Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

22.5.2003/375

Statsrådets förordning om försvarsministeriet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 §
Ministeriets uppgifter

Till ministeriets uppgifter hör

1) beredningen och verkställandet av försvarspolitiken,

2) det militära försvaret,

3) försvarsmaktens sammansättning och ledningsförhållanden,

4) samordningen av totalförsvaret,

5) värnpliktssystemet, den militära utbildningen och det frivilliga försvarsarbetet,

6) det internationella försvarsmaterielsamarbetet och exportövervakningen av försvarsmateriel,

7) ledningen och samordningen av territorialövervakningsmyndigheternas verksamhet,

8) ärenden som gäller nedrustning och rustningskontroll,

9) den militära krishanteringen och den fredsbevarande verksamheten,

10) förvaltningsområdets samhälls- och miljöfrågor.

2 § (22.12.2020/1163)
De ämbetsverk, inrättningar och organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till försvarsministeriets ansvarsområde hör utöver vad som föreskrivs i reglementet för statsrådet (262/2003)

1) Försvarsmakten,

2) delegationen för frivilligt försvar,

3) centralnämnden för uppbådsärenden,

4) uppbådsnämnderna.

3 § (17.11.2016/981)
Organisation

Vid ministeriet finns en försvarspolitisk avdelning, en förvaltningspolitisk avdelning och en resurspolitisk avdelning. I ministeriets arbetsordning föreskrivs om de enheter som hör till avdelningarna.

Vid ministeriet finns dessutom förvaltningsenheten och kommunikationsenheten vilka är underställda kanslichefen samt sekretariatet för Säkerhetskommittén. I anslutning till kommunikationsenheten finns sekretariatet för planeringskommissionen för försvarsinformation och underställt direktören för forskningsenheten vid försvarspolitiska avdelningen sekretariatet för försvarets vetenskapliga delegation.

Direktör för en enhet som hör till en avdelning och för en fristående verksamhetsenhet är en tjänsteman som ministern förordnat till uppgiften.

4 §
Arbetsordning

I arbetsordningen bestäms om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, ledningen av ministeriet och om ledningsgrupperna, avdelningarnas och de fristående verksamhetsenheternas ansvarsområden, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som skall avgära ett ärende.

I fråga om den interna organisationen och arbetsfördelningen inom en avdelning eller en fristående verksamhetsenhet bestäms närmare i arbetsordningen eller vid behov i ministeriets interna bestämmelser som utfärdas av chefen för avdelningen eller direktören för verksamhetsenheten.

5 § (17.11.2016/981)
Förbehållande av beslutanderätten

Utöver vad som i 16 § i lagen om statsrådet (175/2003) och i 37 § i reglementet för statsrådet föreskrivs om förbehållande av beslutanderätt kan direktören för en fristående verksamhetsenhet i ett enskilt fall förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars skulle avgöras av någon underlydande.

6 § (17.11.2016/981)
Särskilda behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är utöver vad som i 43 § i reglementet för statsrådet bestäms om behörighetsvillkor för tjänstemän

1) för förvaltningsdirektör i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för specialforskare, konsultativ tjänsteman, överingenjör och överinspektör högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

3) för föredragande högskoleexamen,

4) för avdelningsstabsofficer magisterexamen i militärvetenskaperna och militäryrkesstudier eller officersexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och för äldre avdelningsstabsofficer dessutom generalstabsofficersexamen,

5) för militäringenjör diplomingenjörsexamen eller ingenjörsexamen, tillräcklig erfarenhet av militäringenjörsuppgifter och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt för militäröveringenjör diplomingenjörsexamen, tillräcklig erfarenhet av militäringenjörsuppgifter och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

6) för generalsekreteraren för försvarets vetenskapliga delegation för tjänsten lämplig doktorsexamen samt förtrogenhet med forskningsarbete och ledningen av sådant.

7 § (16.12.2010/1157)
Titlar

Avdelningscheferna har titeln överdirektör och generalsekreteraren för försvarets vetenskapliga delegation har titeln professor.

8 § (17.11.2016/981)
Utnämning av personal

Andra tjänstemän än de som avses i 13 § i lagen om statsrådet och 42 § i reglementet för statsrådet utnämns av försvarsministeriet.

9 § (17.11.2016/981)
Rättigheter och skyldigheter för den som tjänstgör i en militär tjänst

Militära tjänster är de tjänster som avses i 6 § 4 och 5 punkten.

Angående rätten för den som tjänstgör i en militär tjänst att tillgodoräkna sig tjänsteår samt angående övriga rättigheter och skyldigheter gäller utöver bestämmelserna i denna förordning vad som föreskrivs om yrkesmilitärer vid försvarsmakten.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 20 december 2001 om försvarsministeriet (1368/2001) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

22.11.2007/1072:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

17.12.2009/1088:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

16.12.2010/1157:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

8.12.2011/1215:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

17.11.2016/981:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

22.12.2020/1163:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.