Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

1.6.2001/456

Lag om folkpensionsindex

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

De förmåner som avses i folkpensionslagen (347/1956) och grunderna för fastställande av dem binds vid förändringar i prisnivån på det sätt som bestäms i denna lag. Denna lag tillämpas på justering av förmåner som avses i andra lagar enligt vad som särskilt bestäms om detta.

2 §
Uträkning av folkpensionsindexet

Folkpensionsindexet bestäms utgående från det levnadskostnadsindex som i oktober 1951 angavs med poängtalet 100.

Poängtalet för folkpensionsindexet uträknas så att medeltalet av levnadskostnadsindexets poängtal för månaderna i det föregående årets tredje kvartal divideras med talet 1,2065. Både medeltalet och kvoten avrundas separat till närmaste hela tal. (28.12.2018/1316)

3 §
Justering av belopp

De belopp som avses i 1 § justeras vid ingången av varje år i proportion till hur poängtalet för folkpensionsindexet har ändrats jämfört med det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppen har fastställts i respektive lag. De löpande förmånerna justeras i proportion till hur poängtalet för folkpensionsindexet har ändrats jämfört med det poängtal som gällde när förmånen i fråga fastställdes.

4 §
Fastställande av folkpensionsindexet

Folkpensionsanstalten fastställer folkpensionsindexets poängtal för det följande kalenderåret varje år före utgången av oktober.

4 a § (10.12.2010/1064)
Bedömning av grundtrygghetens tillräcklighet

Social- och hälsovårdsministeriet ska vart fjärde år låta göra en helhetsbedömning av grundtrygghetens tillräcklighet. Vid bedömningen ska Folkpensionsanstaltens förmåner för enskilda och hushåll samt utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) beaktas.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna lag upphävs lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/1956) jämte ändringar.

Vid behandling av sådana vid folkpensionsindexet bundna förmåner som gäller tiden före denna lags ikraftträdande tillämpas dock de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Om det någon annanstans i lag eller förordning hänvisas till lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna, anses hänvisningen efter ikraftträdandet innebära en hänvisning till denna lag.

RP 54/2001, ShUB 10/2001, RSv 47/2001

Ikraftträdelsestadganden:

10.12.2010/1064:

Denna lag träder i kraft den 20 december 2010. En helhetsbedömning av grundtrygghetens tillräcklighet utarbetas första gången år 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 108/2010, ShUB 29/2010, RSv 186/2010

7.11.2014/869:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 153/2014, ShUB 12/2014, RSv 116/2014

9.12.2016/1083:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 149/2016, ShUB 26/2016, RSv 169/2016

19.12.2017/982:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 123/2017, ShUB 16/2017, RSv 150/2017

28.12.2018/1316:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 160/2018, ShUB 20/2018, RSv 196/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.