Beaktats t.o.m. FörfS 504/2021.

17.1.2002/37

Statsrådets förordning om sjöräddning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 5 § 3 mom., 25 § 2 mom. och 27 § 1 mom. sjöräddningslagen (1145/2001):

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) ovisshetsläge ett sådant i 2 § 1 punkten underpunkt a sjöräddningslagen (1145/2001) avsett kritiskt läge där det råder ovisshet om en människas säkerhet till havs eller då det annars är skäl att vidta åtgärder för att utreda ett eventuellt behov av undsättning,

2) beredskapsläge ett sådant i 2 § 1 punkten underpunkt b sjöräddningslagen avsett kritiskt läge där det kan befaras att en människas säkerhet är i fara till havs eller då de åtgärder som vidtagits för att utreda ett behov av undsättning har varit resultatlösa,

3) nödläge ett sådant i 2 § 1 punkten underpunkt c sjöräddningslagen avsett kritiskt läge där det är uppenbart att en människa är i fara till havs och i behov av omedelbar hjälp.

2 § (29.12.2009/1661)
Ledning av efterspanings- och räddningsaktioner

Sjöräddningsledaren avgör utifrån de uppgifter som erhållits det kritiska lägets allvarlighetsgrad och svarar för att behövliga efterspanings- och räddningsenheter tillkallas samt för att de ges de uppdrag som det kritiska läget kräver.

3 § (29.12.2009/1661)
Verksamhet i ovisshetsläge

I ovisshetsläge ska sjöräddningens ledningscentral inleda efterforskning för att utreda ett eventuellt behov av undsättning.

4 § (29.12.2009/1661)
Verksamhet i beredskapsläge

I beredskapsläge ska sjöräddningens ledningscentral i mån av möjlighet utvidga efterforskningarna och inleda efterspaningar för att utreda ett eventuellt behov av undsättning samt förbereda sig på att inleda behövliga räddningsaktioner.

5 § (29.12.2009/1661)
Verksamhet i nödläge

I nödläge ska sjöräddningens ledningscentral i syfte att rädda människoliv vidta alla åtgärder som med tillgängliga resurser är möjliga och ändamålsenliga.

6 §
Avslutande och avbrytande av efterspanings- och räddningsaktioner

Åtgärder som inletts på grund av ett kritiskt läge får avslutas när det utifrån de efterforskningar och efterspaningar som gjorts har utretts att ytterligare åtgärder inte behövs eller när alla de som var i nöd eller fara har hittats och räddats eller när det har visat sig att det inte finns något motiverat hopp att hitta överlevande.

Åtgärder som inletts på grund av ett kritiskt läge kan avbrytas tillfälligt om de förhållanden som råder på verksamhetsområdet på grund av mörker, väder eller annat motsvarande skäll hindrar ändamålsenliga efterspanings- och räddningsaktioner.

Beslut om avslutande och avbrytande av efterspanings- och räddningsaktioner fattas av sjöräddningsledaren. Chefen för sjöräddningstjänsten eller hans eller hennes vikarie har i enskilda fall rätt att överta avgörandet av ett ärende. (29.12.2009/1661)

7 §
Samordning av efterspanings- och räddningsaktioner med annan sjö- och flygtrafik

Sjöräddningsledaren skall sörja för att behövlig information ges till den regionala servicecentralen för fartygstrafikservicesystemet, till luftfartsverkets regionala flygtrafiktjänstcentral samt till polisen för att dessa skall kunna vidta sådana åtgärder som de anser behövliga för styrning eller begränsning av trafiken på olycksområdet eller i dess närhet.

8 § (29.12.2009/1661)
Behörighetsvillkor för sjöräddningsledare

Sjöräddningsledaren ska vara

1) en officer som har avlagt officersexamen eller kandidatexamen i militärvetenskaper och som har i 21 § 1 mom. i förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256/1997) avsedd vaktstyrmans utbildning, eller

2) en institutsofficer som har avlagt sjöbevakningslinjens kompletteringskurs vid gränsbevakningsväsendets läroinrättning eller någon tidigare kurs som motsvarar den.

Sjöräddningsledaren ska dessutom ha avlagt allmän radiooperatörsexamen samt gräns- och sjöbevakningsskolans kurser för sjöräddningsledare och för ledare på olycksplatsen samt andra kurser inom sjöräddningstjänsten som gränsbevakningsväsendet bestämmer närmare.

Sjöräddningsledaren ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska samt tillfredsställande muntliga kunskaper i det andra språket. Dessutom förutsätts kunskaper i engelska enligt nivåskala tre inom den allmänna språkexamen som avses i lagen om allmänna språkexamina (964/2004) i delprov i hör- och textförståelse samt muntlig framställning.

Sjöräddningsledaren ska dessutom ha sådan förmåga och skicklighet som förutsätts för ett framgångsrikt ledande av krävande uppgifter inom sjöräddningsväsendet.

8 a § (29.12.2009/1661)
Behörighetsvillkor för den som ansvarar för nödradiotrafiken vid sjöräddningens ledningscentral

Den som ansvarar för nödradiotrafiken vid sjöräddningens ledningscentral ska ha avlagt allmän radiooperatörsexamen samt andra kurser inom sjöräddningstjänsten som gränsbevakningsväsendet bestämmer närmare. Personen i fråga ska ha grundläggande kunskaper om gränsbevakningsväsendets och andra till havs verksamma aktörers verksamhet.

Den som ansvarar för nödradiotrafiken vid sjöräddningens ledningscentral ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska samt tillfredsställande muntliga kunskaper i det andra språket. Dessutom förutsätts kunskaper i engelska enligt nivåskala tre inom den allmänna språkexamen som avses i lagen om allmänna språkexamina i delprov i hör- och textförståelse samt muntlig framställning.

9 § (29.12.2009/1661)
Gränsbevakningsväsendets deltagande i akutvårdstjänsten på basnivå

Gränsbevakningsväsendets sjöräddningshelikopter ska kunna delta i akutvårdstjänsten på basnivå i de fall som avses i 8 § 2 mom. i sjöräddningslagen genom att erbjuda vård och transport med tillräcklig beredskap att övervaka och ta hand om patienten så att hans eller hennes tillstånd inte oväntat försämras under transporten, och med möjligheter att påbörja enkla åtgärder som räddar livet.

Gränsbevakningsväsendet ingår avtal med de regionala eller lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheterna vid de baser där sjöräddningshelikoptrarna är placerade om upprätthållande av yrkeskunskap och påvisande av yrkeskompetens hos den personal som deltar i akutvårdstjänsten på basnivå samt om den styrning och rådgivning som personalen behöver under transporten.

10 § (29.12.2009/1661)
Tillsättande av delegationen för sjöräddningstjänsten samt dess sammansättning

Inrikesministeriet tillsätter delegationen för sjöräddningstjänsten för två år i sänder.

Delegationen har en ordförande, som ska vara en tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet som är väl insatt i sjöräddningstjänsten. Delegationen har dessutom i tillräcklig utsträckning företrädare för övriga sjöräddningsmyndigheter samt de centrala frivilliga aktörerna i branschen. Delegationen har rätt att anställa en sekreterare med uppgiften som bisyssla.

11 §
Tillsättande av ledningsgruppen för ett sjöräddningsdistrikt samt dess sammansättning

Kommendören för sjöbevakningssektionen i fråga tillsätter ledningsgruppen för ett sjöräddningsdistrikt.

Till medlemmar i ledningsgruppen kallas representanter för centrala myndigheter och frivilliga föreningar eller andra sammanslutningar som deltar i sjöräddningstjänsten inom sjöräddningsdistriktets område.

12 §
Ledningsgruppen på olycksplatsen

När flera myndigheter, eller utöver myndigheterna även frivilliga, deltar i åtgärderna inom olycksområdet tillsätter sjöräddningsledaren vid behov en ledningsgrupp på olycksplatsen, bestående av experter på olika områden, som bistår ledaren på olycksplatsen.

13 § (29.12.2009/1661)
Anmälningar och informationsutbyte

Sjöräddningens ledningscentral ska sörja för att de som deltar i sjöräddningstjänsten utan dröjsmål får den information som behövs vid efterspanings- och räddningsverksamhet samt underrättas om avslutande och avbrytande av efterspanings- och räddningsverksamhet.

Efterspanings- och räddningsenheten ska utan dröjsmål underrätta sjöräddningens behöriga ledningscentral om mottaget larm, utryckning samt om inledande och avslutande av efterspanings- och räddningsuppdrag.

Sjöräddningens ledningscentral ska utan dröjsmål underrätta huvudstaben om slutförandet av sådana efterspanings- och räddningsaktioner i vilka utländska statsluftfartyg eller statsfartyg har deltagit inom Finlands territorialvatten.

14 §
Förfarandet vid ansökan om arvode och ersättning

Vid ansökan om arvode eller ersättning som avses i 21 § sjöräddningslagen skall användas en blankett enligt ett formulär som fastställts av gränsbevakningsväsendet. Blanketten skall lämnas in till den behöriga sjöbevakningssektionen.

15 § (29.12.2009/1661)
Tillståndspliktiga nödsignaler

Nödsignaler som avses i 25 § 2 mom. i sjöräddningslagen, vilkas användning i andra situationer än nödlägen är tillåten med stöd av särskilt beviljat tillstånd är nödsignaler som sänds med följande sändare:

1) sjöfartens nödsändare, EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon),

2) luftfartens nödsändare, ELT (Emergency Locator Transmitter),

3) personliga nödsändare, PLB (Personal Locator Beacon).

Nödsignaler som avses i 25 § 2 mom. i sjöräddningslagen, vilkas användning i andra situationer än nödlägen är tillåten med stöd av särskilt beviljat tillstånd på andra ställen än på fartyg eller luftfartyg är

1) fallskärmsraket, handbloss, lyspistol eller pennraket som avger rött sken,

2) röksignal som avger orangefärgad rök.

16 § (29.12.2009/1661)
Förfarande vid ansökan om tillstånd för användning av nödsignaler

Tillstånd som avses i 15 § 1 mom. att använda nödsignaler i andra situationer än nödlägen ska sökas på en blankett som fastställts av gränsbevakningsväsendet. Ansökan ska lämnas in till Västra Finlands sjöbevakningssektion minst två veckor före den planerade övningen. Västra Finlands sjöbevakningssektion ansvarar för att nödvändiga internationella anmälningar görs enligt COSPAS-SARSAT-programmet.

Tillstånd som avses i 15 § 2 mom. att använda nödsignaler annanstans än på fartyg och luftfartyg i andra situationer än nödlägen ska sökas på en blankett som fastställts av inrikesministeriet. Ansökan och dess bilagor ska lämnas in till den behöriga sjöbevakningssektionen eller polisinrättningen minst fyra veckor före den planerade övningen.

17 §
Anmälningar och information om tillståndspliktig användning av nödsignaler

Sjöbevakningssektionen och polisen ska när de beviljar tillstånd att använda nödsignal försäkra sig om att sjöräddningens behöriga ledningscentral, nödcentralen, fartygstrafikservicens VTS-central samt vid behov även enheten för luftfartens räddningstjänstsystem och sjöräddningscentralen i en grannstat i god tid före användningen av nödsignalen underrättas om det beviljade tillståndet. (29.12.2009/1661)

Information om beviljade tillstånd skall lämnas till allmänheten och dem som rör sig på havet så som det närmare avtalas eller bestäms.

18 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2002. Förordningens 8 § 2 mom. träder dock i kraft först ett år efter att förordningen har trätt i kraft.

En gränsbevakningsman som arbetar som sjöräddningsledare när denna förordning träder i kraft, och som inte uppfyller de behörighetskrav som avses i 8 § 1 mom., får fortsätta i uppgiften även efter att denna förordning har trätt i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2009/1661:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Den som arbetar som sjöräddningsledare när denna förordning träder i kraft och som inte uppfyller de behörighetsvillkor som avses i 8 § 3 mom. får fortsätta i uppgiften även efter denna förordnings ikraftträdande.

Den som arbetar som ansvarig för nödradiotrafiken när denna förordning träder i kraft och som inte uppfyller de behörighetsvillkor som avses i 8 a § får fortsätta i uppgiften även efter denna förordnings ikraftträdande.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.