Beaktats t.o.m. FörfS 804/2020.

31.1.2002/89

Statsrådets förordning om finans- och försäkringskonglomerats koncernbokslut

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragningen av finansministeriet, föreskrivs med stöd av 19 § lagen den 25 januari 2002 om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på koncernbokslut som upprättas av ett sådant moderföretag i ett finans- eller försäkringskonglomerat som avses i 19 § lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002).

2 § (19.3.2003/239)

2 § har upphävts genom F 19.3.2003/239.

3 §
Scheman för koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Koncernresultaträkning skall upprättas enligt bilaga 1 och koncernbalansräkning enligt bilaga 2. Bestämmelserna i 3 kap. bokföringsförordningen tillämpas inte på koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

4 §
Kontinuitet i uppställningarna och undantag i fråga om uppställningen

Den koordinerande myndighet som avses i 3 § kan ge tillstånd till att poster i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningens slås samman eller till att i dem med avvikelse från 3 § används benämningar som bättre motsvarar verksamhetens art i fråga om poster i de scheman som fastställts. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 8–11 § bokföringsförordningen i tillämpliga delar på uppställningen av koncernbokslut och balansräkning.

5 §
Allmänna uppgifter i verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen skall innehålla följande uppgifter om koncernen:

1) de uppgifter som avses i 3 kap. 1 § 1 mom. 4 punkten bokföringslagen och 2 kap. 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten bokföringsförordningen,

2) de uppgifter som avses i 11 kap. 11 § 1 mom. lagen om aktiebolag om moderbolaget är ett aktiebolag, samt de uppgifter som avses i 6 kap. 8 § 3 mom. 2 punkten lagen om andelslag om moderbolaget är ett andelslag,

3) en utredning om de principer som skall tillämpas i konglomeratets riskhantering.

6 §
Noter som motsvarar ett enskilt företags noter

När det gäller den kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster som ingår i koncernresultaträkningen samt kreditinstitutverksamhetens och investeringstjänsternas tillgångar och skulder i koncernbalansräkningen liksom även sådana förbindelser utanför balansräkningen som hänför sig till kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster skall i noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i tillämpliga delar anges de uppgifter om koncernen som avses i 14–24 § finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (1259/2000). I specifikationen av ränteintäkterna skall särskilt upptas skillnaden mellan leasinghyror och planenliga avskrivningar på leasingobjekten (leasingnetto). (19.3.2003/239)

När det gäller de försäkringstekniska kalkyler i fråga om skade- och livförsäkringar som ingår i koncernresultaträkningen och andra försäkringskalkyler samt försäkringsverksamhetens tillgångar och skulder i koncernbalansräkningen liksom även sådana förbindelser utanför balansräkningen som hänför sig till försäkringsverksamheten skall i noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i tillämpliga delar anges de uppgifter om koncernen som avses i 8–10, 12, 13 och 15 § social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (1340/2002). (19.3.2003/239)

Andra än i 1 och 2 mom. avsedda noter som motsvarar ett enskilt koncernföretags noter skall anges enligt 4 kap. 1 § bokföringsförordningen samt, om moderföretaget är ett aktiebolag eller ett andelslag, enligt 11 kap. 10 § lagen om aktiebolag eller 6 kap. 8 § lagen om andelslag. Om 18 § lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat tillämpas på koncernbokslutet för en holdingsammanslutning, skall dock de uppgifter, som hänför sig till den kalkyl över holdingssamanslutning som ingår i koncernresultaträkningen eller som hänför sig till holdingsammanslutningens tillgångar och skulder i koncernbalansräkningen, anges enligt 1 mom.

7 §
Övriga noter

Noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall utöver det som föreskrivs i 6 § innehålla de uppgifter som avses i 4 kap. 2–4 § bokföringsförordningen.

I noterna skall dessutom ges en utredning över hur uppskrivningar av aktier och andelar som ett till koncernen hörande försäkringsbolag innehar i bolagets dotter- och intresseföretag har behandlats i koncernbokslutet, liksom även uppgift om tillstånd enligt 20 § lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat att avvika från bestämmelserna om upprättandet av koncernbokslut.

Bestämmelserna i 4 kap. 3 § 2 och 3 punkten bokföringsförordningen tillämpas inte på sådana dotter- eller intresseföretag som är bostads- eller fastighetsaktiebolag.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2002, och den tillämpas för första gången på den räkenskapsperiod som utgår den 31 december 2002.

Ikraftträdelsestadganden:

19.3.2003/239:

Denna förordning träder i kraft den 27 mars 2003.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.