Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

20.12.1996/1136

Lag om bolaget Finlands Exportkredit Ab

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (2.12.2005/947)
Verksamhetsområde och uppgifter

Syftet med Finlands Exportkredit Ab, nedan bolaget, är att främja Finlands ekonomiska utveckling genom att finansiera export och inhemska fartygsleveranser. (29.12.2011/1544)

Bolaget har i uppgift att

1) administrera det ränteutjämningssystem som hänför sig till offentligt understödd kreditgivning, samt

2) bevilja offentligt understödda export- och fartygskrediter på de villkor i fråga om exportkreditkonsensus som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har fastställt.

Arbets- och näringsministeriet kan anförtro bolaget även andra specialfinansieringsuppgifter som hänför sig till export och fartygsfinansiering. (3.12.2010/1041)

2 § (29.12.2011/1544)
Utlämnande av uppgifter

Bolaget ska ge arbets- och näringsministeriet de uppgifter som ministeriet ber om och som behövs vid behandlingen av de offentligt understödda finansieringsuppdrag som anförtrotts bolaget, samt andra utredningar och uppgifter som hör till bolagets verksamhetsområde. Bolaget ska dessutom ge statskontoret de uppgifter och utredningar som behövs för utbetalningen av räntestödet eller räntegottgörelsen samt för genomförandet av skyddsåtgärder.

3 §
Avgifter

För bolagets prestationer kan avgifter uppbäras. Bolagets styrelse fastslår storleken på avgifterna med beaktande av vad 4 § stadgar. Grunderna för beräkningen av avgifterna skall vara lika för alla som använder sig av bolagets tjänster.

4 §
Ekonomiska verksamhetsprinciper

Syftet med bolaget är inte att ge aktieägarna vinst.

De kostnader som bolagets verksamhet medför täcks med den avkastning som bolaget får av sina kunder och avkastningen av bolagets eget kapital, samt med räntestöd, förvaltningsarvode och underskottsersättning som staten betalar i enlighet med lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011). (29.12.2011/1544)

3 mom. har upphävts genom L 6.11.1998/808. (6.11.1998/808)

5 § (26.11.1999/1100)
Statens ansvar

5 § har upphävts genom L 26.11.1999/1100.

6 § (29.12.2011/1544)
Tystnadsplikt

På de personer som är i bolagets tjänst samt på medlemmarna och suppleanterna i bolagets organ tillämpas vad som i 15 kap. 14 § i kreditinstitutslagen (610/2014) föreskrivs om tystnadsplikt. (8.8.2014/637)

En medlem och suppleant i bolagets organ samt den som är anställd av bolaget har, oberoende av vad som föreskrivs i 1 mom., rätt att ge arbets- och näringsministeriet och statskontoret uppgifter som han eller hon har fått om en kunds eller någon annan persons ekonomiska ställning eller enskilda förhållanden, om uppgifterna behövs för samordningen av den offentliga finansieringen, för utbetalningen av räntestöd, räntegottgörelse, underskottsersättning eller förvaltningsarvode, för handläggningen av export- och fartygskrediter, för genomförande av skyddsåtgärder eller av något annat motsvarande skäl.

7 § (16.6.2000/550)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag meddelas vid behov genom förordning av statsrådet.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 164/1996, EkUB 18/1996, RSv 164/1996

Ikraftträdelsestadganden:

11.12.1997/1120:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 147/1997, EkUB 27/1997, RSv 181/1997

6.11.1998/808:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 139/1998, EkUB 18/1998, RSv 108/1998

26.11.1999/1100:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På ränteutjämningsavtal som har ingåtts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 75/1999, EkUB 8/1999, RSv 41/1999

16.6.2000/550:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

RP 48/2000, EkUB 11/2000, RSv 64/2000

2.12.2005/947:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna lag upphävs statsrådets förordning av den 9 december 2004 om det bolag som avses i lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1104/2004).

RP 123/2005, EkUB 16/2005, RSv 137/2005

3.12.2010/1041:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 170/2010, EkUB 23/2010, RSv 181/2010

29.12.2011/1544:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 115/2011, EkUB 7/2011, RSv 93/2011

8.8.2014/637:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.