Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

30.12.2002/1313

Lag om gemensamma utredningsgrupper

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (11.4.2014/304)
Inrättande av en gemensam utredningsgrupp

En behörig förundersökningsmyndighet kan tillsammans med en behörig myndighet i en främmande stat ingå en överenskommelse om att inrätta en gemensam utredningsgrupp (utredningsgrupp) för förundersökning av brott.

Innan en överenskommelse enligt 1 mom. ingås ska den behöriga förundersökningsmyndigheten underrätta den behöriga åklagaren om att avsikten är att inrätta en utredningsgrupp. Även Finlands nationella medlem i Eurojust ska underrättas, om utredningsgruppens verksamhet hänför sig till Eurojusts befogenheter eller uppgifter. Den behöriga åklagaren kan anmäla sig som medlem i utredningsgruppen.

Begäran om att inrätta en utredningsgrupp ska behandlas som en begäran om rättshjälp.

2 § (4.12.2019/1234)
Utredningsgruppens sammansättning

En utredningsgrupp består av de behöriga myndigheterna i de stater som inrättat gruppen. Om den behöriga åklagaren i Finland har anmält sig som medlem i utredningsgruppen, hör även han eller hon till utredningsgruppen. Även andra personer kan höra till utredningsgruppen, i enlighet med vad som bestäms särskilt i överenskommelsen. Utredningsgruppens sammansättning ska anges i överenskommelsen om att inrätta utredningsgruppen.

Om en utredningsgrupp gäller Finland och får finansiering från Europeiska unionen, ska Finlands nationella medlem i Eurojust kallas till utredningsgruppen. När den nationella medlemmen deltar i utredningsgruppen verkar han eller hon som Finlands nationella åklagarmyndighet och har den behörighet som avses i 10 § i lagen om Åklagarmyndigheten (32/2019).

3 §
Utredningsgruppens allmänna verksamhetsbetingelser

I Finland arbetar en utredningsgrupp under finska myndigheters ledning och tillsyn i enlighet med finsk lagstiftning.

4 §
Befogenheter i Finland för en person som hör till utredningsgruppen

En person som hör till en utredningsgrupp har rätt att enligt finsk lag vara närvarande när åtgärder i anslutning till utredningen vidtas. Denna person har vid förundersökningar rätt att delta i behandlingen av ärendet och ställa frågor till dem som blir hörda, om förundersökningsmyndigheten tillåter det.

På en person som hör till en utredningsgrupp kan tillämpas det som i 7 kap. 11 § och 8 kap. 5 § 3 mom. i tvångsmedelslagen (806/2011) bestäms om sakkunniga och experter eller andra personer. (22.7.2011/810)

En främmande stats tjänsteman som hör till en utredningsgrupp får i enlighet med undersökningsledarens förordnande hålla förhör under dennes ledning och tillsyn, om den stat vars tjänsteman det är fråga om tillåter det.

5 §
Vidtagande av åtgärd utan begäran om rättshjälp

Om det då en utredningsgrupp är verksam i en främmande stat är nödvändigt att för utredningarna vidta åtgärder i Finland, skall åtgärderna på begäran av den finska medlemmen vidtas på samma villkor som de skulle vidtas om gärningen hade begåtts i Finland under motsvarande förhållanden.

6 §
Begränsningar i användningen av uppgifter

Finska myndigheter får för det ändamål för vilket en utredningsgrupp har inrättats använda uppgifter som erhållits i samband med utredningsgruppens verksamhet och som de finska myndigheterna inte på annat sätt skulle ha tillgång till. Med tillstånd av den stat där uppgifterna har erhållits eller som har lämnat uppgifterna får uppgifterna även användas för förundersökning av andra brott och för väckande av åtal.

Uppgifterna får även användas för förhindrande av ett överhängande och allvarligt hot mot liv eller hälsa. För andra ändamål får uppgifterna användas i den mån de stater som inrättat utredningsgruppen kommit överens om.

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom. skall iakttas vad som bestäms om begränsningar i användningen av uppgifter i ett gällande avtal mellan Finland och en främmande stat, i en överenskommelse om inrättande av en utredningsgrupp eller i villkor som ställts av en främmande stat.

7 §
Ansvar för skada som orsakats av en utländsk tjänsteman som hör till en utredningsgrupp

En utländsk tjänsteman som hör till en utredningsgrupp och som vållar skada i tjänsteuppdrag på finskt territorium likställs vid fastställandet av ersättningsskyldigheten med en finsk tjänsteman.

8 §
Förhållande till andra lagar och internationella förpliktelser

På inrättande av och verksamheten i en utredningsgrupp tillämpas utöver vad som bestäms i denna lag i tillämpliga delar lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994).

Utan hinder av bestämmelserna i denna lag gäller i fråga om utredningsgrupper dessutom vad som särskilt avtalas eller bestäms om dem.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 186/2002, FvUB 13/2002, RSv 208/2002, Rådets rambeslut 2002/465/RIF; EGT nr L 162, 20.6.2002, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

27.8.2010/743:

Denna lag träder i kraft den 4 juni 2011.

RP 18/2010, LaUB 10/2010, RSv 85/2010, Rådets beslut 2009/426/RIF (32009D0426); EUT nr L 138, 4.6.2009, s. 14-32

22.7.2011/810:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

11.4.2014/304:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2014.

RP 213/2013, LaUB 2/2014, RSv 23/2014

4.12.2019/1234:

Denna lag träder i kraft den 12 december 2019.

RP 45/2019, LaUB 1/2019, RSv 28/2019, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 (32018R1727); EUT L 295, 21.11.2018, s. 138

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.