Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

21.8.1998/634

Lag om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på utbildning som ordnas av staten och en registrerad sammanslutning eller stiftelse och som det föreskrivs om i

1) lagen om grundläggande utbildning (628/1998),

2) gymnasielagen (714/2018),

3) lagen om yrkesutbildning (531/2017),

4) lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020),

5) lagen om fritt bildningsarbete (632/1998),

6) lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).

(30.12.2020/1229)

Denna lag tillämpas dock inte på sådan utbildning som avses i de lagar som nämns i 1 mom. och som ordnas av universitet.

2 §
Direktion

För ordnandet och utvecklingen samt förvaltningen av utbildningen svarar en direktion, som har minst tre ledamöter. Vederbörande ministerium beslutar om det förfarande som skall iakttas när direktionen för en statlig läroanstalt tillsätts och om grunderna för direktionens sammansättning. För utbildning som ordnas av en registrerad sammanslutning eller stiftelse tillsätts direktionen av nämnda sammanslutning eller stiftelse. Sammanslutningens eller stiftelsens styrelse kan också fungera som direktion. Flera läroanstalter kan ha en gemensam direktion.

Till ledamöter i direktionen kan väljas företrädare för de studerande, lärarna och den övriga personalen. De ledamöter som väljs bland de studerande skall ha fyllt 15 år och deras mandattid kan avvika från de övriga ledamöternas mandattid.

I fråga om arvoden och ersättningar till ordföranden, ledamöterna och sekreteraren i direktionen för en statlig läroanstalt gäller vad som bestäms i fråga om statliga kommittéer.

3 §
Rektor

Direktionen för en statlig läroanstalt skall välja rektor för läroanstalten. För utbildning som ordnas av en registrerad sammanslutning eller stiftelse utnämns rektor av utbildningsanordnaren.

Rektor väljs för viss tid eller tills vidare.

4 §
Instruktion

Närmare föreskrifter om ordnandet av utbildningen ges i en instruktion. I fråga om utbildning som staten ordnar fattas beslut om instruktionen av direktionen. I fråga om utbildning som ordnas av en registrerad sammanslutning eller stiftelse fattas beslut om instruktionen av utbildningsanordnaren.

I instruktionen bestäms de allmänna grunderna för ordnandet av utbildningen, förvaltningen, organens och personalens befogenheter och uppgifter samt om andra nödvändiga frågor.

5 §
Understöd och donationer

En statlig läroanstalt kan för ordnandet av sin verksamhet ta emot understöd och donationer. Läroanstalten för talan i ärenden som gäller understöd och donationer.

6 § (22.12.2009/1448)
Laglighetsövervakning

Regionförvaltningsverket kan på grundval av klagan utreda om ordnandet av sådan utbildning som avses i denna lag har skett enligt bestämmelser och föreskrifter.

7 §
Tillämpning av lagen om förvaltningsförfarande

På utbildning som ordnas av en i denna lag avsedd registrerad sammanslutning eller stiftelse tillämpas lagen om förvaltningsförfarande (598/1982).

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 3 augusti 1992 om kommunernas undervisningsförvaltning (706/1992), samt

2) lagen den 5 mars 1919 angående inrättande och upprätthållande av privata skolor och uppfostringsanstalter (26/1919) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

9 §
Övergångsbestämmelse

Direktioner som har tillsatts med stöd av de lagar som nämns i 7 § 2 mom. och de lagar som upphävts med stöd av de lagar som nämns i 1 § fortsätter mandatperioden ut, om inte utbildningsanordnaren beslutar något annat.

Om instruktionen samt direktionens och tjänsteinnehavarnas och befattningshavarnas befogenheter och uppgifter gäller vad som är bestämt om dem när denna lag träder i kraft, till dess utbildningsanordnaren har gett en instruktion enligt denna lag.

RP 86/1997, KuUB 3/1998, RSv 70/1998

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1448:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

11.8.2017/541:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 39/2017, KuUB 7/2017, RSv 86/2017

30.12.2020/1229:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 173/2020, KuUB 15/2020, RSv 218/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.