Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

26.6.2003/610

Statsrådets förordning om finansministeriet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 2, 7 och 13 § lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 § (10.11.2011/1131)
Ministeriets uppgifter

Finansministeriets uppgifter är:

1) uppföljning och prognostisering av den ekonomiska utvecklingen, beredning av ekonomi- och strukturpolitiken och utvärdering av åtgärdernas verkningar,

2) finanspolitikens mål och medel samt utvärdering av finanspolitiken,

3) statsbudgeten, planen för de offentliga finanserna, ramarna för statshushållningen samt grunderna för verksamhets- och ekonomiplanering, (30.10.2014/849)

4) det allmänna systemet för statens affärsverk och externa fonder,

5) statens ekonomiförvaltning, grunder för övervakning, revidering och utvärdering av statsekonomin samt motarbetande av fel och missbruk,

6) allmän styrning och utveckling av statens upphandlingsverksamhet,

7) systemet för revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin,

8) ärenden som gäller Europeiska revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning,

9) allmänna grunder för statens långivning och räntestödslån,

10) allmänna grunder för ägande och förvaltning av statens egendom, allmän styrning av ordnandet av lokaler samt staten tillfallet arv,

11) allmänna grunder för avgiftsbeläggande av och avgifter för statliga funktioner,

12) ärenden som gäller Europeiska unionens egna medel, fleråriga budgetram och årliga budget, (30.10.2014/849)

12 a) ärenden enligt 7 kapitlet i självstyrelselagen för Åland, (30.10.2014/849)

13) planering av skattepolitiken och utredning av åtgärdernas verkningar samt utveckling av skattesystemet,

14) skatter och avgifter av skattenatur,

15) ärenden som gäller allmän tullpolitik och därtill hörande tullförfaranden samt kvottullar och tullsuspension,

16) utveckling av det finansiella systemet,

17) allmän styrning och övervakning av statens låneupptagning, skötsel av skulder och placering av likvida medel samt medelsanskaffning som sker genom värdepapperisering,

18) statsborgen och statsgarantier och därmed jämförbara förbindelser,

19) myntväsende, betalningsmedel och betalningssystem,

20) ärenden som gäller verksamheten vid kreditinstitut, värdepappersföretag och andra företag som erbjuder finansiella tjänster, andelslag som bedriver sparkasseverksamhet samt pantlåneinrättningar,

21) handel med värdepapper och derivatavtal samt clearing av dem, värdeandelssystemet och verksamheten vid de sammanslutningar som svarar för dessa funktioner,

21 a) förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, (28.3.2019/414)

22) reglering av tillsynen över finansmarknaden,

23) ärenden som gäller Finlands Bank och Europeiska centralbankssystemet,

24) ärenden som gäller Internationella Valutafonden, Världsbanksgruppen, Europeiska investeringsbanken, Nordiska investeringsbanken, Europeiska stabilitetsmekanismen samt för sin del Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken och Nordiska Miljöfinansieringsbolaget; (5.7.2012/430)

25) utveckling och verkställande av statens arbetsgivarverksamhet, personalledning och arbetsmarknadspolitik, arbetsgivarverksamhet på centralnivå, grunderna för personalens rättsliga ställning och för avtalssystemet, utveckling av statsförvaltningens ledning och ledarskap samt allmän organisation av anställningsvillkor, (29.12.2011/1550)

26) bestämning av villkor för tjänsteförhållande, när ärendet inte hör till ett ämbetsverks eller statligt affärsverks behörighet och överföring av en tjänst till ett verk under ett annat ministeriums förvaltningsområde och överföring av anslag till ett sådant ämbetsverks förfogande,

27) styrning och utveckling av statens allmänna statistikväsende,

28) allmän utveckling av den offentliga förvaltningen samt utveckling av statsförvaltningens strukturer, styrningssystem och verksamhet,

29) koordinering, uppföljning och utveckling av regionaliseringen av statens funktioner,

30) indelningen i regionförvaltningens, exklusive landskapsförbundens samarbetsområden, och den statliga lokalförvaltningens verksamhetsområden och samordningen av dem,

31) förbättring av kvalitetsledning och verksamhetsmässig effektivitet för offentliga servicesystem,

32) allmän styrning och utveckling av den offentliga förvaltningens informationshantering, elektroniska kommunikation och användning av informationsresurser, bedömning av förändringar i statsförvaltningens informationshantering samt samordning av statsförvaltningens gemensamma projekt för utveckling av informationshanteringen, (19.12.2019/1337)

33 punkten har upphävts genom F 19.12.2019/1337. (19.12.2019/1337)

34) allmän utveckling av den offentliga förvaltningens datasäkerhet och styrning av statsförvaltningens datasäkerhet,

35) kommunindelning, kommunförvaltning och -ekonomi samt förhållandet mellan staten och kommuner,

36) kommunernas statsandel för ordnandet av basservicen samt det ekonomiska stödet för sammanslagning av kommuner, (30.10.2014/849)

37) den allmänna administrativa styrningen av regionförvaltningsverken,

38) styrning och utveckling av folkbokföringen, (19.12.2019/1337)

39 punkten har upphävts genom F 19.11.2015/1333. (19.11.2015/1333)

40) ärenden som gäller Jubileumsfonden för Finlands självständighet, (29.12.2011/1550)

41) tillsyn över och finansiering av det kommunala pensionssystemet och det statliga pensionssystemet. (29.12.2011/1550)

2 § (19.11.2015/1333)
Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ underställda ministeriet

Till ministeriets verksamhetsområde hör:

1) regionförvaltningsverken,

2 punkten har upphävts genom F 19.12.2019/1337. (19.12.2019/1337)

3) Verket för finansiell stabilitet,

4) Statistikcentralen,

5) Tullen,

6) Statskontoret,

7) Statens ekonomiska forskningscentral,

8) Skatteförvaltningen,

9) Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, (19.12.2019/1337)

10) Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning,

11) Statens center för informations- och kommunikationsteknik,

12) Senatfastigheter,

13) statens pensionsfond,

14) Keva, (26.10.2017/704)

15) kommunala arbetsmarknadsverket,

16) Kommunernas garanticentral,

17) Fingrid Oyj,

18) Haus utvecklingscentral Ab,

19) Hansel Ab,

20) Tietokarhu Oy,

21) Europeiska finansiella stabilitetsinstrumentet,

22) Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab, i likvidation,

23) SoteDigi Oy, (19.12.2017/996)

24) Vimana Oy, (19.12.2019/1337)

25) Gasgrid Finland Oy, (19.12.2019/1337)

26) Suomen Kaasuverkko Oy. (19.12.2019/1337)

3 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande verksamhetsenheter:

1) ekonomiska avdelningen,

2) budgetavdelningen,

3) skatteavdelningen,

4) finansmarknadsavdelningen,

5) avdelningen för utveckling av statsförvaltningen,

6) kommun- och regionförvaltningsavdelningen,

7) informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT),

8) utvecklings- och förvaltningsfunktionen.

(26.10.2017/704)

Ministeriet har också finanscontrollerfunktionen. (29.1.2004/58)

I ministeriets arbetsordning bestäms om verksamhetsenheternas arbetsfördelning liksom också om tillsättandet av stabsorgan samt andra enheter och organ som samordnar och biträder vid beredningen.

Cheferna för verksamhetsenheterna bestämmer om den närmare organisationen av dessa.

4 §
Ledande tjänstemän

Kanslichef vid ministeriet är statssekreteraren som kanslichef. Statssekreteraren som kanslichef biträds av understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitiska koordineraren. (30.10.2014/849)

Chefer för avdelningarna är avdelningscheferna, chef för ministeriets utvecklings- och förvaltningsfunktion är förvaltnings- och utvecklingsdirektören, chef för den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning (OffICT) är ICT-direktören och chef för finanscontrollerfunktionen är controllern vid statsrådet. (26.10.2017/704)

En avdelningschef kan biträdas av en biträdande avdelningschef eller en annan motsvarande tjänsteman. Biträdande controllern vid statsrådet kan biträda och vara ställföreträdare för chefen för finanscontrollerfunktionen. (29.1.2004/58)

Cheferna för enheter och verksamhetsorgan som tillsatts genom föreskrift av ministeriets arbetsordning förordnas av ministern och andra enheters chefer av statssekreteraren som kanslichef. (30.10.2014/849)

Avdelningscheferna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren och ICT-direktören har titeln överdirektör, chefen för den avdelning som ansvarar för statsbudgeten har dock titeln budgetchef. (26.10.2017/704)

5 § (1.7.2015/837)
Tjänstemännens behörighetskrav

Behörighetskrav är

1) för finanspolitiska samordnaren högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

2) för ICT-direktören högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

3) för controller och biträdande controller vid statsrådet högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

4) för budgetråd som biträdande budgetchef, för finansråd som biträdande avdelningschef och för annan biträdande avdelningschef högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

5) för regeringsråd och lagstiftningsråd annan högre högskoleexamen i rättsvetenskap än magisterexamen i internationell och jämförande rättsvetenskap, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och, om tjänsteställningen förutsätter det, i praktiken visad ledarförmåga,

6) för förhandlingsdirektören, ekonomidirektören, informationsdirektören, kommunikationsdirektören och andra direktörer, finansråd, budgetråd och andra råd samt konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och, om tjänsteställningen förutsätter det, i praktiken visad ledarförmåga, (26.10.2017/704)

7) för regeringssekreterare vad som föreskrivs i 43 § 4 punkten i reglementet för statsrådet (262/2003). (28.3.2019/414)

8 punkten har upphävts genom F 28.3.2019/414. (28.3.2019/414)

6 § (23.2.2012/84)
Tillsättning av tjänster

Den finanspolitiska samordnaren utnämns av statsrådet. (19.11.2015/1333)

Bestämmelser om utnämning av controllern och biträdande controllern vid statsrådet finns i lagen om statsbudgeten (423/1988).

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet, om inte något annat särskilt föreskrivs om utnämningsbehörigheten.

7 §
Utövande av beslutanderätten

De ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet avgörs av ministern.

Ministeriets tjänstemän avgör dock i 36 § reglementet för statsrådet avsedda andra än samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla ärenden i enlighet med vad därom bestäms i ministeriets arbetsordning.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars får avgöras av en tjänsteman. Samma rätt har i enskilda fall statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, avdelningschefen, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt en i arbetsordningen förordnad chef för en enhet eller avdelningsintern enhet i ärenden som ska avgöras av en underlydande tjänsteman. (16.4.2009/250)

I lagen om statsbudgeten bestäms hur vissa ärenden som behandlas inom finanscontrollerfunktionen skall avgöras. (29.1.2004/58)

8 §
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning bestäms utöver vad som föreskrivs ovan om ledningen av ministeriet och styrningen av ministeriets förvaltningsområde, de ledande tjänstemännens ställning, uppgifter och ställföreträdare samt om beredningen av ärenden och den interna förvaltningen i ministeriet.

Den minister som förordnats att handlägga ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde godkänner för sitt ansvarsområdes del finansministeriets arbetsordning innan den ges.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. Genom denna förordning upphävs förordningen den 26 oktober 2000 om finansministeriet (879/2000) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

29.1.2004/58:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

15.11.2007/1023:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

11.12.2008/845:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

16.4.2009/250:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

10.12.2009/1070:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

1.7.2010/648:

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2010.

24.3.2011/263:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

8.9.2011/1021:

Denna förordning träder i kraft den 16 september 2011.

10.11.2011/1131:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2011.

29.12.2011/1550:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

23.2.2012/84:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

5.7.2012/430:

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 2012.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

19.6.2013/455:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

30.10.2014/849:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2014.

1.7.2015/837:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

19.11.2015/1333:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

26.10.2017/704:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

19.12.2017/996:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

28.3.2019/414:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019. Tjänster och tjänsteförhållanden för viss tid som före ikraftträdandet av denna förordning förklarats vakanta tillsätts med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

19.12.2019/1337:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.