Beaktats t.o.m. FörfS 372/2020.

28.2.2002/166

Statsrådets förordning om fördelningsgrunderna för understöd för reparation av bostäder

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 18 december 1998 om understöd för reparation om bostäder (1031/1998):

1 kap

Tillämpningsområde

1 §

Vid beviljande av understöd enligt lagen om understöd för reparation av bostäder för de användningsändamål som nämns i lagens 2 § 1 mom. iakttas vad som i denna förordning närmare bestäms om syftet med understöden, understödens maximibelopp och andra bevillningsgrunder.

2 kap

Understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder

2 §

Understöd för reparation av åldringars och handikappades bostadsbyggnader och bostäder kan beviljas, om till hushållet hör minst en i bostaden stadigvarande bosatt person som fyllt 65 år eller är handikappad och om det kan anses vara socialt ändamålsenligt och ekonomiskt nödvändigt att bevilja understöd.

3 §

De fasta inkomsterna per månad för det hushåll som bor i bostaden får inte överskrida följande, till personantalet bundna inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Inkomster €/mån 870 1550 2070 2 640

Till inkomsterna räknas dock inte bostadsbidrag eller inkomster som avses i 1 § förordningen om bostadsbidrag (949/1993).

Maximibeloppet för inkomsterna höjs med 520 euro för varje ytterligare person.

4 §

Om en frontveteran hör till hushållet tillämpas i stället för inkomstgränserna i 3 § 1 mom. följande inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
nkomster €/mån 1 090 1 930 2 590 3 300

Med frontveteran avses en person som har beviljats frontmanna-, fronttjänst-, front- eller veterantecken.

5 §

Understöd kan inte beviljas om det hushåll som är stadigvarande bosatt i bostaden har förmögenhet i en sådan utsträckning att det har möjlighet att reparera sin bostad utan understöd. Som förmögenhet beaktas härvid hushållets sammanlagda förmögenhet, om inte förmögenhetens värde är obetydligt eller förmögenheten är nödvändig för att hushållets medlemmar genom närings- eller yrkesutövning skall kunna skaffa sig en skälig utkomst. Som förmögenhet beaktas även sådan betydande egendom som har överlåtits vederlagsfritt under de två åren som föregår den tidpunkt då ansökan har lämnats in. Den bostad som är i hushållets egen användning beaktas inte vid uppskattningen av förmögenheten.

6 §

Det hushåll som är stadigvarande bosatt i den bostad som skall repareras skall uppfylla grunderna för betalning av understöd.

Om bidraget beviljas för reparation av ett hyreshus med många bostäder, kan understöd beviljas om mer än hälften av hushållen i huset uppfyller grunderna för betalning av understöd. Detsamma gäller reparation av en bostadsbyggnad i ett bostadsaktiebolag, om byggnaden repareras inom ramen för bolagets underhållsansvar.

7 §

I understöd beviljas högst 40 procent av de godkända reparationskostnaderna.

Understöd kan likväl beviljas till ett belopp av högst 70 procent av de godkända reparationskostnaderna, om en åldring eller handikappad person som hör till hushållet annars vore tvungen att omedelbart och varaktigt flytta ut ur bostaden på grund av rörelsehinder eller på grund av att sådana social- och hälsovårdstjänster som personen behöver inte kan ges i bostaden.

Om en frontveteran hör till hushållet kan förutom det understöd som nämns i 1 mom. beviljas veterantillägg om det med beaktande av hushållets sociala eller ekonomiska situation är särskilt nödvändigt. I veterantillägg kan beviljas högst 30 procent av de godkända reparationskostnaderna.

3 kap

Understöd för installerande av hiss och avlägsnande av rörelsehinder

8 §

Understöd kan beviljas för installerande av hiss eller hissar i redan befintliga flervåningshus samt för reparation av hiss för avlägsnande av rörelsehinder.

Understöd kan även beviljas för andra reparationsåtgärder som gör det möjligt för rörelsehämmade att komma in i själva bostadsbyggnaden, bostäderna i byggnaden eller andra utrymmen i byggnaden.

9 §

I understöd beviljas högst 40 procent av de godkända byggnads- och installationskostnaderna för hissen eller hissarna eller av de godkända kostnaderna för andra reparationsåtgärder. Om det är fråga om ett hyreshus med aravalån kan i understöd dock beviljas högst 50 procent av ovan nämnda kostnader.

4 kap

Understöd för ändring av användningsändamålet

10 §

Understöd kan beviljas för ändring av en byggnads användningsändamål i sådana fall då en anstaltsbyggnad ändras så att den lämpar sig som bostad för personer som är i särskilt behov av öppenvårdstjänster inom social- och hälsovården. Understöd beviljas dock inte för ombyggnad av anstaltsbyggnader som används eller har använts för industri-, affärs- eller annan företagsverksamhet till bostäder.

En förutsättning för beviljande av understöd är att den kommun där byggnaden är belägen förordar beviljande av understöd och att bostädernas underhålls- och boendekostnader blir skäliga. Kostnaderna för anskaffning och reparation av byggnader får tillsammans inte överstiga byggnadskostnaderna för en motsvarande ny bostadsbyggnad.

11 §

Understöd kan beviljas för ändring av lokaliteters användningsändamål i en bostadsbyggnad om ändringen av användningsändamålet är nödvändig för ordnandet av stödtjänster för boende eller för inrättandet av tillräckliga gemensamma eller allmänna utrymmen för stöd- eller serviceboende i en bostadsbyggnad.

12 §

I understöd för ändring av användningsändamålet beviljas högst 20 procent av de godkända reparationskostnaderna.

5 kap

Understöd för undanröjande av sanitär olägenhet

13 §

Understöd för reparationer som är nödvändiga för undanröjande av sanitär olägenhet eller fuktskada kan beviljas om understödet är nödvändigt till följd av omfattande reparationer och det ansökande hushållets svåra ekonomiska situation.

Understödet kan beviljas endast av särskilda skäl, om mindre än tre år har gått sedan bostadsbyggnaden eller bostaden förvärvades.

14 §

I understöd kan beviljas högst 40 procent av de godkända kostnaderna för sådana reparationsåtgärder som krävs för undanröjande av sanitär olägenhet eller fuktskada.

6 kap

Understöd till bostadsaktiebolag

15 §

Bostadsaktiebolag kan beviljas understöd för reparationsåtgärder förutsatt att bostadsbyggnaden eller bostadsbyggnaderna är belägna i en av Statens bostadsfond utsedd förort som är föremål för särskilda utvecklingsåtgärder.

Understöd kan beviljas för följande åtgärder:

1) reparation och förbättring av byggnaders klimatskärm till den del det är fråga om vatten- och fuktisolering, värmeisolering, täthet och konstruktionens skick. Till klimatskärmen hör enligt denna förordning yttertak, vindsbjälklag, bottenbjälklag, ytterväggar, balkonger, fönster och ytterdörrar,

2) förbättring av värme- och ventilationssystem,

3) byggande eller förbättring av vatten- och avloppsanordningar,

4) reparation eller förnyande av en fastighets el- och telesystem,

5) förbättring eller byggande av gemensamma utrymmen, samt

6) förbättring av gårdsområden.

16 §

Ett bostadsaktiebolag kan i understöd beviljas högst 10 procent av de godkända reparationskostnaderna.

Understödet kan dock beviljas till ett belopp av högst 20 procent av de godkända reparationskostnaderna om

1) projektet har godkänts som försöksbyggnadsobjekt,

2) den byggnad som repareras är kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefull,

3) kostnaderna härrör från basreglering av radiatorkretsen och ventilreparation i samband härmed eller från reglering av ventilationssystemet och rengöring av ventilationskanalerna, eller

4) kostnaderna härrör från byggande av ett frånluftssystem med värmeåtervinning.

17 §

Med bostadsaktiebolag avses i detta beslut ett bolag på vilket tillämpas lagen om bostadsaktiebolag (809/1991).

Understöd beviljas bostadsaktiebolag i vars bostadsbyggnad eller bostadsbyggnader finns minst två bostäder.

18 §

I en anbudsförfrågan som gäller reparationsåtgärder skall det förutsättas att entreprenören till sitt entreprenadanbud fogar ett intyg över skatterest och ett intyg över uppfylld skyldighet att betala arbetsgivarens pensionsavgifter. Bostadsaktiebolaget skall innan entreprenadavtalet ingås försäkra sig om att den entreprenör som valts inte har anteckningar om försummelse i intyget över skatterest och intyget från arbetspensionsanstalten.

Bostadsaktiebolaget skall innan understödet betalas avge en försäkran om att bolaget för reparationernas del har verkställt förskottsinnehållning på behörigt sätt på betalda löner och att bolaget har betalat de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Om reparationerna utförs med ett entreprenadavtal som grund, skall bostadsaktiebolaget kräva nämnda försäkran av entreprenören. Entreprenören skall dessutom uppge vilka underentreprenörer som anlitats.

Statens bostadsfond styr närmare tillämpningen av denna paragraf.

7 kap

Understöd för främjande av planmässig reparationsverksamhet

19 §

Understöd för kostnaderna för bedömning av en bostadsbyggnads skick kan beviljas om bedömningen omfattar bedömning av konstruktionernas och byggnadsdelarnas, värme- och ventilationssystemets, vatten- och avloppsanordningarnas, elsystemets samt gårdsområdets skick ur teknisk och energiekonomisk (utvidgad bedömning) samt vid behov ur funktionell synvinkel.

Nivån på bedömningen av bostadsbyggnadens skick skall motsvara den miniminivå som definierats i de anvisningar för bedömning av skicket på bostadshöghus som ingår i Bygginformationsstiftelsens kartotek (Asuinkerrostalon kuntoarvio, suoritusohje, KH 90-00294).

På försöksbasis kan bostadsbyggnader som är belägna i städerna Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Åbo eller Vanda beviljas understöd för kostnaderna för särskilda energikartläggningar om ägaren har förbundit sig att på lång sikt genomföra energibesparande åtgärder i bostadsbyggnaden. (3.10.2002/841)

20 §

Understöd för kostnaderna för undersökning av en bostadsbyggnads skick kan beviljas när det är fråga om undersökning av betongfasad, rappad fasad, inomhusklimat, vatten- och avloppsnät, elsystem eller en fuktskadad byggnad.

Förutsättningen för att understöd skall beviljas är att bostadsbyggnaden har genomgått en bedömning av dess skick.

21 §

Understöd för kostnaderna för uppgörandet av en servicehandbok för en bostadsbyggnad kan beviljas till den del kostnaderna rör servicehandbokens servicedel.

Förutsättning för att understödet skall beviljas är att det tidigare har gjorts en bedömning av bostadsbyggnadens skick eller att servicehandboken innehåller både en underhållsdel som motsvarar bedömning av bostasbyggnadens skick och en servicedel. Dessutom förutsätts att servicehandboken gäller hela byggnaden och att nivån på den motsvarar den miniminivå som definieras i de anvisningar för uppgörandet av en servicehandbok för ett hus som är i användning som ingår i Bygginformationsstiftelsens kartotek (Asuintalon huoltokirjan laadinta, käytössä oleva talo, KH 90-00267).

22 §

Understöd för planering av ombyggnadsåtgärder kan beviljas om de beräknade kostnaderna för åtgärderna uppgår till minst 50 euro per kvadratmeter lägenhetsyta eller om det är fråga om planering för byggande av hiss i ett gammalt flervåningshus.

23 §

I understöd för kostnaderna för bedömning av byggnadens skick beviljas högst 80 cent per kvadratmeter lägenhetsyta i en bostadsbyggnad, dock högst 50 procent av de kostnader som godkänts vid bedömningen av byggnadens skick.

I understöd för kostnaderna för undersökning av byggnadens skick kan beviljas högst 1 euro 35 cent per kvadratmeter lägenhetsyta i en bostadsbyggnad, dock högst 30 procent av de kostnader som godkänts vid undersökningen av byggnadens skick.

I understöd för kostnaderna för servicehandbokens servicedel kan beviljas högst 50 cent per kvadratmeter lägenhetsyta i en bostadsbyggnad, dock för högst 50 procent av de godkända kostnaderna. För uppgörandet av underhållsdelen kan understöd för bedömning av bostadsbyggnadens skick beviljas i enlighet med det som föreskrivs i 19 § och 1 mom. i denna paragraf.

I understöd för planering av ombyggnadsåtgärder kan beviljas högst 4 euro 20 cent per kvadratmeter lägenhetsyta, dock högst 50 procent av de godkända planeringskostnaderna.

I understöd för kostnaderna för särskilda energikartläggningar kan beviljas:

Bostadsbyggnadens lägenhetsyta m2
under 1000 720 €
1000–3000 960 €
över 3000 1 360 €,
dock till ett belopp av högst 40 procent av de godkända energikartläggningskostnaderna. Har ägaren anslutit sig till ett riksomfattande avtal om energisparande som gäller branschen kan understöd beviljas enligt följande:
Bostadsbyggnadens lägenhetsyta m2
Under 1000 900 €
1000–3000 1 200 €
över 3000 1 700 €,
dock till ett belopp av högst 50 procent av de godkända energikartläggningskostnaderna.
(3.10.2002/841)

8 kap

Övriga bestämmelser

24 §

Det sammanlagda beloppet av understöd som avses i denna förordning samt lån och understöd som beviljats av statsmedel för samma ändamål samt lån för vilka gottgörelse beviljas av statsmedel får uppgå till högst 95 procent av reparationskostnaderna.

25 §

Statens bostadsfond meddelar närmare anvisningar om ansökan, beviljande och utbetalning av understöd.

9 kap

Ikraftträdande

26 §

Denna förordning träder i kraft den 5 mars 2002.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för understöd för reparation av bostäder (158/1999) jämte ändringar. Understöd som beviljats med stöd av beslutet men som ännu inte betalats betalas i enlighet med beslutet, dock i euro.

Ikraftträdelsestadganden:

3.10.2002/841:

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2002.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.