Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

27.5.2004/433

Statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 41 § språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003):

1 kap

Delegationen för språkärenden

1 § (17.6.2021/522)
Syftet med delegationen

För att främja och följa verkställigheten och tillämpningen av språklagen (423/2003) och den lagstiftning som har samband med den samt för uppföljning av utvecklingen av språkförhållandena finns i anslutning till justitieministeriet en delegation för språkärenden. Delegationen tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder.

2 § (17.6.2021/522)
Uppgifter

Delegationen ska

1) bistå justitieministeriet vid uppföljningen av verkställigheten och tillämpningen av språklagen och den lagstiftning som har samband med den, inklusive vid beredningen av den berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen som statsrådet ska lämna till riksdagen varje valperiod,

2) stödja verkställigheten av språklagstiftningen och främjandet av användningen av nationalspråken och deras ställning, och i detta syfte vid behov lägga fram förslag och ge utlåtanden,

3) främja dialog mellan regeringen och språkgrupperna.

Delegationen kan även

1) delta i uppföljningen av verkställigheten och tillämpningen av lagstiftning som gäller andra språk än nationalspråken,

2) följa språkförhållandena i landet och förverkligandet av de språkliga rättigheterna samt den internationella utvecklingen och det internationella samarbetet,

3) självmant bereda rekommendationer till justitieministeriets förfogande i ärenden som hänför sig till språklagstiftningen och dess tillämpning samt ta initiativ till åtgärder som främjar de språkliga rättigheterna och förverkligar språklig jämlikhet.

3 § (17.6.2021/522)
Sammansättning

Delegationen har en ordförande samt en vice ordförande och högst tolv andra medlemmar. Var och en har en personlig suppleant.

I delegationen ska sakkunskap inom områden som är centrala för delegationens uppgifter, inom kommunalförvaltningen och inom språkvården eller språkforskningen samt annan sakkunskap som är väsentlig för uppgifterna vara företrädd. Därutöver ska Svenska Finlands folkting och sametinget vara företrädda i delegationen.

Delegationen kan kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga samt enligt behov höra även andra sakkunniga.

4 § (17.6.2021/522)
Organisering av verksamheten

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden.

Delegationen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Om avvikande mening förekommer vid beslutsfattandet avgörs frågan med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör den åsikt som ordföranden biträtt.

Delegationen har en generalsekreterare, som justitieministeriet förordnar. Justitieministeriet kan dessutom förordna en sekreterare för delegationen.

Delegationen beslutar om övriga förfaranden för organiseringen av verksamheten. Delegationen kan tillsätta ett arbetsutskott samt enligt behov sektioner och arbetsgrupper.

Beslut om de arvoden och de ersättningar för kostnader som betalas till delegationens medlemmar, sekreterare och sakkunniga fattas av justitieministeriet.

5 § (17.6.2021/522)

5 § har upphävts genom F 17.6.2021/522.

6 § (17.6.2021/522)

6 § har upphävts genom F 17.6.2021/522.

7 § (17.6.2021/522)

7 § har upphävts genom F 17.6.2021/522.

8 § (17.6.2021/522)

8 § har upphävts genom F 17.6.2021/522.

2 kap

Berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen

9 § (22.10.2015/1277)
Avgivande av berättelsen

Statsrådet ska senast under det tredje riksmötet under varje valperiod lämna riksdagen en i 37 § i språklagen avsedd berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen.

10 §
Berättelsens innehåll

I berättelsen behandlas utöver finska och svenska åtminstone samiska, romani och teckenspråk, samt enligt behov landets språkförhållanden i övrigt.

I berättelsen behandlas tillämpningen av språklagstiftningen, hur de språkliga rättigheterna har förverkligats, språkförhållandena i landet och finskans och svenskans utveckling. I berättelsen ingår också ett sammandrag av erfarenheterna av tillämpningen av språklagstiftningen under uppföljningsperioden och ett sammandrag av hur språkförhållandena i landet har utvecklats.

I berättelsen kan statsrådet ta in förslag om tillämpningen av språklagstiftningen och hur de språkliga rättigheterna kan tillgodoses eller förslag om hur språklagstiftningen kan utvecklas.

3 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

12 §
Övergångsbestämmelse

Utan hinder av vad som bestäms i 1 § tillsätter statsrådet första gången delegationen för språkärenden för en mandatperiod som börjar den 15 juni 2004 och slutar den 31 december 2007.

Utan hinder av vad som bestäms i 9 § lämnar statsrådet den första berättelsen om tillämpningen av språklagstiftningen till riksdagen under det fjärde riksmötet under valperioden. (16.12.2004/1130)

Ikraftträdelsestadganden:

16.12.2004/1130:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

22.10.2015/1277:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

17.6.2021/522:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.