Beaktats t.o.m. FörfS 1003/2019.

16.5.2002/362

Lag om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om behörigheten vid beslutsfattande som gäller placeringsorten för statens centralförvaltningsenheter och sådana statliga funktioner som sköts på riksnivå eller centraliserat samt som gäller indragning eller nedskärning av regionala och lokala statliga enheter och funktioner som är belägna utanför huvudstadsregionen.

Till huvudstadsregionen räknas i denna lag städerna Esbo, Grankulla, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Träskända och Vanda samt kommunerna Borgnäs, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sjundeå och Tusby.

Lagen tillämpas inte på Finlands utrikesrepresentation eller inrättningar som är underställda riksdagen eller på Folkpensionsanstalten, Finlands Bank, universiteten eller på affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/1987).

2 §
Mål

Syftet med denna lag är att behörigheten när det gäller placering av statens centralförvaltningsenheter och sådana statliga funktioner som sköts på riksnivå eller centraliserat organiseras så att besluten om placering

1) tryggar en framgångsrik skötsel av statens uppgifter,

2) främjar en balanserad regional utveckling i landet, stöder sysselsättningen i olika delar av landet och tryggar tillgången på arbetskraft för statens uppgifter, samt

3) grundar sig på ett förfarande som är gemensamt för alla förvaltningsområden och på demokratiskt beslutsfattande.

3 §
Behörighet

Behörig vid placeringen av sådana enheter och funktioner som avses i 1 § 1 mom. är det ministerium som saken gäller.

Ministeriet kan i sådana fall som det anser vara viktiga förbehålla sig den beslutanderätt som ministeriet underställda ämbetsverk och inrättningar har i fråga om indragning eller nedskärning av regionala eller lokala statliga enheter och funktioner.

De ärenden som avses i 1 och 2 mom. avgörs i syfte att genomföra målen enligt 2 §. Vid ministeriet avgörs de ärenden som avses i 1 och 2 mom. av ministern. Om överföringen av ett sådant ärende till statsrådets allmänna sammanträde för avgörande föreskrivs särskilt.

4 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om ministeriernas och dem underställda statliga myndigheters skyldighet att underrätta om i denna lag avsedd placering av enheter och funktioner samt annan beredning av beslut om placering och om det organ som vid behov skall tillsättas för detta ändamål.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 237/2001, FvUB 3/2002, RSv 46/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.