordning sägs om avdelningar, gäller utöver de i 1 mom. nämnda verksamhetsenheterna i tillämpliga delar även de i 3 mom. nämnda funktionerna och de i 4 mom. avsedda stabsorganen.

3 § (19.12.2014/1253)
Ekonomiska avdelningen

Ekonomiska avdelningen bereder ärenden som gäller

1) uppföljning, undersökning och prognostisering av konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen på medellång sikt,

2) den offentliga ekonomins utveckling,

3) planering av den ekonomiska politiken och utvärdering av den ekonomiska politikens konsekvenser,

4) framläggande av samhällsekonomiska synpunkter i det samhällspolitiska beslutsfattandet,

5) ärenden som gäller statens kreditvärdighet,

6) internationella organisationers och samarbetsorgans verksamhet i samhällsekonomiska och ekonomisk-politiska frågor inom avdelningens verksamhetsområde,

7) publicering av ekonomiska översikter, prognoser och bedömningar av prognosavvikelser samt annan ekonomisk informationsverksamhet, (27.3.2017/184)

8) Statistikcentralens uppgifter och resultatstyrning samt statistikväsendet.

Ekonomiska avdelningen är självständig och oberoende i sin verksamhet när den utarbetar prognoser för makroekonomin och den offentliga ekonomin. (27.3.2017/184)

4 § (19.12.2014/1253)
Budgetavdelningen

Budgetavdelningen bereder ärenden som gäller

1) finanspolitiken,

2) allmänna grunder för verksamhets- och ekonomiplaneringen, ramförfarandet och budgeten,

3) planen för de offentliga finanserna,

4) strukturpolitik och strukturella åtgärder samt utarbetandet av konsekvensutvärderingar i anslutning till dem,

5) i anslutning till planen för de offentliga finanserna planering, uppföljning och analysering av statens åtgärder som riktats mot kommunalekonomin och servicesystem som kommunerna ansvarar för,

6) internationella organisationers och samarbetsorgans verksamhet i samhällsekonomiska och ekonomisk-politiska frågor inom avdelningens verksamhetsområde,

7) allmänna grunder för förvaltning av statens egendom,

8) allmänna grunder för avgifter till staten samt avgiftsbelagd statlig verksamhet,

9) kassaprognoser som gäller statens betalningsrörelse samt statens inkomster och utgifter (Rahakas -kassaprognossystemet),

10) utredningar som intas i regeringens årsberättelse om den ekonomiska utvecklingen, ekonomi- och strukturpolitiken och konsekvensutvärderingen av ekonomi- och strukturpolitiska åtgärder,

11) allmänna grunder för statens bokföring, för bokslut och för övrig ekonomiförvaltning,

12) koordineringen av budgetuttalanden som intas i regeringens årsberättelse samt svaren på riksdagens ställningstaganden till skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av budgeten,

13) allmänna grunder för beviljandet och användningen av statsunderstöd,

14) revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin, (26.10.2017/705)

15) allmänna grunder för övervakningen av skötseln av ekonomin och revisionen,

16) allmänna grunder för räntestödslån och statens långivning,

17) allmänna utvecklingen av statens affärsverk och marknadsmässiga system som används i statens verksamhet,

18) metallmynt,

19) arv som tillfaller staten,

20) 7 kap. i självstyrelselagen för Åland,

21) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statens ekonomiska forskningscenter samt annan forskningsverksamhet,

22) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statskontoret till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde,

23) Europeiska unionens egna medel, fleråriga budgetram och årliga budget.

5 §
Skatteavdelningen

Skatteavdelningen bereder ärenden som gäller

1) planering av skattepolitiken och utvärdering av skattepolitiska åtgärder

2) utveckling av skattesystemet

3) skatter och avgifter av skattenatur

4) tullpolitiken och tullförvarandena samt tariffkvoter och tullsuspensioner, (30.4.2010/326)

5) fördrag med främmande stater om beskattning och tullsamarbete samt övriga internationella förpliktelser som gäller beskattning och tullsamarbete, om dessa inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter

6) uppgifterna för och resultatstyrningen av Skatteförvaltningen och Tullen. (2.12.2014/1030)

7 punkten har upphävts genom L 30.4.2010/326. (30.4.2010/326)

6 § (24.3.2016/209)
Finansmarknadsavdelningen

Finansmarknadsavdelningen bereder ärenden som gäller

1) finansieringssystemets stabilitet och utvecklingen av det,

2) den strategiska styrningen och övervakningen av statens upplåning, skötseln av statsskulden och placeringen av kassamedel,

3) verksamheten vid företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder och fastighetsfonder, (27.3.2017/184)

4) handel med värdepapper och derivatavtal samt clearing av dem, värdeandelssystemet och verksamheten vid de sammanslutningar som svarar för dessa funktioner,

5) regleringen av finansmarknadstillsyn och krishantering, EU:s gemensamma övervakningsmekanism samt EU:s gemensamma resolutionsmekanism och resolutionsfond,

6) mynt och myntväsendet, betalningsmedel och betalningssystem, Finlands Bank och Europeiska centralbankssystemet samt Europeiska centralbanken,

7) hindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism,

8) medelanskaffning som sker genom värdepapperisering,

9) statens borgensförbindelser,

10) hanteringen av bankkriser,

11) resultatstyrningen av Verket för finansiell stabilitet,

12) Statens pensionsfond, med beaktande av vad som föreskrivs i 7 § 7 punkten, (26.10.2017/705)

13) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statskontorets finansieringsbransch,

14) ägarstyrningen av Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab, i likvidation.

7 § (19.6.2017/396)
Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen (26.10.2017/705)

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen bereder ärenden som gäller (26.10.2017/705)

1) statens personalpolitik samt åtgärder för att främja förändringar i statsförvaltningens verksamhet och arbetssätt,

2) utveckling av styrningen av statsförvaltningen och statens koncernpolitik,

3) åtgärder som främjar produktivitet och effektivitet inom statsförvaltningen,

4) de statsanställdas rättsliga ställning samt utvecklingen av den högsta ledningen, anställningsvillkoren och andra förmåner, (26.10.2017/705)

5) strategisk personalutveckling, personalledning, personalens deltagande och arbetsmiljön,

6) verksamhets- och ekonomiplanering samt propositionen om statsbudgeten och tillämpning av budgeten när det gäller personalutgifterna,

7) bevakning av statens pensionssystem och i samarbete med finansmarknadsavdelningen ärenden som gäller Statens pensionsfond, ifall de är personalpolitiskt betydelsefulla,

8) informationshanteringen inom statens personaladministration,

9) främjande av god förvaltning och medborgarinflytande,

10) administrativa bestämmelser som gäller Statskontoret, uppgifter och resultatstyrning som gäller den administrativa styrningen av Statskontoret samt ersättningar och förmåner som Statskontoret beviljat,

11) uppgifterna för och resultatstyrningen av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning,

12) styrningen av HAUS kehittämiskeskus Oy,

13) statens husbyggnadsverksamhet, fastighetsförmögenhet, ämbetslokaler samt Senatfastigheter,

14) statens upphandlingsverksamhet och aktiebolaget Hansel,

15) Jubileumsfonden för Finlands självständighet,

16) utvecklingen av offentliga servicesystem samt utvärderingen av kvalitetskontrollen och den verksamhetsmässiga effektiviteten hos dem,

17 punkten har upphävts genom F 26.10.2017/705. (26.10.2017/705)

18) den allmänna utvecklingen av den offentliga förvaltningen samt utvecklingen av statsförvaltningens strukturer, styrningssystem och verksamhet,

19) områdesindelningarna inom den statliga region- och lokalförvaltningen och samordningen av dem,

20) koordinering, uppföljning och utveckling av regionaliseringen av statliga funktioner,

21) regionförvaltningsverkens uppgifter och resultatstyrningen av dem. (19.12.2019/1459)

7 a § (19.6.2017/396)
Statens arbetsgivarfunktion (Statens arbetsmarknadsverk)

I anslutning till avdelningen för utveckling av statsförvaltningen finns statens arbetsgivarfunktion (Statens arbetsmarknadsverk). Statens arbetsgivarfunktion bereder ärenden som gäller (26.10.2017/705)

1) statens arbetsgivarpolitik,

2) bevakning av statens intressen som förhandlingsmyndighet i inkomst- och arbetsmarknadspolitiken och i det samhälleliga beslutsfattandet när det gäller arbetslivsfrågor,

3) de statsanställdas anställningsvillkor och grunder för förhandlings- och avtalssystemet och kostnaderna av dem,

4) främjande av statens arbetsgivarkommunikation,

5) informationshantering inom statens verksamhet som arbetsgivare,

6) statens pensionsförmåner till den del de hör till arbetsmarknadspolitiken.

8 § (19.6.2017/396)
Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen bereder ärenden som gäller

1) utvecklandet av det kommunala självstyret,

2) kommunernas förvaltning,

3) kommunindelningen och kommunala samarbetet,

4) allmän utveckling och förutseende av kommunernas verksamhet och ekonomi samt kommunekonomiprogrammet,

5) kommunernas statsandelar som hör till ministeriets förvaltningsområde och statsandelssystemet,

6) förhandlingsförfarandet mellan staten och kommunerna,

7) utvecklandet och utvärderingen av kommunal service,

8) de kommunanställdas anställningsskydd,

9) Kommunala arbetsmarknadsverket och Kommunernas garanticentral,

10) tillsyn över och finansiering av det kommunala pensionssystemet, (19.12.2019/1459)

11) bestämmande av hemkommunen. (19.12.2019/1459)

8 a § (25.11.2011/1271)

8 a § har upphävts genom F 25.11.2011/1271.

9 § (26.10.2017/705)
Finanscontrollerfunktionen

Om finanscontrollerfunktionens uppgifter föreskrivs i lagen om statsbudgeten (423/1988) och i förordningen om statsbudgeten (1243/1992).

I lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och i lagen om samarbete över de yttre gränserna (657/2015) föreskrivs om revisionsmyndigheten för strukturfondsprogrammen i anslutning till finanscontrollerfunktionen.

I anslutning till finanscontrollerfunktionen finns finansministeriets interna revision, om vilken det föreskrivs i ministeriets stadga för intern revision.

10 § (19.6.2017/396)
Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT)

Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen bereder ärenden som gäller

1) den allmänna utvecklingen och styrningen av informationshantering inom den offentliga förvaltningen, (19.12.2019/1459)

2) den allmänna styrningen av interoperabiliteten mellan gemensamma informationsresurs inom den offentliga förvaltningen, (19.12.2019/1459)

3) styrningen av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster,

4) styrningen av och tillsynen över säkerhetsnätets verksamhet och tjänsteproduktionen för säkerhetsnätet,

5) styrning av de gemensamma stödtjänsterna för den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster och förvaltning samt av tjänsteproduktionen,

6) uppgifterna vid och resultatstyrningen av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori, (19.12.2019/1459)

7) den allmänna styrningen av aktionsberedskapen, beredskapen och säkerheten i de tjänster som avses i punkterna 1–6 och i tjänsteproduktion inom den offentliga förvaltningen, (19.12.2019/1459)

8) beredningen av informationshanteringsnämndens administrativa ärenden, (19.12.2019/1459)

9) beredningen av sådana utlåtanden enligt lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019, nedan informationshanteringslagen) som gäller ändringar i statsförvaltningens informationshantering, (19.12.2019/1459)

10) koordineringen av samarbetet mellan den offentliga förvaltningens informationshantering och produktionen av informations- och kommunikationstekniska tjänster. (19.12.2019/1459)

11 § (24.3.2016/209)
Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen bereder ärenden som gäller

1) utvecklingen och koordineringen av förvaltningsområdets resultatstyrning samt ledningen av ägarstyrningen med stöd från ministeriets övriga avdelningar i enlighet med den indelning i avdelningarnas ansvarsområden som anges i denna förordning, (27.3.2017/184)

2) förvaltningsområdets verksamhets- och ekonomiplanering, ramförfarande och budget,

3) styrningen och koordineringen av förvaltningsområdets personalärenden, informationsförvaltningsärenden, ärenden som gäller lokaler och andra infrastrukturärenden,

4) ministeriets allmänna förvaltning och utveckling,

5) ministeriets personaladministration och personalutveckling,

6) ministeriets ekonomiförvaltning,

7) ministeriets informationshantering, informationsförvaltning och informationssäkerhet,

7 a) sådana uppgifter enligt informationshanteringslagen som gäller styrningen av informationshanteringsenheten och verksamhetsområdet, (19.12.2019/1459)

8) ministeriets övriga interna tjänster, om de inte med stöd av 12 § i reglementet för statsrådet (262/2003) hör till statsrådets kansli eller med stöd av denna arbetsordning till någon annan avdelning eller enhet.

12 § (24.3.2016/209)
EU-sekretariatet

EU-sekretariatet bistår ministeriets ledning och avdelningar i ärenden som anknyter till Europeiska unionen och i andra internationella ärenden, vid samordnandet av beredningen av dessa ärenden samt vid kontakter utanför ministeriet som gäller dessa ärenden.

EU-sekretariatet bereder ärenden som gäller

1) beredningen av möten vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor, i eurogruppen samt i EU-ministerutskottet,

2) samordnandet av ärenden som anknyter till utvecklandet av Ekonomiska och monetära unionen,

3) Europeiska unionens grundfördrag och allmän utveckling samt institutionella frågor.

13 § (24.3.2016/209)
Enheten för internationella finansiella ärenden

Enheten för internationella finansiella ärenden bistår ministeriets ledning i ärenden som anknyter till internationella finansiella institut, organisationer och samarbetsorgan samt till stabiliteten inom euroområdet.

Enheten för internationella finansiella ärenden bereder ärenden som gäller

1) Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken och dess systerorganisationer, Internationella valutafonden, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Europeiska investeringsbanken, Nordiska investeringsbanken och andra nordiska finansiella sammanslutningar, Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska stabilitetsmekanismen, Europeiska finansiella stabilitetsinstrumentet och Parisklubben samt uppföljningen av verksamheten hos de regionala instituten för utvecklingsfinansiering,

2) Nordiska ministerrådet,

3) verksamheten vid andra internationella organisationer och samarbetsorgan, som inte hör till någon annan avdelning eller enhet,

4) åtgärder som föranleds av bevarandet av stabiliteten inom euroområdet samt Europeiska unionens finansiella bistånd till medlemsstaterna och unionens program för makroekonomiska finansiella bistånd.

14 § (26.6.2013/477)
Information

I anslutning till utvecklings- och förvaltningsfunktionen finns informationen, som stödjer och bistår ministeriets ledning i informationsverksamhet och kontakten med intressentgrupper, bereder ärenden som gäller ministeriets externa och interna kommunikation i samarbete med avdelningarna samt leder och utvecklar ministeriets övergripande kommunikation.

15 § (26.11.2013/834)
Avdelningarnas och stabsorganens interna organisation och uppgiftsfördelning (2.12.2014/1030)

Närmare bestämmelser om en avdelnings interna organisation och uppgiftsfördelning utfärdas vid behov i avdelningens interna arbetsordning. Avdelningschefen fastställer den interna arbetsordningen för avdelningen och bestämmer om placeringen av personalen vid enheterna inom avdelningen eller till särskilt angivna uppgifter.

Närmare bestämmelser om uppgiftsfördelningen inom EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden utfärdas vid behov i en intern arbetsordning som bekräftas av chefen för stabsorganet. (24.3.2016/209)

Chef för EU-sekretariatet och för enheten för internationella finansiella ärenden är en tjänsteman som ministern utsett för uppgiften för högst fem års tid och enhetschef en tjänsteman som statssekreteraren som kanslichef utsett för högst fem års tid. En tjänsteman som förordnats till uppgiften som chef har rätt att använda titeln enhetschef vid sidan av den egna tjänstebenämningen. (24.3.2016/209)

16 § (22.3.2019/367)
Lagstiftningsdirektör

Lagstiftningsdirektören stöder statssekreteraren som kanslichef med ansvar för kvaliteten på beredningen av finansministeriets lagstiftning samt stöder avdelningarna. Lagstiftningsdirektören utvecklar finansministeriets lagberedning och kompetensen inom den samt sörjer för att det görs upp en lagstiftningsplan för ministeriet. Statssekreteraren som kanslichef bestämmer om lagstiftningsdirektörens närmare uppgifter.

17 § (24.1.2013/78)
Beredskaps- och skyddsorganisationen

Beredskapschef vid finansministeriet är den tjänsteman som statssekreteraren som kanslichef förordnat. Beredskapschefen ska leda och samordna förberedelserna för undantagsförhållanden inom förvaltningsområdet. Vid beredskapsplaneringen bistås beredskapschefen av en eller flera beredskapssekreterare som statssekreteraren som kanslichef förordnat. Finansministeriets säkerhetschef förordnas av statssekreteraren som kanslichef.

3 kap

Ledning

18 § (27.3.2017/184)
Lednings- och styrningsansvar

Ministern leder verksamheten vid ministeriet och inom förvaltningsområdet.

Ministern bistås och företräds av statssekreteraren, som har utnämnts för ministerns mandatperiod, på det sätt som föreskrivs om statssekreterarens uppgifter i 44 § i reglementet för statsrådet (262/2003) och i enlighet med vad ministern vid behov särskilt har bestämt närmare.

Statssekreteraren som kanslichef ansvarar såsom övrig tjänstemannaledning för ledningen av ministeriet. Statssekreteraren som kanslichef biträds vid ledningen av ministeriet av understatssekreterarna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitiska samordnaren.

Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder resultatstyrningen av ämbetsverken och inrättningarna inom verksamhetsområdet för finansmarknadsavdelningen. Understatssekreteraren för förvaltningspolitik leder resultatstyrningen av ämbetsverken och inrättningarna inom verksamhetsområdet för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen, informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen och Statistikcentralen samt beredningen av ärenden som gäller Senatfastigheter. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören leder resultatstyrningen av de övriga ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet samt ägarstyrningen av bolagen inom förvaltningsområdet. Statssekreteraren som kanslichef leder beredningen av ärenden som gäller fonder utanför statsbudgeten. (22.3.2019/367)

Om ministern inte beslutat något annat om arbetsfördelningen, bistås statssekreteraren som kanslichef, understatssekreterarna och förvaltnings- och utvecklingsdirektören av avdelningarna vid beredningen av ärenden i enlighet med den ovan i denna arbetsordning angivna indelningen av avdelningarnas verksamhetsområden samt av beredningsgrupper eller tjänstemän som de särskilt utsett vid behov.

Avdelningscheferna svarar för ledningen av sina avdelningar.

19 § (27.3.2017/184)
Resultatmål

Ministern ställer upp de strategiska resultatmålen för ministeriet samt för ämbetsverken och inrättningarna på föredragning av statssekreteraren som kanslichef.

Statssekreteraren som kanslichef för resultatdiskussionerna om de strategiska målen med understatssekreterarna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren samt controllern vid statsrådet. Statssekreteraren som kanslichef samt understatssekreterarna ingår ledningsavtalen med avdelningscheferna för sina underlydande avdelningar om de årliga målen. (26.10.2017/705)

Understatssekreterarna för resultatdiskussionerna om de strategiska målen med de ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet vars styrning hör till de underlydande avdelningarnas uppgifter samt ingår ledningsavtalen om de årliga målen med cheferna för dessa ämbetsverk och inrättningar. Resultatdiskussionerna med Statistikcentralen förs och de ledningsavtal som gäller Statistikcentralen ingås av understatssekreteraren för förvaltningspolitik. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören för resultatdiskussionerna med de övriga ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet och statssekreteraren som kanslichef ingår ledningsavtalen med cheferna för dessa ämbetsverk och inrättningar. (22.3.2019/367)

Avdelningscheferna ställer upp de övriga resultatmålen för avdelningarna och fastställer verksamhetsplanerna för avdelningarna utifrån de resultatdiskussioner som de för med enhetscheferna.

Resultat- och utvecklingsdiskussionerna vid ministeriet ska genomföras utifrån verkställandet av strategin och ledande på personalnivå.

20 § (2.12.2014/1030)
Ministerns ledningsgrupper

Ministern kan tillsätta en ministerns ledningsgrupp för att styra beredningen av ärenden inom sitt verksamhetsområde. Ministern eller statssekreteraren som företräder ministern är ordförande för ledningsgruppen. Ministern förordnar medlemmarna i ledningsgruppen.

21 § (2.12.2014/1030)
Samordnande ledningsgruppen och tjänstemannaledningsgruppen

Statssekreteraren som kanslichef leder och bistås av en samordnande ledningsgrupp som består av understatssekreterarna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren samt kommunikationsdirektören. Samordnande ledningsgruppen stöder statssekreteraren som kanslichef vid ledningen av ministeriet och vid den strategiska styrningen av förvaltningsområdet. Samordnande ledningsgruppen lämnar vid behov över sakhelheter som har beröringspunkter med mer än ett samordningsområdes eller en avdelnings ansvarsområde till tjänstemannaledningsgruppen och andra styrnings- och beredningsgrupper för behandling. (27.3.2017/184)

Tjänstemannaledningsgruppen som leds av statssekreteraren som kanslichef behandlar och samordnar gemensamma handlingssätt som är viktiga för ministeriets verksamhet samt ledandet och den interna förvaltningen. I tjänstemannaledningsgruppen ingår de tjänstemän som statssekreteraren som kanslichef skilt förordnat.

22 § (27.3.2017/184)
Andra styrnings- och beredningsgrupper

Statssekreteraren som kanslichef tillsätter styrningsgrupperna för finanspolitik och förvaltningspolitik, styrningsgruppen för internationella ärenden och finansmarknadsärenden samt resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet. Statssekreteraren som kanslichef kan tillsätta andra styrningsgrupper eller beredningsgrupper med uppdrag att bereda ärenden.

Statssekreteraren som kanslichef leder styrningsgruppen för finanspolitik och bistås av finanspolitiska samordnaren. Förvaltningspolitiska styrgruppen leds av förvaltningspolitiska understatssekreteraren. Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder styrningsgruppen för internationella ärenden och finansmarknadsärenden och informationsdirektören leder resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet. (22.3.2019/367)

23 § (24.3.2016/209)
Beredningen av ärenden som anknyter till Europeiska unionen samt av andra internationella ärenden

Ministeriets avdelningar ansvarar för beredningen av ärenden som anknyter till deras verksamhetsområden och som behandlas i Europeiska unionen samt för beredningen av andra internationella ärenden med undantag av de ärenden som enligt 12 § sköts av EU-sekretariatet eller som enligt 13 § sköts av enheten för internationella finansiella ärenden.

4 kap

De ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare

24 §
Statssekreterarnas uppgifter

I 44 § i reglementet för statsrådet ingår bestämmelser om uppgifterna för den statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod och som är ministerns biträde och företrädare.

25 §
Uppgifter för statssekreteraren som kanslichef

Statssekreteraren som kanslichef skall leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde så som i 45 § i reglementet för statsrådet föreskrivs om uppgifterna för en kanslichef vid ett ministerium.

26 § (27.3.2017/184)
Understatssekreterarnas uppgifter

Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder och samordnar i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef särskilt beredningen av ärenden som hör till verksamhetsområdet för finansmarknadsavdelningen, EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden samt beredningen av ärenden som behandlas vid Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté. Dessutom utvecklar och leder understatssekreteraren beredningen av ärenden som hör till budgetavdelningens verksamhetsområde och som gäller Europeiska unionens egna medel, den fleråriga budgetramen och den årliga budgeten.

Understatssekreteraren för förvaltningspolitik leder och samordnar i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef beredningen av de ärenden inom verksamhetsområdena för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen och informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen som hör till förvaltningspolitiska samordningsområdet. (26.10.2017/705)

27 § (27.3.2017/184)
Förvaltnings- och utvecklingsdirektörens uppgifter

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören utvecklar och leder i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef resultatstyrningen och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet samt ministeriets interna verksamhet, organisation och personalpolitik.

28 § (24.3.2016/209)
Finanspolitiska samordnarens uppgifter

Finanspolitiska samordnaren utvecklar och samordnar i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef beredningen av ärenden inom ekonomiska avdelningens, budgetavdelningens och skatteavdelningens ansvarsområden som hör till finanspolitiska koordinationsområdet samt beredningen av ärenden inom kommun- och regionförvaltningsavdelningens ansvarsområde som gäller verktyg för tillsynen över den offentliga ekonomins stabilitet.

29 §
Avdelningschefens uppgifter

Avdelningschefen skall utöver vad som i övrigt bestäms i denna arbetsordning

1) leda avdelningens verksamhet så att de uppgifter som ankommer på avdelningen sköts med framgång

2) följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och utveckla avdelningens verksamhet

3) sörja för personalutvecklingen på avdelningen och för att avdelningen har tillräckliga förutsättningar att sköta de uppgifter som ankommer på den.

Vad som i 1 mom. och annars i denna arbetsordning föreskrivs om avdelningschefer gäller i tillämpliga delar förvaltnings- och utvecklingsdirektören, ICT-direktören och controllern vid statsrådet. (2.12.2014/1030)

30 §
Ministrarnas specialmedarbetare

I 45 a § i reglementet för statsrådet bestäms om ministrarnas specialmedarbetare.

31 §
Förordnande av ställföreträdare

Ställföreträdare för statssekreteraren som kanslichef, understatssekreterarna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitiska samordnaren förordnas av ministern. (2.12.2014/1030)

Ställföreträdare för avdelningscheferna förordnas av statssekreteraren som kanslichef. Om ställföreträdare för controllern vid statsrådet bestäms i lagen om statsbudgeten. (25.11.2011/1271)

I andra fall än de ovan nämnda bestämmer chefen för en avdelning eller för en enhet inom avdelningen om skötseln av uppgifterna när en tjänsteman har förhinder.

5 kap

Beredning av ärenden

32 §
Avsteg från den fastställda arbetsfördelningen

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är varje tjänsteman vid behov skyldig att utföra de uppgifter som ministern, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren eller chefen för en avdelning eller en enhet inom avdelningen förordnar. (26.6.2013/477)

Statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren för internationella ärenden samt förvaltnings- och utvecklingsdirektören eller chefen för en avdelning eller en enhet inom avdelningen kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att bereda och föredra ett ärende som annars skulle beredas av en underlydande tjänsteman. (25.11.2011/1271)

Förhandlingar om det förfarande som avses i 2 mom. skall föras med den berörda tjänstemannen.

33 §
Information till ledningen och förmännen

Ministern, statssekreteraren, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren samt kommunikationsdirektören ska hållas underrättade om de viktigaste av de ärenden som är aktuella eller under arbete inom ministeriets och avdelningarnas verksamhetsområden. (26.6.2013/477)

Till ministerns specialmedarbetare skall lämnas de upplysningar som de behöver för att kunna utföra sina uppgifter. Specialmedarbetarna skall ge tjänstemännen den information som dessa behöver när de sköter sina uppgifter.

34 §
Tillstånd att dela ut föredragningslistor

En föredragningslista får inte utan tvingande skäl delas ut förrän man redogjort för saken för ministern och ministern har godkänt att ärendet tas upp till föredragning.

Vad som ovan föreskrivs om utdelningen av föredragningslistor skall också iakttas när promemorior som innehåller finansministeriets ställningstaganden delas ut för behandling i ministerutskotten.

Även i övrigt skall promemorior eller andra ställningstaganden av ministeriet, då ärendet är principiellt viktigt eller vittsyftande, godkännas av ministern innan de sänds vidare från ministeriet.

35 §
Samarbete mellan avdelningarna och information till avdelningarna

Avdelningarna och enheterna vid ministeriet ger efter behov sakkunnigtjänster inom sitt eget verksamhetsområde när en annan avdelning eller enhet bereder ett ärende som delvis även rör en annan avdelnings verksamhetsområde. Avdelningscheferna i fråga avtalar i varje enskilt fall närmare om lämnande av sakkunnigtjänster till den andra avdelningen och om gemensam beredning vid avdelningarna. Statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören eller finanspolitiska samordnaren bestämmer vid behov om gemensam beredning vid avdelningarna. (26.6.2013/477)

Vid beredningen av ett ärende som också berör verksamhetsområdet för en annan avdelning än den avdelning från vilken det föredras skall förhandlingar om ärendet i god tid föras med behöriga tjänstemän vid avdelningen i fråga.

Avdelningarna skall sända de viktigaste besluten och utlåtandena i de ärenden som de behandlat för kännedom till dem som kan anses beröras av ärendena.

Över sådana möten och förhandlingar vid ministeriet vid vilka sådana beslut fattas och sådana avgöranden i fråga om åtgärder träffas som är funktionellt betydande eller som har informationsvärde inom ministeriet skrivs enligt behov en besluts- eller åtgärdspromemoria som sänds till alla berörda avdelningar.

Samtliga myndighetshandlingar, såsom beslut, utlåtanden och avtal samt promemorior, protokoll och andra beredningshandlingar som utarbetats för behandling av dem, ska lagras i ministeriets ärendehanteringssystem. (26.11.2013/834)

36 §
Informationssamarbetet

För att den externa och interna informationen om de viktigaste frågorna skall vara ändamålsenlig, skall den redan då ärendena bereds planeras i samarbete med ministeriets information.

Avdelningscheferna skall sörja för den interna informationen och för att främja den vid behov ordna avdelnings-, enhets- eller andra arbetsplatsmöten.

37 §
Ministeriets representation i beredningsorgan

En anställd vid finansministeriet som utses till representant i en kommitté eller kommission eller något annat sidoorgan ska till sina förmän och avdelningschefen lämna uppgifter om kommitténs eller kommissionens arbete och de ståndspunktspreciseringar som framkommer där framför allt i ekonomiskt betydande eller principiellt viktiga ärenden. Om avdelningschefen anser att ärendet är särskilt viktigt ur finansministeriets synvinkel, skall även ministern, statssekreteraren, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitiska samordnaren informeras. (26.6.2013/477)

Om de ärenden som behandlas av kommittén eller kommissionen också berör eller tangerar verksamhetsområdet för en annan enhet än personens egen enhet, skall personen även ha kontakt med den andra enheten.

Om det i kommittén eller kommissionen finns flera representanter från finansministeriet, skall de för att samordna sina ståndpunktspreciseringar rådgöra med sina förmän på förhand.

6 kap

Intern förvaltning

38 §
Arbetsfördelning för den interna förvaltningen

Ministeriets interna förvaltning leds av statssekreteraren som kanslichef, som bistås av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. De bistås i sin tur av utvecklings- och förvaltningsfunktionen, avdelningscheferna samt de personer som dessa förordnat. (25.11.2011/1271)

Avdelningscheferna bestämmer hur de uppgifter som hör till den interna förvaltningen skall ordnas vid avdelningen, om inget annat föranleds av denna arbetsordning.

39 § (30.4.2010/326)
Fastställande av semestrar

Statssekreterarens, statssekreterarens som kanslichef, understatssekreterarens och finanspolitiska samordnarens semestrar fastställs av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Understatssekreterarna fastställer semestrarna för avdelningscheferna för sina underlydande avdelningar och förvaltnings- och utvecklingsdirektören fastställer semestrarna för övriga avdelningschefer. Förvaltnings- och utvecklingsdirektörens semestrar fastställs av ekonomidirektören. (27.3.2017/184)

2 mom. har upphävts genom F 20.12.2012/842. (20.12.2012/842)

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen ska informeras om avdelningschefernas semestrar före början av maj. Semesterperioderna som infaller under sommaren ska godkännas via HRM-systemet före mitten av maj.

Semestrarna ska fastställas på ett sådant sätt att avdelningarna och enheterna är tillräckligt handlingskraftiga i alla situationer.

40 §
Förordnande om tjänsteresor

Förordnanden om tjänsteresor för statssekreteraren och ministerns specialmedarbetare utfärdas av ministern. Förordnanden om tjänsteresor för statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren och finanspolitiska samordnaren utfärdas av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Förordnanden om tjänsteresor för förvaltnings- och utvecklingsdirektören utfärdas av ekonomidirektören. (22.3.2019/367)

Understatssekreterarna utfärdar förordnanden om tjänsteresor för avdelningscheferna för sina underlydande avdelningar, och förvaltnings- och utvecklingsdirektören utfärdar förordnanden om tjänsteresor för övriga avdelningschefer. (27.3.2017/184)

3 mom. har upphävts genom F 20.12.2012/842. (20.12.2012/842)

Om mottagande av tjänsteresor som erbjuds av aktörer utanför statsförvaltningen beslutar när det gäller utrikesresor förvaltnings- och utvecklingsdirektören och när det gäller inrikesresor avdelningschefen. (25.11.2011/1271)

7 kap

Beslutanderätt

41 §
Ministerns beslutanderätt

Om ministerns beslutanderätt föreskrivs i lagen om statsrådet (175/2003).

42 §
Tjänstemännens beslutanderätt

De tjänstemän som är föredragande vid ministeriet avgör i 36 § i reglementet för statsrådet avsedda andra än samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla ärenden i enlighet med vad därom bestäms i ministeriets arbetsordning.

Om beslutanderätten för controllern och biträdande controllern vid statsrådet i ärenden som gäller framläggande av iakttagelser samt begäran om och lämnande av upplysningar när det gäller finanscontrollerfunktionen föreskrivs i lagen om statsbudgeten.

43 §
Samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla ärenden

Ministern avgör ett sådant ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra, om ärendet är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefullt eller om ett utlåtande om ärendet skall inhämtas av statsrådets finansutskott.

Om det är oklart eller en bedömningsfråga huruvida ett ärende skall anses vara samhälleligt eller ekonomiskt så betydelsefullt att det skall avgöras av ministern, beslutar ministern om ärendet skall anses vara sådant. Innan frågan avgörs av ministern, skall föredraganden rådgöra med den tjänsteman som annars skulle avgöra ärendet.

44 §
Ministerns och vissa tjänstemäns rätt att förbehålla sig beslutanderätten

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som en tjänsteman enligt denna arbetsordning får avgöra. Samma rätt tillkommer i enskilda fall statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren samt förvaltnings- och utvecklingsdirektören och avdelningscheferna i ärenden som avgörs av underlydande tjänstemän. (25.11.2011/1271)

Om någon utnyttjar rätten att förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende, skall den berörda tjänstemannen alltid underrättas därom.

45 §
Föredragning

Ärenden i vilka beslut fattas i ministeriet avgörs på föredragning, om ärendet inte gäller endast registrerings- eller diarieföringsåtgärder. Föredragning är dock inte, med undantag av ärenden som gäller anställningsförhållanden, nödvändig i ärenden som gäller ministeriets interna personal- eller ekonomiförvaltning, om inte något annat bestäms eller föreskrivs särskilt.

Föredragande vid finansministeriet är tjänstemän som placerats åtminstone på grundläggande svårighetsgrad 9, samt inom den interna förvaltningen även tjänstemän på grunläggande svårighetsgrad 7 eller 8.

8 kap

Avgörande av personalärenden (20.12.2012/842)

46 §
Utnämningsärenden som avgörs av ministern

Sådana utnämningsärenden som avgörs av ministern är

1) utnämning till en tjänst, varom beslut fattas i ministeriet, då den uppgiftsbaserade lönedelen fastställs enligt grundläggande svårighetsgrad 10 eller en högre grad samt då avlöning som fastställs i euro motsvarar avlöningen i svårighetsgrad 1002 med en personlig prestation på 3,00 eller mera. (30.4.2010/326)

2) utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid, varom beslut fattas i ministeriet, då republikens president eller statsrådet utnämner till motsvarande tjänst.

47 § (25.11.2011/1271)
Utnämningsärenden som avgörs av förvaltnings- och utvecklingsdirektören

Sådana utnämningsärenden som avgörs av förvaltnings- och utvecklingsdirektören är

1) utnämning till en tjänst, varom beslut fattas i ministeriet, då tjänsten eller uppgiften inte är placerad vid sådana organisationer som leds av i 48 § nämnda chefer och avgörandet av ärendet med stöd av 46 § inte hör till ministern,

2) utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid, varom beslut fattas i ministeriet, då ministern utnämner till motsvarande tjänst.

48 §
Utnämningsärenden som avgörs av avdelningschefen och vissa andra chefer

Sådana utnämningsärenden i vilka beslut fattas i ministeriet och som avgörs av en avdelningschef, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, ICT-direktören och controllern vid statsrådet är (26.11.2013/834)

1) utnämning till en tjänst, varom beslut fattas i ministeriet, då tjänsten eller uppgiften är placerad vid en sådan organisation som leds av dem och avgörandet av ärendet med stöd av 46 § inte hör till ministern, (30.4.2010/326)

2) utnämning till tjänsteförhållanden för viss tid, varom beslut fattas i ministeriet, då tjänsten är placerad vid en sådan organisation som leds av dem och avgörandet av ärendet med stöd av 47 § 2 punkten inte hör till förvaltnings- och utvecklingsdirektören. (25.11.2011/1271)

49 § (22.3.2019/367)
Placering av tjänster och befattningar samt ledigförklaring av dem

Ministeriets gemensamma tjänster placeras vid avdelningarna enligt förvaltnings- och utvecklingsdirektörens beslut.

Beslut om ledigförklaring av tjänster som placerats vid avdelningarna fattas av avdelningschefen. Beslut om ledigförklaring av tjänster som inte placerats vid avdelningarna fattas av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Beslut om ledigförklaring av tjänsterna för avdelningscheferna och cheferna för ämbetsverk inom förvaltningsområdet fattas av statssekreteraren som kanslichef eller av den understatssekreterare som avdelningen lyder under eller till vars uppgifter styrningen av ämbetsverket hör.

50 § (20.12.2012/842)
Tjänstledigheter beroende på prövning om vilka beslut fattas i ministeriet

Avdelningschefen beviljar på föredragning av enhetens chef tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän vid en enhet inom avdelningen.

Understatssekreteraren beviljar på föredragning av avdelningschefen tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän som lyder direkt under avdelningschefen i fråga om de avdelningar som lyder under understatssekreteraren, och förvaltnings- och utvecklingsdirektören i fråga om de övriga avdelningarna. Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden beviljar på föredragning av stabsorganets chef tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän i EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden. (27.3.2017/184)

Understatssekreteraren beviljar på föredragning av förvaltnings- och utvecklingsdirektören tjänstledighet beroende på prövning för högst tre månader för avdelningschefer i fråga om de avdelningar som lyder under understatssekreteraren, och kanslichefen som statssekreterare i fråga om de övriga avdelningarna. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören beviljar på föredragning av personalchefen tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän som direkt lyder under förvaltnings- och utvecklingsdirektören och för personal utanför avdelningarna. (27.3.2017/184)

Ministern beviljar på föredragning av personalchefen tjänstledighet beroende på prövning för statssekreteraren, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören och finanspolitiska samordnaren samt för över tre månader för avdelningschefer. (26.6.2013/477)

50 a § (22.3.2019/367)
Beslutanderätt i vissa personalärenden

Om inte annat föreskrivs i denna arbetsordning avgör tjänstemannens närmaste förman utan föredragning ärenden som gäller

1) tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag eller tjänstekollektivavtal har rätt till,

2) utfärdande av intyg över att en tjänsteman har sagt upp sig och över att ett tjänsteförhållande har upphört,

3) förordnande till övertidsarbete och arbetstidsersättningar,

4) godkännande och fördelning av arbetstid,

5) utfärdande av förordnande om tjänsteresa, om inte annat bestäms i avdelningens arbetsordning,

6) beviljande, sparande och flyttande av semester.

För personalen utanför avdelningarna avgör förvaltnings- och utvecklingsdirektören de ärenden som avses i 1 mom. utan föredragning.

För statssekreteraren, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, finanspolitiska samordnaren och avdelningscheferna avgör förvaltnings- och utvecklingsdirektören de ärenden som avses 1 mom. 1 och 2 punkten utan föredragning. För förvaltnings- och utvecklingsdirektören avgör statssekreteraren som kanslichef dessa ärenden utan föredragning.

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören eller en tjänsteman som förordnats av förvaltnings- och utvecklingsdirektören avgör utan föredragning ärenden som gäller semesterrätt och semesterersättningar.

9 kap

Avgörande av andra ärenden

51 §
Ärenden som avgörs av statssekreteraren som kanslichef

Statssekreteraren som kanslichef avgör ärenden som gäller utlåtanden i ärenden som hör till fler än en avdelnings eller enhets verksamhetsområde, om ärendet inte enligt 52 § ska avgöras av understatssekreteraren eller förvaltnings- och utvecklingsdirektören. (25.11.2011/1271)

Statssekreteraren som kanslichef avgör också ärenden som gäller utlåtanden i ärenden som avses i 13 § 2 och 3 mom. samt 17 § 3 mom. i förordningen om statsbudgeten.

52 § (25.11.2011/1271)
Ärenden som avgörs av understatssekreteraren eller förvaltnings- och utvecklingsdirektören

Understatssekreteraren eller förvaltnings- och utvecklingsdirektören avgör ärenden som gäller avgivande av utlåtanden om ärenden som bereds vid flera avdelningar eller enheter och som huvudsakligen hör till det verksamhetsområde som de leder.

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören avgör ärenden som gäller

1) fullmakt att företräda ministeriet i domstolar och andra myndigheter

2) förlängning av tidsfristen för beredningsorgan som tillsatts av ministern

3) användning av verksamhetsanslag och andra anslag som anvisats för ministeriets verksamhet och fördelning av dem på avdelningarna

4) inrättande, indragning och överföring av ministeriets tjänster, ändring av tjänstebenämningar samt placering av ministeriets gemensamma tjänster och personal vid ministeriet

5) de anställningsvillkor för finansministeriets tjänstemän som med stöd av lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970) ska avgöras i finansministeriet

6) beviljande och återkallande av tillstånd till bisyssla samt utfärdande av förbud mot mottagande och utförande av bisyssla

7) ministeriets interna förvaltning, om ärendet enligt denna arbetsordning inte ska avgöras av någon annan tjänsteman

8) uppsägning av samt upplösande av tjänsteförhållandet för andra tjänstemän än sådana som utnämnts av statsrådets allmänna sammanträde eller ministern,

9) utfärdande av skriftlig varning som avses i 24 § i statstjänstemannalagen åt tjänsteman som utnämnts av statsrådet.

53 §
Ärenden som avgörs av avdelningscheferna (25.11.2011/1271)

Cheferna för avdelningar som bereder ärenden avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtanden i frågor som hänför sig till avdelningens verksamhetsområde,

2) anslag som anvisats avdelningen för eget bruk eller för att fördelas vidare inom avdelningens verksamhetsområde,

3) utfärdande av skriftlig varning som avses i 24 § i statstjänstemannalagen åt tjänsteman som utnämnts av statsrådet,

4) åläggande av kontroll och undersökningar som avses i 19 § i statstjänstemannalagen.

(25.11.2011/1271)

Biträdande avdelningschefen avgör ärenden som gäller avgivande av utlåtanden i ärenden som är av mindre betydelse och som hör till avdelningens verksamhetsområde, om ärendet inte skall avgöras av någon annan tjänsteman enligt vad som föreskrivs nedan.

54 § (30.4.2010/326)
Avgörande av ärenden som hör till budgetavdelningens verksamhetsområde

Avdelningschefen vid budgetavdelningen avgör ärenden som gäller avtal om anskaffning av metallmynt till staten. (22.3.2019/367)

Chefen för den enhet vid budgetavdelningen som handlägger budgeträttsliga ärenden avgör ärenden som gäller

1) beviljande av tillstånd för bokföringsenheter att av anslag för innevarande år betala utgifter som hänför sig till tidigare år,

2) beviljande av tillstånd som avses i 41 b § 2 mom. och 62 § 2 mom. i förordningen om statsbudgeten.

Chefen för enheten som behandlar budgetavdelningens ekonomiförvaltning avgör ärenden som gäller i 12 § i lagen om statsbudgeten avsedd bildande av bokföringsenhet.

55 §
Avgörande av ärenden som hör till skatteavdelningens verksamhetsområde

Avdelningschefen vid skatteavdelningen avgör ärenden som gäller

1) sådana ansökningar om skattelättnader och betalningsanstånd som enligt 89 och 90 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) skall avgöras av finansministeriet

2) sådana ansökningar om tillstånd att inrätta friområde eller frilager i fråga om vilka avgörandet av ekonomiska, regionalpolitiska eller andra betydelsefulla skäl har övertagits av finansministeriet enligt 8 § i tullagen (1466/1994)

3) sådana beslut eller anvisningar av finansministeriet som avses i 35 § 2 mom. i tullagen och som gäller överlåtelse av varor till en statlig inrättning eller av särskilda skäl även till någon annan, eller förstöring av varor, (30.4.2010/326)

4) beviljande av dispens för de i 6 § i statsrådets förordning om tullverket (205/2008) föreskrivna behörighetsvillkoren gällande språkkunskaper. (30.4.2010/326)

56 § (24.3.2016/209)

56 § har upphävts genom F 24.3.2016/209.

57 § (26.10.2017/705)
Avgörandet av ärenden som hör till verksamhetsområdet för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen samt statens arbetsgivarfunktion

Chefen för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen avgör ärenden som gäller tjänsternas avlöning, naturaförmåner och övriga ekonomiska förmåner som fastställs med stöd av 5 § 4 mom. i lagen om statens tjänstekollektivavtal samt löner som fastställs med stöd av lagen om anställningsvillkoren för presidenterna och ledamöterna i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen (196/1991). Den tjänsteman vid avdelningen för utveckling av statsförvaltningen som ministern förordnat avgör de pensionsrättsfrågor som ska avgöras av finansministeriet.

Chefen för statens arbetsgivarfunktion avgör ärenden som gäller

1) statens ämbetsverks och inrättningars tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingar, ärenden som enligt förordningen om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) annars ska avgöras av statens förhandlingsmyndighet, statsanställdas anställningsförhållande, lön och andra anställningsvillkor samt meddelande av bestämmelser och anvisningar för tillämpningen av dessa, dock inte om ärendet enligt 1 mom. ska avgöras av chefen för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen eller enligt 52 § 5 punkten av förvaltnings- och utvecklingsdirektören,

2) ärenden som avses i lagen om rättegång i arbetsdomstolen (646/1974) och som ankommer på finansministeriet i dess egenskap av förhandlingsmyndighet samt förande av förhandlingar som avses i 11 § 2 mom. i nämnda lag.

57 a § (12.1.2007/18)
Avgörande av ärenden som gäller revisionsmyndighetens verksamhetsområde

Chefen för revisionsmyndigheten för strukturfondsprogrammen i anslutning till finanscontrollerfunktionen avgör ärenden som enligt strukturfondslagen hör till revisionsmyndigheten.

57 b § (25.11.2011/1271)
Avgörandet av ärenden som hör till kommun- och regionförvaltningsavdelningens verksamhetsområde

Kommun- och regionförvaltningsavdelningens avdelningschef avgör ärenden som gäller tillsynen över kommunala pensionsanstalten enligt 137 § i lagen om kommunala pensioner (549/2003).

58 § (30.4.2010/326)
Avgörande av ärenden som hör till utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören avgör ärenden som gäller

1 punkten har upphävts genom F 20.12.2012/842. (20.12.2012/842)

2) avskrivning av inventarier och annan därmed jämförbar egendom.

59 §
Avgörande av ärenden som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Den behöriga avdelningschefen eller enhetschefen beslutar om utlämnande av uppgifter ur en handling, om avgörandet av ärendet som gäller utlämnande av uppgifterna har överförts på myndigheten i enlighet med 14 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Om ärendet gäller flera avdelningars verksamhetsområde, avgörs ärendet av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. (25.11.2011/1271)

Om det ovan avsedda beslutet är ett avslag, lämnas det skriftligen.

Tillstånd enligt 28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet att ta del av uppgifter för vetenskaplig forskning eller för något annat ändamål som nämns i lagrummet beviljas av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Controllern vid statsrådet beviljar emellertid tillstånd till den del erhållandet av uppgifter gäller information och handlingar som hänför sig till finanscontrollerfunktionen. (30.4.2010/326)

10 kap

Särskilda bestämmelser

60 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 15 december 2005.

Genom denna arbetsordning upphävs finansministeriets arbetsordning (54/2001) av den 23 januari 2001 jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

12.1.2007/18:

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2007.

15.11.2007/1077:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

15.12.2008/1040:

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari 2009.

30.4.2010/326:

Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2010.

12.4.2011/344:

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2011

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

25.11.2011/1271:

Denna förordning träder i kraft den 16 december 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

7.11.2012/602:

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2012.

20.12.2012/842:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

24.1.2013/78:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

26.6.2013/477:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

26.11.2013/834:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

Personalärenden inom stabilitetsenheten för euroområdet avgörs ända tills den 31 december 2013 med tillämpning av bestämmelserna i arbetsordningens kap. 8 som gäller personalen utanför avdelningarna.

2.12.2014/1030:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

19.12.2014/1253:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

24.3.2016/209:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

27.3.2017/184:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

19.6.2017/396:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

26.10.2017/705:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

22.3.2019/367:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

19.12.2019/1459:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.