Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

30.12.1999/1352

Lag om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (2.2.2007/76)

Finlands Industriinvestering Ab är ett bolag som bedriver kapitalinvesteringsverksamhet och svarar för statens industripolitiska ägande och vars ändamål är att främja särskilt finska små och medelstora företags verksamhet samt på särskilda grunder den finska industrins strukturella förnyelse. För att fylla sitt ändamål gör bolaget investeringar i kapitalfonder samt gör direkta kapitalinvesteringar och förvärvar aktier i målföretag. Bolaget kan direkt göra kapitalinvesteringar eller förvärva aktier i målföretag i synnerhet i fråga om sådana företagsprojekt som kräver risktagning på lång sikt eller på industripolitiska grunder. (30.12.2013/1305)

Bolagets kapitalinvesteringsverksamhet ska inriktas på att korrigera brister som förekommer i utbudet av finansiering inom kapitalinvesteringsbranschen. (30.12.2013/1305)

Bolaget kan göra motsvarande investeringar i utländska fonder och målföretag förutsatt att deras verksamhet främjar den ekonomiska utvecklingen i Finland.

2 § (2.2.2007/76)

Bolagets verksamhet skall vara företagsekonomiskt lönsam på lång sikt.

För att bolaget ska kunna uppfylla sin närings- och industripolitiska uppgift kan i samband med enskilda investeringsbeslut en större risk eller ett lägre avkastningsmål än normalt godkännas. (30.12.2013/1305)

3 §

Bolagets hela aktiestock skall vara i statens omedelbara ägo och besittning.

4 § (30.12.2013/1305)

Arbets- och näringsministeriet kan ge bolaget uppdrag som behövs med tanke på uppnåendet av de mål som satts för bolaget.

Bolaget ska på begäran ge arbets- och näringsministeriet upplysningar som behövs med tanke på styrningen av och tillsynen över bolagets verksamhet.

Bolaget hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

5 § (30.12.2013/1305)

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser om de principer som ska följas i bolagets verksamhet i fråga om

1) bestämmande av de i 1 § 1 mom. avsedda företagsprojekt som kräver risktagning på lång sikt och av de industripolitiska grunderna,

2) en i 2 § 2 mom. avsedd större risk eller ett lägre avkastningsmål än normalt som godkänns i samband med enskilda investeringsbeslut,

3) inriktningen av och målen för bolagets investeringsverksamhet samt hanteringen av investeringarna,

4) bolagets riskhantering, tillvägagångssätt samt bolagets rapportering,

5) andra allmänna riktlinjer som hänför sig till bolagets verksamhet.

6 §

Denna lag träder i kraft den 5 januari 2000.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 december 1994 om statsbolaget för kapital-investeringsverksamhet (1531/1994) samt statsrådets beslut av den 19 september 1996 om de allmänna principerna för Finlands Industriinvestering Ab:s kapitalinvesteringsverksamhet (702/1996). På de förbindelser som bolaget har iklätt sig innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser i nämnda lag och nämnda statsrådsbeslut som gäller vid ikraftträdandet.

RP 132/1999, EkUB 14/1999, RSv 119/1999

Ikraftträdelsestadganden:

2.2.2007/76:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

RP 180/2006, EkUB 21/2006, RSv 254/2006

30.12.2013/1305:

Denna lag träder i kraft den 15 januari 2014.

RP 207/2013, EkUB 37/2013, RSv 219/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.