Beaktats t.o.m. FörfS 828/2021.

30.4.2004/309

Lag om förutsättningarna för förvärvsarbete för medborgare i Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte och förhållande till andra lagar

I denna lag föreskrivs om de förutsättningar under vilka medborgare i Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien får förvärvsarbeta i Finland.

Det som i utlänningslagen (301/2004) bestäms om medborgare i Europeiska unionens medlemsstater och deras familjemedlemmar i fråga om inresa och vistelse i landet samt registrering av uppehållsrätt tillämpas också på personer som avses i 1 mom.

2 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på personer som avses i 1 § 1 mom. och som

1) vid denna lags ikraftträdande arbetar i Finland och har beviljats ett eller flera tillstånd som berättigar till vistelse och arbete i landet och som är i kraft under en fortlöpande tidsperiod på minst 12 månader, och personen i fråga inte har lämnat den finska arbetsmarknaden,

2) medan denna lag är i kraft har beviljats rätt till vistelse och arbete i landet för en fortlöpande tidsperiod på minst 12 månader, och personen i fråga inte har lämnat den finska arbetsmarknaden,

3) skulle ha rätt till förvärvsarbete utan arbetskraftsbyråns prövning, om han eller hon vore medborgare i ett land utanför Europeiska unionen eller en därmed jämförbar person,

4) har uppehållsrätt på basis av annat än förvärvsarbete, eller

5) av en arbetsgivare etablerad i en stat som nämns i 1 § 1 mom. tillfälligt utstationerats i Finland för att arbeta inom ramen för ett fritt utbud av tjänster.

3 §
Arbetskraftsbyråns beslut

En förutsättning för att en person som avses i 1 § 1 mom. skall få förvärvsarbeta är ett godkännande beslut av arbetskraftsbyrån.

På arbetskraftsbyråns beslut tillämpas det som i utlänningslagen föreskrivs om arbetskraftsbyråns avgörande i ett ärende som gäller arbete och vistelse för medborgare i ett land utanför Europeiska unionen och en därmed jämförbar person, när det är fråga om

1) anhängiggörande av ansökan,

2) innehållet i arbetskraftsbyråns prövning och annat förfarande,

3) arbetsgivarens och uppdragsgivarens skyldigheter,

4) godkännandets giltighetstid och omfattning, och

5) sökande av ändring.

Arbetskraftsbyråns beslut ges skriftligt.

4 §
Skyldighet att sörja för uppehållsrättens giltighet

En person som avses i 1 § 1 mom. skall utan dröjsmål utreda sin uppehållsrätt på häradets polisinrättning, om vistelsen i landet fortgår efter att arbetskraftsbyråns beslut har upphört att gälla.

5 §
Påföljder

I utlänningslagen bestäms om straff för den som olovligt utför förvärvsarbete (utlänningsförseelse) samt om straff för den som i sin tjänst håller en utlänning som inte har rätt att utföra förvärvsarbete, liksom om straff för den som till en myndighet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter om en utlännings villkor i arbetet eller arbetsuppgifter och om de krav som dessa ställer (utlänningsförseelse av arbetsgivare).

Arbetskraftsbyrån kan under de förutsättningar som anges i utlänningslagen besluta att inte godkänna anställning hos en sådan arbetsgivare som lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Bestämmelser om straff för anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd finns i 47 kap. 6 a § strafflagen (39/1889).

6 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan ges genom förordning av statsrådet.

7 §
Ikraftträdande och giltighetstid

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagen tillämpas på de stater som nämns i 1 § 1 mom. två år från och med den dag då respektive stat anslöt sig till Europeiska unionen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

8 §
Övergångsbestämmelser

Denna lag tillämpas också på de ärenden som anhängiggjorts innan lagen träder i kraft.

En ansökan som är anhängig när lagen träder i kraft förfaller, om det är fråga om ett fall där det enligt denna lag inte krävs något godkännande av arbetskraftsbyrån.

RP 172/2003, GrUU 5/2004, AjUB 2/2004, RSv 45/2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.