Beaktats t.o.m. FörfS 1003/2019.

12.12.1996/1066

Förordning om försöksverksamhet med ungdomsstraff

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 13 § lagen den 12 december 1996 om försöksverksamhet med ungdomsstraff (1058/1996):

1 §
Tillämpningsområde

Utöver bestämmelserna i lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff (1058/1996) skall denna förordning iakttas vid verkställighet av ungdomsstraff.

2 § (26.7.2001/672)
Verkställighetsmyndighet

Myndigheter som verkställer ungdomsstraff är brottspåföljdsverket och kriminalvårdsväsendet.

3 §
Verkställighetshandling

Den domstol som dömt till ungdomsstraff skall mata in uppgifterna om avgörandet i domsslutssystemet. En utskrift från datasystemet med uppgifter om avgörandet utgör verkställighetshandling. Om verkställighetshandlingen gäller vad som i 3 a och 8 a §§ förordningen om verkställighet av fängelsestraff (447/1975) bestäms om verkställighet av fängelsestraff.

När högsta domstolen dömer till ungdomsstraff utgör en kopia av domen verkställighetshandling.

4 § (26.7.2001/672)
Hur meddelanden sänds

Tingsrätten skall senast veckan efter den då tiden för missnöjesanmälan löpt ut, via domslutssystemet sända ett meddelande om ett ungdomsstraff till brottspåföljdsverket och till rättsregistercentralen, om missnöje inte anmälts. Om meddelandet gäller i övrigt bestämmelserna i 2 § förordningen om verkställighet av fängelsestraff (447/1975).

Brottspåföljdsverket skall, sedan det har inhämtat en utredning om huruvida domen är verkställbar, utan dröjsmål sända verkställighetshandlingen till den av kriminalvårdsväsendets distriktsbyråer som svarar för verkställighet av ungdomsstraffet.

Då högsta domstolen förbjuder verkställighet av hovrättens dom eller bestämmer att den skall avbrytas, skall brottspåföljdsverket omedelbart anmäla detta till den av kriminalvårdsväsendets distriktsbyråer som har tillställts verkställighetshandlingen.

5 § (26.7.2001/672)
Samtycke till verkställighet av dom utan laga kraft

Den som dömts till ungdomsstraff och som samtycker till att straffet verkställs även om domen inte har vunnit laga kraft skall lämna sitt samtycke till den av kriminalvårdsväsendets distriktsbyråer som svarar för verkställigheten av ungdomsstraffet. Denna skall utan dröjsmål meddela brottspåföljdsverket att samtycke har givits. Brottspåföljdsverket skall anmäla att samtycke har givits till den domstol som avgjort målet eller, om samtycke givits efter att besvärstiden har löpt ut, till fullföljdsdomstolen.

6 § (26.7.2001/672)
Uppgörande av verkställighetsplan

Den av kriminalvårdsväsendets distriktsbyråer som svarar för verkställigheten av ett ungdomsstraff skall efter att ha fått verkställighetshandlingen meddela den som dömts till ungdomsstraffet vilken dag han eller hon för uppgörande av verkställighetsplanen senast skall anmäla sig hos distriktsbyrån. Utan särskilda skäl får den föreskrivna dagen inte sättas ut senare än 14 dagar efter det att meddelandet givits.

7 §
Verkställighetsplanens innehåll

I verkställighetsplanen skall bestämmas hur ofta och på vilket sätt den som dömts till ungdomsstraff skall hålla kontakt med sin övervakare, tidtabellen för ungdomstjänsten och på vilket sätt ungdomstjänsten skall fullgöras.

8 §
Delgivning

Verkställighetsplanen skall utan dröjsmål bevisligen delges den som dömts till ungdomsstraff. (25.2.2000/246)

När verkställighetsplanen har delgivits den som dömts till ungdomsstraff skall kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå meddela brottspåföljdsverket delgivningsdagen. (26.7.2001/672)

9 § (26.7.2001/672)
Diarium

Kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå för bok över hur varje enskilt ungdomsstraff avtjänas (diarium) på det sätt som justitieministeriet närmare bestämmer.

Sedan ungdomsstraffet har avtjänats skall kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå sända verkställighetshandlingarna och diariet till brottspåföljdsverket.

När ungdomsstraffet har avtjänats, skall kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå sända ett meddelande om detta till rättsregistercentralen.

10 § (26.7.2001/672)
Efterlysning

Om den som dömts till ungdomsstraff inte anträffas och det inte har gått att få reda på hans eller hennes vistelseort, skall kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå sända verkställighetshandlingarna till brottspåföljdsverket. Brottspåföljdsverket skall utfärda en efterlysning av den dömde i vilken den dömde skall uppmanas att för verkställighet av ungdomsstraffet senast på utsatt dag ta kontakt med den av kriminalvårdsväsendets distriktsbyråer som svarar för verkställigheten av ungdomsstraffet och i vilken skall nämnas att en ny behandling av ungdomsstraffet i annat fall anhängiggörs.

11 §
Tjänstgöringsplatser för ungdomstjänsten

Den oavlönade delen av ungdomstjänsten kan utföras på tjänstgöringsplatser som ordnas av offentliga sammanslutningar eller offentligrättsliga föreningar eller av andra sammanslutningar eller stiftelser som inte bedriver verksamhet i vinstsyfte.

Kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå skall med en sammanslutning eller stiftelse som avses i 1 mom. ingå ett avtal om hur ungdomstjänsten skall utföras. I avtalet skall anges parternas rättigheter och skyldigheter samt vem som är kontaktperson på tjänstgöringsplatsen. (26.7.2001/672)

12 § (26.7.2001/672)
Förordnande av övervakare

Till övervakare för den som dömts till ungdomsstraff skall förordnas en tjänsteman vid kriminalvårdsväsendet. Av särskilda skäl kan en annan för uppgiften lämplig person som samtyckt härtill förordnas att bistå honom eller henne. Till denna person kan av statens medel betalas arvode och kostnadsersättning.

13 §
Övervakarens uppgifter

Övervakaren skall

1) stöda och vägleda övervakade,

2) hålla kontakt med den övervakade på det sätt som bestämts i verkställighetsplanen,

3) vid behov hålla kontakt med den övervakades vårdnadshavare,

4) hålla kontakt med tjänstgöringsplatsen, och

5) meddela kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå hur övervakningen och ungdomstjänsten framskrider samt överträdelser av föreskrifterna i verkställighetsplanen. (26.7.2001/672)

Övervakaren skall sköta sitt uppdrag så att övervakningen inte medför onödiga olägenheter för den övervakade eller hans närmaste.

14 § (26.7.2001/672)
Meddelanden i ärenden som gäller ny behandling av straff

Åklagaren skall underrätta den av kriminalvårdsväsendets distriktsbyråer som har begärt att frågan om ungdomsstraff skall föras till domstol om sitt beslut att inte vid domstolen yrka ny behandling av ungdomsstraffet.

Om ett yrkande på att ett ungdomsstraff skall behandlas på nytt blir anhängigt i ett mål i vilket ändring har sökts, skall domstolen underrätta fullföljdsdomstolen om yrkandet.

Domstolen skall till kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå, brottspåföljdsverket och rättsregistercentralen sända ett meddelande om ett beslut genom vilket den har förlängt övervakningstiden, har ansett att straffet till fullo avtjänats eller har dömt ut ett annat straff i stället för ungdomsstraff.

15 § (26.7.2001/672)
Resekostnader

Kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå betalar på ansökan skäliga resekostnader som orsakats av avtjänande av ungdomsstraff.

16 § (26.7.2001/672)

16 § har upphävts genom F 26.7.2001/672.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997.

Ikraftträdelsestadganden:

25.2.2000/246:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000.

26.7.2001/672:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.