Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

30.12.1996/1266

Lag om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

På transaktioner som omfattas av beskattningen och gäller landskapet Åland tillämpas mervärdesskatte- och accislagstiftningen, om inte något annat stadgas i denna lag.

2 kap

Mervärdesbeskattning

Allmänt tillämpningsområde
2 § (29.11.2019/1114)

Vid tillämpning av 1 § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993) anses landskapet Åland inte höra till Finland.

Skattepliktig försäljning
3 § (7.5.2021/388)

Vid tillämpning av 18 a, 18 b, 19 a och 19 b § i mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte höra till Finland.

Med distansförsäljning av varor som importeras till landskapet Åland från en plats utanför gemenskapen avses i denna lag försäljning där säljaren eller någon annan för säljarens räkning transporterar varor från en plats utanför gemenskapen till en köpare i landskapet Åland, under förutsättning att importen sker i landskapet och att säljaren inte installerar eller monterar varor i landskapet. Det som föreskrivs ovan tillämpas emellertid endast om köparen är någon annan än en näringsidkare och på de villkor som anges i 19 a § 3 mom. och 4 mom. 3, 5 och 6 punkten i mervärdesskattelagen.

När en näringsidkare genom att använda en marknadsplats, portal, plattform, eller något annat motsvarande elektroniskt gränssnitt, för en annan näringsidkare möjliggör distansförsäljning av varor som importeras till landskapet Åland från en plats utanför gemenskapen, anses den förstnämnda näringsidkaren ha sålt varorna till köparen och den andra näringsidkaren ha sålt dem till den förstnämnda näringsidkaren. Det som föreskrivs ovan tillämpas emellertid endast när varorna ingår i försändelser med ett verkligt värde på högst 150 euro. På sådan försäljning tillämpas 16 b, 63 b och 137 a § i mervärdesskattelagen.

Gemenskapsinterna varuförvärv
4 § (29.11.2019/1114)

Vid tillämpning av 26 a, 26 b, 26 h och 26 i § i mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte höra till Finland.

Försäljning och gemenskapsinterna förvärv i Finland
5 § (7.5.2021/388)

Vid tillämpning av 63, 63 a, 63 c, 63 e, 63 f, 63 h och 69 m § i mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte höra till Finland.

6 §

En vara har sålts i landskapet Åland om den finns i landskapet när den överlåts till köparen.

En vara som ska transporteras till köparen har sålts i landskapet Åland om den finns i landskapet när transporten inleds, om inte något annat föreskrivs i 6 a eller 6 b §. Likaså har en vara sålts i landskapet Åland även om den finns utanför landskapet när transporten inleds, om säljaren för in den till landskapet för att sälja den där. (7.5.2021/388)

En vara har sålts i Finland också då den har sålts i landskapet Åland så som avses i 1 eller 2 mom. eller i 6 a eller 6 b §. (7.5.2021/388)

6 a § (7.5.2021/388)

Sådan distansförsäljning av varor som importeras till landskapet Åland från en plats utanför gemenskapen som med stöd av 25 b § 2 mom. ska deklareras enligt den särskilda ordning som avses i 133 r § i mervärdesskattelagen sker i landskapet Åland. På importen av varorna tillämpas 94 § 1 mom. 24 punkten i mervärdesskattelagen.

6 b § (7.5.2021/388)

Då el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom gemenskapens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla säljs till en skattskyldig återförsäljare, anses den ha sålts i landskapet Åland om den skattskyldiga återförsäljaren har ett fast driftställe i landskapet till vilket varorna levereras. Om varorna i fråga inte levereras till ett fast driftställe i landskapet Åland eller till ett fast driftställe någon annanstans, anses de ha sålts i landskapet om den skattskyldiga återförsäljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i landskapet. (29.12.2022/1273)

1 mom. har ändrats genom L 1273/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Då el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom Europeiska unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla säljs till en skattskyldig återförsäljare, anses den ha sålts i landskapet Åland om den skattskyldiga återförsäljaren har ett fast driftställe i landskapet till vilket varorna levereras. Om varorna i fråga inte levereras till ett fast driftställe i landskapet Åland eller till ett fast driftställe någon annanstans, anses de ha sålts i landskapet om den skattskyldiga återförsäljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i landskapet.

Då el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom gemenskapens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla inte säljs till en skattskyldig återförsäljare, anses den ha sålts i landskapet Åland om köparen de facto konsumerar den i landskapet. Om köparen de facto inte konsumerar varorna i fråga eller en del av dem, anses de icke-konsumerade varorna ha konsumerats i landskapet Åland, om köparen har ett fast driftställe i landskapet till vilket varorna i fråga levereras. Om varorna i fråga inte levereras till ett fast driftställe i landskapet Åland eller till ett fast driftställe någon annanstans, anses köparen ha konsumerat varorna i landskapet om köparen har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i landskapet. (29.12.2022/1273)

2 mom. har ändrats genom L 1273/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Då el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom Europeiska unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla inte säljs till en skattskyldig återförsäljare, anses den ha sålts i landskapet Åland om köparen de facto konsumerar den i landskapet. Om köparen de facto inte konsumerar varorna i fråga eller en del av dem, anses de icke-konsumerade varorna ha konsumerats i landskapet Åland, om köparen har ett fast driftställe i landskapet till vilket varorna i fråga levereras. Om varorna i fråga inte levereras till ett fast driftställe i landskapet Åland eller till ett fast driftställe någon annanstans, anses köparen ha konsumerat varorna i landskapet om köparen har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i landskapet.

I denna paragraf avses med skattskyldig återförsäljare näringsidkare vars huvudsakliga verksamhet i fråga om köp av gas, el, värme och kyla är återförsäljning av nämnda produkter och vars egen förbrukning av produkterna i fråga är obetydlig.

7 § (27.6.2014/506)

Vid tillämpning av 69 h § i mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte ligga utanför gemenskapen.

Trots vad som föreskrivs i 66 § i mervärdesskattelagen ska tjänster som avses i 69 h § 2 mom. i den lagen anses vara sålda i Finland även då

1) säljarens fasta driftställe från vilket tjänsten levereras eller, om tjänsten inte levereras från ett fast driftställe, säljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i en annan medlemsstat,

2) köparen är någon annan än en näringsidkare, och

3) tjänsten levereras till en köpare som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i landskapet Åland eller är bosatt eller stadigvarande vistas i landskapet.

7 a § (13.11.2009/888)

7 a § har upphävts genom L 13.11.2009/888.

Skattefrihet vid internationell handel
8 § (24.6.1999/765)

Vad som bestäms i 70 § 1 mom. 1–4 punkten samt 71 § 1 och 5 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också då en vara transporteras från någon annan del av landet till landskapet Åland eller från landskapet Åland till någon annan del av landet. Skattefriheten enligt 70 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 71 § 5 punkten i nämnda lag förutsätter i detta fall inte att köparen är en utlänning som inte är skattskyldig i Finland.

Vad som bestäms i 70 § 1 mom. 1–4 punkten samt 71 § 1 och 5 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också då en vara transporteras från landskapet Åland till en annan medlemsstat.

8 a § (1.4.2022/202)

8 a § har upphävts genom L 1.4.2022/202, som trädde i kraft 1.4.2022. Den tidigare formen lyder:

8 a § (12.12.2014/1092)

Vad som bestäms ovan i 8 § 1 mom. om sådan skattefrihet som avses i 70 § 1 mom. 1 och 2 punkten i mervärdesskattelagen tillämpas inte då en tidning eller tidskrift som utkommer en gång i veckan eller mer sällan transporteras från landskapet Åland till någon annan del av landet. På försäljningen betalas dock inte skatt till den del skatt ska betalas på import av tidningen.

9 §

Vad som i 71 § 9 punkten mervärdesskattelagen stadgas om försäljning av resebyråtjänster tillämpas inte på varor och tjänster som i landskapet Åland överlåts för att direkt utnyttjas av den resande.

10 § (13.7.2018/546)

Vad som föreskrivs i 71 § 12 punkten i mervärdesskattelagen tillämpas också på förmedling av varor och tjänster som med stöd av 8 och 12–14 § i denna lag säljs skattefritt.

11 §

För överlåtelse av varor för försäljning till passagerarna på fartyg som går i trafik mellan landskapet Åland och Sverige, Norge eller Danmark, samt på sådana fartyg som går i trafik mellan det övriga Finland och Sverige, Norge eller Danmark och som gör ett uppehåll i landskapet Åland, skall skatt betalas enligt vad som stadgas i lagen om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik (397/69).

12 §

Vid tillämpning av 70 § 1 mom. 7 punkten och 71 § 3 punkten mervärdesskattelagen anses varan eller tjänsten ha blivit såld till en passagerare som reser utomlands på ett fartyg eller ett luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik också då den har sålts till någon som reser på ett fartyg i yrkesmässig internationell trafik eller på ett luftfartyg i yrkesmässig trafik från landskapet Åland till någon annan del av landet eller från någon annan del av landet till landskapet och denna passagerare har en resebiljett eller något annat motsvarande dokument för transporten i fråga. (24.6.1999/765)

Den försäljning av varor som avses i 1 mom. är skattefri endast till den del den gäller

1) de produkter som nämns i 95 a och 95 b § i mervärdesskattelagen, med undantag av öl enligt lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), och i högst de mängder som anges i nämnda lagrum, (28.11.2008/738)

2) öl, dock högst 2 liter per passagerare, andra tobaksprodukter än de som avses i 95 a § i mervärdesskattelagen, kaffe, te, kosmetika samt choklad- och konfektyrvaror, (28.11.2008/738)

3) varor som är avsedda att konsumeras ombord på fartyget.

Utan hinder av 2 mom. betalas inte skatt på försäljning av andra än i 2 mom. nämnda produkter på sådana fartyg i trafik mellan Finland och en annan stat som gör ett uppehåll i landskapet Åland.

4 mom. har upphävts genom L 24.6.1999/765. (24.6.1999/765)

13 §

Vid tillämpning av 70 b § 3 mom. mervärdesskattelagen anses en vara ha blivit såld till någon som reser ut från gemenskapen också då den har sålts till någon som reser från landskapet Åland till en annan del av landet eller en annan medlemsstat eller från en annan del av landet till landskapet.

Den i 1 mom. avsedda försäljningen av varor till den som reser från landskapet Åland till en annan del av landet eller från en annan del av landet till landskapet är skattefri endast till den del det är fråga om sådan försäljning som avses i 12 § 2 mom.

3 mom. har upphävts genom L 24.6.1999/765. (24.6.1999/765)

14 § (27.6.2014/506)

Vad som föreskrivs i 70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen ska tillämpas också då en vara i landskapet Åland säljs till en passagerare som är bosatt eller stadigvarande vistas i en annan stat och varan förs ut från landskapet Åland.

Vad som föreskrivs i 70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen ska inte tillämpas när köparen är bosatt eller stadigvarande vistas i landskapet Åland.

Vad som föreskrivs i 70 b § 2 mom. i mervärdesskattelagen ska tillämpas också då en vara eller en grupp av varor säljs

1) i landskapet Åland till en person som är bosatt eller stadigvarande vistas någon annanstans i Finland eller i Sverige eller Danmark och varorna förs ut från landskapet Åland till en annan del av landet eller förs in till Sverige eller Danmark, eller

2) i en annan del av landet till en person som är bosatt eller stadigvarande vistas i landskapet Åland och varorna förs in till landskapet.

15 §

Vid tillämpning av 72 b och 72 g §§ mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte höra till Finland.

16 §

Vad som stadgas i 72 i § 2 mom. mervärdesskattelagen tillämpas också på varor avsedda att säljas enligt 12 och 13 §§ i denna lag.

Vad som stadgas i 72 l § 2 mom. 4 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också då en vara överförs från landskapet Åland till en annan del av landet eller till en annan medlemsstat eller från en annan del av landet till landskapet Åland.

Skattegrunden
17 §

Utan hinder av vad som stadgas i 79 f § mervärdesskattelagen tillämpas inte förfarandet enligt 79 a § i nämnda lag på försäljning av sådana varor som en skattskyldig återförsäljare har

1) köpt i landskapet Åland och fört in till en annan del av landet, eller

2) köpt i en annan del av landet eller i en annan medlemsstat och fört in till landskapet Åland.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. kan det förfarande som avses i 79 a § mervärdesskattelagen tillämpas när det för en införd vara har beviljats sådan skattelättnad vid import som avses i 18 a §. (3.12.1999/1113)

Trots vad som anges i 79 f § 3 punkten i mervärdesskattelagen kan ett förfarande enligt 79 a § i den lagen i en situation som avses i 2 mom. tillämpas på försäljning av varor som en skattskyldig återförsäljare har köpt i Finland av en sådan skattskyldig återförsäljare som avses i 79 a § i mervärdesskattelagen eller av en motsvarande näringsidkare i en annan medlemsstat och fört in till landskapet Åland eller från landskapet till någon annan del av Finland, trots att säljaren inte på försäljningen har tillämpat det förfarande som avses i 79 a § i mervärdesskattelagen eller motsvarande förfarande i en annan medlemsstat. (13.7.2018/546)

I fråga om en sådan begagnad vara som en skattskyldig återförsäljare själv har fört in inräknas i det inköpspris som avses i 79 j § 1 mom. mervärdesskattelagen dessutom den skatt som skall betalas för importen i en situation som anges i 2 mom. (3.12.1999/1113)

17 a § (3.12.1999/1113)

När 74 § 2 punkten mervärdesskattelagen tillämpas på en vara, för vilken vid import har beviljats sådan skattelättnad som avses i 18 a §, utgör skattegrunden den del av det belopp enligt 74 § 2 punkten mervärdesskattelagen, som motsvarar värdet av den del av skattegrunden vid import, som minskad med skattelättnaden bildar grund för den skatt som skall betalas för importen.

Import av varor
18 §

Vad som i 9 kap. mervärdesskattelagen stadgas om införsel av varor till gemenskapen tillämpas också på

1) införsel av varor till landskapet Åland från en annan del av landet, en annan medlemsstat eller en plats utanför gemenskapen samt

2) införsel av varor från landskapet Åland till en annan del av landet.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 88 § 1 mom. i mervärdesskattelagen är grunden för den skatt som ska betalas för införsel av varor vid införsel från en annan del av Finland till landskapet Åland, eller från landskapet Åland till en annan del av Finland, det tullvärde som anges i den tullagstiftning som avses i det momentet, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i mervärdesskattelagen eller i denna lag. (11.8.2017/524)

18 a § (3.12.1999/1113)

När en vara införs från en annan del av Finland eller från en annan medlemsstat till landskapet Åland eller från landskapet till en annan del av Finland, har importören när skatten för importen beräknas rätt till skattelättnad enligt 3–6 mom. på basis av den dolda skatt som ingår i varans anskaffningspris. Importören förutsätts kunna lägga fram utredning om den dolda skattens belopp. (11.8.2017/524)

Med dold skatt som ingår i varans anskaffningspris avses mervärdes- eller omsättningsskatt,

1) som betalats i anslutning till ett skattepliktigt förvärv av varan i Finland eller någon annan medlemsstat,

2) som inte har kunnat dras av eller för vilken det inte har kunnat erhållas återbäring, och

3) som fortfarande ingår i varans värde vid tidpunkten för importen.

Skattelättnaden vid import räknas ut så att den dolda skatt som ingår i varans anskaffningspris inte intas i skattegrunden, och dessutom dras den av från den skatt som annars skulle betalas för importen.

Om varans värde har sjunkit mellan tidpunkten för det skattepliktiga förvärv som gett upphov till den dolda skatten och tidpunkten för varans införsel, räknas den dolda skatt som ingår i anskaffningspriset ut så att den skatt som skall betalas i anslutning till det skattepliktiga förvärvet minskas med en proportionell andel som motsvarar värdeminskningen. Om varans värde har stigit under den ovan avsedda tiden betraktas som den dolda skatt som ingår i varans anskaffningspris det belopp som skall betalas i skatt i samband med det skattepliktiga förvärvet.

Om skatten som skall betalas för import, uträknad enligt 3 och 4 mom., blir negativ återbärs ingen skatt.

Om en vara som förs in har köpts från en skattskyldig återförsäljare som avses i 79 a § mervärdesskattelagen och denna har kunnat sälja varan till importören skattefritt, läggs ovan nämnda säljares inköpspris till grund för bestämmande av varans värde vid uträkning enligt 3–5 mom. av beloppet för den dolda skatt som ingår i anskaffningspriset.

Den som för in en vara får inte dra av den skatt som skall betalas för importen då i skattens belopp har beaktats en skattelättnad vid import, om importören på försäljningen av varan tillämpar det förfarande som avses i 79 a § mervärdesskattelagen.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på införsel av en sådan vara, för vars vidkommande förvärvet som medfört att varan innehåller dold skatt beror på försäljning, som kunde ha befriats från skatt med stöd av mervärdesskattelagens bestämmelser om internationell handel eller motsvarande bestämmelser i en annan medlemsstat.

18 b § (3.12.1999/1113)

För import av sådana samlarföremål och antikviteter som avses i 79 d och 79 e § i mervärdesskattelagen ska i skatt betalas 10 procent av skattegrunden när (30.11.2012/707)

1) varan förs in till landskapet Åland från en annan del av landet eller från någon annan medlemsstat, eller när

2) varan förs in från landskapet Åland till en annan del av landet.

Bestämmelserna i 18 a § tillämpas inte på import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i 79 c–79 e § mervärdesskattelagen. (11.12.2002/1072)

18 c § (3.12.1999/1113)

Vad som bestäms i 17, 18 a och 18 b § tillämpas också på införsel till Åland och till andra delar av landet från ett område, på vilket enligt Europeiska gemenskapens tull- och skattelagstiftning tillämpas motsvarande principer som i fråga om landskapet Åland.

19 §

Vad som i 90 § mervärdesskattelagen stadgas om varor som har behandlats utanför gemenskapen tillämpas också på

1) varor som förs in till landskapet Åland efter att ha behandlats i en annan del av landet eller i en annan medlemsstat samt

2) varor som förs in till en annan del av landet efter att ha behandlats i landskapet Åland.

20 §

Vad som stadgas i 94 § 1 mom. 18 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också på införsel till landskapet Åland från de övriga medlemsstaterna och andra delar av landet, under förutsättning att varorna inte har sålts skattefritt till en plats utanför landskapet eller att varor som i landskapet har använts på ett sätt som berättigar till avdrag inte har sålts utanför landskapet.

21 §

Vad som föreskrivs i 95 e § i mervärdesskattelagen tillämpas på den som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik också då det är fråga om (28.11.2008/738)

1) ett transportmedel enligt 12 § 1 mom. i trafik mellan landskapet Åland och en annan del av landet eller ett transportmedel som går i vägtrafik på nämnda sträcka och som anländer med ett fartyg enligt 12 § 1 mom.,

2) ett transportmedel i trafik mellan landskapet Åland och en annan medlemsstat än Finland; eller

3) ett transportmedel i trafik mellan Finland och en annan medlemsstat med uppehåll i landskapet Åland.

22 § (11.8.2017/524)

Trots vad som föreskrivs i 86 b § i mervärdesskattelagen är ett ombud som är en sådan deklarant som avses i artikel 5.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen skyldig att betala skatt på införsel av en vara från landskapet Åland till en annan del av Finland eller från en annan del av Finland till landskapet, om ombudets huvudman är en fysisk person till vars eventuella affärsverksamhet införseln inte har anknytning eller en juridisk person som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga då skattebetalningsskyldigheten uppkommer.

Trots vad som föreskrivs i 160 § 1 mom. i mervärdesskattelagen svarar Tullen för beskattningen och tillsynen över sådan införsel som avses i 1 mom.

När en deklarant i de situationer som avses i 1 mom. har rätt att till Tullen på en gång anmäla varor som under en kalendermånad införts från landskapet Åland till en annan del av Finland eller från en annan del av Finland till landskapet, ska anmälan lämnas och mervärdesskatten betalas senast den 12 dagen den andra månaden efter kalendermånaden.

Det som föreskrivs i 3 mom. tillämpas inte om den särskilda ordning som avses i 97 § i mervärdesskattelagen används vid importen. (7.5.2021/388)

22 a § (1.4.2022/202)

En tidnings- eller tidskriftsmottagare som är skattskyldig för införseln av en tidning eller tidskrift kan lämna en deklaration till Tullen i enlighet med denna paragraf, om det är fråga om införsel från gemenskapens territorium till landskapet Åland eller från landskapet Åland till det övriga Finland av i 85 a § 1 mom. 8 punkten i mervärdesskattelagen avsedda tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på fysiska bärare och om tidningarna eller tidskrifterna har anskaffats och levererats som distansförsäljning. Skatt som ska betalas för införsel som deklarerats i enlighet med denna paragraf ska utifrån det beskattningsbeslut av Tullen som följer av deklarationen betalas i enlighet med 64 § i tullagen (304/2016).

När ett sådant förfarande som avses i denna paragraf tillämpas kan tidningen eller tidskriften redan i samband med införseln överlåtas till fri omsättning utan krav på säkerhet. Med avvikelse från bestämmelserna i 87 § i mervärdesskattelagen ska tidpunkten då en sådan deklaration som avses i denna paragraf lämnas in betraktas som den tidpunkt då skattebetalningsskyldigheten uppkommer.

Deklarationen lämnas för en enskild tidning eller tidskrift, för en del av prenumerationsperioden eller för hela prenumerationsperioden. Deklarationsperioden är högst ett år. Deklarationen ska lämnas senast på förfallodagen för den första fakturan för de tidningar som ingår i deklarationsperioden. Om mottagaren får deklarationsperiodens första tidning eller tidskrift först efter fakturans förfallodag, ska deklarationen lämnas inom sju dagar från det att den första tidningen eller tidskriften överlåtits till fri omsättning.

I deklarationen ska uppges prenumerationsperioden för de tidningar eller tidskrifter som ska införas, antalet tidningar eller tidskrifter, fakturans förfallodag, fakturans identifikation och tidningarnas eller tidskrifternas värde. Tullen bestämmer om andra uppgifter som ska lämnas i deklarationen och om hur deklarationen ska lämnas.

Vid tillämpningen av denna paragraf avses med distansförsäljning av tidningar och tidskrifter sådan försäljning där säljaren eller någon annan för säljarens räkning transporterar tidningar eller tidskrifter från gemenskapens territorium till en köpare i landskapet Åland eller från landskapet Åland till det övriga Finland. Detta tillämpas endast om köparen är en fysisk person till vars eventuella affärsverksamhet införseln inte har anknytning eller en juridisk person som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga vid den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkommer. En vara anses vara transporterad av säljaren eller för säljarens räkning också när säljaren deltar i transporten av tidningen eller tidskriften indirekt.

22 a § tillfogats genom L 202/2022, som trädde i kraft 1.4.2022.

Skatt som får dras av
23 §

Vad som stadgas i 114 § 1 mom. 4 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också då skatt för försäljning av en transporttjänst inte betalas enligt 8 § i denna lag.

Återbäring av skatt till andra än de skattskyldiga
23 a § (3.3.2023/311)

Vad som föreskrivs i 125 § i mervärdesskattelagen tillämpas också när ett allmännyttigt samfund enligt 4 § i den lagen eller ett religionssamfund enligt 5 § i den lagen har fört ut varor från en annan del av Finland till landskapet Åland eller från landskapet Åland till en annan del av Finland eller till en annan medlemsstat, utan att använda varorna före utförseln, för sådan välgörenhetsverksamhet eller filantropisk verksamhet av fortlöpande natur som samfundet bedriver där.

23 a § har tillfogats genom L 311/2023 och trädde i kraft 1.7.2023.

24 § (19.6.1997/586)

Vad som bestäms i 131 § 1 mom. 1 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också på verksamhet för vilken skatt inte betalas enligt 8, 10, 12-14 och 16 § i denna lag.

Vad som bestäms i 131 § 1 mom. 2 punkten mervärdesskattelagen tillämpas också på sådan försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster som har direkt samband med varor som skall föras ut från landskapet Åland till en annan del av Finland eller till en annan medlemsstat eller från en annan del av Finland till landskapet.

Bestämmelserna i 131 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen ska inte tillämpas när köparen är en näringsidkare som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i landskapet Åland, om inte försäljningen har direkt samband med varor som ska föras ut ur gemenskapen eller om det inte är fråga om sådan försäljning som avses i 2 mom. (27.6.2014/506)

Mellanrubriken har upphävts genom L 3.3.2023/311, som trädde i kraft 1.5.2023. Den tidigare formen lyder: Tidsmässigt hänförande (19.6.1997/586) (3.3.2023/311)
25 a § (3.3.2023/311)

25 a § har upphävts genom L 3.3.2023/311, som trädde i kraft 1.5.2023. Den tidigare formen lyder:

25 a § (11.8.2017/524)

När det är fråga om införsel från landskapet Åland till en annan del av Finland eller från en annan del av Finland till landskapet Åland, hänförs den skatt som ska betalas till Skatteförvaltningen på införseln oberoende av bestämmelserna i 135 a § 2 mom. i mervärdesskattelagen till den kalendermånad under vilken skyldigheten att betala skatt har uppkommit enligt 87 § i mervärdesskattelagen.

Trots vad som föreskrivs i 141 § 4 punkten i mervärdesskattelagen, hänförs avdraget för den skatt som avses i 1 mom. till den kalendermånad under vilken skyldigheten att betala skatt har uppkommit.

De särskilda ordningar som avses i 12 a kap. i mervärdesskattelagen (7.5.2021/388)
25 b § (7.5.2021/388)

Trots vad som föreskrivs i 133 d och 133 k § i mervärdesskattelagen ska de bestämmelser som gäller de särskilda ordningar som avses i de paragraferna tillämpas också när en skattskyldig som använder den särskilda ordningen, till andra än näringsidkare säljer sådana tjänster som när 5 kap. i mervärdesskattelagen och 7 § i denna lag tillämpas på landskapet Åland ska anses ha blivit sålda i landskapet. Detta ska dock inte tillämpas på den särskilda ordning som avses i 133 k § i mervärdesskattelagen, om den i 133 l § i den lagen avsedda identifieringsmedlemsstaten är Finland.

Trots vad som föreskrivs i 133 r § i mervärdesskattelagen ska de bestämmelser som gäller den särskilda ordning som avses i den paragrafen tillämpas också när en skattskyldig som använder den särskilda ordningen bedriver distansförsäljning av varor som importeras till landskapet Åland från en plats utanför gemenskapen.

Om identifieringsmedlemsstaten för en skattskyldig som använder någon av de särskilda ordningar som avses i 1 och 2 mom. är en annan medlemsstat än Finland ska, med avvikelse från vad som föreskrivs i de momenten och trots vad som föreskrivs i 133 h § 4 mom., 133 i § 2 mom., 133 o § 6 mom., 133 p § 2 mom., 133 w § 4 mom. och 133 x § 2 mom. i mervärdesskattelagen, den skattskyldige i fråga om sådan försäljning som avses i 1 och 2 mom. separat lämna deklaration enligt 133 h, 133 o eller 133 w § i mervärdesskattelagen och betala skatt enligt 133 i, 133 p eller 133 x § i den lagen till Finland.

Vid tillämpning av 133 e § 2 mom. och 133 l § 4 mom. i mervärdesskattelagen på situationer som avses i 1 mom. i denna paragraf anses Finland vara konsumtionsmedlemsstat.

Vid tillämpning av 133 s § 5 mom. i mervärdesskattelagen på situationer som avses i 2 mom. i denna paragraf anses Finland vara konsumtionsmedlemsstat.

25 c § (7.5.2021/388)

På en skattskyldig som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i landskapet Åland tillämpas inte 134 n § 1 mom. i mervärdesskattelagen.

25 d § (7.5.2021/388)

Trots vad som föreskrivs i 25 b § 1 mom. ska de särskilda ordningar som avses i 133 d och 133 k § i mervärdesskattelagen inte tillämpas på försäljning av sådana tjänster som avses i 25 b § 1 mom., om säljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i landskapet Åland eller någon annanstans i Finland och identifieringsmedlemsstaten är en annan medlemsstat än Finland.

25 e § (7.5.2021/388)

Trots vad som föreskrivs i 25 b § 1 och 2 mom. och i 133 j och 133 z § i mervärdesskattelagen har en skattskyldig som använder någon av de särskilda ordningar som avses i 133 d eller 133 r § i den lagen och som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i landskapet Åland rätt till avdrag enligt 10 kap. i den lagen och återbäring enligt 131 § i den lagen.

25 f § (25.11.2002/972)

Utan hinder av 25 b § ovan och 12 a kap. mervärdesskattelagen tillämpas på skattskyldiga som avses i 25 e § ovan mervärdesskattelagens allmänna bestämmelser i fråga om avdrag eller återbäring och i fråga om annan försäljning än den som faller inom ramen för den särskilda ordningen.

Särskilda bestämmelser (19.6.1997/586)
26 §

Vad som stadgas i 217 a § mervärdesskattelagen tillämpas också på utförsel från landskapet Åland till en annan del av landet eller till en annan medlemsstat.

3 kap

Accisbeskattning

27 §

Vad som i lagstiftningen om accisbeskattning stadgas om produkter som importeras från länder utanför gemenskapen tillämpas också vid överföring av accispliktiga produkter till

1) landskapet Åland från en annan del av landet eller från en annan medlemsstat samt till

2) en annan del av landet från landskapet Åland.

Vad som i lagstiftningen om accisbeskattning stadgas om produkter som förs ut från gemenskapen tillämpas också vid överföring av accispliktiga produkter från

1) landskapet Åland till en annan del av landet eller till en annan medlemsstat samt från

2) en annan del av landet till landskapet Åland.

Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller inte 19, 89 och 90 § i punktskattelagen (182/2010). (16.12.2016/1187)

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan accispliktiga produkter som inte har frisläppts för konsumtion i Finland flyttas mellan landskapet Åland och det övriga Finland i enlighet med vad som i punktskattelagen föreskrivs om flyttningar som i sin helhet sker inom Finlands territorium. (16.12.2016/1187)

28 § (16.12.2016/1187)

Vad som i 19 § och 89 § 1 mom. i punktskattelagen bestäms om fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik tillämpas också då det är fråga om

1) fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig trafik mellan landskapet Åland och ett land utanför gemenskapen eller en annan medlemsstat än Finland,

2) luftfartyg i yrkesmässig trafik mellan landskapet Åland och det övriga Finland, eller

3) fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land utanför gemenskapen eller en annan medlemsstat så att transporten innefattar ett uppehåll i landskapet Åland.

Vid tillämpning av 89 § 2 mom. i punktskattelagen anses produkterna ha blivit sålda till en passagerare som reser utanför gemenskapen också då de säljs till en passagerare som reser från landskapet Åland till en annan del av Finland, till en annan medlemsstat eller utanför gemenskapen, eller från en annan del av Finland till landskapet.

29 § (16.12.2016/1187)

Trots bestämmelserna i 28 § är tobaksprodukter och alkoholdrycker som säljs till passagerare på fartyg eller luftfartyg för att medföras som resgods per passagerare och resa accisfria i högst de mängder som nämns i 85 och 86 § i punktskattelagen, då det är fråga om

1) ett fartyg i yrkesmässig trafik mellan landskapet Åland och Sverige, Norge eller Danmark, eller

2) ett fartyg i yrkesmässig trafik mellan Finland och Sverige, Norge eller Danmark så att transporten innefattar ett uppehåll i landskapet Åland.

30 §

Trots bestämmelserna i 28 § är försäljning av tobaksprodukter och alkoholdrycker ombord på fartyg och luftfartyg enligt 28 § till den som reser från landskapet Åland till andra delar av landet eller från andra delar av landet till landskapet accisfri endast då det är fråga om försäljning till sådana passagerare som har en resebiljett eller något annat motsvarande dokument för transporten i fråga och i högst de mängder som anges i 85 och 86 § i punktskattelagen. Accisfri är försäljning av högst 2 liter öl per passagerare. (16.12.2016/1187)

Säljaren ska be passageraren visa upp sin resebiljett eller något annat motsvarande dokument samt i dokumentet tydligt och varaktigt anteckna vilket slag av produkter som säljs, mängden och försäljningsdagen samt färdriktningen. Tullen kan på ansökan ge tillstånd till att försäljningskontrollen genomförs även på något annat sätt. (21.12.2012/963)

31 § (16.12.2016/1187)

Vad som föreskrivs i 13 § 1 mom. i punktskattelagen tillämpas också då accispliktiga produkter har anskaffats accisfritt med stöd av denna lag.

32 §

Vad som föreskrivs i 95 e § i mervärdesskattelagen tillämpas på den som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik också då det är fråga om (28.11.2008/738)

1) ett transportmedel enligt 28 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i trafik mellan landskapet Åland och det övriga Finland eller ett transportmedel som går i vägtrafik på nämnda sträcka och som anländer med ett fartyg enligt 28 § 1 mom. 3 punkten,

2) ett transportmedel i trafik mellan landskapet Åland och ett land utanför gemenskapen eller en annan medlemsstat än Finland, eller

3) ett transportmedel som går i trafik mellan Finland och ett land utanför gemenskapen eller en annan medlemsstat och som gör ett uppehåll i landskapet Åland.

4 kap

Särskilda stadganden

33 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

34 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 december 1994 om verkställande av mervärdes- och accisbeskattning i relationerna mellan landskapet Åland och det övriga Finland (1485/94) jämte ändringar. Den lag som upphävs skall dock tillämpas vid mervärdesbeskattning när en såld vara har levererats eller en tjänst tillhandahållits, skyldighet att betala skatt för en införd vara har uppkommit, en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk eller en vara har upphört att vara föremål för upplagringsförfarande före denna lags ikraftträdande. Likaså skall den upphävda lagen dock vid accisbeskattningen tillämpas på överföring av sådana varor mellan landskapet Åland och det övriga Finland på vilka de formaliteter som gäller export inte kan tillämpas.

Denna lag tillämpas vid mervärdesbeskattning när en såld vara har levererats eller en tjänst tillhandahållits, skyldighet att betala skatt för en införd vara har uppkommit, en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk etner en vara har upphört att vara föremål för upplagringsförfarande den dag denna lag träder i kraft eller senare. Lagen tillämpas dock inte på införsel av en sådan vara mellan Åland landskapet och det övriga Finland som med stöd av de stadganden som varit i kraft tidigare har sålts till importören såsom mervärdesskattepliktig, om motsvarande försäljning hade varit skattefri enligt de stadganden i denna lag som gäller skattefrihet i samband med internationell handel.

Utan hinder av 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 14 juni 1996 om ändring av lagen om verkställande av mervärdes- och accisbeskattning i relationerna mellan landskapet Åland och det övriga Finland (414/1996) tillämpas 2 a § i nämnda lag från och med den 1 maj 1996 till den dag denna lag träder i kraft.

RP 184/1996, StaUB 45/1996, StoUB 3/1996, RSv 246/1996

Ikraftträdelsestadganden:

19.6.1997/586:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

Lagen tillämpas på tjänster som har utförts eller tagits i eget bruk efter att lagen trätt i kraft.

Lagens 25 a § tillämpas när skyldigheten att betala skatt vid införsel av vara har uppkommit den 1 mars 1997 eller därefter.

RP 64/1997, StaUB 9/1997, RSv 76/1997, Rådets beslut 97/212/EG; EGT nr L 86, 28.3.1997, s. 29

24.6.1999/765:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

I fråga om accisbeskattningen tillämpas denna lag på produkter som efter lagens ikraftträdande utlämnas från skattefritt lager, mottas från en annan medlemsstat, införs från ett område utanför gemenskapen eller som innehas i Finland i kommersiellt syfte.

I fråga om mervärdesbeskattningen tillämpas denna lag när en såld vara har levererats, skyldigheten att betala skatt för en importerad vara har uppstått eller en vara har tagits i eget bruk efter att lagen har trätt i kraft.

RP 6/1999, StaUB 1/1999, RSv 6/1999

3.12.1999/1113:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats, skyldigheten att betala skatt för en införd vara har uppkommit eller en vara har tagits i eget bruk efter att lagen har trätt i kraft.

RP 102/1999, StaUB 16/1999, RSv 63/1999

25.11.2002/972:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Lagen tillämpas på tjänster som har utförts eller tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 125/2002, FiUB 16/2002, RSv 147/2002, Rådets direktiv 2002/38/EG; EGT nr L 128, 15.5.2002, s. 41, Rådets förordning (EG) nr 792/2002; EGT nr L 128, 15.5.2002, s. 1

11.12.2002/1072:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Denna lag tillämpas på varor som har utlämnats från tullövervakning den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 131/2002, FiUB 24/2002, KuUU 9/2002, RSv 170/2002

8.8.2003/716:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

RP 8/2003, FiUB 7/2003, RSv 15/2003

29.10.2004/936:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats eller en vara har tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 124/2004, FiUB 17/2004, RSv 125/2004, Rådets direktiv 2003/92/EG (32003L0092); EGT nr L 260, 11.10.2003, s. 8

28.11.2008/738:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

På sådan införsel av varor för vilka skattebetalningsskyldigheten har uppkommit med stöd av 87 § i mervärdesskattelagen före denna lags ikraftträdande och på försäljningar av varor som har levererats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser om mervärdesskatt som gäller vid ikraftträdandet.

Fotnoten (738/2008) har tillfogats som rättelse.

RP 145/2008, FiUB 20/2008, RSv 144/2008, Rådets direktiv 2007/74/EG; EUT nr L 346, 29.12.2007, s. 6

13.11.2009/888:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010, dock så att 5 § träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter lagens ikraftträdande.

RP 136/2009, FiUB 16/2009, RSv 127/2009

13.11.2009/889:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010, och den gäller till och med den 31 december 2012.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter lagens ikraftträdande.

RP 136/2009, FiUB 16/2009, RSv 127/2009

29.12.2009/1781:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

Denna lag tillämpas när skyldigheten att betala skatt för en importerad vara har uppstått efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 137/2009, FiUB 32/2009, RSv 180/2009

19.3.2010/183:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

Fotnoten (183/2010) har tillfogats som rättelse.

RP 263/2009, FiUB 10/2010, RSv 25/2010, Rådets direktiv 2008/118/EG; EUT nr L 9, 14.1.2009, s. 12

30.12.2010/1393:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Lagen tillämpas på varor och tjänster för vilka skyldigheten att betala skatt har uppstått efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 162/2010, FiUB 52/2010, RSv 257/2010, Rådets direktiv 2009/162/EU (32009L162), EUT nr L 15, 15.1.2010, s. 14

30.11.2012/707:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt för en importerad vara har uppstått efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 89/2012, FiUB 24/2012, RSv 112/2012

21.12.2012/963:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012, FvUB 21/2012, RSv 150/2012

27.6.2014/506:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Denna lag ska tillämpas då skyldigheten att betala skatt uppkommer efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 56/2014, FiUB 5/2014, RSv 58/2014, Rådets direktiv 2008/8/EG, EUT nr L 44, 20.2.2008, s. 11-22

12.12.2014/1092:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt har uppkommit efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 53/2014, FiUB 20/2014, RSv 150/2014

16.12.2016/1187:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016, FiUB 17/2016, RSv 178/2016

11.8.2017/524:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På införsel av varor i fråga om vilka skyldigheten att betala skatt har uppkommit enligt 87 § i mervärdesskattelagen före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas 22 § i den lydelse den hade vid lagens ikraftträdande.

RP 45/2017, FiUB 3/2017, RSv 67/2017

13.7.2018/546:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 82/2018, FiUB 9/2018, RSv 73/2018, Rådets direktiv (EU) 2017/2455 (32017L2455); EUT L 348, 29.12.2017, s. 7

29.11.2019/1114:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 7/2019, FiUB 4/2019, RSv 16/2019

7.5.2021/388:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

Denna lag tillämpas när skyldighet att betala skatt har uppkommit den dag lagen träder i kraft eller därefter. Om skyldigheten att betala skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 18/2021, FiUB 3/2021, RSv 38/2021

1.4.2022/202:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2022.

Denna lag tillämpas när tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på fysiska bärare införs den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 137/2021, FiUB 5/2022, RSv 22/2022

29.12.2022/1273:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 226/2022, FiUB 31/2022, RSv 200/2022

3.3.2023/311:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023. Lagens 23 a § träder dock i kraft först den 1 juli 2023.

Om en såld vara har levererats, ett gemenskapsinternt varuförvärv har gjorts eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § i mervärdesskattelagen har uppstått före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Återbäring enligt 125 § i mervärdesskattelagen kan dock sökas tidigast den 1 januari 2024.

RP 310/2022, FiUB 40/2022, RSv 281/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.