Beaktats t.o.m. FörfS 384/2020.

18.12.2003/1126

Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa tjänstemän inom justitieministeriets förvaltningsområde

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § 4 mom. lagen den 6 juni 2003 om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller de språkkunskaper som krävs av avdelningssekreterare, byråsekreterare, byråfunktionärer, registratorer, biträdande utmätningsmän, inspektörer, kanslister, förmän för stämningsmän, stämningsmän, vaktmästerichefer, expeditionsvakter och vaktmästare vid domstolarna, åklagarämbetena och åklagaravdelningarna vid häradsämbetena, exekutionsverken och exekutionsavdelningarna vid häradsämbetena samt rättshjälpsbyråerna.

Denna förordning gäller inte tjänstemän som arbetar vid sådana ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde som är belägna i landskapet Åland.

2 §
Behörighetsvillkor gällande tjänstemännens språkkunskaper

Av tjänstemän som avses i 1 § 1 mom. krävs

1) vid en enspråkig myndighet goda muntliga och skriftliga kunskaper i myndighetens språk samt

2) vid en tvåspråkig myndighet goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska.

3 §
Fördelning av tjänsteåligganden vid en tvåspråkig myndighet

När en i 1 § 1 mom. avsedd tjänst tillsätts vid en tvåspråkig myndighet, skall beaktas att tjänsteåligganden som förutsätter användning av finska eller svenska kan fördelas mellan personer som behärskar språket i fråga.

4 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Den som anställts vid en rättshjälpsbyrå innan denna förordning träder i kraft är fortfarande behörig för sin uppgift när förordningen trätt i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.