Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

30.12.2002/1329

Statsrådets förordning om delegationen för brottspåföljdsområdet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §
Delegationen för brottspåföljdsområdet och dess syften

I samband med justitieministeriet finns en delegation för brottspåföljdsområdet. Delegationen är ett sakkunnigorgan i frågor som hänför sig till utvecklingen av kriminalvården och fångvården samt stödjer och främjar ett övergripande samarbete vid anpassningen i samhället av dem som dömts till påföljder och vid reduceringen av återfallsbrottslighet bland dem.

2 §
Delegationens uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) bevaka kriminalvårdens och straffverkställighetssystemets verksamhet, förändringarna i branschens omgivning samt den internationella utvecklingen,

2) bevaka de samhälleliga servicesystemens verksamhet för att stödja de dömdas anpassning i samhället,

3) utvärdera effektiviteten, resurshushållningen och verkningsfullheten i fråga om verksamheten på brottspåföljdsområdet samt bedöma etiska frågor som hänför sig till verksamheten,

4) främja samverkan mellan kriminalvårdsväsendet och fångvårdsväsendet samt andra myndigheter och sammanslutningar,

5) ge utlåtanden i frågor som gäller kriminalvården och straffverkställighetssystemet samt frågor som gäller de tjänster som främjar de dömdas anpassning i samhället,

6) ta initiativ och utfärda rekommendationer för att utveckla påföljdssystemet och samhälleliga stödsystem som främjar dess syften,

7) starta utrednings-, undersöknings- och utvecklingsprojekt, främja forskningsverksamhet och utnyttjandet av forskningsresultat samt informera om resultaten av projekt och undersökningar,

8) stå i kontakt med rådet för brottsförebyggande samt andra samarbetskretsar i Finland och i utlandet och följa deras verksamhet, samt

9) sköta andra ärenden som justitieministeriet uppdragit åt delegationen.

3 §
Delegationens sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för brottspåföljdsområdet för tre år i sänder.

Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande samt högst tolv andra medlemmar som har personliga suppleanter.

I delegationen skall justitieministeriets, inrikesministeriets, undervisningsministeriets, social- och hälsovårdsministeriets samt arbetsministeriets förvaltningsområden vara representerade. De övriga medlemmarna skall representera kommunalförvaltningen, forskningen och medborgarorganisationer samt andra sektorer som är viktiga för brottspåföljdsområdet och förebyggandet av återfallsbrottslighet.

Om ordföranden, vice ordföranden eller någon annan medlem eller suppleant i delegationen avgår mitt under mandatperioden, skall justitieministeriet utse en ny person i stället för den avgående för den återstående mandatperioden.

4 §
Organisering av verksamheten

Delegationen kan kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga samt inom sig tillsätta sektioner. En sektion kan även ha medlemmar som inte hör till delegationen. En tjänsteman utsedd av justitieministeriet skall tjänstgöra som sekreterare för delegationen.

Till delegationens ordförande, medlemmar och sekreterare samt sakkunniga kan utbetalas sammanträdesarvoden och ersättningar för resekostnader enligt justitieministeriets bestämmelser.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.