Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

28.3.2001/300

Lag om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (7.8.2015/1016)
Avbrott i utbetalningen av stöd samt återkrav av stöd

Ett beslut av Europeiska kommissionen om avbrott i utbetalningen eller återkrav av stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska verkställas utan dröjsmål i Finland. Beslutet ska verkställas av den myndighet som beviljat stödet i fråga. Om stödet beviljats av någon annan än en myndighet, ska verkställigheten skötas av den myndighet som ensam eller tillsammans med andra myndigheter utövar bestämmande inflytande över den sammanslutning som beviljat stödet. Om det utgående från kommissionens beslut och detta moment inte är möjligt att specificera någon behörig myndighet, ansvarar arbets- och näringsministeriet, nedan ministeriet, för verkställigheten av beslutet.

Ett beslut om återkrav som fattats av kommissionen verkställs genom ett beslut av den myndighet som ansvarar för återkravet. Beslutet ska innehålla en specificering av de företag som är skyldiga att återbetala stöd, det belopp som ska återkrävas och den ränta som ska betalas på det samt av andra behövliga omständigheter så som bestäms i kommissionens beslut.

Ett beslut om verkställighet av återkrav som fattats av en nationell myndighet får verkställas i den ordning som anges i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Beslutet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Beslutet ska verkställas även om det överklagas.

2 § (7.8.2015/1016)
Lämnande av upplysningar och anmälningsförfarande

Trots vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller i någon annan lag föreskrivs om sekretess, har ministeriet rätt att få de upplysningar som är nödvändiga för fullgörande av den förpliktelse att lämna upplysningar som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget. Ministeriet förmedlar uppgifterna vidare till Europeiska unionens myndigheter.

Närmare bestämmelser om det nationella förfaringssättet vid anmälan av stöd och fullgörandet av anmälningsskyldigheten i övrigt utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

2 a § (17.6.2016/478)
Skyldighet att offentliggöra uppgifter om stöd och att iaktta öppenhet

Bestämmelser om en skyldighet för staten, kommuner, samkommuner, andra offentliga samfund eller offentligrättsliga inrättningar, bolag, stiftelser, föreningar eller statens specialfinansieringsbolag att, när de beviljar stöd, anmäla uppgifter om individuella statliga stöd för offentliggörande finns i de gruppundantagsförordningar som antagits av kommissionen med stöd av artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 994/98 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd och artikel 1 i rådets förordning (EU) 2015/1588 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd. Om beviljande av ett individuellt statligt stöd grundar sig på ett kommissionsbeslut som fattats genom ett anmälningsförfarande enligt artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska de skyldigheter i fråga om offentliggörande och öppenhet som nämns i det beslutet iakttas.

3 §
Kontrollbesök hos företag

Kommissionen har rätt att hos företag på ort och ställe avlägga sådana kontrollbesök som anges i artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 om detaljerade tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget om kommissionen hyser allvarliga tvivel om huruvida dess beslut med avseende på individuellt stöd efterlevs.

Ministeriet tar emot kommissionens underrättelse om ett kontrollbesök på ort och ställe, tillställer vid behov kommissionen synpunkter på detta och underrättar företaget i fråga om kontrollbesöket.

Tjänstemän från ministeriet samt de tjänstemän som har ansvaret för stödet i fråga får närvara vid kontrollbesöket.

4 mom. har upphävts genom L 28.3.2008/187. (28.3.2008/187)

4 §
Handräckning

Polisen skall vid behov på begäran lämna handräckning för att kontrollen skall kunna genomföras enligt vad som särskilt bestäms om detta. En begäran om handräckning skall inlämnas av ministeriet.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 4 april 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 31 december 1994 om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (1593/1994).

RP 174/2000, EkUB 35/2000, RSv 182/2000, ISL 1/2001, EkUB 1/2001, RSk 3/2001, Rådets förordning (EEG) nr 659/1999 (31999R0659); EGT nr L 83, 27.3.1999, s. 1, Kommissionens beslut 2496/96/EKSG (31996S2496); EGT nr L 338, 28.12.1996, s. 42

Ikraftträdelsestadganden:

28.3.2008/187:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2008.

RP 171/2007, EkUB 2/2008, RSv 11/2008

7.8.2015/1016:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

17.6.2016/478:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 56/2016, EkUB 11/2016, RSv 60/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.