Beaktats t.o.m. FörfS 1003/2019.

21.6.2000/609

Statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 22 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999):

1 kap

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på följande åtgärder enligt nedan nämnda lagrum i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), nedan finansieringslagen:

1) uppgörandet av planer och genomförandet av program enligt 8 a § 1 och 2 mom.,

2) investeringar enligt 10 § 1 mom. 1 punkten och stöd för unga jordbrukares etablering enligt 2 punkten i momentet,

3) genomförandet av stödsystem enligt 10 § 1 mom. 3–5 punkten,

4) genomförandet av sådana företagsprojekt enligt ett gemenskapsinitiativprogram som avses i 10 § 3 mom.,

5) genomförandet av allmänna utvecklingsprojekt enligt 13 §,

6) genomförandet av nationellt finansierade stöd enligt 16 §,

6 a) förhöjt finansieringsstöd enligt 17 §, (19.5.2004/388)

7) förvärv av fastighet enligt 21 § och bostadsfinansiering enligt 22 §, samt

8) statsborgen enligt 32 §.

(8.5.2002/356)

På vattentillgångsprojekt tillämpas denna förordning till den del stöd inte kan beviljas enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) eller statsrådets förordning om stödjande av vattendragsåtgärder (651/2001). Denna förordning tillämpas dock när det är fråga om ett fastighetsbestämt, för två eller flera fastigheter gemensamt projekt för vattentjänster på ett landsbygdsområde, samhällenas mindre projekt för vattentjänster eller ett projekt för vattentjänster som gagnar ett gränsöverskridande samarbete vid genomförandet av gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III. (14.12.2006/1154)

Denna förordning tillämpas på projekt för utveckling av renhushållning och naturnäringar, om projekten gäller företag som också bedriver annan verksamhet enligt finansieringslagen. Näringsidkare som bedriver enbart renhushållning eller naturnäringar beviljas med stöd av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) stöd för projekt eller åtgärder som gäller renhushållning eller naturnäringar.

Denna förordning tillämpas på i 5 § 7 mom. finansieringslagen avsedda idkare av insjöfiske till den del därom bestäms särskilt genom statsrådsförordning.

Utöver vad som stadgas i finansieringslagen och i denna förordning iakttas vid beviljande och utbetalning av stöd samt vid övervakningen av hur stödet används i tillämpliga delar vad som stadgas i 7 §, 9 § 2 mom., 10 §, 13 § 3 mom. och 22 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001). (19.5.2004/388)

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) mål 1-program ett i artikel 9.1 g i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna, nedan den allmänna strukturfondsförordningen, avsett samlat programdokument för uppnående av mål 1 enligt artikel 1 i nämnda förordning,

2) landsbygdsprogram ett programdokument som avses i artikel 44 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar, nedan EG:s förordning om utveckling av landsbygden,

2 a) nationellt landsbygdsprogram ett programdokument som i sin helhet finansieras med nationella medel och som motsvarar det landsbygdsprogram som avses i 2 punkten, (16.6.2005/428)

3) program för gemenskapsinitiativ för landsbygden ett gemenskapsinitiativprogram enligt artikel 21.3 i den allmänna förordningen om strukturfonderna,

3 a) INTERREG III -gemenskapsinitiativprogram ett gemenskapsinitiativprogram enligt artikel 20.1 i den allmänna förordningen om strukturfonderna, (8.5.2002/356)

4) landsbygdssektion en sektion som avses i 17 § 7–9 mom. lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999),

5) statsfinansiering i statsbudgeten anvisade medel som vilka står till förfogande för jord- och skogsbruksministeriet och andra statliga förvaltningsområden samt medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond,

6) finansiering från gemenskapen medel från garantisektionen vid EUGFJ och medel ur Europeiska gemenskapens (EG) strukturfonder,

7) offentlig finansiering finansiering enligt 5 och 6 punkten samt av kommunen, andra offentliga samfund och offentliga bolag beviljad finansiering; som ett offentligt bolag betraktas ett bolag där staten, kommunen eller ett annat offentligt samfund ensamma eller tillsammans har bestämmanderätten, (8.5.2002/356)

8) privat finansiering prestationer av en person eller en privat sammanslutning som deltar i eller ansvarar för genomförandet av program eller åtgärder, vilka kan vara pengar, arbete, varor, nyttjanderätt eller andra rättigheter vilkas värde kan anges i pengar,

9) totalfinansiering den sammanlagda finansieringen enligt 7 och 8 punkten av dem som deltar i finansieringen av ett program, en åtgärd eller ett projekt,

10) investering anskaffning av anläggningstillgångar, med undantag av markförvärv, och anskaffning av med ett hänsyn till företagsverksamheten omfattande lager av omsättningstillgångar eller en motsvarande post,

11) utvecklingsprojekt en tidsbunden, programenlig utvecklingsverksamhet för vilken en plan har gjorts upp och i vilken en eller flera fysiska eller juridiska personer som är stödberättigade enligt denna förordning deltar,

12) företag som kan jämställas med ett landsbygdsföretag ett sådant i 3 § 2 mom. finansieringslagen avsett företag som har en sysselsättande verkan motsvarande högst fem årsarbetsplatser; av de företag som tillhör kedjan skall minst hälften vara sådana företag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen, (8.1.2004/1)

13) multifunktionellt jordbruk ett jordbruk som har som mål att vid sidan av produktionsverksamheten fullgöra samhällsuppgifter som hänför sig till miljön eller landskapsvård eller andra uppgifter som är viktiga för samhället. (19.5.2004/388)

14) hästhushållning sådan uppfödning och förädling av hästar som har som huvudsakligt ändamål att sälja djur. (7.2.2002/93)

Vad som föreskrivs om landsbygdsföretag gäller även företag som avses i 1 mom. 12 punkten, om inte något annat bestäms nedan.

3 §
Uppgörande av plan för må 1 -program och översyn av programmet

I det programarbete som avses i 8 a § 1 mom. finansieringslagen skall arbetskraftsoch näringscentralen se till att förbundet på landskapsnivå och landskapets samarbetsgrupp, som samordnar uppgörandet av planen för mål 1 -program i regionen, har sådana uppgifter om situationen för och utvecklingen av jord- och skogsbruket och landsbygdsnäringarna i regionen som behövs för att göra upp planen och se över programmet.

4 §
Genomförandet av mål 1-program

Om inte något annat följer av 21 § lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna skall landskapens samarbetsgrupper, i syfte att anvisa de medel som behövs under finansåret för att genomföra de stödsystem som avses i 10 § finansieringslagen och som ingår i mål 1-programmet, senast den 15 november året före finansåret meddela jord- och skogsbruksministeriet följande uppgifter:

1) en uppskattning av antalet husdjursbyggnader och de totalinvesteringar som skall stödas,

2) en uppskattning av antalet och de totala kostnaderna för etableringar som skall stödas,

3) en uppskattning av antalet övriga jordbruksinvesteringar och de totalinvesteringar som skall stödas.

Jord- och skogsbruksministeriet anvisar i enlighet med 7 § 1 mom. finansieringslagen de medel som behövs för finansåret med beaktande av de uppskattningar som landskapens samarbetsgrupper inlämnat om de åtgärder som skall stödas och de medel som behövs för dem så, att medlen på bästa sätt främjar genomförandet av mål 1-programmet i fråga. När medel anvisas skall det ses till att de står till arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars förfogande inom 15 arbetsdagar efter det att finansåret inletts och om budgeten godkänns under finansåret dock senast inom 15 arbetsdagar efter det att budgeten godkänts.

5 §
Genomförandet av mål 1 -program då stöd beviljas

Stöd skall beviljas i enlighet med de förfaringssätt som överenskommits i mål 1 -programmet och preciserats av övervakningskommittén. När stöd beviljas skall även beaktas de ändringar av programmet som godkänts av uppföljningskommittén för programmet.

När lokala aktionsgrupper godkänns och stöd beviljas skall utöver de program som avses i 1 mom. även de principer som avtalats i landskapets samarbetsgrupp beaktas på sätt som förutsätts i programmet samt med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms i 7 § 3 mom. 5 punkten om landskapets samarbetsgrupps landsbygdssektion och i 98 § 1–3 mom. om lokala aktionsgrupper. (11.4.2001/336)

6 §
Uppgörande av landsbygdsplaner och översyn av landsbygdsprogram

Landsbygdsplaner för landsbygdsprogram som gäller andra än i 2 § 2 mom. eller 11 § finansieringslagen avsedda åtgärder uppgörs av jord- och skogsbruksministeriet utgående från de regionala planer som arbetskrafts- och näringscentralerna har uppgjort i samarbete med de organ och samarbetsinstanser som är verksamma inom regionen. Arbetskrafts- och näringscentralerna skall se till att i samarbetet deltar åtminstone:

1) de behöriga övriga regionförvaltningsmyndigheterna,

2) de förbund på landskapsnivå som är verksamma inom regionen eller landskapens samarbetsgrupper eller motsvarande organ,

3) tillräckligt många sakkunniga i fråga om utvecklingen av regionen eller ett visst delområde av den,

4) de vars medverkan utgör en väsentlig förutsättning för genomförandet av programmet,

5) företrädare för producenterna och, vid behov, för de övriga intresseorganisationerna i regionen.

När jord- och skogsbruksministeriet gör upp planen skall det höra de övriga ministerier som saken angår och dem som deltar i genomförandet av landsbygdsprogrammet.

7 §
Verkställigheten av landsbygdsprogram

Arbetskrafts- och näringscentralen genomför landsbygdsprogrammet i samarbete med de regionala aktörerna. Centralen väljer den samarbetsform som lämpar sig bäst för regionen. Landsbygdssektionen vid landskapets samarbetsgrupp skall dessutom anpassa genomförandet av landsbygdsprogrammet till de övriga regionala programmen för regionen.

De organ och sakkunniga som avses i 6 § 1 mom. skall vara företrädda vid landsbygdssektionen.

Landsbygdssektionen skall

1) följa genomförandet av landsbygdsprogrammet,

2) godkänna översynen av landsbygdsprogrammet i fråga om sin region och, om det är fråga om betydande ändringar, lägga fram dem för jord- och skogsbruksministeriet för godkännande,

3) samordna åtgärderna i landsbygdsprogrammen med de övriga regionala programmen för regionen,

4) precisera urvalsgrunderna för projekt, samt

5) godkänna den lokala aktionsgruppen och det förslag till utvecklingsplan som den lagat fram enligt 3 § 1 mom. 10 punkten finansieringslagen; vid godkännandet skall beaktas aktionsgruppens omfattning och representabilitet i fråga om den lokala företagsverksamheten och förvaltningsorganen samt invånarna, aktionsgruppens förvaltningsstruktur, resultaten av aktionsgruppens tidigare verksamhet samt aktionsgruppens förutsättningar att med hänsyn till sina ekonomiska och sina övriga disponibla resurser genomföra det program den lagt fram.

Arbetskrafts- och näringscentralen skall årligen lämna in en utredning till jord- och skogsbruksministeriet om verkställigheten av programmet.

Arbetskrafts- och näringscentralen genomför landsbygdsprogram genom att bevilja finansiering för åtgärder som ingår i programmen. Vid finansieringen skall sådana projekt och åtgärder ges företräde med vilkas hjälp de mål som uppställts i programmet effektivast kan uppnås.

8 §
Uppföljningen av landsbygdsprogram

Jord- och skogsbruksministeriet följer genomförandet av landsbygdsprogrammen med hjälp av de indikatorer som avtalats i programmen. Vid jord- och skogsbruksministeriet finns en rådgivande uppföljningsgrupp för landsbygdsprogram, till vilken jord- och skogsbruksministeriet kan kalla företrädare för finansministeriet, inrikesministeriet, handels- och industriministeriet, arbetsministeriet, undervisningsministeriet, miljöministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet. Till gruppen kallas dessutom ett behövligt antal företrädare för dem som deltar i verkställigheten av programmet.

Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar utredningar om samverkan på riksnivå av olika landsbygdsprogram och målprogram och om deras betydelse för utvecklingen av landsbygden.

8 a § (16.6.2005/428)
Uppgörande, verkställighet och uppföljning av det nationella landsbygdsprogrammet

Genom denna förordning införs ett nationellt stödsystem vid vars genomförande det som i denna förordning bestäms om verkställigheten av landsbygdsprogrammet iakttas i tillämpliga delar. Stödsystemet genomförs i form av ett nationellt landsbygdsprogram. Vad som i 6–8 § och 58 § 3 och 4 mom. bestäms om uppgörande, översyn, verkställighet och uppföljning av det regionala landsbygdsprogrammet samt om godtagbara kostnader för teknisk hjälp vid förverkligande av programmet iakttas i tillämpliga delar i fråga om motsvarande åtgärder som gäller det nationella landsbygdsprogrammet. Programperioden för det nationella landsbygdsprogrammet skall upphöra senast vid utgången av 2006, och stöd av medel som anvisats för genomförande av programmet kan inte beviljas efter 2006.

2 kap

Finansiering

9 §
Offentlig finansiering

När stöd beviljas eller betalas får andelen offentlig finansiering inte överstiga maximibeloppen i gemenskapens lagstiftning eller de maximibelopp som gemenskapens institutioner uppställt för varje stödsystem eller maximibeloppen i bestämmelserna om statligt stöd.

Vid genomförandet av programmen får andelen offentlig finansiering inte överstiga de maximibelopp som avtalats i programmet.

10 §
Disponibla medel och bevillningsfullmakt

Beviljandet av stöd förutsätter att jord- och skogsbruksministeriet för ändamålet har anvisat det organ som beslutar om användningen av stödet fullmakt att bevilja stöd av ett anslag eller en bevillningsfullmakt som tagits in i statsbudgeten eller av ett anslag som anvisats i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond.

3 kap

Förutsättningar för beviljande av företagsstöd

11 §
Stödtagare

Stöd får beviljas

1) en eller flera fysiska personer (företagare),

2) ett öppet bolag,

3) ett kommanditbolag,

4) ett aktiebolag eller

5) ett andelslag.

En förutsättning för beviljande av stöd är att den i 1 mom. avsedda företagaren eller en sammanslutning som uppfyller villkoren i 11 b eller 12 § bedriver eller börjar bedriva företagsverksamhet enligt 3 § 1 mom. 2 och 4 punkten eller 2 mom. finansieringslagen eller uppfyller de villkor som föreskrivs i 10 § 3 mom. finansieringslagen. I övrigt gäller vad som i denna förordning bestäms om landsbygdsföretag också företag som kan jämställas med ett landsbygdsföretag och företag som avses i 10 § 3 mom. finansieringslagen, om inte något annat bestäms nedan. (8.1.2004/1)

Stöd får dessutom beviljas

1) ett delägarlag för samfälld skog för anskaffning av en lägenhet som huvudsakligen består av skogsbruksmark, en del av en sådan lägenhet eller en andel i samfälld skog,

2) en erkänd producentgrupp, en erkänd marknadsföringsorganisation som bildats av producenter eller deras erkända sammanslutningar för investeringar som hänför sig till jordbruket,

3) en lokal eller regional sammanslutning som huvudsakligen består av fysiska personer för en sådan investering som syftar till att sänka produktionskostnaderna, utöka samarbetet eller främja miljöskyddet eller landskapsvården på delägarnas eller medlemmarnas gårdsbruksenheter eller på sammanslutningens egen gårdsbruksenhet eller egna gårdsbruksenheter. (8.1.2004/1)

3 a) en sammanslutning som sköts som ett kommersiellt företag och som uppfyller villkoren i 3 punkten samt som bedriver annan verksamhet än produktion, förädling eller marknadsföring av jordbruksprodukter för egen eller medlemmarnas eller delägarnas räkning. (8.1.2004/1)

4 punkten har upphävts genom F 19.5.2004/388. (19.5.2004/388)

4 mom. har upphävts genom F 8.1.2004/1. (8.1.2004/1)

11 a § (8.1.2004/1)
Skogsbruksidkare

En företagare som avses i 11 § eller ett företag som inte bedriver jordbruk kan beviljas stöd för ett projekt eller en åtgärd som gäller skogsbruk. Stöd får dock inte beviljas för verksamhet enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). En förutsättning för beviljande av stöd är att den uthålliga avverkningsmängd i den skog som sökanden äger är minst 300 kubikmeter per år, att företagaren eller de delägare eller medlemmar som har bestämmanderätt i den sammanslutning som är sökande själva deltar i drivningsarbetet och att inkomsterna av skogsbruket utgör minst hälften av företagarens eller dessa medlemmars eller delägares årliga totalinkomster.

En företagare som uppfyller villkoren i 11 § 2 mom. eller ett företag som bedriver eller börjar bedriva skogsbruk och annan företagsverksamhet i anslutning därtill, kan beviljas stöd för annan företagsverksamhet, om den uthålliga avverkningsmängden i skogen är minst 150 kubikmeter per år och de inkomster som företagaren eller de delägare eller medlemmar som har bestämmanderätt har av den övriga företagsverksamheten utgör minst hälften av deras årliga totalinkomster.

11 b § (8.1.2004/1)
Företag som kan jämställas med ett landsbygdsföretag

För att ett företag som kan jämställas med ett landsbygdsföretag skall beviljas stöd förutsätts att

1) företaget deltar i utvecklingsprojekt så att efter genomförandet av projekten verkar företaget som en del av en i 3 § 2 mom. finansieringslagen avsedd kedja, eller

2) företaget har ingått ett produktions-, köp- eller försäljningsavtal eller något annat avtal för tjänster eller produkter med sådana landsbygdsföretag som väsentligt ansluter sig till dess produktionsverksamhet eller med landsbygdsföretag och andra i 2 § 1 mom. 12 punkten i denna förordning avsedda företag.

Det avtal som avses i 1 mom. 2 punkten skall till sin varaktighet och omfattning vara långsiktigt på ett sätt som är ändamålsenligt med hänsyn till företagets verksamhet.

De förutsättningar och villkor som gäller ett företag som kan jämställas med ett landsbygdsföretag tillämpas också vid beviljande av stöd för sådana projekt eller åtgärder vid landsbygdsföretaget som genomförs utanför gårdsbruksenheten.

12 §
Landsbygdsföretag i sammanslutningsform som stödtagare

För att ett landsbygdsföretag i sammanslutningsform skall beviljas stöd förutsätts att

1) det bestämmande inflytandet i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag enligt bolagsavtalet tillkommer en eller flera sådana bolagsmän som bedriver verksamhet enligt 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen och som uppfyller de krav som ställs på företa- garen för att stöd skall beviljas,

2) det bestämmande inflytandet i ett aktiebolag tillkommer en eller flera sådana aktieägare som bedriver verksamhet enligt 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen och som uppfyller de krav som ställs på företagaren för att stöd skall beviljas, och

3) mer än hälften av medlemmarna i ett andelslag bedriver verksamhet enligt 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen och uppfyller de krav som ställs på företagaren för att stöd skall beviljas.

Med bestämmande inflytande i ett aktiebolag avses i denna förordning en sådan andel av aktieinnehavet som tillsammans med företagarens eller hans och hans familjemedlemmars andelar antingen direkt eller via äganderätt i bolag medför mer än hälften av de sammanlagda rösterna för samtliga aktier i bolaget.

Med familjemedlemmar avses i 2 mom. företagarens make och företagarens eller hans makes barn och företagarens och hans makes föräldrar.

När sammanslutningar enligt 11 § 3 mom. beviljas stöd gäller i fråga om sammanslutningens rätt att få stöd och om projekt och åtgärder som skall stödas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 16–18, 24 och 25 § och 4 och 6 kap. Sammanslutningen skall visa att den sköts på ett ekonomiskt hållbart sätt. Om sammanslutningen inte bedriver jordbruk på den egna gårdsbruksenheten eller annan företagsverksamhet för egen räkning förutsätter beviljande av stöd till en i 11 § 3 mom. 2 och 3 punkten avsedd sammanslutning dessutom att den visar att medlemmarna eller delägarna uppfyller villkoren i 22 § samt deras gårdsbruksenheter villkoren i 15, 24 och 25 §. (10.2.2005/81)

13 §
Bedrivande av företagsverksamhet

För att stöd skall beviljas förutsätts att den verksamhet som skall stödas bedrivs så att den är av väsentlig betydelse för företagarens utkomst. Enbart beloppet av inkomsterna av annan än i finansieringslagen avsedd näringsverksamhet hindrar inte att stöd beviljas.

Om en person som avses i 1 mom. får sin huvudsakliga utkomst av gårdsbruket, kan den övriga företagsverksamhet som skall stödas utgöra en mindre andel av utkomsten, om gårdsbruket kan fortbestå med hjälp av den.

Som en företagare enligt 3 § 1 mom. 4 punkten finansieringslagen betraktas vid ett företag i bolags- eller andelslagsform den som uppfyller de krav som ställs för att stöd skall beviljas och som har den största andelen av bolagets eller andelslagets röstetal.

14 § (12.10.2000/855)
Företagets storlek och föremålet för verksamheten i vissa fall

Om det är fråga om en åtgärd som ingår i programmet för gemenskapsinitiativ för landsbygden enligt artikel 20.1 c i den allmänna förordningen om strukturfonderna, kan företag som avses i 10 § 3 mom. finansieringslagen ha en sysselsättande verkan motsvarande högst fem årsverken. Företaget skall dessutom med undantag av de föremål för verksamheten som föreskrivs i 3 § 1 mom. finansieringslagen samt de förutsättningar om vilka bestäms ovan i 11 § 2 mom. och 12 §, uppfylla de övriga krav som i finansieringslagen och i denna förordning uppställs för ett landsbygdsföretag. Om företaget uppfyller de krav som anges i 2 § 2 mom. statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet(1200/2000), i fråga om antalet anställda kraven i 3 § 2 mom. finansieringslagen och i övrigt de krav som anges i 15-18, 24 och 25 § i denna förordning, kan stöd beviljas även ett sådant företag eller andelslag, i vilket bestämmanderätten innehas av någon annan än i denna förordning avsedd företagare. (17.1.2002/29)

Om det är fråga om en åtgärd som ingår i annat program för gemenskapsinitiativ skall företaget uppfylla de villkor som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten eller 3 § 2 mom. finansieringslagen. Om den myndighet, som beviljar gemenskapens finansieringsandel av stödet, inte hör till myndigheter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, får den nationella andelen av stödet beviljas endast på villkor att gemenskapens finansieringsandel beviljas med samma förutsättningar och på samma stödvillkor.

15 §
Ekonomisk livskraftighet

Vid bedömningen av ett landsbygdsföretags ekonomiska livskraftighet enligt 5 § 2 mom. finansieringslagen skall särskild uppmärksamhet fästas vid lönsamheten och kontinuiteten i den verksamhet som kan stödas, företagets finansiella ställning och likviditeten samt möjligheterna att marknadsföra produkterna och tjänsterna.

För att påvisa livskraftigheten skall den som ansöker om stöd förete en kalkyl över de omständigheter som nämns i 1 mom. samt en beskrivning av den verksamhet som skall stödas, stödobjektet och stödets inverkan på verksamheten. Jord- och skogsbruksministeriet kan bestämma om kalkylernas omfattning enligt stödobjekt.

Om frihet från säkerhet för statslån eller statsborgen används som stödform, skall den verksamhet, som skall stödas vara stabil i funktionellt hänseende och, bedömd utgående från de uppgifter som står till förfogande vid beslutsfattandet vara fri från betydande finansiella risker.

När friheten från säkerhet eller statsborgen används som stödform, skall de i 2 mom. avsedda kalkylerna vara grundliga.

16 §
Bokföringsskyldighet

Stöd beviljas på villkor att stödtagaren har en separat bokföring över det projekt som skall stödas enligt denna förordning eller, om det är fråga om stöd som beviljats för verksamheten, över sin verksamhet. Någon skyldighet att ha separat bokföring föreligger dock inte, om det projekt eller den verksamhet som stöds anknyter till stödtagarens affärsverksamhet eller annan verksamhet och verksamheten eller genomförandet av projektet samt finansieringen av dem kan företes i näringsidkarens, bolagets eller annat samfunds bokföring på separata konton så, att räkenskaperna kan övervakas utan svårighet. Stödtagaren skall förvara alla verifikat som hänför sig till genomförandet av den verksamhet som stöds så, att de kan undersökas utan svårighet. Bokföringen skall handhas i enlighet med bokföringslagen (1336/1997). Om näringsidkaren, bolaget eller samfundet enligt bokföringslagen inte är skyldig att ha bokföring och annanstans i lagen inte bestäms hur bokföringen i det vederbörande fallet skall utföras, skall principerna i bokföringslagen i tillämpliga delar iakttas i bokföringen. (12.10.2000/855)

Bokföringen och materialet i anslutning därtill skall förvaras i enlighet med 2 kap. 9 och 10 § bokföringslagen (1336/1997). Om stöd beviljas en person som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967), betraktas det som tillräcklig bokföring att stödtagaren för sådana anteckningar om sin affärsverksamhet och förvarar verifikaten så som därom bestäms särskilt för verkställande av beskattning. En förutsättning är då att räkenskaperna kan övervakas utan svårighet med hänsyn till stödformen och stödobjektet.

Om stödet baserar sig på kalkylerade arbetskostnader eller andra kostnader, skall stödtagaren föra bok över de timmar som använts för arbetet eller ha annan bokföring över övriga kostnader enligt vad som bestäms i jord- och skogsbruksministeriets förordning. Genom jord- och skogsbruksministeriets förordning bestäms också hur verifikat och bokföring förvaras vid bokföring med automatisk databehandling så att bokföringen kan övervakas.

I fråga om av EG helt eller delvis finansierat stöd skall dock bokföringen, anteckningarna och verifikaten förvaras i minst tre år efter det att Europeiska gemenskapernas kommission betalt slutraten för programperioden.

17 §
Företagets plats och hemort

Inom gårdsbruket skall gårdsbruksenhet och inom annan företagsverksamhet företagets verksamhetsställe finnas i Finland och, om stöd beviljas på basis av ett i 2 § 1 mom. 1–3 punkten avsett program eller ett annat utvecklingsprogram, på programområdet i fråga.

Ett företag anses vara beläget i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget eller, om ett företag inom annan företagsverksamhet inte har sin hemort i Finland, där företagets huvudsakliga verksamhetsställe är beläget.

Företag skall ha sin hemort inom Europeiska unionen.

18 §
Planområde

För sådana åtgärder eller projekt som inte är förenliga med gällande generalplane-, detaljplane- eller stranddetaljplanebestämmelser eller motsvarande tidigare planbestämmelser kan stöd beviljas endast om behöriga myndigheten har godkänt genomförandet av de åtgärder eller projekt som skall stödas. I samband med åtgärder och projekt som skall genomföras på områden som avses i 110 § 1 mom. markanvändnings- och bygglagen (132/1999), skall iaktas de syftemål som har uppställts då planeringsområdet utsågs.

19 §
Gårdsbruksenhet

Med ett i 3 § 1 mom. 6 punkten finansieringslagen avsett gårdsbrukskomplex avses en enhet för idkande av gårdsbruk som består av en eller flera registerlägenheter eller lägenhetsdelar och som med stöd av ägande eller ett skriftligt arrendekontrakt besitts som en helhet. Till ett gårdsbrukskomplex anses dock höra endast sådana områden som kan användas för produktion och av vilkas arrendetid minst fem år återstår när ansökan om stöd anhängiggörs. Den återstående arrendetiden för ett arrendekontrakt som gäller en byggnad eller ett bebyggt område som används till produktion skall dock vara minst tio år. Nämnda tio års arrendetid gäller även det område där den investering som avses i ansökan görs, om det är fråga om en investering som överstiger 34 000 euro. Arandekontraktet för ett bebygt område eller ett område som skall bebyggas eller avtalet om besittningen av fastigheten skall vara intecknat eller registrerat.

Som gårdsbruksenhet kan också betraktas en med bostadsfastighet jämförbar lägenhet och de lösa produktionsmedlen, om det med hjälp av dem uppstår en enhet, som till betydande del är avsedd för bedrivande av jordbruk och det är fråga om verksamhet som inte förutsätter åkerbruk.

Som ett driftscentrum enligt 17 § 2 mom. anses vid husdjursproduktion produktionsbyggnader och vid annan produktion ekonomibyggnader eller lider där största delen av de produktionsmedel som behövs för företagsverksamheten förvaras.

Om inte något annat bestäms nedan, gäller det som i denna förordning bestäms om ägande och ägare även arrendekontrakt och arrendator enligt 1 mom.

20 §
Ägande av gårdsbruksenhet

Stöd för en gårdsbruksenhet beviljas ägaren, om inte något annat bestäms nedan.

Om gårdsbruksenheten ägs av två eller flera personer tillsammans skall alla gemensamt ansöka om stöd och var och en av sökandena skall uppfylla de krav som ställs i 11 § 2 mom. och åtminstone en tredjedel av gårdsbruksenheten skall ägas av en eller flera sådana sökande som uppfyller de krav som i 13, 22 och 23 § ställs på företagaren för att stöd skall beviljas och dessutom, om det är fråga om bedrivande av skogsbruk, kraven i 11 a §. (8.1.2004/1)

Stöd för en gårdsbruksenhet kan beviljas gemensamt också för makar, av vilka endast den ena äger gårdsbruksenheten, om båda makarna i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av stöd. Härvid skall makarna ansöka om stöd gemensamt. Stöd kan dock beviljas enbart den make som inte äger gårdsbruksenheten endast om maken visar att han eller hon förmår fullgöra de skyldigheter beträffande övervakningen av stödet som anges i finansieringslagen. (8.1.2004/1)

Vid ansökan om stöd för byggnadsinvestering på en sådan gårdsbruksenhet som sökandens make ensam äger kan stödet beviljas, om sökanden ensam kan beviljas bygglov för projektet och om

1) sökanden äger den byggnad för vilken stöd beviljas eller, om det är fråga om utvidgning eller grundlig reparation av en sådan byggnad som sökanden inte äger, skall sökandens ägarandel i byggnaden sedan projektet slutförts motsvara minst hans eller hennes finansieringsandel av byggnadens värde,

2) sökanden har ett registrerat arrendekontrakt som motsvarar 1 punkten och som är i kraft minst 10 år från det stödet beviljades samt som utan att sökanden hörs kan överföras på en tredje part, eller

3) sökanden ställer en godtagbar säkerhet för eventuellt återkrav av stödet.

(8.1.2004/1)

Om inte något annat föreskrivs nedan betraktas makar som en person vid bedömningen av innehavet eller ägarandelen i gårdsbruksenheten. Med make jämställs även en person med vilken sökanden fortgående lever i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap. (8.1.2004/1)

21 §
Skulder och andra förpliktelser som belastar gårdsbruksenheten

Stöd beviljas inte, om överlåtaren vid förvärv av en gårdsbruksenhet eller en del därav eller ägaren vid arrendering av en gårdsbruksenhet eller en del därav ansvarar eller kommer att ansvara för en så stor del av de skulder eller andra förpliktelser som belastar gårdsbruksenheten att möjligheten för den sökande att vid en eventuell utsökning fortsätta med driften uppenbarligen äventyras och det inte ens med hjälp av säkerheter är möjligt att förbättra sökandens ställning.

22 §
Yrkesskicklighet

En förutsättning för att stöd skall beviljas är att företagaren har tillräcklig yrkesskicklighet för den företagsverksamhet som kan stödas.

Som tillräcklig betraktas yrkesutbildning på minst andra stadiet i naturbruk eller annan motsvarande utbildning som är ändamålsenlig med tanke på den företagsverksamhet som stödansökan gäller. Stöd får dock också beviljas en företagare som har minst tre års arbetserfarenhet inom branschen i fråga samt minst tio studieveckors utbildning som är ändamålsenlig med tanke på den. När stöd beviljas för inledande av företagsverksamhet eller för investeringar på gårdsbruksenheterna enligt 26 § 2 mom. betraktas dock minst tjugo studieveckors utbildning, varav minst tio studieveckor skall vara ekonomisk utbildning, som tillräcklig. Uppfyllandet av utbildningskraven kan påvisas också genom läroavtalsutbildning eller fristående examen. (16.6.2005/428)

Om produktionsinriktningen inte byts till följd av det projekt som kan stödas eller någon annan åtgärd än etablering eller inledande av företagsverksamhet, betraktas utan hinder av 2 mom. tre års arbetserfarenhet som tillräcklig.

Om makar tillsammans ansöker om stöd skall åtminstone den ena av dem uppfylla kraven i 1 och 2 mom. (8.1.2004/1)

Om företagsverksamheten hänför sig till annat än gårdsbruk, kan man av vägande orsaker avvika från kraven i 2 och 3 mom.

23 §
Ålder

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 § 3 mom. finansieringslagen kan företagare som fyllt 65 år beviljas stöd av nationella medel för miljöskyddsinvesteringar eller renovering av kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader.

En person under 18 år kan beviljas stöd endast om han ingått äktenskap eller om han är samägare till företaget tillsammans med sina föräldrar eller den ena av dem eller om det finns andra särskilda skäl.

24 §
Villkor gällande den gemensamma jordbrukspolitiken

Stöd får inte beviljas ett sådant landsbygdsföretag eller för sådan verksamhet som inte uppfyller de villkor för organisationen av marknaden inom produktionssektorn i fråga som uppställs i gemenskapens lagstiftning och i de nationella författningarna och föreskrifter som utfärdats för att verkställa den.

Stöd får inte beviljas, om det av uppgifterna i ansökan kan dras den slutsatsen eller annars är uppenbart att de villkor som avses i 1 mom. inte uppfylls. Sökanden skall då innan anskökan avgörs beredas tillfälle att visa hur villkoren kommer att uppfyllas senast när stödet beviljas.

Stöd får inte heller beviljas i andra fall, om det inte finns någon sedvanlig marknad för den produkt som stödansökan gäller. Den sedvanliga marknaden granskas då såväl inom gemenskapen som nationellt och regionalt. Stöd på grundval av enbart det regionala marknadsläget får beviljas endast om sökanden visar eller det annars kan konstateras att det råder efterfrågan på produkten eller tjänsten i regionen och det bedöms att stödet inte äventyrar verksamhetsbetingelserna för de befintliga konkurrenskraftiga företagen.

Utöver vad som bestäms om Europeiska unionens råds eller Europeiska gemenskapernas kommissions rätt att avbryta och beviljandet av stöd inom gemenskapen har jord- och skogsbruksministeriet rätt att avbryta beviljandet av investeringsstöd regionalt eller i hela landet för viss tid eller tills vidare, om det finns anledning därtill med beaktande av den befintliga produktionskapaciteten och marknadsläget. Före avbrottet skall saken diskuteras med de producentorganisationer som saken gäller. Information om avbrottet skall ges på lämpligt sätt och en annons om det skall publiceras i Officiella tidningen.

25 §
Miljö, hygien och djurens välbefinnande (12.10.2000/855)

Företaget skall iaktta vad som i gemennskapens lagstiftning bestäms om miljö, hygien och djurens välfärd. Dessutom skall stödtagaren iaktta vad som i den nationella lagstiftningen bestäms om ovan nämnda omständigheter eller vad jord- och skogsbruksministeriet, efter att ha hört miljöministeriet i fråga om omständigheter som hänför sig till miljön, med stöd av vederbörande lagar särskilt bestämmer om den produktion eller åtgärd som ansökan gäller. För dem som ansöker om stöd skall jord- och skogsbruksministeriet tillhandahålla en förteckning över de författningar och föreskrifter som med stöd av vederbörande lagar har utfärdats och som de förutsätts iaktta.

Stöd får inte beviljas, om det av uppgifterna i ansökan kan dras den slutsatsen eller annars är uppenbart att kraven enligt 1 mom. inte kommer att uppfyllas. Sökanden skall då innan ansökan avgörs beredas tillfälle att visa hur han ämnar uppfylla villkoren inom tre år efter beviljandet av stöd. Om det är fråga om iakttagande av djurskyddslagen (247/1996) eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, får en tidsfrist emellertid inte överskrida de tidsfrister som grundar sig på nämnda lagstiftning.

4 kap

Investeringsstöd för företag

26 § (19.5.2004/388)
Investeringsstödets maximibelopp vid investeringar på gårdsbruksenheterna

Stöd för investeringar på gårdsbruksenheterna får beviljas till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas inte, om den sökande och investeringen uppfyller förutsättningar för beviljande av stöd enligt 29 §.

En sådan företagare som uppfyller villkoren i artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden och villkoren för beviljande av startstöd till unga jordbrukare i 35–38 §, 39 § 2 och 3 mom. och 41 § i denna förordning får beviljas stöd förhöjt med högst tio procentenheter, om det inte har förflutit fem år sedan etableringen. Om stöd för samma investering söks av två eller flera företagare gemensamt eller var för sig, får stödet beviljas förhöjt endast om alla sökande uppfyller de ovan nämnda villkoren. (16.6.2005/428)

Vad som föreskrivs i 1 mom., tillämpas också när stöd beviljas de i 11 § 3 mom. 1 punkten avsedda sammanslutningarna för anskaffning av skogsmark och de i 2–4 punkten i nämnda moment avsedda sammanslutningarna för investeringar som hänför sig till jordbruket. Som investeringar på gårdsbruksenheterna betraktas också i 11 § 3 mom. avsedd anskaffning av en sådan maskin eller ett sådant redskap som lånas eller hyrs ut för användning på en eller flera gårdsbruksenheter eller som används för entreprenader på gårdsbruksenheter som ägs av en eller flera delägare eller medlemmar.

Stöd för investeringar som gäller förädling och marknadsföring av jord- och skogsbruksprodukter får beviljas till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Om stödbeloppet överstiger 50 procent av de godtagbara kostnaderna, beviljas stödet under förutsättning att stödmottagaren iakttar vad som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling (1505/1992).

26 a § (30.12.2004/1393)
Maximibeloppet av stödberättigande kostnader för investeringar på gårdsbruksenheterna

Stöd för de godtagbara totalkostnaderna för investeringar enligt 26 § får beviljas bara till den del kostnaderna inte överstiger 840 000 euro.

Maximibeloppet av de stödberättigande kostnaderna kan höjas till det dubbla, om investeringen genomförs av:

1) minst tre landsbygdsföretag gemensamt,

2) en grupp eller en sammanslutning enligt 11 § 3 mom. 2 punkten med minst tre medlemmar,

3) ett landsbygdsföretag med minst tre delägare eller medlemmar som alla uppfyller de krav för företagare som ställs i 3 kap.

26 b § (30.12.2004/1393)

26 b § har upphävts genom F 30.12.2004/1393.

26 c § (19.5.2004/388)
Tilläggsbegränsningar för växthusproduktion

Stöd för byggande av växthus som ökar odlingsarealen för tomat och gurka kan beviljas från den 15 april 2003 till den 31 december 2007, till den del de godtagbara kostnaderna gäller en växthusareal på sammanlagt högst en hektar per företagare. Företagaren och dennes make betraktas då som en person. (28.12.2006/1445)

Till maximiarealen räknas också den areal som motsvarar företagarens och dennes makes eller företagarens och dennes makes minderåriga barns ägarandel i det landsbygdsföretag som stöds. Till den stödberättigande maximiarealen räknas därtill växthusareal för vars byggande stöd enligt finansieringslagen har beviljats under nämnda tid och som motsvarar de andelar som företagaren och dennes make eller företagarens och dennes makes minderåriga barn direkt eller indirekt äger i samma eller andra företag som bedriver växthusproduktion.

Vid beräkningen av den stödberättigande maximiareal som avses i 1 och 2 mom. tillämpas bestämmelserna om makar i 35 § 3 mom.

27 §
Investeringsstödets maximibelopp vid annan företagsverksamhet

För investeringar som gäller annan än i 26 och 29 § avsedd företagsverksamhet får stöd beviljas till högst 30 procent på det i 7 § 2 mom. i lagen om regional utveckling (1135/1993) avsedda utvecklingsområdets stödområde I, till högst 24 procent på stödområde II, till högst 15 procent på stödområde III och i övriga delar av landet till högst 10 procent av de godtagbara kostnaderna för anläggningstillgångarna. På utvecklingsområdet kan stödet beviljas förhöjt med tio procentenheter och i andra delar av landet med fem procentenheter, om det är motiverat med tanke på investeringens karaktär och betydelse. Investeringsstöd får inte beviljas till maximibelopp, om det med hänsyn till investeringens storlek eller karaktär inte är motiverat att använda maximibeloppet. (19.5.2004/388)

Ovan i 1 mom. avsett stöd kan beviljas för investeringar som gäller förädling eller marknadsföring av jord- och skogsbruksprodukter. Stöd beviljas dock inte för investeringar, vilkas godtagbara kostnader överstiger 25 miljoner euro. Stödets maximibelopp får inte överstiga 12 miljoner euro. (12.10.2000/855)

Om investeringen gäller anskaffning av en maskin eller anordning som behövs för omvandling av virke eller fabrikat som härstammar från virke till bränsle eller för användning av sådant eller om investeringen gäller byggande eller grundlig förbättring av en sådan värmecentral och därtill hörande behövliga konstruktioner som använder ovan nämnda typ av bränsle kan stöd med avvikelse från 1 mom. beviljas till högst 25 procent också utanför stödområde I. (17.1.2002/29)

Om stödet beviljas av nationella medel eller om stöd som beviljas som delfinansiering gäller andra investeringar än sådana som anges i 3 mom. är en förutsättning för att stödet beviljas att kraven i kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (EGT L 010, 13/01/2001 s. 0033 - 0042) uppfylls. (17.1.2002/29)

28 §
Försumbart stöd

Stöd kan beviljas till ett belopp av högst 100 000 euro och högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna, om en investering någon annanstans än på gårdsbruksenheten ansluter sig till av landsbygdsföretaget bedriven (12.10.2000/855)

1) förädling av andra graden av jord- och skogsbruksprodukter, varmed avses annan förädling än förädling enligt bilaga I till Romfördraget, eller marknadsföring av andra graden av förädlingsprodukter; (12.10.2000/855)

2) näring som ansluter sig till turism,

3) service- eller produktionsverksamhet i samband med gårdsbruk eller om det är fråga om företag enligt 10 § 3 mom. finansieringslagen, utan nämnda samband.

I det maximala belopp som nämns i 1 mom. skall inräknas också stöd som beviljats samma företag under de tre år som föregått beviljandet av stödet som de minimis-stöd enligt kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse (EGT 010 L 13.1.2001 s. 30–32). (7.2.2002/93)

Om med stöd av 26 § 1 eller 2 mom. beviljas stöd ur nationella medel för en investering på gårdsbruksenheten, som ansluter sig till verksamhet som avses i 1 mom., kan stöd beviljas till ett belopp av högst 100 000 euro iakttagande vad som i 2 mom. föreskrivs. (16.11.2000/945)

29 § (19.5.2004/388)
Stöd till fast belopp

Företagare och sammanslutningar som uppfyller villkoren enligt 11 § 1 och 2 mom. beviljas stöd till 50, 60, 65, 70 eller 75 procent av de godtagbara kostnaderna för i bilaga 2 avsedda investeringar på gårdsbruksenheten på det sätt som föreskrivs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 7 § 2 mom. i finansieringslagen.

En förutsättning för att stöd skall beviljas är att villkoren i 12–25 § uppfylls, landsbygdsföretaget är beläget på ett område som avses i bilaga 2 till statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004 (39/2004) och den sökande är berättigad till det stöd som avses i 6 § 1 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

Det stöd som avses i 1 mom. kan också beviljas för sådant landsbygdsföretag som är beläget inom det stödområde C som avses i bilaga 1 till kommissionens beslut om systemet för långsiktigt statligt stöd till jordbruket i de nordliga områdena i Finland (2002/404/EG).

På det stöd som avses i 1 och 3 mom. tillämpas vad som bestäms i 26 § 2 och 5 mom. samt i 26 a och 26 c §, dock på så sätt att i 26 § 2 mom. avsedd förhöjning till beloppet av tio procentenheter beaktas i de stödbelopp enligt 1 och 3 mom. som föreskrivs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. (10.2.2005/81)

30 § (19.5.2004/388)
Investeringsprojekt

Vid godkännande av en investering och kostnaderna för investeringen anses de åtgärder som tillsammans bildar en sådan funktionell helhet som är nödvändig för produktionsverksamheten hänföra sig till samma investering. Åtgärder som med avseende på produktionen i väsentlig grad hör samman betraktas höra till samma investering, oberoende om åtgärderna vidtas vid olika tidpunkter. Om en investering består av obetydliga delar med olika användningssyfte, fastställs stödnivån utgående från investeringens huvudsakliga användningsändamål.

30 a § (19.5.2004/388)
Finansiering av investeringar

Vid beviljandet av stöd beaktas i stödets maximibelopp sådant stöd för samma investering som tidigare beviljats med stöd av finansieringslagen eller motsvarande tidigare lagstiftning och stöd som beviljats av andra myndigheter.

Om räntestödslån eller någon annan finansiering än sådan offentlig finansiering som avses i denna förordning har beviljats för en investering, får den understödda finansiering som skall beviljas med stöd av denna förordning inte tillsammans med annan offentlig finansiering och ett annat räntestödslån överstiga de godtagbara totalkostnaderna för investeringen.

Det sammanlagda beloppet bidrag och räntestödslån får inte överstiga de godtagbara kostnaderna för investeringen. Med stöd av 7 § 2 mom. i finansieringslagen genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms i vilka fall det gemensamma beloppet lån och bidrag som beviljats med stöd av finansieringslagen helt kan täcka de godtagbara kostnaderna för investeringen.

Vid beviljande av stöd för i 29 § avsedda investeringar får det sammanlagda beloppet av räntestödslånet och bidraget överstiga beloppet av de godtagbara kostnaderna för investeringen. Till den del det sammanlagda stödbeloppet överstiger det maximibelopp för stödet som fastställts i 7 artikeln i EG:s förordning om utveckling av landsbygden, beviljas den överstigande delen som ett separat tilläggsbidrag. I tilläggsbidrag beviljas den andel som överstiger 50 procentenheter och för unga jordbrukare 60 procentenheter av hela stödbeloppet. Stöd beviljas emellertid inte i form av tilläggsbidrag för sådana kostnader för investeringar, för vilka beviljas stöd till 75 procent.

Den offentliga finansieringen får inte överstiga de godtagbara kostnaderna för projektet minskade med andelen för eget arbete och andra egna produktionsinsatser och resurser enligt kostnadsförslaget, med undantag av i 4 momentet avsett stöd.

31 § (19.5.2004/388)
Investeringar som kan stödas på gårdsbruksenheter

Stödberättigande är sådana investeringar på gårdsbruksenheter som betjänar produktionen, arbetarskyddet, miljöskyddet, landskapsvården och bevarandet av kulturmiljön och med vilkas hjälp något av målen i artikel 4 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden eftersträvas. När investeringarna ställs i prioritetsordning vid beviljande av i 26 § avsett stöd skall det också tas hänsyn till om investeringen väsentligt befrämjar multifunktionellt jordbruk.

Vid beviljande av stöd enligt 26 § är sådana godtagbara kostnader för investeringar stödberättigande som gäller:

1) byggnader som behövs inom husdjursproduktion och växtproduktion,

2) byggnader som behövs för förädling på första stadiet av jordbruksprodukter enligt bilaga I till anslutningsfördraget eller för bedrivande av annan företagsverksamhet på gårdsbruksenheten,

3) vatten- och avloppsarbeten samt elektrifiering i gårdsbruksenhetens produktionsbyggnader,

4) andra permanenta investeringar på gårdsbruksenheten såsom dikning, väganläggning och andra vatten- och avloppsarbeten samt annan elektrifiering inbegripet anskaffning av elanslutningar,

5) anskaffning av lösöre, såsom maskiner, anordningar, betydande datasystem och dataprogram, samt

6) anläggande av vedartade växtbestånd som i allmänhet består i tio år.

En förutsättning för beviljande av nationellt stöd är att investeringen fyller villkoren i 4 artikeln 4 punkten i kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

Om förutsättningar för beviljande av delfinansierat stöd för anskaffning av begagnade maskiner och anordningar gäller vad som bestäms om stödberättigande i förordningen av Europeiska gemenskapernas kommission.

32 §
Investeringar som kan stödas inom annan företagsverksamhet

Stöd för investeringar som behövs inom företagsverksamhet som avses i 3 § 1 mom. 4 punkten, 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen får beviljas, om den investering som skall stödas väsentligt anses befrämja

1) en förbättring av produkternas och produktionens tekniska nivå eller företagets konkurrenskraft i övrigt,

2) en lokal eller regional höjning av nivån på produktiviteten av arbetet,

3) en mångsidigare och starkare näringsstruktur på områden med en problematisk produktionsstruktur,

4) bättre sysselsättning på områden som har det svårt med avseende på sysselsättningsläget, eller

5) internationaliseringen av företaget.

För att investeringstöd skall kunna beviljas förutsätts det utöver vad som bestäms i 1 mom. att stödet främjar en mångsidig och förnyad näringsstruktur, om investeringen görs i områden utanför utvecklingsområdet och de av Europeiska gemenskapernas kommission godkända områdena för målprogrammen.

33 §
Godtagbara kostnader för investeringar i annan företagsverksamhet

Stöd för annan företagsverksamhet får beviljas även för anskaffningar av anläggningstillgångar som behövs i företagsverksamheten och för ändrings- och förbättringsarbetena på sådana anläggningstillgångar, om kostnaderna hänför sig till

1) byggande, utvidgning eller ombyggnad av produktions- eller service- eller försäljningslokaler,

2) utvidgning, byggande eller ombyggnad av lagerbyggnader,

3) anskaffningar av lösöre som hör till den tillbörliga utrustningen i byggnader enligt 1 och 2 punkten, såsom anskaffning av möbler eller annan utrustning till produktions-, inkvarterings- eller försäljningslokaler, eller

4) anskaffning av maskiner eller anordningar som används i produktionen eller tillverkningen eller anskaffning av annat lösöre för motsvarande ändamål samt för dess betydande ändrings- och reparationsarbeten.

Då det gäller begränsningar för anskaffning av begagnade maskiner och anordningar tillämpas på investeringar som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten också motsvarande begränsningar som avses i 31 § 3 och 4 momentet i Europeiska kommissionens bestämmelser. (19.5.2004/388)

34 §
Begränsningar i fråga om investeringsstöd

Stöd får inte beviljas sådant landsbygdsföretag eller sådan investering på gårdsbruksenheter som förutsätter miljötillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen (86/2000) och för vilket eller vilken miljötillstånd inte skulle kunna beviljas. Innan stödet beviljas skall stödtagaren lämna den som beviljar stödet en utredning om beviljande av miljötillstånd eller om att tillståndet inte behövs.

När stöd för byggande beviljas betraktas som godtagbara kostnader de kostnader per enhet som jord- och skogsbruksministeriet godkänner med stöd av 7 § 3 mom. finansieringslagen. Om kostnaderna enligt ett godkänt kostnadsförslag dock är mindre än de kostnader som avses ovan, om för ändamål inte har godkänts enhetskostnader eller om det är fråga om en mindre projekt, beviljas stödet på grundval av kostnaderna i kostnadsförslaget.

Vid beslut om beviljande av investeringsstöd för fähusprojekt för delägare i en produktionsring kan produktionsringens sammanslagna referenskvantitet, som kan bestå av referenskvantiteterna för en delägarlägenhet eller delägarlägenheter i produktionsringen, godkännas som en del av den mjölkkvot som förutsätts för att stöd skall beviljas. Endast en delägare i produktionsringen kan ansöka om investeringsstöd på basis av den sammanslagna referenskvantiteten eller en del därav.

Det skall finnas ett skriftligt avtal om produktionsringen och villkoren för verksamheten. Avtalet skall gälla i minst sex år. Produktionsringen får inte upplösas förrän den nämnda tiden har gått ut, om det inte för den stödtagares lägenhet som gjort investeringen på basis av produktionsringens referenskvantitet fastställs en referenskvantitet som motsvarar referenskvantiteterna för delägarlägenheterna i produktionsringen.

När en särskild referenskvantitet används som en del av referenskvantiteten för en produktionsring får investeringsstöd i de fall som avses i 3 och 4 mom. beviljas först när en särskild referenskvantitet har fastställts som referenskvantitet.

5 kap

Startstöd till unga jordbrukare

35 §
Startstöd till unga jordbrukare

Startstöd som avses i artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden får beviljas landsbygdsföretagare som inte fyllt 40 år vilka inom ett år efter etableringen har börjat eller börjar idka gårdsbruk för egen räkning på det sätt som avses i 13 § 1 mom.

Per gårdsbruksenhet kan beviljas ett startstöd. Med undantag för äkta makar kan stöd beviljas gemensamt åt flere än en företagare endast om den del av gårdsbruksenheten varje sökandes del i företaget motsvarar ensamt för sig fyller de förutsättningar för en livskraftig gårdsbruksenhet som avses i 36 § 2 mom. 2 punkten. Vid beviljande av gemensamt stöd för makar granskas dock inte andelarnas livskraftighet var för sig. Stöd kan dock därtill beviljas person, vars make/maka redan beviljats stöd, om förstnämnda person har för avsikt att etablera ett landsbygdsföretag på sin makas/makes gårdsbruksenhet för att bedriva jordbruk och landsbygdsföretaget ifråga beskattas som en skild inkomstkälla. Med undantag för i 36–39 § bestämda villkor skall därtill villkoren för att företagare och landsbygdsföretag beviljas stöd uppfyllas. (12.10.2000/855)

Med make/maka jämställs i detta kapitel och vid tillämpande av 22 § 4 mom. person med vilken företagaren fortgående lever i ett äktenskapsliknande förhållande i ett gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap. (12.10.2000/855)

Stöd beviljas inte en fysisk eller juridisk person som själv eller på grund av vars delägarskap eller medlemskap redan tidigare har beviljats motsvarande stöd för etablering.

36 §
Etablering

Etableringen anses ha skett när en i 35 § avsedd företagare ensam eller tillsammans med makan på grundval av ett överlåtelseavtal eller ett skriftligt arrendekontrakt har kommit i besittning av en ekonomiskt livskraftig gårdsbruksenhet som uppfyller kraven i 15 § eller en del därav på sett som bestäms i 2 mom.

Etableringstidpunkten avgörs på basis av tidpunkten för undertecknandet av det överlåtelseavtal eller det arrendekontrakt genom vilket en företagare har kommit i besittning av (8.1.2004/1)

1) en livskraftig gårdsbruksenhet som helhet,

2) en kvotdel som utgör minst hälften av varje registerlägenhet som hör till en gårdsbruksenhet så, att

a) den överlåtna kvotdelen av gårdsbruksenheten ensam fyller kraven på livskraftighet eller att kvotdelen tillsammans med återstoden av gårdsbruksenheten, som skall överlåtas senast inom tre år efter den första överlåtelsen, fyller kraven på livskraftighet; och

b) en förbindelse avgetts till företagaren om överlåtelse av återstoden,

(12.10.2000/855)

3) produktionsbyggnader som behövs vid idkande av husdjursskötsel och, utöver den jordbruksjord av samma eller en annan gårdsbruksenhet som han tidigare kommit i besittning av, så mycket jordbruksjord som med avseende på produktionsinriktningen behövs för att kravet på livskraftighet skall uppfyllas, eller

4) så mycket jordbruksjord av en eller flera gårdsbruksenheter att det tillsammans med de områden som företagaren redan besitter bildar en ekonomiskt livskraftig gårdsbruksenhet.

När den andel som avses i 2 mom. 2 punkten beräknas vid stegvis generationsväxling på en gårdsbruksenhet inräknas i gårdsbruksenhetens helhet inte sådana områden på sambruksavstånd som företagaren har kommit i besittning av i eget namn som en blivande övertagare av gårdsbruk och som har odlats eller kommer att börja odlas som en del av det landsbygdsföretag som den anskaffade gårdsbruksenheten bildar. Områdena kan dock beaktas när gårdsbruksenhetens livskraftighet bedöms.

När etableringen sker på det sätt som avses i 2 mom. 4 punkten så, att en bebyggd gårdsbruksenhet bildas av områden som stegvis tagits i besittning, avgörs tidpunkten för etableringen på basis av den överlåtelse eller den överföring av besittningen genom vilken det gårdsbrukskomplex som bildas för den som etablerar sig uppfyller villkoren i 15 och 19 §.

I fall som avses i 35 § 2 mom. anses etableringen ha skett då maken i sin besittning har fått en lägenhet eller ett område av gårdsbruksenheten eller en byggnad på den eller en del av dessa där självständig företagsverksamhet skall bedrivas.

37 §
En sammanslutning som etablerare

Om en sammanslutning som avses i 12 § 1 mom. idkar gårdsbruk på en gårdsbruksenhet, kan den beviljas startstöd enligt artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden, ifall sökanden uppfyller villkoren i 3 kap. och om villkoren för företagare i 35 och 36 § i tillämpliga delar uppfylls i fråga om de delägare eller medlemmar enligt 12 § 1 mom. på basis av vilka sammanslutningens rätt att få stöd bedöms.

38 §
Etablering i egenskap av delägare eller medlem i en sammanslutning

En fysisk person som, efter att ha kommit i besittning av en gårdsbruksenhet eller en del av en sådan så som avses i 36 §, samtidigt blir delägare i ett sådant öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebolag eller medlem i ett sådant andelslag vars huvudsakliga syfte är att idka jordbruk på en eller flera delägares eller medlemmars gårdsbruksenhet eller gårdsbruksenheter, får beviljas startstöd enligt artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden, om

1) gårdsbruksenheterna är belägna på ett sådant avstånd från varandra och gårdsbruksenheten är sådan eller gårdsbruksenheterna är sådana att det är ändamålsenligt att idka jordbruk gemensamt,

2) delägarna eller medlemmarna också personligen ansvarar för sådana av sammanslutningens förbindelser och förpliktelser som är av betydelse när startstöd beviljas och betalas,

3) var och en av sammanslutningens medlemmar ansvarar på det sättet självständigt för någon väsentlig verksamhet eller åtgärd som hänför sig till produktionen eller hushållningen att medlemmen på basis av detta kan anses vara företagare, samt

4) delägarnas eller medlemmarnas gårdsbruksenhet eller gårdsbruksenheter anses uppfylla kraven på en ekonomiskt livskraftig gårdsbruksenhet enligt 15 §.

Startstöd kan också beviljas en sådan fysisk person som uppfyller kraven enligt 13 och 22 §, 23 § 2 mom. och 35 § och som genom anskaffning av andelar i en i 11 § 1 mom. 2–5 punkt avsedd sammanslutning har fått bestämmande inflytande i en sådan sammanslutning som äger en gårdsbruksenhet som uppfyller de villkor som i 3 kap. uppställs för gårdsbruksenheter och landsbygdsföretag.

39 §
Uppfyllande av stödvillkoren

Om den gårdsbruksenhet på basis av vilken rätten till stöd bedöms inte uppfyller kraven på ekonomisk livskraftighet eller de minimikrav i fråga om miljö, hygien och djurens välfärd som avses i 25 §, skall sökanden presentera de åtgärder genom vilka ekonomisk livskraftighet uppnås eller de minimikrav som avses ovan uppfylls inom tre år efter etableringen. Därvid skall dock det i 25 § 2 mom. avsedda undantaget angående tidsfrister som uppställts i djurskyddslagen eller med stöd av den beaktas. Åtgärdernas tillräcklighet bedöms när avgörande beträffande ansökan fattas, och ett villkor för att stöd skall beviljas är att åtgärderna vidtas.

Om sökandens yrkesskicklighet inte uppfyller kraven i 22 § 2 mom., kan sökanden i stödbeslutet beviljas tid att inom högst två kalenderår efter etableringen skaffa sig en tillräcklig yrkesskicklighet.

I övrigt skall kraven för beviljandet av stöd inklusive ålder vara uppfyllda när stödet beviljas.

40 §
Skogsbruksmark

Utan hinder av vad som i 36 och 37 § bestäms om gårdsbruksenheter och anskaffning eller övrig besittning av sådana hindras beviljandet av startstöd enligt artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden inte av att gårdsbruksenhetens skogsbruksmark lämnas utanför överlåtelsen eller arrendet. Stöd beviljas dock inte, om det är sannolikt att den omständigheten att överlåtelsen eller arrenden inte omfattar skogsbruksmarken väsentligt försvårar utvecklandet av gårdsbruksenheten efter etableringen.

41 §
Särskilda förutsättningar som gäller besittning

Om gårdsbruksenheten besitts helt på basis av ett arrendekontrakt, skall arrenderättens bestånd säkras genom inskrivning enligt 10 kap. 2 § jordabalken (540/1995) eller på något annat sätt som anses vara tillräckligt.

Om arrendekontraktet gäller byggnader eller sådana områden på vilka sökanden för uppnående av ekonomisk livskraftighet eller uppfyllande av minimikraven gällande miljö, hygien eller djurens välfärd har uppgett att han kommer att företa investeringar, och investeringarna inte kan anses vara obetydliga, förutsätter beviljandet av stöd att stödtagaren enligt villkoren i arrendekontraktet har rätt till ersättning till den del investeringen har höjt värdet på det område som besittningen gäller och att överenskommelse om ersättningsgrunderna har nåtts.

42 § (1.4.2004/213)
Startstödets belopp

Beloppet av startstöd som beviljas i form av bidrag är 25 000 euro.

Räntestödslån för förvärv av en gårdsbruksenhet eller jordbrukslösöre eller vardera får beviljas till ett belopp av sammanlagt högst 150 000 euro. Stödekvivalenten, med vilket avses det belopp som diskonterats i enlighet med 75 § 2 mom., för räntestöd för räntestödslån får vara sammanlagt högst 25 000 euro.

Husdjurslägenheter eller lägenheter med växthus som avses i bilaga 1 till förordningen kan dock beviljas startstöd om 30 000 euro i form av bidrag och högst 30 000 euro i form av räntestöd för räntestödslån, om det på lägenheten bedrivs husdjursskötsel eller växthusproduktion i en omfattning som motsvarar minst 20 storleksenheter senast tre år efter etableringen. Storleksenheterna definieras i bilaga 1 till förordningen. Av olika djurslag bestående storleksenheter kan räknas samman. Antalet djur beräknas på basis av det genomsnittliga antal djur som funnits på lägenheten under det senast avslutade kalenderåret.

Ett villkor för att det stöd som avses i 3 mom. skall beviljas är att företagaren utnyttjar rådgivningstjänster i anslutning till etableringen under de tre första hela kalenderåren efter etableringen. Rådgivningstjänsterna skall omfatta både upprättande av årliga resultat- och balansräkningar samt beräkning av nyckeltal för likviditet, lönsamhet och soliditet.

Sådana husdjurslägenheter eller lägenheter med växthus som avses i bilaga 1 till förordningen och som uppfyller villkoren i fråga om storleksenheterna i 3 mom. kan beviljas ett tilläggsstöd om 25 000 euro. Tilläggsstödet beviljas i form av bidrag. En förutsättning för att tilläggsstöd skall beviljas är att stödet har sökts senast den 31 december 2007. (30.12.2004/1393)

I stödbeloppet i form av lån beaktas som avdrag annat stöd som beviljats eller erhållits för förvärv av samma gårdsbruksenhet eller jordbrukslösöre. Vid beviljandet av stöd i form av lån beaktas som en faktor som minskar stödet också värdet av befrielsen från överlåtelseskatt i anslutning till lånet.

43 §
Etableringskostnader

Stöd som hänför sig till lån får beviljas

1) för betalning av anskaffningspriset för en gårdsbruksenhet eller en del av en sådan, inbegripet levande och dött lantbrukslösöre,

2) för förvärv av levande och dött lantbrukslösöre inom ett år efter etablering.

För anskaffning av begagnade maskiner och anordningar får stöd dock beviljas bara om det är betydligt mera ändamålsenligt att skaffa dem begagnade än att skaffa motsvarande nytt lösöre.

6 kap

Företags anskaffning av fastigheter

44 §
Markköpslån för gårdsbruksenheter

Markköpslån för förvärv av åker- eller skogsmarktillskottsområde får inte beviljas, om åkern är belägen på mera än 20 kilometers avstånd eller skogen från driftscentret på köparens gårdsbruksenhet mätt längs en farbar väg, och markköpslån för förvärv av skogstillskottsområde får inte beviljas, om skogen är belägen på mera än 50 kilometers avstånd från driftscentret på köparens gårdsbruksenhet, mätt längs en farbar väg. Av särskilda skäl kan lån beviljas även om avståndet är något längre än så.

Utan hinder av 20 § kan markköpslån beviljas en blivande övertagare av gårdsbruk för förvärv av en sådan gårdsbruksenhet eller ett sådant område som lämpar sig som tillskottsområde till en gårdsbruksenhet som ägs av sökandens föräldrar eller den ena av dem eller till en sådan gårdsbruksenhet som sökanden äger tillsammans med föräldrarna eller den ena av dem. (8.1.2004/1)

För att en blivande övertagare av gårdsbruk enligt 2 mom. skall beviljas lån förutsätts att ägaren eller ägarna till den gårdsbruksenhet eller den del av den till vilken en gårdsbruksenhet eller ett område förvärvas som tillskottsområde ingår en förbindelse att inte överlåta gårdsbruksenheten eller någon del av den till någon annan än låntagaren. (8.1.2004/1)

Om det inte är fråga om ett stegvist generationsskifte, kan lån för för anskaffning av en del av gårdsbrukseneheten beviljas endast en person som redan förut äger en del av den samma gårdsbruksenheten.

Stöd för i 21 § 1 mom. 4 eller 5 punkten i finansieringslagen avsett ändamål kan beviljas, om gårdsbruksenheten förblir i sökandes eller sökandes och hans makes uteslutande ägo. Om det är fråga om i 25 kap. 1 b § ärvdabalken avsedd situation kan även den ena av sökandens föräldrar kvarstå som ägare.

I det i 21 § 2 mom. finansieringslagen avsedda anskaffningspris för vilket lån skall beviljas kan de godtagbara kostnaderna för anskaffning av begagnat lösöre inkluderas bara om villkoren i 31 § 3 och 4 mom. uppfylls och om det i fråga om levande lösöre är fråga om anskaffning av de första djuren eller högklassiga avelsdjur.

Beloppet av det stöd som ansluter sig till ett markköpslån får vara högst 5 procent av de godtagbara anskaffningskostnaderna. Från stödet avdras inte värdet av befrielsen från överlåtelseskatt. Beloppet av godtagbara anskaffningskostnader är i fråga om stöd som söks 2004–2007 sammanlagt högst 550 000 euro per gårdsbruksenhet. (28.12.2006/1445)

45 § (12.10.2000/855)
Övriga landsbygdsföretags anskaffning av fastigheter

Stöd beviljas inte för förvärv av obebyggd mark för annat ändamål än för traditionellt gårdsbruk. Stöd för anskaffning av en fastighet eller en del av en fastighet kan dock av synnerligen vägande skäl beviljas, om värdet av den byggnad som finns på det område som skall förvärvas utgör största delen av fastighetens värde och byggnaden behövs för företagsverksamhet enligt denna förordning. (8.1.2004/1)

På stödets nivå och maximibelopp tillämpas vad som bestäms i 27 § och om stödet beviljas som ett försumbart stöd, vad som bestäms i 28 §.

46 §
Speciella förutsättningar för stödjande av markförvärv

För att stöd enligt 44 och 45 § skall beviljas förutsätts att ägande- och besittningsrätten till fastigheten övergår senast i samband med lyftandet av den sista raten av lånet.

Utöver vad som bestäms i detta kapitel iakttas, med undantag för i 26 § bestämda nivåer för stöd av markanskaffning, i tillämpliga delar bestämmelserna om stöd av investeringar i 3 kap. (12.10.2000/855)

7 kap

Utvecklingsstöd för företag

47 §
Utvecklingsstöd för landsbygdsföretag och andra företag

Utvecklingsstöd får beviljas för ett utvecklingsprojekt som har begränsats enligt en plan som företaget har lagt fram. Utvecklingsprojektet skall i fråga om annan service än utbildningsservice vara betydande med beaktande av omfattningen av företagets verksamhet. Hur betydande företags samfällda projekt är kan dock bedömas utgående från projektets betydelse som helhet. För att stöd skall kunna beviljas krävs inte att ett utvidgnings- eller något annat investeringsprojekt genomförs.

För sådant utvecklande av ett enskilt företag som hänför sig till ett utvecklingsprojekt får stöd beviljas för sådant planerings- och utredningsarbete, utbildning eller sådan utbildnings- eller sakkunnighjälp, med vilken nivån på produkterna eller produktionsmetoderna, företagslednings- eller marknadsföringsfärdigheterna, internationaliseringen eller förutsättningarna för att grunda ett företag och verksamhetsbetingelserna förbättras.

Beviljandet av stöd förutsätter att företagaren eller företaget anses ha tillräckliga förutsättningar att genomföra det utvecklingsprojekt som stödet gäller.

Vid beviljande av stöd enbart av nationella medel skall uppmärksamhet även fästas vid vad som bestämts eller föreskrivits om beviljande av statsstödet ifråga i gemenskapens lagstiftning eller motsvarande av gemenskapen givna riktlinjer eller andra föreskrifter. (12.10.2000/855)

48 §
Godtagbara kostnader och stödnivå för småskaliga utvecklingsprojekt i företag (12.10.2000/855)

Stöd får beviljas

1) till högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna, högst 1 000 euro, för anskaffning av företagsrådgivning för utredning av förutsättningarna för att bilda ett företag eller utredning av verksamhetsbetingelserna,

2) till högst 35 procent av sådana godtagbara kostnader för utveckling av produkter och produktionsmetoder som föranleds av att utomstående sakkunniga eller andra externa tjänster anlitas, av anskaffningar under högst 24 månader av andra än för produktionsverksamheten behövliga maskiner eller anordningar som hänför sig till genomförandet av utvecklingsprojektet, av anskaffningar av råvaror och halvfabrikat, av avgifter för nyttjande- eller tillverkningsrätt eller löneoch resekostnader, så som föreskrivs i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (96/C 45/06),

3) till högst 50 procent av de godtagbara kostnader för utveckling av företagsledningsoch marknadsföringsfärdigheter som föranleds av att utomstående sakkunniga eller andra externa tjänster anlitas, samt som försumbart stöd till högst 50 procent av löneoch resekostnaderna för en ny nyckelperson som för motsvarande ändamål anställs vid företaget,

4) till högst 50 procent av de godtagbara kostnader för företagets säljbefrämjande åtgärder som föranleds av ett första deltagande i en mässa, en utställning eller motsvarande marknadsföringsevenemang utomlands, eller, om det är fråga om säljbefrämjande åtgärder som gäller jordbruket, arvoden till konsulter, deltagande i mässor eller utställningar eller ordnande av utställningar,

5) till högst 50 procent av de godtagbara kostnader för utredning av förutsättningarna för att bilda ett företag eller utredning av verksamhetsbetingelserna som föranleds av att utomstående sakkunniga eller andra externa tjänster anlitas, samt som försumbart stöd till högst 50 procent av löne- och resekostnaderna för en ny nyckelperson som i motsvarande syfte anställs vid företaget.

Om den åtgärd som skall stödas angår jordbruk eller om stödet beviljas som försumbart stöd kan stödet utan hinder av de procentuella maximibeloppen i 1 mom. beviljas till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna enligt utvecklingsplanen. Om det åtgärd som skall stödas omfattar en investering inom primärproduktion i jordbruket eller upprättande av utvecklingsplaner för gårdsbruksenheter eller lönsamhets- och likviditetskalkyler beviljas stöd till 90 procent av de godtagbara kostnaderna för tjänster, som angår rådgivning gällande investeringen samt för godtagbara kostnaderner för utvecklingsplaner och lönsamhets- och likviditetskalkyler. (19.5.2004/388)

Som i 1 mom. avsedda godtagbara kostnader för anlitandet av utomståde sakkunniga eller andra externa tjänster godkänns skäliga kostnader för lön och arvoden till sakkunniga. De exterma tjänsterna som avses i 1 mom. 2, 3 och 5 punkten kan inkludera skäliga kostnader föranledda av företagsanställdas eller företagares deltagande i utbildning. Kostnader föranledda av anskaffning av byggnader eller en fastighet kan inte ingå i de godtagbara kostnaderna för ett utvecklingsprojekt.

Om utvecklingsplanen gäller andra än i bilaga I till Romfördraget avsedda produkter, beviljas stödet som försumbart stöd med iakttagande av bestämmelserna om försumbart stöd enligt med i 28 § 2 mom. avsedda kommissionens förordning. (7.2.2002/93)

Om utvecklingsplanen gäller produkter som avses i bilaga I till Romfördraget kan stöd för till högst två års projekt som fyller i punkt 14.1 i gemenskapens riktlinjer för Statligt stöd för jordbrukssektorn (2000/C 28/0002) avsedda förutsättningar beviljas under tre års tid till ett sammanlagt belopp om högst 100 000 euro per företag. (12.10.2000/855)

48 a § (12.10.2000/855)
Godtagbara kostnader och stödnivå för omfattande utvecklingsprojekt i företag

För omfattande utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och som utförs av ett eller flera företag eller som gagnar flera företag kan stöd beviljas till högst 90 procent av de i 48 § 1 mom. avsedda godtagbara kostnaderna även om det beviljade stödbeloppet överskrider i 48 § 5 mom. bestämt maximibelopp. Ett villkor för beviljandet av stöd är att stödtagaren och den åtgärd som skall stödas uppfyller de förutsättningar för beviljande som avses i gemenskapsramarna för statligt stöd till forsknings- och utveckling, punkt 5.14 i gemenskapens meddelande (98/C 48/02).

8 kap

Startstöd för företagsverksamhet

49 §
Startstöd för företagsverksamhet

För inledande eller väsentlig utvidgning av annan företagsverksamhet än gårdsbruk får för de innehållspliktiga löne- och indirekta arbetskraftskostnader som föranleds av inledandet eller utvidgningen av företagsverksamheten beviljas stöd i form av försumbart stöd till högst 45 procent. Om sökanden inte påvisar något annat, betraktas som indirekta arbetskraftskostnader 25 procent av lönekostnaderna.

Stöd beviljas under högst två eller av särskilda skäl högst tre startår omfattande 12 kalendermånader.

Till den del det gäller företagarens egen lön kan stöd beviljas för företagsverksamhet som skall inledas eller som är att jämföra med sådan endast om företagarens lön är viktig med tanke på inledandet av verksamheten. Stödet får dock beviljas på basis av en årsinkomst om högst 11 800 euro för en person som sysselsätts på heltid. När frågan huruvida det är fråga om sysselsättning på heltid bedöms och stödbeloppet beräknas skall företagarens arbetsinsats inom den aktuella företagsverksamheten beaktas. Stöd kan beviljas också på basis av en kalkylerad lön. Jord- och skogsbruksministeriet justerar årligen den nämnda årsinkomsten i motsvarighet till förändringen i löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex. (7.2.2002/93)

Stöd beviljas som försumbart stöd med iakttagande av bestämmelserna om försumbart stöd enligt i 28 § 2 mom. avsedda kommissionens förordning. (7.2.2002/93)

9 kap

Stöd för utvecklingsprojekt

50 §
Utvecklingsprojekt

I fråga om utvecklingsprojekt som avses i 10 § 1 mom. 3 och 5 punkten, 13, 15 och 16 § finansieringslagen får stöd beviljas för planerings- och utredningsarbete samt för sakkunnighjälp, utbildning, investeringar och annat arbete i anslutning till projektet. De investeringar som skall stödas skall ingå i planen för utvecklingsprojektet. Stöd kan också beviljas för motsvarande verksamhet av en i 14 § finansieringslagen avsedd lokal aktionsgrupp. (16.11.2000/945)

När det är fråga om projekt för utvecklande av företagsverksamheten skall verksamhetens syfte gagna jordbruket och ett flertal sådana företag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten eller 3 § 2 mom. finansieringslagen ha nytta av projektet. Stödet kan också riktas till renbeteslag. Dessutom kan stöd beviljas sådant utvecklingsprojekt som allmänt gagnar företagsverksamhet under förutsättning att det beviljade stödet inte fyller kriterierna för i artikel 87.1 i Romfördraget avsedda förbjudna statsstöd. (12.10.2000/855)

En företagare eller ett företag som deltar i ett utvecklingsprojekt får beviljas stöd för en åtgärd som hänför sig till ett enskilt företag, på det sätt som bestäms i 3, 4 samt 6–8 kap.

Stöd kan på en gång beviljas för högst tre års verksamhet. För omfattande sektorvisa utvecklingsprojekt kan stöd dock beviljas för högst fem års verksamhet.

51 §
Stödtagare

Stöd för genomförande av utvecklingsprojekt får beviljas fysisk person, flera fysiska personer tillsammans, privat- eller offentligrättslig sammanslutning eller stiftelse, om (12.10.2000/855)

1) den utvecklingsverksamhet som stödet gäller i väsentlig grad hänför sig till stödtagarens uppgifter eller verksamhetsidé samt

2) sammanslutningen anses ha tillräckliga förutsättningar att genomföra det utvecklingsprojekt som stödet gäller.

Kraven för beviljandet av stöd för en privaträttslig sammanslutning är att

1) uppgifterna för de anställda som deltar i utvecklingsprojekt samt de arbetskraftskostnader som därvid uppstår ävensom övriga kostnader för genomförande av utvecklingsprojektet har definierats och de uppföljs regelbundet separat från sammanslutningens övriga verksamhet,

2) sammanslutningen har en behörig organisation för genomförande av utvecklingsprojektet så att

a) sammanslutningen ansvarar för genomförandet av utvecklingsprojektet och för de åtgärder som vidtas av den som ansvarar för genomförandet,

b) sammanslutningen ansvarar för kostnaderna för utvecklingen,

c) den person som inom sammanslutningens organisation vid genomförandet av projektet godkänner betalningar i ansltuning till det är en annan person än den som har beställt varan eller tjänsten eller godkännt åtgärden,

3) om den gemensamma verksamheten mellan sammanslutningen eller sammanslutningens delägare eller av medlemmar helt eller delvis ägda andra sammanslutningar eller den företagsverksamheten, som de bedriver som företagare, har upprättats ett skriftligt avtal som innefattar både en specificering av nyttan och kostnaderna och de procedurer genom vilket förverkligandet av kontraktets villkor kan säkerställas när stödet övervakas.

Vad som bestäms i 2 mom. 3 punkten tillämpas också då stödtagaren eller stödtagarna är fysiska personer.

Vid beviljandet av stöd för en offentligrättslig sammanslutning skall den enhet eller inrättning som är sökande ha befogenhet att genomföra utvecklingsprojektet och företräda den offentligrättsliga sammanslutningen. Om en offentligrättslig sammanslutning söker stöd för ett sådant utvecklingsprojekt i vilket den som ansvarar för genomförandet inte hör till den offentligrättsliga sammanslutningens organisation, krävs det för att stöd skall beviljas att genomförandet av projektet och offentlighet vid övervakningen av projektet säkerställs på ett tillräckligt sätt genom ett avtal mellan den offentliga sammanslutningen och den som ansvarar för genomförandet av projektet. Vad i 2 mom. bestäms iakttas i tillämpliga delar då sökanden utgör en offentligrättslig sammanslutning.

52 § (12.10.2000/855)
Utvecklingsåtgärder som kan stödas

Utvecklingsprojektet skall hänföra sig till minst ett av målen i artikel 9, 30 eller 33 i EU:s förordning om utveckling av landsbygden. (16.11.2000/945)

Stöd kan beviljas

1) för utvecklingsprojekt som främjar boende- och livsmiljöer, boendetrivseln på orten samt miljöskyddet och som avses i 13 och 15 § finansieringslagen och inte avkastar intäkter,

2) för sådana utvecklingsprojekt inom jordbruket som finansieras med medel ur program som avses i 2 § 1 mom. 1–3 punkten eller som uppfyller avsedda förutsättningar för beviljande av statligt stöd till forskning och utveckling inom gemenskapsramarna (96/C 45/06), sådana de är i kommissionens meddelande (98/C 48/02) om ändring av gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling,

3) för utvecklingsprojekt som berör annan än i 2 punkten avsedd näringsverksamhet på landsbygden och särskilt gagnar små företag, om det stöd som skall beviljas för projekten enligt punkt 2 i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (96/C 45/06) inte anses vara statligt stöd som avses i artikel 87.1 Romfördraget,

4) för sådana delfinansierade utbildningsprojekt som uppfyller förutsättningarna enligt artikel 9 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden,

4 a) för sådana utbildningsprojekt som ingår i det nationella landsbygdsprogrammet och som uppfyller villkoren i artikel 14.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, med iakttagande av vad som i nämnda förordning bestäms om villkoren för beviljande och betalning av statligt stöd, (16.6.2005/428)

5) för utvecklingsprojekt som berör näringsverksamhet och särskilt gagnar små företag eller invånarna i de områden där utvecklingsprojekten genomförs, om det stöd som beviljas för projekten med stöd av punkt 6 i ingressen till kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning inte anses vara statligt stöd som avses i detta moment 3 punkten, (17.1.2002/29)

6) för utvecklingsprojekt som berör vissa företagargrupper och gäller annan företagsverksamhet än jordbruk och huvudsakligen gagnar sådana i projektet deltagande företag som avses i finansieringslagen. (17.1.2002/29)

(17.10.2001/852)

Genomförandet av utvecklingsprojekt som avses i 2 mom. 2 punkten skall i sin helhet främja företagsverksamheten i området eller förbättra verksamhetsbetingelserna för de företagare och företag som deltar i utvecklingsprojektet, även om den enskilda stödtagarens verksamhet inte ger någon vinst.

Ett utvecklingsprojekt skall ha en fysisk person som leder förverkligandet av projektet och som ansvarar för kontakten till den myndighet som beviljar stödet.

Stöd får inte beviljas i form av stöd för verksamheten.

53 §
Förutsättningar för beviljande av stöd för riksomfattande projekt

Med enbart nationella medel kan även sådana utvecklingsprojekt stödas som är av betydelse på riksnivå eller annars kompletterar av Europeiska unionens delfinansierade åtgärder. Åtgärderna i dylika projekt skall främja genomförandet av de i 1 § finansieringslagen bestämda målsättningarna. Stöd kan beviljas också för i 65 § 2 mom. avsedda undersökningar i enlighet med villkor i 52 § 2 mom. (12.10.2000/855)

Vad som i övrigt bestäms i detta kapitel gäller i tillämpliga delar projekt som avses i 1 mom. På betalning av stöd tillämpas vad som bestäms i 91 §.

54 §
Skyldighet att ställa säkerhet

En stödtagare som inte är en offentligrättslig sammanslutning skall vid behov ställa tillräcklig säkerhet med tanke på att stöd som skall återkrävas hos stödtagaren kan återbäras till EG på grund av att projektet inte har genomförts eller har genomförts felaktigt eller av någon annan orsak som nämns i 46 § 1–3 mom. finansieringslagen. Säkerheten skall överlämnas till den myndighet som har beviljat stödet.

55 §
Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

Som kostnader som berättigar till stöd för ett utvecklingsprojekt får godkännas

1) skäliga kostnader för lön eller arvode till arbetstagare eller sakkunniga som har anställts för utrednings- och planeringsarbetet,

2) sådana extra omkostnader som föranletts av att sammanslutningens anläggnings- eller omsättningstillgångar har använts eller motsvarande tjänster anskaffats vid utförandet av utrednings- och planeringsarbetet eller genomförandet av utvecklingsprojektet eller av resor som har utförts för utvecklingsprojekt, (16.11.2000/945)

3) materialkostnader samt hyror, som föranletts av ordnandet av utbildning och genomförandet av utvecklingsprojektet,

4) skäliga kostnader för lön eller arvode till den som ordnar utbildningen,

5) skäliga kostnader för lön eller arvode till sakkunniga, samt

6) skäliga kostnader för lön eller arvode till personal som anställts för genomförandet av utvecklingsprojektet.

Kostnaderna för projekt skall kunna verifieras. För kostnader som avses i 1 mom. 2 punkten skall verifikat företes samt en godtagbar redovisning för de fördelningsgrunder på vilka kostnaderna fördelas som kostnader för projektet och som kostnader för annan verksamhet. Om en kostnad som grundar sig på ett och samma verifikat fördelas som kostnader för flere än ett projekt, får de understödda andelarna tillsammans inte överskrida hela kostnaden.

56 § (12.10.2000/855)
Godtagbara kostnader för investeringar som ingår i utvecklingsprojekt

Utöver vad som bestäms i 55 §, kan stöd beviljas för sådana anskaffningar av anläggningstillgångar och ändrings- och förbättringsarbeten på dem som hänför sig till utvecklingsprojektet och som är nödvändiga för genomförandet av det men som inte hänför sig till företagsverksamheten och som gäller

1) byggande, utvidgning och ombyggnad av byggnader eller

2) anskaffning av anordningar eller maskiner eller

3) konstruktioner och stråk.

Stöd beviljas inte för förvärv av obebyggd mark

Stöd för anskaffning av fastighet eller del av fastighet kan dock beviljas, om den byggnad som finns på det förvärvade området utgör största delen av fastighetens värde och behövs för genomförandet av ett utvecklingsprojekt enligt denna förordning och stödtagaren anför särskilt giltiga skäl för det.

För ovan i 53 § avsedda utvecklingsprojekt får inte i 4 kap. avsett investeringsstöd beviljas.

57 § (9.8.2001/712)
Stödets maximibelopp

Stöd får beviljas till högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna: (14.12.2006/1154)

1) för genomförandet av förutredningar i anslutning till ett utvecklingsprojekt;

2) som tekniskt bidrag för genomförandet av ett mål 1-program, ett regionalt landsbygdsprogram och ett program för gemenskapsinitiativ för landsbygden;

3) för sådana allmänna kostnader som föranleds en sammanslutning som verkar som lokal aktionsgrupp;

4) för sådana utvecklingsprojekt i vilka ingår sammanfogning av flera projekt inom samma sektor;

4 a) för kostnader för vattentillgångsprojekt, som genomförs på ett område som omfattas av mål 1-programmet för Östra Finland; (14.12.2006/1154)

5) av motiverade skäl för i 53 § avsedda utvecklings- eller forskningsprojekt.

Stöd för i 52 § 1 mom. avsedda utvecklingsprojekt i andra än i 1 och 3 mom. avsedda fall får beviljas till högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna för utvecklingsprojektet. Stödbeloppet kan dock inte överskrida maximibeloppet för stöd för det i 2 § 1 mom. avsedda program av vars medel utvecklingsprojektet finansieras. (16.6.2005/428)

För investeringar enligt 56 § som ingår i utvecklingsprojekt som avses i 52 § 2 mom. 1–4 och 5 punkten samt för utvecklingsprojekt som avses i 52 § 2 mom. 6 punkten får stöd beviljas till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna. (14.12.2006/1154)

Stöd för vattentillgångsprojekt enligt 1 mom. 4 a-punkten kan beviljas till högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna endast om den berörda kommunen eller samkommunen eller, då projektet genomförs på ett försöksområde enligt 2 § i lagen om förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003), landskapsfullmäktige, har förbundit sig att betala den andel av projektets kostnader som inte kan finansieras med medel från Europeiska gemenskapen och att iaktta vad som i Europeiska gemenskapens lagstiftning, finansieringslagen och med stöd av den föreskrivs om användningen av dessa medel vad gäller beviljande, betalning, övervakning och uppföljning av stödet. Om projektet genomförs på ett försöksområde enligt 2 § i lagen om förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003), skall dessutom de villkor och grunder som landskapsfullmäktige fastställer med stöd av 11 § 3 mom. i lagen beaktas. (14.12.2006/1154)

57 a § (17.1.2002/29)
Företagsgruppers utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt enligt 52 § 2 mom. 6 punkten beviljas som stöd av mindre betydelse som avses i kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse så att stödets belopp fördelas kalkylmässigt som stöd av mindre betydelse per företag i samma förhållande som de godtagbara kostnaderna för utvecklingsprojektet fördelas på de företag som deltar i det. För ett sådant företags kostnadsandel som tidigare har beviljats stöd av mindre betydelse kan stöd beviljas, dock högst till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan maximibeloppet av stöd av mindre betydelse och det stöd av mindre betydelse som har beviljats företaget under de tre år som föregått beslutet. Stöd beviljas inte för andra än i finansieringslagen avsedda företags kostnadsandel.

En förutsättning för beviljande av stöd är att de företag för vilkas kostnader beviljas stöd av mindre betydelse har godtagit nämnda förfarande och förbundit sig att iaktta villkoren för stöd av mindre betydelse.

Med avvikelse från vad som bestäms i 55 § 1 mom. och 56 § tillämpas på godtagbara kostnader vad som bestäms i 48 § 1-3 mom. med undantag av stödnivåerna. Stöd kan dessutom beviljas för kostnader som föranleds av att företag som deltar i projektet uppträder på mässor och motsvarande evenemang, för sammanställande av broschyrer om företagen, för utvecklande av en gemensam marknadsplats för företagen i ett datanät och för därmed jämförbar verksamhet, samt för de kostnader för den som ansvarar för genomförandet av utvecklingsprojektet som avses i 55 § 1 mom. 1, 2 och 6 punkten till den del de inte redan ingår i ovan nämnda kostnader. (7.2.2002/93)

58 § (16.11.2000/945)
Godtagbara kostnader för teknisk hjälp

Som teknisk hjälp kan beviljas stöd för kostnader som är nödvändiga med hänsyn till genomförandet av program på sätt som bestäms i regel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigade utgifter i samband med insatser som medfinansieras av strukturfonderna.

2 mom. har upphävts genom F 17.10.2001/852. (17.10.2001/852)

Ur nationella medel kan tekniskt hjälp användas vid förverkligandet av det regionala landsbygdsprogrammet och ett mål 1 program för lön till sådana andra personer än ordinarie tjänstemän som deltar i förverkligandet av program och deras resekostnader.

Utöver vad som föreskrivs i 3 mom. kan vid förverkligandet av det regionala utvecklingsprogrammet sagda teknisk hjälp användas för andra än i 1 mom. avsedda kostnader.

Teknisk hjälp kan användas för lönekostnader för tidsbundna arbets- eller anställningsförhållanden som varar i högst tre år.

59 § (3.4.2003/279)
Övriga förutsättningar för beviljande av stöd

Beviljandet av stöd för utvecklingsprojekt förutsätter dessutom att

1) utvecklingsprojektet genomförs inom utsatt tid och i enlighet med den godkända planen,

2) stödtagaren bedriver den verksamhet som stödet gäller utan väsentliga inskränkningar av verksamheten under den minimitid som anges i stödbeslutet,

3) stödtagaren inte på fem år utan arbetskrafts- och näringscentralens samtycke överlåter anläggningstillgångar för vilka stöd erhållits,

4) stödtagaren för bok och förvarar verifikat åtminstone så som föreskrivs i 16 §,

5) stödtagaren och en sådan underentreprenör eller tillhandahållare av tjänster som med stöd av avtal genomför en del av utvecklingsprojektet avtalar skriftligen om att stödtagaren på specificerad begäran av den myndighet som granskar stödanvändningen kan lämna myndigheten de behövliga uppgifterna om underentreprenads- eller serviceverksamheten beträffande vardera parten när det gäller alla verksamheter som stöds.

10 kap

Stödjande av boende

60 §
Bostadslån

För bostadsbyggnad får endast beviljas stöd som ansluter sig till lån. Utöver företagare som avses i 11 § 1 mom. 1 punkten och som idkar jordbruk får en person vars bestämmande inflytande ligger till grund för att sammanslutningen anses uppfylla villkoren i 12 § beviljas bostadslån för projekt enligt 22 § 1 och 2 mom. finansieringslagen, med undantag av förvärv av bostadsfastighet. I övrigt skall stödtagaren och den gårdsbruksenhet som skall stödas uppfylla villkoren i 13, 16–21 och 25 § med beaktande av bestämmelserna i 62 §. För påvisande av den ekonomiska livskraftighet som avses ovan i 15 § är det tillräckligt att likviditeten utreds. (12.10.2000/855)

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas även vid beviljandet av stöd för ombyggnad eller utvidgning av bostadsbygnad eller för förbättring av boendemiljön.

Bostadslån kan beviljas för åstadkommande av bostäder vars läge, planlösning, tekniska konstruktion och utrustning är ändamålsenliga samt vars boendekostnader är skäliga. När lån beviljas skall avseende också fästas vid att åtgärderna främjar en god miljökvalitet.

I en nybyggnad för vilken kan beviljas bostadslån får bostadens lägenhetsyta vara högst 160 kvadratmeter och lägenhetsytan i två bostäder i samma nybyggnad sammanlagt högst 200 kvadratmeter. Vid utvidgningar kan lägenhetsytan vara större än så, om det är ändamålsenligt med tanke på bostadens funktionsduglighet eller av någon annan motiverad orsak. I en bostadsbyggnad som skall repareras grundligt får den andel lägenhetsyta för vilken lån kan beviljas vara högst 250 kvadratmeter.

Beloppet av stöd som ansluter sig till bostadslån får vara högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna.

61 §
Lån för bostadsfastighet

Lån för förvärv av bostadsfastighet kan utöver stödtagare enligt 11 § 1 mom. 1 punkten beviljas en fysisk person eller flera fysiska personer, vilka får sin utkomst av något annat än idkande av näring enligt finansieringslagen.

Lån för förvärv av bostadsfastighet kan beviljas för förvärv av en bostadsfastighet om högst två hektar som är belägen utanför tätbebyggelse eller en del av en sådan, om det på denna finns en bostadsbyggnad som åtminstone är i tillfredsställande skick och kan anses vara tillräckligt stor. Om ett område som uppfyller kraven på en bostadsfastighet är större än två hektar, kan lån beviljas endast för den del av dess anskaffningspris som motsvarar den andel som hänför sig till byggnaden och till en byggnadsplats av ovan nämnd storlek.

Beloppet av stöd som ansluter sig till lån som beviljas för förvärv av bostadsfastighet får vara högst 30 procent av bostadsfastighetens anskaffningspris.

På lån som beviljas för bostadsfastighet tillämpas vad som bestäms som markinköpslån.

62 §
Maximala inkomster (12.10.2000/855)

Stöd som ansluter sig lån eller statligt lån för ändamål enligt 22 § 1 och 2 mom. finansieringslagen får inte beviljas den vars totalinkomster överstiger sammanlagt 31 600 euro om året. Om makarna tillsammans eller de personer som avses i 20 § 5 mom. eller en av dem söker stöd, får motsvarande totalinkomster inte överstiga 45 200 euro om året. Om flera än en person är sökande, beaktas inkomsterna för den som förtjänar mest. (8.1.2004/1)

Jord- och skogsbruksministeriet justerar årligen de i 1 mom. nämnda inkomstgränserna i motsvarighet till förändringen i löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex. Om justeringen skall anmälas i Finlands förordningssamling. (10.2.2005/81)

63 §
Totalinkomster

Med totalinkomster avses i 62 § de inkomster som konstaterats vid den statsbeskattning som senast verkställts före den tidpunkt då ärendet anhängiggjorts, minskade med kostnaderna för inkomstens förvärvande. I totalinkomsterna beaktas emellertid konstaterade eller uppskattade ändringar. (12.10.2000/855)

Beloppet av i statsbeskattningen skattepliktiga inkomster som i 12 § nämnda sammanslutningar får skall anses motsvara inkomsterna för den som har de största inkomsterna av delägarna eller medlemmarna i sammanslutningen och dennes make eller en person som jämställs med make enligt 62 § 1 mom. (19.10.2000/878)

64 §
Undantag från åldersgränser och lönsamhetskrav

Med avvikelse från 5 § 3 mom. finansieringslagen får en sådan ägare till en gårdsbrukslägenhet som fyllt 65 år beviljas ett i 60 § avsett bostadslån för ombyggnad av bostadsbyggnad.

Vad som i 23 § 2 mom. föreskrivs om stöd som kan beviljas en person som inte har fyllt 18 år tillämpas även på lån enligt 60 och 61 §.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 § 2 mom. finansieringslagen är det vid beviljande av stöd enligt 60 och 61 § tillräckligt att sökanden visar upp en likviditetskalkyl som är tillräcklig med tanke på projektets omfattning.

11 kap

Forskningsfinansiering

65 § (12.10.2000/855)
Beviljande av forskningsmedel

Stöd för undersökning och utredning av sådana sociala, administrativa, juridiska, ekonomiska, ekologiska och tekniska frågor som gäller gårdsbruket och småföretagarverksamhet samt byggande i anslutning till gårdsbruk får beviljas medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond som årligen har anslagits för forskning som gäller gårdsbruket. Stöd får även beviljas för behövlig tävlings- och försöksbyggnadsverksamhet. Ytterligare får stöd beviljas för täckande av kostnader vid ordnande av kongresser i anslutning till forskning som gäller gårdsbruk och jordbruksjuridiska frågor om kongressens arrangör är en offentlig sammanslutning, ideell förening eller dylikt samfund.

Av medel som anslagits i statsbudgeten för forskning som gäller gårdsbruket kan stöd beviljas för forskningsprojekt som utreder sociala, ekonomiska, administrativa, regionala och samhällsfrågor samt jordbruksjuridiska frågor med anknytning till landsbygdsbefolkningen, verksamhetssätten, näringarna och utvecklingen av landsbygdsmiljön.

Som stödbara räknas också godtagbara kostnader för publicering och översättning av forskningsresultat och utredningar som avses i 1 och 2 mom., om publicering av forskningsresultaten inte är möjlig på det sätt som avses i det meddelande som nämns i 4 mom.

Förutsättningen för beviljande av forskningsmedel är att forskningsresultaten publiceras på av jord- och skogsbruksministeriet godkänt sätt så som förutsätts i gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (96/C 45/06), sådana de lyder ändrade genom kommissionens meddelande om ändring av gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (98/C 48/02), punkt 5.1.3, och att forskningsarbetet i övrigt fyller de i punkt 5.14 av nämnda meddelande avsedda villkoren.

Som stödberättigade kostnader för forskningsprojekt som avses ovan i 1 och 2 mom. kan sådana skäliga kostnader godkännas, som orsakas av löner, arvoden och resor för personal som anställts för forskningsarbetet ifråga, köpta tjänster, anskaffning av tillbehör samt extra utgifter som föranletts av användningen av vid forskningsarbetet anlitat samfunds anläggnings- eller omsättningstillgångar. Stöd som beviljats för forskning får inte användas till grundinvesteringar eller för anskaffning av normala maskiner och anordningar.

Forskningsmedel ur gårdsbrukets utvecklingsfonds medel kan också beviljas för verksamhet vid kompetenscentrum.

För forskning kan stöd beviljas till högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna, dock högst till belopp som kan beviljas enligt gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (96/C 45/06), sådana de lyder ändrade genom kommissionens meddelande om ändring av gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och utveckling (98/C 48/02).

66 §
Stödtagare som beviljats forskningsmedel

Stöd för forskning får beviljas sådana ämbetsverk och inrättningar samt föreningar, bolag och andra sammanslutningar, stiftelser och fysiska personer som kan anses kompetenta att utföra uppgiften.

Forskningsmedel får beviljas för utförande av uppgifter som syftar till att uppfinna eller utveckla byggnadsmaterial, anordningar, maskiner eller framställningsmetoder som avses få patentskydd, enligt i 65 § 7 mom. nämnda gemenskapsramen för beviljande av statligt stöd.

12 kap

Lånevillkor

67 §
Lånets maximibelopp och lånetid

Med undantag av lån enligt 21 § finansieringslagen kan lån beviljas till högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna för projekt eller åtgärder som berättigar till stöd. För ändamål som avses i 60 § ovan kan lån dock beviljas till högst 70 procent av de godtagbara kostnaderna och, om det är fråga om en kulturhistoriskt värdefull byggnad, till högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna samt för ändamål enligt 61 § till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Lånetiden är minst tre år.

68 §
Totalräntan på statliga lån

Referensräntan på statliga lån kan vara euriborräntan för 6 eller 12 månader.

Referensräntan ökas med en fast andel på två procentenheter.

Den i 25 § 2 mom. finansieringslagen avsedda totalräntan enligt 2 mom. på lån varierar i enlighet med fluktuationerna i referensräntan under lånetiden.

Ett villkor som gäller räntefluktuationen enligt 3 mom. skall nämnas i arbetskraftsoch näringscentralens beslut.

69 §
Ränteförmån

Med ränteförmån avses skillnaden mellan den ränta som anges i 68 § 3 mom. och den i 25 § finansieringslagen avsedda ränta som låntagaren betalar.

70 §
Räntefri tid för statliga lån

Statliga lån som beviljats för byggande, grundlig renovering och utvidgning av en produktionsbyggnad eller bostadsbyggnad samt för markköp är räntefria de två första låneåren. Det stöd som beviljas i form av räntefrihet beräknas enligt den i 68 § 3 mom. avsedda totalräntan.

71 §
Friår

Vid beslut om stöd som gäller statligt lån kan det bestämmas att amorteringar inte uppbärs för ett, två eller tre år, utan de kvitteras som betalda före den förfallodag då den första amorteringen annars skulle betalas. En amortering som inte uppbärs inräknas i stödet när det totala stödet i anslutning till lånet beräknas. När stödet beräknas beaktas friårens amorteringar beräknade enligt det totala lånebelopp som beviljats.

Genom statsrådsförordning bestäms särskilt om förfarandet i det fall att summan av de amorteringar som skall kvitteras på den i 1 mom. avsedda första förfallodagen är större än det lånekapital som har lyftats.

72 §
Beloppet av stöd vid befrielse från säkerhet

Om det godkänns att ett statligt lån beviljas delvist utan betryggande säkerhet, är det i 24 § finansieringslagen avsedda värdet av stödet 0,45 procent av lånebeloppet. Om det godkänns att lånet beviljas helt utan säkerhet är värdet av stödet 1,0 procent av lånebeloppet.

73 §
Räntestöd för räntestödslån

Vad som i 69 § bestäms om ränteförmån för statliga lån gäller i tillämpliga delar för i 29 § finansieringslagen avsedd ränta och räntestöd för räntestödslån.

74 §
Stödbelopp som ingår i lånen

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om det maximala belopp i euro som under lånetiden högst kan användas som ränteförmån, friårens amorteringar, räntefrihet och stöd i anslutning till befrielse från säkerhet för ett statligt lån eller som räntestöd för ett räntestödslån.

Det maximibelopp som kan beviljas i ränteförmån är det sammanlagda beloppet av de poster till nominellt belopp vilka beräknats på basis av en maximiränteförmån om fem procent för ränteperioder om ett halvt år, och räntestödet är det sammanlagda beloppet av de poster till nominellt belopp vilka beräknats på basis av ett maximiräntestöd om fyra procent för ränteperioder om ett halvt år.

Räntefriheten för statliga lån beräknas på basis av totalräntan med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 2 mom. Amorteringar för friåren för statliga lån inräknas som amorteringar enligt det godkända totala lånebeloppet.

75 §
Stödnivån för stöd i form av lån

När stöd beviljas i form av stöd i anslutning till lån avses med stödnivån den andel av de godtagbara investeringskostnaderna som utgörs av värdet av ränteförmånen, amorteringar för friåren, räntefriheten och befrielsen från säkerhet för ett statligt lån samt av det totala beloppet av räntestöd för ett räntestödslån.

När stödnivån beräknas diskonteras den halvårsvisa ränteförmånen, räntefriheten och friårens amorteringar samt räntestödet för räntestödslån till stödets värde det år det beviljas.

Som diskonteringsränta används referensräntan enligt meddelande från kommissionen om metoden för fastställande av referensoch diskonteringsränta (97/C 273/03).

76 §
Övriga lånevillkor

Om beviljande och lyftande av statliga lån och räntestödslån, betalning av kapital och ränta, betalningslättnader och betalning av den provision för statliga lån och kapitallån som skall betalas till kreditinstitutet samt räntestödet för räntestödslån, statens ansvar för statliga lån samt om övriga omständigheter som hänför sig till skötseln av lånen särskilt bestäms genom statsrådsförordning. Likaledes bestäms särskilt genom statsrådsförordning om överföring av statliga lån och räntestödslån och om låntagarens befrielse från ansvar samt om om frivilliga skuldsaneringar gällande statliga lån och räntestödslån.

13 kap

Statsborgen

77 §
Villkor för statsborgen

Stastsborgen kan i huvudregel beviljas som säkerhet för lån till sådana landsbygdsföretag, vilkas gårdsbruksenheter eller företag med anledning av arrendering, gårdsbruksenhetens läge, byggnadsbestånd eller av annat motsvarande skäl inte har tillräckliga säkerheter för att få lån och sökanden inte heller annars har till förfogande övriga säkerheter som allmänt används i bankverksamheten.

Statsborgen beviljas främst för sådan verksamhet som skapar nya arbetsplatser på gårdsbruksenheter eller med vilken gårdsbruksenhetens produktionsverksamhet utvidgas. Statsborgen beviljas inte för förvärv av mark.

Statsborgen kan endast av vägande skäl vara större än 50 procent av projektets eller åtgärdens totalfinansiering. Den får inte vara större än 80 procent. Med totalfinansiering avses en sådan finansieringsplan för det granskade kostnadsförslaget eller det godtagbara anbudet för ett projekt eller en åtgärd som förutom det lån som borgen söks för innefattar ett eventuellt bidrag, annan understödd finansiering och självfinansierade poster. Om det godkända kostnadsförslaget eller anbudet överstiger maximibeloppet av de stödberättigade kostnaderna enligt 26 a §, kan statsborgen beviljas för den del av lånet som överstiger de stödberättigade kostnaderna endast om det stöd som ingår i borgen tillsammans med bidraget och det stöd som hänför sig till lånet inte överstiger det maximala stödbelopp som baserar sig på de godkända stödberättigade maximikostnaderna. (10.2.2005/81)

Värdet av stödet enligt 32 § finansieringslagen är 0,45 procent av borgensbeloppet. Om borgensbeloppet motsvarar hela lånebeloppet, är stödets värde dock 1,0 procent av borgensbeloppet.

När statsborgen beviljas uppbärs hos låntagaren genom kreditinstitutets förmedling en engångsavgift till staten, vilken är 0,75 procent av borgensbeloppet, dock högst 200 euro. För borgen uppbärs dessutom hos låntagaren i efterhand en gång i halvåret en halvårsavgift som är 0,75 procent av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgenskrediten. De avgifter som uppbärs för borgen skall betalas i två rater årligen på förfallodagarna för de statliga lån som beviljats med stöd av finansieringslagen. (10.2.2005/81)

Staten och ett centralt finansiellt institut enligt 3 § 1 mom. 8 punkten finansieringslagen kan komma överens om att ett kreditinstitut skall sköta uppbörden av halvårsavgifterna så, att 0,2 procent av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgenskrediten kan utelämnas ur intäktsföringen som ersättning för uppdraget. I övrigt intäktsförs avgifterna i gårdsbrukets utvecklingsfond.

14 kap

Ansökan om och beviljande av stöd

78 §
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd som kan beviljas företag och ansökan om stöd i anslutning till bostadslån skall tillställas den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område företaget är beläget. Stödansökan som gäller lån för bostadsfastighet skall lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område bostadsfastighetens bostadsbyggnad är belägen. Ansökan som gäller utvecklingsprojekt skall lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område utvecklingsprojektet huvudsakligen kommer att genomföras. Ansökan som gäller riksomfattande utvecklingsprojekt, forskningsprojekt och vissa sådana utvecklingsprojekt gällande gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III som bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet skall lämnas till jord- och skogsbruksministeriet. (8.5.2002/356)

I fall som bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får arbetskrafts- och näringscentralen överföra en till den inlämnad ansökan som gäller gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III till en annan arbetskrafts- och näringscentral för avgörande eller så får ansökan lämnas in till en annan än i 1 mom. avsedd arbetskrafts- och näringscentral. Om samfundets finansieringsandel beviljas av förbundet på landskapsnivå skall på inlämnandet av ansökan dessutom tillämpas vad som bestäms i lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) eller med stöd av den. (8.5.2002/356)

I fråga om betydande projekt som gäller miljövården eller vattenförsörjningen skall arbetskrafts- och näringscentralen vid behov begära ett utlåtande av den regionala miljöcentralen innan bidrag beviljas.

Stöd för etablering söks på basis av utkastet till överlåtelseavtal eller arrendekontrakt eller förhandsavtalet till överlåtelsehandlingen och stöd för övriga förvärv av mark, inklusive förvärv av en bostadsfastighet, söks på basis av utkastet till överlåtelseavtal eller förhandsavtalet till överlåtelsehandlingen. Stöd kan dock sökas på basis av en slutlig handling som visar att förvärvet ägt rum, om grunden för förvärvet är en exekutiv auktion, ett testamente eller ett arv som enda arvinge eller om tidpunkten för överlåtelsen har föranletts av att överlåtaren akut insjuknat allvarligt eller av andra därmed jämförbara orsaker, vilka förvärvaren inte kunnat påverka. Stöd för anskaffning av lösöre söks på basis av anbud. Stöd för anskaffning av avelsfår på auktion kan sökas på basis av det slutliga köpebrevet, om den preliminära planen jämte tidtabeller har tillställts arbetskrafts- och näringscentralen före auktionen. Hand- eller reserveringspeng som har betalts på basis av utkastet till överlåtelseavtal, förhandsavtal till överlåtelsehandlingen eller anbud innan ansökan blivit anhängig får vara högst lika stor som självriskandelen av det godtagbara anskaffningspriset. (8.1.2004/1)

5 mom. har upphävts genom F 15.4.2004/266. (15.4.2004/266)

79 §
Ansökningstid

Stöd skall sökas innan arbetet, utvecklingsprojektet eller ett annat projekt inleds, innan mark eller lösöre förvärvas eller driften inleds eller åtgärden vidtas. Om stöd med stöd av 78 § 4 mom. kan sökas på basis av en slutlig handling skall stödet sökas inom tre månader från den tidpunkt då handlingen undertecknades. (8.1.2004/1)

Ansökan om stöd för ovan i 65 § avsedd forskning gällande jordbruk eller för i 53 § avsett riksomfattande utvecklings- och forskningsprojekt skall inlämnas till jord- och skogsbruksministeriet före utgången av oktober året före finansieringsåret. Av särskilda skäl får ansökan inlämnas även efter utgången fataljetid, dock innan forskningsarbetet påbörjas. (12.10.2000/855)

Arbetskrafts- och näringscentralen kan uppta även senare inlämnade ansökningar gällande byggande till behandling, om byggnadsplanen eller ett utkast till byggnadsplan har tillställts arbetskrafts- och näringscentralen och inledandet av byggandet har föranletts av tvingande skäl som inte beror på sökanden, såsom eldsvåda, krav från myndigheterna gällande djurs välfärd vilka föranleder omedelbara åtgärder eller av andra motsvarande orsaker.

4 mom. har upphävts genom F 8.1.2004/1. (8.1.2004/1)

Förutom för i 2 mom. avsedda ändamål får stöd som avses i denna förordning ansökas kontinuerligt.

Utan hinder av vad som bestäms ovan i 5 mom. och om marknadsläget så kräver eller i syfte att säkerställa att stödmedlen räcker till kan jord- och skogsbruksministeriet dock genom beslut uppställa en tidsfrist inom vilken stöd inte får sökas för ändamål som nämns i beslutet.

80 §
Stödansökan gällande lån

Utöver vad som bestäms i 78 § skall till en stödansökan som gäller statligt lån eller räntestöd fogas kreditinstitutets kreditlöfte innan ansökan inlämnas.

Ansökan om betalningslättnader lämnas in till kreditinstitutet som sköter lånet.

81 §
Ansökan om statsborgen

Ansökan om statsborgen lämnas in till det kreditinstitut hos vilket det lån som borgen gäller söks eller som har beviljat detta eller till vilket det har överförts. Kreditinstitutet skall sända ansökan jämte sitt utlåtande därom till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område landsbygdsföretaget är beläget.

82 §
Beviljande av stöd

Arbetskrafts- och näringscentralen beviljar stödet. Om kostnaderna för projektet dock överskrider det maximibelopp som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet genom förordning, skall genom ansökan anskaffas utlåtande av jord- och skogsbruksministeriet. På ansökan kan arbetskrafts- och näringscentralen vid behov också besluta om ändring av villkoren för stöd som den beviljat eller om beviljande av kompletterande stöd för ett projekt, om villkoren för beviljande av stöd fortfarande uppfylls och ett ändamålsenligt genomförande av projektet förutsätter att villkoren ändras eller kompletterande stöd beviljas. Behovet av kompletterande stöd skall föranledas av en orsak som inte skäligen har kunnat förutses då stödet söktes och beviljades. Arbetskrafts- och näringscentralen kan överföra ett stöd som den beviljat till gårdsbruksenhetens eller landsbygdsföretagets nya ägare, om också den nya ägaren uppfyller de villkor som utgjort förutsättning för beviljandet av stödet.

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar stöd för riksomfattande utvecklingsprojekt enligt 53 §, undersökningar enligt 65 § 1 mom. och för riksomfattande landsbygdsforskningsprojekt enligt 65 § 2 mom. samt för stöd som ingår i statsborgen enligt 77 § när jord- och skogsbruksministeriet ställer borgen. Stöd för riksomfattande projekt får inte beviljas förrän ett utlåtande har inhämtats av den landsbygdspolitiska samarbetsgrupp som avses i 100 §. Dessutom beviljar jord- och skogsbruksministeriet det stöd som finansieras genom gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III och som söks hos ministeriet. Såväl arbetskrafts- och näringscentralen som jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja stöd för kostnader som avses i 58 §. (3.4.2003/279)

I beslutet om beviljande av stöd skall nämnas åtminstone stödets totala belopp samt särskilt en eventuell andel från EG och en nationell andel i såväl procent som mark och euro, de godtagbara kostnaderna, vid behov hur de fördelas, villkoren för beviljande av stödet, utbetalningstidpunkterna, utbetalningsvillkoren och utbetalningsförfarandet samt villkoren för återkrav av stödet.

Ett beslut om beviljande av stöd upphör att gälla ett år efter det att beslutet har givits eller, om stödet har beviljats för en investering som gäller byggande eller genomförande av annat arbete, senast två år efter det att beslutet har givits, om bidraget eller första raten därav inte har betalts eller lånet eller första raten därav inte har lyfts inom nämnda tidsfrister eller begäran om utbetalning av bidraget eller om lyftande av lånet inte har framställts inom tidsfristen för begäran om utbetalning av bidraget eller den första raten därav eller lyftande av lånet eller den första raten därav. I beslutet om beviljande av stöd skall dock fastställas en kortare giltighetstid än den ovan bestämda, om utbetalningen av stödet inom de tidsfrister som föreskrivs i 85 § 3 mom. annars skulle kunna äventyras. Ett beslut om beviljande av statsborgen samt om överföring av stödet, statslånet och statsborgen upphör att gälla ett år efter det att beslutet har givits, om det lån som borgen gäller inte har beviljats eller den åtgärd som ligger till grund för överföringen inte har vidtagits inom nämnda frist. Giltighetstiden kan förlängas på ansökan som inlämnats före utgången av fristen, om det förekommer särskilt vägande skäl för förlängningen. Giltighetstiden får dock inte förlängas utöver två år. Giltighetstiden för ett beslut som gäller sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som avses i 53 och 65 § upphör dock den sista oktober det år då beslutet har givits. (16.6.2005/428)

Ett avslagsbeslut skall motiveras klart.

82 a § (19.5.2004/388)
Statsborgens inverkan på stödet

Om räntestödslån och statsborgen ansöks för samma ändamål, skall till beslutet om beviljande av statsborgen fogas ett villkor om att det stödbelopp som ingår i den beviljade statsborgen dras av från räntestödets belopp om det beviljadet stödet annars skulle överstiga maximibeloppet av stöd.

Om statsborgen och bidrag ansöks för samma ändamål, skall till beslutet om beviljande av stöd fogas ett villkor om att ett avdrag som motsvarar det i 1 momentet skall göras av från bidragsbeloppet.

I det fall att man utöver statsborgen även ansöker om både räntestödslån och bidrag för samma ändamål, dras det stödbelopp som ingår i statsborgen av från räntestödet.

15 kap

Utbetalning av stöd

83 §
Myndighet som utbetalar bidrag

Den myndighet som beviljat bidraget betalar det på ansökan på grundval av en godtagbar utredning om anskaffningen av fast eller lös egendom, kostnaderna för projektet eller för utförandet av arbete eller vidtagandet av en åtgärd. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstecentral ansvarar för den tekniska förmedlingen av bidragets utbetalning, efter att ha erhållit betalningsförordnande av bidragets utbetalningsmyndighet.

Medlen som jord- och skogsbruksministeriet har betalt för jordbruksforskning skall vara deponerade på ett statligt transaktionskonto som står till förfogande för den som utför uppgiften, och de får lyftas allteftersom arbetet framskrider. För utförande av en uppgift kan också förskott betalas. På förskott tillämpas vad som bestäms i 89 § 1 mom.

Utbetalningen av stöd som hänför sig till investeringar i företagsverksamhet förutsätter att investeringen har gjorts i överensstämmelse med de begränsningar och tillståndsvillkor som andra myndigheter än den som beviljar stödet har ställt och att tillräcklig utredning om att dessa iakttagits har givits.

Bidraget får utbetalas även om det beslut som fattats av myndighet som beviljat stödet inte ännu skulle ha vunnit laga kraft. Om det bidragsbelopp som kan betalas enligt beslut om stöd eller betalning som fattats på grund av besvär och som vunnit laga kraft avviker från det belopp som redan har utbetalats skall det bidrag eller den del av bidraget som saknas utan dröjsmål utbetalas till stödmottagaren. (12.10.2000/855)

84 §
Utbetalningsverk

Vid betalning och sökande om förskott av sådant stöd samt redovisningar och utredningar därom vars kostnader finansieras av garantisektionen vid EUGFJ skall iaktas vad som i gemenskapens lagstiftning eller i lag bestäms eller med stöd av gemenskapens lagstiftning eller lag om utbetalningsverket bestäms eller föreskrivs.

85 §
Tiden för ansökan om utbetalning

Med undantag av bidrag som beviljats i form av startstöd för unga jordbrukare enligt 42 § skall ansökan om utbetalning av bidrag göras inom den tid som utsatts i stödbeslutet och varom bestäms i förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Stöd betalas inte på basis av en försenad ansökan, om arbetskrafts- och näringscentralen inte på ansökan som gjorts före utgången av tidsfristen av särskilt vägande skäl har beviljat tillägstid för ansökan om utbetalning. Den tilläggstid som kan beviljas får vara högst tre månader.

Om bidrag beviljas av medel som anvisats för verkställigheten av ett program för åtgärder eller projekt som avses i 7–9 kap. eller för sådana investeringar enligt 26 eller 27 § som gäller förädling på första stadiet av jordbruksprodukter eller annan företagsverksamhet såsom jordbruk, får bidraget eller en del därav inte betalas efter följande föreskrivna dagar: (14.12.2006/1154)

1) den 31 december 2008, om stödet beviljas av medel som anvisats för ett program som avses i 2 § 1 mom. 1, 3 eller 3 a-punkten,

2) den 15 oktober 2006, om stödet beviljas av medel som anvisats för det program som avses i 2 § 2 mom. 2 punkten,

3) den 15 december 2008, om stödet beviljas av medel som anvisats för det program som avses i 2 § 2 mom. 2 a-punkten.

(16.6.2005/428)

Utöver vad som genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 64 § 2 mom. i finansieringslagen bestäms om ansökan om utbetalning av bidrag, skall en ansökan om utbetalning av bidrag som avses i 3 mom. tillställas den som betalar ut bidraget på så sätt att den inkommer till den utbetalande myndigheten också inom den tidsfrist som anges för programmet i fråga. (14.12.2006/1154)

Med avvikelse från 3 mom. betalas det delfinansierade investeringsstöd som avses i 26 § och som beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond inom mål 1-program, i sin helhet med nationella medel, om ansökan om utbetalning av stöd blir anhängig den 1 juli 2008 eller därefter. Det som delfinansiering beviljade startstödet till unga jordbrukare betalas i sin helhet av nationella medel den 1 september 2008. (14.12.2006/1154)

86 §
Utbetalning av bidrag som beviljats för anskaffning av lösöre

Lösöre anses vara anskaffat när hela köpeskillingen är betald och äganderätten har övergått. Bidrag betalas inte för anskaffningar som finansierats med avbetalningsköp eller på något annat motsvarande sätt. Bidraget får betalas i en eller flera poster på det sätt som närmare bestämts i förordning som utfärdats av jord- och skogsbruksministeriet.

87 § (14.12.2006/1154)
Betalning av startstöd till unga jordbrukare

Den i 42 § 1 och 3 mom. avsedda bidragsdelen i startstödet till unga jordbrukare betalas utan särskild ansökan i tre årliga rater. Den första bidragsraten betalas den sista mars eller den sista oktober efter det att stödet beviljats. Den andra raten betalas ett år efter betalningen av den första raten och den tredje raten ett år efter betalningen av den andra raten.

Om 25 000 euro har beviljats i bidrag med stöd av 42 § 1 mom., betalas bidraget i tre årliga rater, av vilka den första är 10 000 euro och de två följande 7 500 euro. För betalning av den första raten förutsätts att villkoren för beviljande och utbetalning av stödet är uppfyllda, med undantag av utbildningskravet. För betalning av den tredje raten förutsätts att en utredning har presenterats över att utbildningskravet är uppfyllt.

Om 30 000 euro har beviljats i bidrag med stöd av 42 § 3 mom., är den första bidragsraten 12 000 euro och de två följande 9 000 euro. För betalning av den första raten förutsätts att villkoren för beviljande och utbetalning av stödet är uppfyllda, med undantag av kraven på utbildning och storleksenheter. För betalning av den tredje raten förutsätts att godtagbara utredningar har presenterats även över utbildning och storleksenheter. Om stödtagaren inom utsatt tid har presenterat godtagbar utredning över att utbildningskravet är uppfyllt, men inte kraven gällande storleksenheter, är den tredje bidragsraten 4 000 euro och som räntestöd för ett beviljat lån får användas högst 25 000 euro.

Om det i stöd har beviljats 25 000 euro enligt 42 § 1 mom. och tilläggsstöd om 25 000 euro enligt 42 § 5 mom., betalas den förstnämnda bidragsdelen i enlighet med vad som föreskrivs i 2 mom. och tilläggsstödet i tre rater. Den första raten om 8 500 euro av tilläggsstödet betalas ett år, den andra raten om 8 500 euro två år och den tredje raten om 8 000 euro tre år efter det att den sista raten av startstödet enligt 42 § 1 mom. betalades. För betalning av den första raten av tilläggsstödet förutsätts att stödtagaren har presenterat en utredning över att kravet på storleksenheter är uppfyllt.

Om det i startstöd har beviljats 30 000 euro enligt 42 § 3 mom. och tilläggsstöd om 25 000 euro enligt 42 § 5 mom., betalas den förstnämnda bidragsdelen i enlighet med vad som föreskrivs i 3 mom. och tilläggsstödet i tre rater. Den första raten om 8 500 euro av tilläggsstödet betalas ett år, den andra raten om 8 500 euro två år och den tredje raten om 8 000 euro tre år efter att den sista raten av startstödet enligt 42 § 3 mom. betalades. Om godtagbar utredning över utnyttjandet av rådgivningstjänster inte har presenterats inom utsatt tid, är den tredje raten av tilläggsstödet ändå 3 000 euro.

Stödet börjar betalas i enlighet med 1 mom. endast om villkoren för utbetalning av stödet är uppfyllda med de undantag som anges i 2–5 mom. Utredningen om att villkoren är uppfyllda skall tillställas den som beviljar stödet inom två månader innan tidsfristen för betalning av bidraget går ut. Utredningen om att kraven på storleksenheter är uppfyllda skall dock lämnas in inom två månader efter att den tidsfrist för uppfyllande av nämnda krav som anges i 42 § 3 mom. har gått ut. Vad som i 85 § 2 mom. föreskrivs om förlängning av ansökningstiden för utbetalning av stöd tillämpas på inlämnandet av utredningar som nämns ovan och i 7 mom. På grundval av godkända utredningar betalas den tredje raten vid den regelrätta betalningstidpunkt som först följer efter inlämnandet av godtagbara utredningar inom utsatt tid.

Företagaren skall presentera en utredning om utnyttjandet av de rådgivningstjänster som avses i 42 § 4 mom. till den arbetskrafts- och näringscentral som beviljat stödet en gång om året under de tre första hela kalenderåren efter etableringen, senast före utgången av juni det år som följer på respektive kalenderår.

87 a § (14.12.2006/1154)
Säkerställande av beloppet för räntestöd i anslutning till startstöd till unga jordbrukare

Om en ung jordbrukare som har beviljats räntestöd som avses i 42 § 3 mom. till ett belopp av 30 000 euro inte inom två månader från det att tidsfristen som bestäms i nämnda 3 mom. utgått har visat att det villkor som avses i momentet har uppfyllts inom den utsatta tiden och likaså inom två månader inte har visat att det villkor som avses i 4 mom. har uppfyllts inom tidsfristen som bestäms i momentet, betalas i räntestöd endast 25 000 euro.

Arbetskrafts- och näringscentralen skall anmäla det slutgiltiga beloppet av räntestöd till kreditinstitutet och stödtagaren inom tre månader från det att tidsfristen enligt 42 § 4 mom. har gått ut.

88 § (8.5.2002/356)
Betalning av byggnadsbidrag som beviljats för företagsverksamhet

Stöd som beviljats för en byggnadsinvestering betalas i högst fem rater. För att en bidragspost som beviljats av nationella medel skall betalas ut förutsätts att byggnaden är i ett skede som motsvarar den sammanlagda andelen av bidraget som skall betalas ut och de tidigare utbetalda andelarna av bidraget. Av ett bidrag som delfinansieras av ett samfund betalas högst en sådan andel av de faktiska godtagbara kostnaderna som motsvarar bidragsprocenten.

Den första och den sista raten skall vara minst 20 procent av bidraget. Den sista raten betalas först när sökanden har visat att byggnaden har färdigställts helt och hållet enligt den godkända planen.

Den som ansöker om utbetalning skall förete ett intyg över byggskedet eller graden av färdigställande om detta utgör en förutsättning för att bidrag skall betalas ut eller om arbetskrafts- och näringscentralen kräver det. Intyget utfärdas av den myndighet som bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, eller av någon annan inspektör som godkänts av arbetskrafts- och näringscentralen i stödbeslutet.

Vid ansökan om utbetalning av bidrag som har beviljats med delfinansiering skall visas upp verifikat över beloppet av de faktiska byggkostnaderna.

För betalning av den första raten av bidrag som beviljats för bortflyttning av en pälsfarm från ett grundvattenområde förutsätts att stödtagaren företer en godtagbar plan över tidpunkten för avlägsnande av de farmkonstruktioner som finns ovan jord. För betalning av den sista raten skall stödtagaren förete en godtagbar utredning över att alla farmkonstruktioner ovan jord har avlägsnats, farmområdet städats och pälsdjursgödseln avlägsnats. (30.12.2004/1393)

88 a § (19.5.2004/388)
Utbetalning av tilläggsbidrag för investering i gårdsbruksenhet

Ovan i 30 a § 4 mom. avsett tilläggsbidrag betalas årligen i fem lika stora rater. Den första raten av det separata bidraget betalas den sista februari eller den sista september efter det att investeringen är genomfört eller projektet genomförts. Utbetalningen av det separata bidragets första rat förutsätter att stödmottagaren senast en månad före tilläggsstödets utbetalningsdag tillställer arbetskrafts- och näringscentralen en godtagbar utredning över att byggnadsprojektet är färdigställt eller att investeringen genomförts för utbetalning av investeringsstödets sista rat.

Stödet utbetalas på tjänstens vägnar. Utbetalningen av stödet förutsätter att stödmottagaren skriftligen i god tid före utbetalningsdagen svarar på förfrågan av arbetskrafts- och näringscentralen om huruvida villkoren om utbetalningen av stödet uppfylls. Tilläggsstöd utbetalas inte innan arbetskrafts- och näringscentralen har fått svaret. Tilläggsbidrag eller en del därav utbetalas inte alls om mottagaren meddelar att förutsättningarna för beviljande av tilläggsbidrag inte längre uppfylls.

89 §
Utbetalning av stöd som beviljats för utvecklingsprojekt

Stöd som beviljats för ett utvecklingsprojekt utbetalas, inklusive ett eventuellt förskott, årligen enligt påvisade kostnader i högst tre rater. Om utvecklingsprojektet ingår i programmet för gemenskapsinitiativ för landsbygden kan antalet utbetalningsrater dock, inklusive det eventuella förskottet, vara högsta fyra. I förskott får utbetalas högst 30 procent av det årliga bidraget. Den andra raten får utbetalas först när den del av projektet som motsvarar den första och den andra raten har genomförts och en redogörelse för användningen av medlen har tillställts arbetskrafts- och näringscentralen och, i fråga om riksomfattande projekt, jord- och skogsbruksministeriet. Ett villkor för att den sista raten skall utbetalas är att stödtagaren lämnar in en utredning över sin verksamhet, användningen av medlen och genomförandet av utvecklingsprojektet i enlighet med villkoren i stödbeslutet. (8.1.2004/1)

Förskott för delfinansierat stöd kan utbetalas endast om stödtagaren är en privaträttslig allmännyttig sammanslutning och särskilda skäl för utbetalning av förskott presenteras. (12.10.2000/855)

Förskottet anses inte som stödberättigad utgift vid ansökan om finansiering ur EG:s medel. När den andra eller tredje årliga raten betalas, skall det ses till att de ur EG:s medel och de ur nationella medel betalda andelarna av det beviljade stödet senast efter utbetalningen av den tredje raten är i sådan proportion sinsemellan som det i stödbeslutet har förutsatts. Av förskottet eventuellt uppkommen förlust anses som nationell skada.

Stöd som beviljats för investeringar enligt 57 § 1 mom. 2 punkten betalas på grundval av godtagbara verifikat i högst två rater efter det att investeringen har gjorts och en utredning över användningen av medlen i enlighet med villkoren i stödbeslutet har lämnats in till arbetskrafts- och näringscentralen inom utsatt tid.

90 § (8.5.2002/356)
Utbetalning av byggnadsbidrag som ingår i ett utvecklingsprojekt

Bidrag som beviljats för en byggnadsinvestering, ett eventuellt förskott inbegripet, betalas med avvikelse från 89 § i högst fem rater. I förskott får betalas högst 20 procent av bidragsbeloppet. I övrigt betalas av bidraget högst den andel av de faktiska godtagbara kostnaderna som motsvarar bidragsprocenten. Vid behov skall byggskedet påvisas. Vid utbetalning av den rat som följer på förskottet skall på motsvarande sätt visas att de godtagbara kostnaderna har uppstått också för förskottets del. Den sista raten, som utgör minst 20 procent av de beviljade bidraget, betalas dock först när sökanden har visat att byggnaden har färdigställts helt och hållet enligt den godkända planen.

Vad som bestäms i 88 § 3 och 4 mom. tillämpas också på utbetalning av det i 1 mom. avsedda bidraget.

Stöd får inte betalas så att EG:s stödandel som enligt programmet skall användas för verksamhetslinjen i fråga överskrids under programperioden.

91 §
Utbetalning av stöd som beviljats för forskning

Stöd som beviljats för forskning, eventuellt förskott inbegripet, betalas årligen enligt betalda kostnader i högst tre rater, inklusive förskott.

I förskott kan betalas högst 50 procent av bidraget. I förskott betalas i allmänhet dock högst ett belopp som motsvarar behovet för ett halvt år. Den följande raten som betalas i förskott kan betals först när den del av forskningen som motsvarar den föregående raten har genomförts och en redogörelse för användningen av medlen och framskridandet av arbetet har tillställts jord- och skogsbruksministeriet. Redogörelsen skall innefatta en redovisning till vilken skall bifogas kopior av kontoverifikat.

Ett villkor för att den sista raten skall betalas är att stödtagaren in inom utsatt tid lämnar en utredning över sin verksamhet, användningen av medlen och att forskningen har genomförts i enlighet med villkoren i stödbeslutet. Den sista raten är minst 15 procent av det beviljade stödet.

92 §
Styrgrupp

För styrningen och uppföljningen av utvecklingsprojektet och vid behov av andra projekt kan det utses en styrgrupp. Denna skall godkännas av arbetskrafts- och näringscentralen och i den ingår utöver en företrädare för arbetskrafts- och näringscentralen också företrädare för övriga finansiärer av projektet samt med hänsyn till projektets omfattning ett tillräckligt antal sakkunniga. Styrgruppen lämnas dock i regel otillsatt om utvecklingsprojektets kostnader uppgår till högst 17 000 euro. Om det är jord- och skogsbruksministeriet som beviljar stödet tillämpas nämnda för arbetskrafts- och näringscentralen gällande bestämmelse på motsvarande sätt på jord- och skogsbruksministeriet. (12.10.2000/855)

Trots styrgruppen svarar sökanden för att projektet genomförs som sig bör och att stödmedlen används i överensstämmelse med författningarna. Arbetskrafts- och näringscentralens företrädare i styrgruppen kan inte i styrgruppen bevilja tillstånd för sådana ändringar i projektets innehåll, genomförandet eller finansieringen om vilka det enligt författningarna eller stödbeslutet ankommer på arbetskrafts- och näringscentralen att besluta.

De kostnader som föranleds av att de myndigheter som hör till styrgruppen deltar i gruppens verksamhet är inte projektkostnader, om deltagandet hänför sig till tjänsteutövningen.

93 § (17.1.2002/29)
Uppvisande av verifikat

Om det för utbetalning av stöd förutsätts att verifikat uppvisas för utbetalningsmyndigheterna eller, i fråga om stöd i anknytning till lånet, för kreditinrättningen eller arbetskrafts- och näringscentralen, skall denna instans tillställas kopior av de verifikat som stödtagaren har fogat till sin bokföring.

Ovan i 1 mom. avsedda verifikat i original skall förvaras så att myndigheterna har tillgång till dem.

94 § (12.10.2000/855)
Bedömning av verkningarna

Ovan i 27, 28 och 45 § och 7 och 8 kap. avsedda stöd beviljas på villkor att stödtagaren företer en utredning över genomförandet av den åtgärd eller det projekt som erhållit stöd. Av utredningen skall det framgå hur åtgärden eller projektet har genomförts och vilka verkningarna av detta varit. Utredningen skall företes inom två år efter utbetalningen av den sista stödraten eller lyftandet av lånet. För övriga utvecklingsprojekt eller forskningsarbeten skall en utredning presenteras på det sätt som närmare bestäms genom av jord- och skogsbruksministeriet given förordning.

Verkningarna av ovan i 26, 29, 35, 44, 60 och 61 § avsedda stöd samt i 27, 28 och 45 § samt i 7 och 8 kapitlet avsedda under 15 000 euros stöd följs upp genom på sampling grundadeutvärderingar inom respektive stödsystem. En förutsättning för att stöd skall beviljas är att stödtagare som utvalts för sampling besvarar de frågor utvärderaren eller dennes representant ställer till stödtagaren. (19.10.2000/878)

Arbetskrafts- och näringscentralen skall utvärdera verkningarna av de stöd den beviljat och hur de mål som uppställts för stöden har uppnåtts. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för utvärderingen av verkningarna av stödsystemet som helhet.

Närmare bestämmelser om hur uppföljningen och den sampling som skall utföras för uppföljningen skall ske och om de uppgifter som följs upp ges genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom. skall jord- och skogsbruksministeriet på det sätt och i den utsträckning ministeriet finner lämpligt regelbundet utföra eller låta utföra evaluering av de i denna förordning avsedda stödsystemens verkningar och ändamålsenlighet.

15 a kap (12.10.2000/855)

Övervakning

94 a § (12.10.2000/855)
Val av objekt för granskning

Jord- och skogsbruksministeriet väljer årligen centraliserat de stödtagare hos vilka övervakning utförs. Valet sker i regel genom på riskanalys grundad slumpmässig sampling.

Vid behov kan jord- och skogsbruksministeriet på grundvalen av någon annan orsak utföra eller förordna utförande av kompletterande granskningar. Vid behov kan också arbetskrafts- och näringscentralen på eget initiativ utföra granskningar som en extra övervakning. Därtill utförs de extra granskningar som gemenskapernas organ förutsätter att skall utföras.

94 b § (12.10.2000/855)
Övervakare

Övervakning får inte utföras av person, som har beslutat om beviljandet av stödet eller godkänt utbetalningen eller annars på ett väsentligt sätt medverkat till att kostnader som skall granskas har godkänts.

Person som utför övervakning skall antingen inneha ett övervakningspass med av jord- och skogsbruksministeriet given fullmakt eller i 44 § 1 mom. finansieringslagen avsedd av myndighet eller annat organ given fullmakt. Övervakningspasset eller fullmakten skall på begäran företes för stödtagaren eller dennes representant innan granskningen inleds.

Vid behov kan sakkunniga anlitas som hjälp vid övervakningen. Sakkunnig skall inneha av i 2 mom. avsedd myndighet eller avsett organ given fullmakt.

94 c § (12.10.2000/855)
Meddelande om granskning

Vid verkställandet av på övervakningssampling grundad övervakning av nationellt finansierade stöd skall meddelande om tidpunkten för granskningen tillställas stödtagaren i skälig tid. Extra övervakning kan utföras utan att meddela därom på förhand.

Vid övervakning av delfinansierade stöd iakttas vad som är bestämt i 1 mom., om inte annat följer av gemenskapens lagstiftning.

94 d § (12.10.2000/855)
Verkställande av granskning

Granskning skall i regel genomföras så att möjlighet reserveras för stödtagaren eller dennas representant att närvara vid verkställandet av granskningen.

Granskningen skall verkställas på ett sådant sätt, att det på grundvalen av granskningen kan konstateras om det har funnits förutsättningar för beviljande och utbetalning av stödet samt om villkoren i stödbeslutet har iakttagits.

Ytterligare skall granskningen omfatta såväl en revision av stödtagarens bokföring och övriga dokument som vid behov en granskning av stödtagarens datasystem på ett sådant sätt och i den utsträckning ett fastställande av en ändamålsenlig användning av stödet förutsätter.

Vid övervakning av ett delfinansierat stöd skall granskning ske av allt som gemenskapens lagstiftning och bestämmelser om övervakning förutsätter att skall granskas för gemenskapsstödens del. Vid övervakning av nationella stöd skall samma principer iakttas i tillämpliga delar.

94 e § (12.10.2000/855)
Övervakningsprotokoll

Över utförd granskning skall ett protokoll upprättas utan dröjsmål.

Granskningen, de granskade detaljerna, granskningsmetoden och vid granskningen gjorda väsentliga observationer skall med tillräcklig noggrannhet specificeras i övervakningsprotokollet.

Övervakningsprotokollet skall undertecknas av den som utfört granskningen. För stödtagaren eller dennas representant skall möjlighet reserveras att uttala sin uppfattning om granskningen och få den antecknad i eller bilagd till protokollet. Stödtagaren skall få en kopia av protokollet. Den får sändas per post som vanligt brev.

94 f § (12.10.2000/855)
Åtgärder i anledning av övervakningen

Övervakningsprotokollet skall utan dröjsmål sändas till den för stödsystemet ansvariga myndigheten samt till den myndighet eller det organ som ansvarat för beviljande och utbetalning av stödet ifråga.

Vederbörande myndighet eller organ skall kontrollera om de i övervakningsprotokollet antecknade observationerna ger anledning till eventuella åtgärder, samt vid behov skrida till de åtgärder som krävs.

16 kap

Uppsägning och återkrav av stöd

95 §
Lån och bidrag som skall betalas tillbaka

När lån och bidrag sägs upp och när stöd återkrävs skall det samtidigt beslutas om det kapital som skall betalas skall betalas i en eller flera rater. Samtidigt skall också bestämmas en tid för återbetalningen, som inte får vara längre än ett år i fråga om bidrag och två år i fråga om statliga lån.

96 §
Räntestöd som skall betalas tillbaka

Om betalningen av räntestöd inställs på grund av att äganderätten till den egendom för vilken lån beviljats har övergått i andra händer eller en verksamhet har upphört eller inskränkts väsentligt, betalas räntestöd till den dag då äganderätten övergick eller till den tidpunkt då verksamheten upphörde eller inskränktes väsentligt, om inte något annat följer av de beslut genom vilket betalningen av räntestödet inställts. Räntegottgörelsebelopp som betalats för tiden efter nämnda tidpunkt återkrävs hos låntagaren. I övriga fall betalas räntestöd till den dag då beslutet om inställande gavs om inte något annat följer av de beslut genom vilket betalningen av räntestödet inställts.

17 kap

Särskilda bestämmelser

97 § (12.10.2000/855)
Rådgivning i anslutning till ansökan om stöd

Vid behov skall de myndigheter som beviljar stöd bedriva sådan allmän till stödsystemen knuten rådgivning som gör det möjligt att utarbeta ansökningar om stöd och utbetalning av stöd.

Personer som ansvarar för beviljande och utbetalning av stöd bör som regel undvika att ge detaljerade råd i anhängiggjorda ärenden.

98 §
Lokala aktionsgrupper (11.4.2001/336)

Arbetskrafts- och näringscentralen kan bevilja stöd för verksamhet av en sådan lokal aktionsgrupp vars åtgärdsprogram godkänts på sätt som bestämms i 7 § 3 mom. 5 punkten. Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar samtidigt om det maximibelopp av euro som utgör den ram inom vilken de projekt som aktionsgruppen förordat beviljas stöd.

Den huvudsakliga uppgiften för den regionala aktionsgrupp som deltar i genomförandet av mål 1-program och regionala program för utveckling av landsbygden är att ansvara för uppgörandet och genomförandet av samt informationen om utvecklingsplanen för sin region. Den regionala aktionsgruppen skall bistå dem som ansöker om bidrag och projektgenomförarna vid beredningen och genomförandet av projekt samt bistå dem i deras kontakter med myndigheterna.

Den lokala aktionsgruppen behandlar de projektförslag som lagts fram för den och avger utlåtande om dem till arbetskrafts- och näringscentralen, som fattar beslut om förslagen. Av de ekonomiska ramar som reserverats för en grupp får arbetskrafts- och näringscentralen bevilja bidrag bara till en sådan bidragssökande som den lokala aktionsgruppen har förordat. Stödtagaren skall begära av den lokala aktionsgruppen ett utlåtande om ansökan om utbetalning av stöd.

Jord- och skogsbruksministeriet godkänner en sådan lokal aktionsgrupp som avses i 3 § 1 mom. 10 punkten finansieringslagen och vars ändamål är att verkställa LEADER+ gemenskapsinitiativprogram eller ett sådant nationellt program som avses i 3 § 1 mom. 10 punkten finansieringslagen. Jord- och skogsbruksministeriet godkänner samtidigt också aktionsgruppens förslag till utvecklingsplan. Vid godkännandet av aktionsgruppen och dess utvecklingsplan skall iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i 7 § 3 mom. 5 punkten. (11.4.2001/336)

99 §
Samordning av företags- och projektstöd

När arbetskrafts- och näringscentralen beviljar stöd för annat än gårdsbruk, bostadsbyggande eller förvärv av bostadsfastighet, skall ansökan innan saken avgörs behandlas vid arbetskrafts- och näringscentralen så att därvid beaktas såväl de principer för beviljande av företagsstöd enligt lagstiftning angående stöd för företagsverksamhet och i de författningar som utfärdats med stöd av den som de tyngdpunkter för stöd som iakttagits vid arbetskrafts- och näringscentralen och, i fråga om stöd som delfinansieras med medel ur EUGFJ, de principer som överenskommits i mål-, landsbygds- eller gemenskapsinitiativprogrammet. Vid samordningen skall även beaktas stödnivåerna enligt ovan nämnda lagstiftning, om inte något annat följer av EG:s förordning om utveckling av landsbygden, finansieringslagen och de mål som uppställts i programmen. I behandlingen av ansökan deltar de personer på avdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralen som behandlar företagsstöd så som därom bestäms i förordningen om arbetskrafts- och näringscentraler (93/1997) och i arbetskrafts- och näringscentralens arbetsordning. Till ansökningshandlingarna skall fogas en promemoria eller ett protokollsutdrag över behandlingen. Ett förslaget om de kostnader som kan stödas och stödbeloppet skall ingå i promemorian eller protokollet.

100 §
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen

I anslutning till jord- och skogsbruksministeriet finns en landsbygdspolitisk samarbetsgrupp, vars ordförande och övriga medlemmar utses av statsrådet. I samarbetsgruppen skall de ministerier vara företrädda vilkas verksamhetsområde omfattar ärenden som hänför sig till utvecklingen av landsbygden samt sådana övriga organisationer vilkas verksamhet väsentligt påverkar utvecklingen av landsbygden. Samarbetsgruppen kan ha temagrupper, av vilka var och en koncentrerar sig på ett visst delområde i anslutning till utvecklingen av landsbygden.

Arbetet i den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen utförs som tjänsteuppdrag till den del arbetet utförs vid ministeriet eller arbetet utförs av någon annan tjänsteman som är medlem i samarbetsgruppen. Av det årliga anslaget för ministeriets verksamhetskostnader får till samarbetsgruppens disposition årligen anvisas högst ett belopp som motsvarar två procent av det anslag som året ifråga anvisats för riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt. Samarbetsgruppen kan använda dessa medel för samarbetsgruppens mötesarvoden, resekostnader, övriga arvoden och utgifter för verksamheten samt för löneutgifter för sådana för viss tid hel- eller deltidsanställda funktionärer som samarbetsgruppen behöver och som fungerar som samarbetsgruppens eller någon av dess temagruppers sekreterare eller i motsvarande uppgifter. Arbetsgivare är då jord- och skogsbruksministeriet. Arvoden eller lön får endast i undantagsfall betalas till personer som står i tjänste- eller annat arbetsförhållande till staten. (12.10.2000/855)

Samarbetsgruppen skall utarbeta ett reglemente för sin verksamhet. Reglementet godkänns av jord- och skogsbruksministeriet. Samarbetsgruppen skall årligen tillställa jord- och skogsbruksministeriet en utredning över medelsanvändningen och en berättelse om sin verksamhet.

Den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen skall, så som närmare bestäms när samarbetsgruppen tillsätts,

1) följa landsbygdsutvecklingen på riksnivå,

2) samordna åtgärderna för utveckling av landsbygden samt befrämja en effektiv användning av de resurser som riktas till landsbygden,

3) befrämja arbetet för utveckling av landsbygden på riksnivå, regionalt och lokalt,

4) höja beredskapen att utnyttja av EU delfinansierade program och andra verktyg för utveckling av landsbygden,

5) göra upp handlingsprogram för främjandet av utvecklingen av landsbygden, samt

6) avge utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet inbegripet förslag till beslut om fördelning av riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt gällande landsbygden.

På samarbetsgruppens verksamhet tillämpas vad som i övrigt föreskrivs om kommittéer.

101 §
Annan behörighet

Om inte något annat bestäms i finansieringslagen eller i förordning av statsrådet, skall den myndighet som beviljat stöd också besluta om ändring av stödvillkoren, överföring av stödet samt om annat som gäller enskilda stödtagare eller samma utvecklingsplan.

Den myndighet enligt 1 mom. som beviljat stöd meddelar också förhandsbesked enligt 49 § 2 mom. finansieringslagen.

102 §
EU-finansiering

Medel ur EUGFJ får användas för stöd som avses i 26–28, 35, 45, 47, 49 och 50 § eller till den del av det stöd enligt 29 § som inte överstiger maximibeloppet som avses i 7 artikeln i EG:s förordning om utveckling av landsbygden. (19.5.2004/388)

Det ministerium för vilket jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 8 § 1 mom. finansieringslagen har ställt medel ur EUGFJ till förfogande för genomförande av program som fonden finansierar skall tillställa jord- och skogsbruksministeriet de uppgifter om förvaltningen av fondens medel som förutsätts i gemenskapens lagstiftning.

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral tillställer Europeiska gemenskapernas kommission verifikat över de kostnader som betalningen av stöd som beviljats ur EUGFJ åsamkat staten och ansöker hos kommissionen om såväl förskott som utbetalning som baserar sig på ersättning för kostnaderna, efter att ha fått tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet.

103 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000. Förordningens 11–14 §, 15 § 1 och 2 mom., 16–25 §, 4–11 kap., 67–71 §, 73–76 §, 14, 15, 15 a och 16 kap., 97–102 § och 103 § 2 och 3 mom. träder dock i kraft den 1 november 2000. Förordningens 13 kap. träder i kraft den 20 september 2001. Förordningens 15 § 3 och 4 mom. samt 72 § träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms särskilt genom förordning av statsrådet. (13.9.2001/795)

Denna förordning tillämpas på ansökningar som har inlämnats på grund av finansieringslagen och som är anhängiggjorda när denna förordning träder i kraft.

För utredningar, intyg och utbetalningsansökan som hänför sig till stöd enligt lagen om jord- och skogsbrukets strukturpolitiska åtgärder tillämpas 102 § 2 och 3 mom. i denna förordning.

Utan hinder av vad som bestäms i 39 § 3 mom. tillämpas på ansökningar som anhängiggjorts år 2000 vad som bestäms i artikel 1.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2075/2000 om ändring av förordning (EG) nr 1750/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ). (17.10.2001/852)

103 a § (17.10.2001/852)
Övergångsbestämmelse i fråga om stöd för etablering och förvärv av mark

Utan hinder av vad som i 78 § bestäms om ansökan om stöd på basis av utkastet till en handling och i 79 § om tidpunkten för ansökan om stöd, kan startstöd för unga jordbrukare och stöd för förvärv av mark enligt 21 § finansieringslagen beviljas, om stöd av administrativa orsaker inte har kunnat sökas inom utsatt tid på det sätt som avses i denna förordning och om

1) ett överlåtelseavtal eller arrendekontrakt som gäller etablering har undertecknats mellan den 1 november 1999 och den 30 juni 2000, dessa dagar inkluderade, stöd inte har sökts före denna förordnings ikraftträdande och ansökan anhängiggörs senast den 30 november 2001,

2) ett överlåtelseavtal eller arrendekontrakt som gäller etablering har undertecknats och ansökan har anhängiggjorts mellan den 1 november 1999 och den 30 juni 2000, dessa dagar inkluderade,

3) ett överlåtelseavtal som gäller annat förvärv av mark har undertecknats och ansökan har anhängiggjorts mellan den 29 december 1999 och den 30 juni 2000, dessa dagar inkluderade,

4) ett överlåtelseavtal som gäller annat förvärv av mark på grund av plötsligt dödsfall, allvarlig sjukdom, exekutiv auktion, inställelse av exekutiv auktion eller av något annat jämförbart vägande skäl har undertecknats mellan den 29 december 1999 och den 30 juni 2000, stöd inte har sökts före denna förordnings ikraftträdande och ansökan anhängiggörs senast den 30 november 2001.

På överlåtelseavtal eller arrendekontrakt som gäller etablering tillämpas 36 § 2 mom.

Stöd får inte beviljas om beslut med anledning av ansökan meddelas efter den 31 december 2001 och det inte är fråga om ett nytt beslut som meddelas på grund av besvär.

Ikraftträdelsestadganden:

12.10.2000/855:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2000.

19.10.2000/878:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2000.

16.11.2000/945:

Denna förordning träder i kraft den 20 november 2000.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som har blivit anhängiga den 3 april 2000 eller därefter.

11.4.2001/336:

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2001.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som anhängiggjorts den 3 april 2000 eller därefter.

9.8.2001/712:

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2001.

13.9.2001/795:

Denna förordning träder i kraft den 20 september 2001.

17.10.2001/852:

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 2001.

Denna förordning tillämpas också på ansökningar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft.

17.1.2002/29:

Denna förordning träder i kraft den 23 januari 2002.

Kostnaderna för i 52 § 2 mom. 6 punkten avsedda utvecklingsprojekt som är anhängiga när denna förordning träder i kraft är inte stödberättigade om kostnaderna har uppstått i samband med

1) utvecklingsprojekt som finansieras inom regionala utvecklingsprogram för landsbygden före den 28 september 2001,

2) utvecklingsprojekt som finansieras inom mål 1-program före den 15 augusti 2001,

3) utvecklingsprojekt som finansieras inom gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+ före den 14 april 2001,

4) utvecklingsprojekt som finansieras inom programmet POMO+ före den 15 augusti 2001, eller

5) gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III före den 15 augusti 2001, dock inte förrän godkännandet av det gemenskapsinitiativprogram av vilket stödet skall finansieras.

Förordningens 93 § 2 mom. tillämpas även på sådana stödbeslut som har fattats innan förordningen träder i kraft och enligt vilka utbetalningen av stödet inte har inletts eller slutförts. Arbetskrafts- och näringscentralen skall meddela stödtagaren att villkoren för utbetalning av stödet har ändrats.

7.2.2002/93:

Denna förordning träder i kraft den 13 februari 2002.

8.5.2002/356:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.

Förordningens 88 och 90 § tillämpas på stödansökningar som anhängiggörs den 1 juni 2002 eller därefter.

3.4.2003/279:

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2003.

På ansökningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när förordningen träder i kraft. Förordningens 82 § 2 och 4 mom. tillämpas dock även på sådana ansökningar som gäller beviljande av stöd och som är anhängiga när förordningen träder i kraft.

8.1.2004/1:

Denna förordning träder i kraft den 14 januari 2004.

Förordningen tillämpas också på ansökningar om beviljande av stöd som är anhängiga när förordningen träder i kraft samt, när det gäller 89 § 1 mom., på utbetalningsansökningar som blir anhängiga efter det att förordningen trätt i kraft.

1.4.2004/213:

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2004.

På ansökningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när förordningen träder i kraft. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. Stöd som avses i denna förordning kan beviljas och utbetalas först när Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt de villkor som gäller dem. (23.6.2004/555)

Startstöd för unga odlare kan beviljas före godkännandet, om den sökande har anhållit om stöd efter att denna förordning trätt i kraft, men senast den 30 augusti 2004. Startstöd utbetalas dock inte och räntestödslån i anslutning till stödet får inte lyftas före kommissionen har gett sitt godkännande. Stöd får inte utbetalas och, avvikande från vad som bestäms i 6 § i statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden (808/2000), lån inte lyftas i strid med villkoren i kommissionens beslut. (23.6.2004/555)

Sökande som beviljats startstöd för unga odlare eller startstöd för företagsverksamhet på basis av en ansökan som anhängiggjorts efter den 1 januari 1995 men senast den 31 december 2003 kan dock enligt de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft beviljas och till dem kan betalas i 44 § 7 mom. avsett stöd för anskaffning av den gårdsbruksenhet eller en del av den gårdsbruksenhet där etableringen har skett eller sker. (23.6.2004/555)

15.4.2004/266:

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2004. Denna förordnings 26 § 1 och 2 mom. träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms särskilt genom förordning av statsrådet. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

På ansökningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när förordningen träder i kraft.

19.5.2004/388:

Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2004. Förordningens 26 a, 26 b och 26 c §, 29 § 3 mom., 30, 30 a och 31 §, 48 § 2 mom., 82 a och 88 a § samt 102 § 1 mom. träder emellertid i kraft den 15 juli 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den 15 juli 2004. Stöd som avses i denna förordning kan emellertid inte beviljas eller utbetalas, om inte Europeiska gemenskapernas kommission godkänner de förutsättningar och villkor som gäller beviljandet av stöd i denna förordning.

På ansökningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när förordningen träder i kraft.

Vad som i 26 b § 1 och 3 mom. bestäms om inverkan av tidigare beviljat stöd på de godtagbara kostnadernas maximibelopp, tillämpas också på sådan ansökan om stöd, på grund av vilket stöd med anledning av ändringssöking beviljas först efter år 2007 och också för tidigare stöd av samma anledning har beviljats efter år 2007.

23.6.2004/555:

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2004. Ikraftträdandebestämmelsens 3 mom. tillämpas på ansökningar av sökande som fyller 40 år senast den 30 augusti 2004.

19.8.2004/778:

Denna förordning träder i kraft den 25 augusti 2004.

30.12.2004/1393:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 24 maj 2004 eller därefter men senast den 31 december 2007. Förordningens 88 § 5 mom. tillämpas dock på ansökningar som blir anhängiga efter ikraftträdandet av förordningen.

Stöd som avses i förordningens 26 § 2 mom. kan beviljas och betalas först när Europeiska gemenskapens komission har godkänt ändringen som gäller stödets maximibelopp.

På ansökningar om betalning av stöd och tillstånd att lyfta lån tillämpas de bestämmelser som gällde när stödet beviljades.

10.2.2005/81:

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2005.

På ansökningar om beviljande av stöd som är anhängiga när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när förordningen träder i kraft. Förordningens 87 och 87 a § tillämpas dock på ansökningar om beviljande av stöd som är anhängiga när förordningen träder i kraft. Bilaga 1 i denna förordning tillämpas på ansökningar som har blivit anhängiga den 7 april 2004 eller därefter men senast den 16 februari 2005 till den del som det i bilagan bestäms om minimiantalet unghöns och koefficienten för en unghöna. (16.6.2005/427)

På ansökningar om betalning av stöd och tillstånd att lyfta lån tillämpas de bestämmelser som gällde när stödet beviljades.

Förordningens 87 § 3 mom. tillämpas dock på bidrag som hör till startstödet och som beviljats med anledning av ansökningar som blivit anhängiga den 7 april 2004 eller därefter. (16.6.2005/427)

16.6.2005/427:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

16.6.2005/428:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

På ansökningar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Förordningens 82 § 4 mom. och 85 § 3 och 4 mom. tillämpas dock på ansökningar om beviljande av stöd som är anhängiga när denna förordning träder i kraft.

Stöd ur det program som avses i 2 § 1 mom. 2 a-punkten i denna förordning får sökas från och med en tidpunkt som fastställs genom en förordning som jord- och skogsbruksministeriet utfärdar med stöd av 64 § 1 mom. i finansieringslagen.

Stöd för utvecklingsprojekt enligt 52 § 2 mom. 4 a-punkten i denna förordning får beviljas och betalas först efter att det har konstaterats att Europeiska gemenskapernas kommission inte motsätter sig att förutsättningarna för beviljande av stöd ändras på det föreskrivna sättet.

14.12.2006/1154:

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2006.

Bestämmelserna i 57 § 1 mom. 4 a-punkten och 4 mom. i denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som blir anhängiga efter det att förordningen har trätt i kraft.

Det inledande stycket i 85 § 3 mom. samt 85 § 4 och 5 mom. i förordningen tillämpas på sådana ansökningar om utbetalning som gäller stöd som beviljats den 1 januari 2001 eller därefter.

Förordningens 87 och 87 a § tillämpas också på ansökningar om beviljande av stöd som är anhängiga när denna förordning träder i kraft, samt på sådana beslut om beviljande av stöd som givits om ansökningar som anhängiggjorts den 7 april 2004 eller därefter och för vilka utbetalningen av det bidrag eller räntestöd som beviljats inte är avklarad.

29.12.2006/1445:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som blir anhängiga efter det att förordningen har trätt i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.