Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

19.5.2000/440

Lag om vissa internationella kombinerade transporter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 4.5.2018/301, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag genomförs rådets direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna.

Syftet med lagen är att främja en överföring av godstransporter från vägnätet till andra transportleder, i synnerhet järnväg, och att därigenom minska belastningen på vägnätet, begränsa miljöskadorna samt förbättra trafiksäkerheten.

2 §

Med internationell kombinerad transport avses i denna lag transport av gods mellan stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, när godset transporteras på en lastbil, i en släpvagn, i en påhängsvagn med eller utan dragbil eller på ett växelflak eller i en container som är minst 20 fot lång delvis på väg och delvis med fartyg eller på järnväg, sålunda att fartygs- eller järnvägstransporten är längre än 100 kilometer fågelvägen och att vägtransporten sker

1) mellan den plats där godset lastas och närmast lämpliga pålastningsstation för järnvägssträckan,

2) mellan närmast lämpliga urlastningsstation för järnvägssträckan och den plats där godset lossas, eller

3) på en sträcka av högst 150 kilometer fågelvägen från lastnings- eller lossningshamnen för den inre vattenvägen eller havstransporten.

3 §

Transportföretag som är etablerade i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som uppfyller villkoren för att driva transportverksamhet på väg och för att få tillträde till marknaden för varutransporter mellan medlemsstater har rätt att som en integrerad del av en internationell kombinerad transport utföra vägtransporter, oavsett om detta innebär en gränsövergång mellan Finland och en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 §

När en internationell kombinerad transport utförs för någon annans räkning skall i transportdokumentet, utöver det som annars bestäms i lag, noggrant anges bland annat pålastnings- och urlastningsstation för järnvägssträckan eller lastnings- och lossningshamnen för den inre vattenvägen eller havstransporten. Dessa uppgifter skall anges i dokumentet före transporten och bestyrkas av järnvägs- eller hamnmyndigheterna med en stämpel eller på något annat därmed jämförbart sätt när den del av transporten avslutats som har skett på järnväg, inre vattenvägar eller till sjöss.

När en släpvagn eller påhängsvagn, som tillhör ett företag som utför transporter för egen räkning, på den avslutande sträckan av en vägtransport transporteras av en dragbil, som tillhör ett företag som utför transport för andras räkning, skall för denna transport inte krävas det i 1 mom. avsedda dokumentet, men för transporten skall dock ett annat dokument visas upp som anger den del av transporten som utförs eller skall utföras på järnväg eller inre vattenvägar eller till sjöss.

5 §

När den som avsänder godset som en del av en internationell kombinerad transport för egen räkning utför den inledande transporten på väg i enlighet med rådets första direktiv om fastställande av vissa gemensamma regler för internationella transporter, får med avvikelse från definitionen i direktivet den som skall ta emot godset transportera det för egen räkning på den avslutande sträckan med en dragbil som innehas av företaget, även om den släpvagn eller påhängsvagn som används vid transporten har registrerats eller hyrts av den som har avsänt godset.

Om den inledande transporten på väg i en internationell kombinerad transport utförs av den som har avsänt godset med en dragbil som innehas av företaget, men vars släpvagn eller påhängsvagn har registrerats eller hyrts av den som skall ta emot det transporterade godset, skall med avvikelse från vad som sägs i det direktiv som nämns i 1 mom. även den inledande transporten anses vara utförd för egen räkning, om mottagaren utför den avslutande transporten för egen räkning i enlighet med direktivet.

6 §

Bestämmelser om återbäring av fordonsskatt för lastbilar som används för internationella kombinerade transporter ingår i lagen om skatt på motorfordon (722/1966).

L om skatt på motorfordon 722/1966 har upphävts, se FordonsskatteL 1281/2003 34 §.

7 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

RP 17/2000, TrUB 1/2000, RSv 47/2000, Rådets direktiv 92/106/EEG (31992/L0106); EGT nr L 368, 17.12.1992, s. 38

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.