Beaktats t.o.m. FörfS 1003/2019.

12.7.2002/581

Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (16.6.2017/369)

Rättsregistercentralen ska på begäran av en förvaltare se till att ett offentliggörande enligt artikel 28.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden publiceras i den officiella tidningen i Finland. Utöver de uppgifter som nämns i artikel 28.1 i förordningen ska åtminstone behövliga identifikationsuppgifter och kontaktuppgifter för domstolen, gäldenären och förvaltaren framgå av offentliggörandet.

2 §

Om en registeranteckning om inledd konkurs eller företagssanering görs i Finland med stöd av lag, skall den registeransvarige på förvaltarens begäran göra en anteckning också om att ett insolvensförfarande enligt artikel 3.1 i den förordning som nämns i 1 § har inletts.

3 §

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2002.

RP 77/2002, LaUB 13/2002, RSv 103/2002, Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 (300R1346); EGT nr L 265, 5.10.2001, s. 42

Ikraftträdelsestadganden:

16.6.2017/369:

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

RP 12/2017, LaUB 6/2017, RSv 40/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 (32015R0848); EUT L 141, 5.6.2015, s. 19

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.