Beaktats t.o.m. FörfS 384/2020.

22.11.1996/913

Förordning om Helsingfors handelshögskola

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 29 december 1973 om Helsingfors handelshögskola (1032/1973):

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Handelshögskolans allmänna förvaltning sköts av kansler, fullmäktige, styrelsen, undervisnings- och forskningsrådet, rektor och förvaltningsämbetet.

Vid högskolan finns institutioner för undervisning och forskning om vilka högskolan beslutar.

Vid högskolan kan finnas fristående inrättningar vars förvaltning sköts av en föreståndare eller av en direktion och en föreståndare.

Medlemmarna av högskolans förvaltningsorgan handlar under tjänsteansvar.

2 §

Till högskolans personal räknas vid val

1) de som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till högskolan och har anställningen som huvudsyssla och docenter, samt

2) de som med högskolans samtycke som huvudsyssla bedriver forskning vid högskolan eller biträder därvid.

Som studerande anses den som har anmält sig som närvarande studerande vid högskolan och som har rätt att avlägga examen vid högskolan. Den som studerar för påbyggnadsexamen och som enligt 1 mom. hör till personalen anses dock inte som studerande.

3 §

Vid högskolan råder undervisnings- och forskningsfrihet. Lärarna skall dock följa undervisningsplanerna samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats om lärarnas uppgifter och om undervisningen vid högskolan.

Om studerandena, undervisningen och examina stadgas särskilt.

2 kap

Kansler

4 §

Kansler skall vara en person som har gjort sig förtjänt inom vetenskap och ekonomisk kultur och som är förtrogen med högskoleförvaltning. Kansler får inte vara utnämnd till en tjänst vid Helsingfors handelshögskola eller vid någon annan högskola.

Kansler utnämns av republikens president på framställning av statsrådet för tre läsår i sänder sedan högskolans fullmäktige har uppställt tre kandidater för uppgiften som kansler.

Kansler har till uppgift att arbeta för ett allsidigt främjande av högskolan och för uppfyllande av dess syften. Kansler utnämner de lärare som nämns i 26 § 2 mom.

Om kanslers uppgift blir vakant mer än sex månader innan mandatperioden går ut, utnämns en ny kansler för den återstående mandatperioden.

När kansler har förhinder eller uppgiften är vakant sköts kanslers uppgifter av rektor.

5 §

Kansler anställer för sig en sekreterare som skall ha avlagt juris kandidatexamen.

Kansler fattar sina beslut på föredragning av sekreteraren.

3 kap

Fullmäktige

6 §

Till fullmäktige hör 30 medlemmar.

Till fullmäktige väljs 20 medlemmar och lika många suppleanter för tre kalenderår i sänder. De som är utnämnda till tjänster som professor eller biträdande professor väljer bland sig 10 medlemmar och lika många suppleanter och den övriga personalen inom sig 10 medlemmar och lika många suppleanter.

Det organ som utövar beslutanderätt inom studentkåren vid Helsingfors handelshögskola väljer 10 medlemmar och lika många suppleanter bland studerandena för ett kalenderår i sänder.

Om val av ordförande och vice ordförande för fullmäktige bestäms i en instruktion.

7 §

Fullmäktige har till uppgift att

1) i ärenden som är av vittbärande betydelse eller principiell vikt lägga fram förslag som gäller utvecklande av högskolan,

2) uppställa tre personer på förslag att utnämnas till kansler,

3) välja rektor och prorektorer för högskolan, samt

4) förordna 12 medlemmar och suppleanter i styrelsen.

8 §

För valet av fullmäktige tillsätter styrelsen en valnämnd som har till uppgift att sköta valförrättningen.

Närmare bestämmelser om valet och valnämnden meddelas i en instruktion.

4 kap

Styrelsen

9 §

Till styrelsen hör rektor och prorektorerna samt 12 andra medlemmar som fullmäktige utser för tre kalenderår i sänder inom personalen och bland studerandena. Fullmäktige förordnar personliga suppleanter för var och en av de 12 medlemmarna.

Förvaltningsdirektören har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.

10 §

Styrelsen har till uppgift att leda och utveckla högskolans verksamhet samt att

1) godkänna högskolans verksamhets- och ekonomiplaner och andra vittsyftande planer samt högskolans budgetförslag,

2) besluta om bildande och indragning av undervisnings- och forskningsinstitutioner samt av fristående inrättningar vid högskolan,

3) godkänna instruktioner och andra motsvarande allmänna föreskrifter för högskolan,

4) besluta om det antal studerande som årligen skall antas till högskolan, samt

5) handlägga och avgöra andra ärenden som enligt stadganden eller instruktioner ankommer på styrelsen.

5 kap

Rektor och prorektorer

11 §

Vid högskolan finns en rektor samt förste och andre prorektor. Rektor och prorektorerna väljs för tre läsår i sänder. Bestämmelser om valförrättningen meddelas i en instruktion.

Rektor och prorektor skall vara förtrogna med högskoleförvaltning samt med undervisning och forskning. Rektor och förste prorektor skall vara utnämnda till professorstjänster vid högskolan och andre prorektor skall vara utnämnd till en undervisnings- eller forskningstjänst vid högskolan och ha avlagt doktorsexamen.

Den som har varit rektor under den föregående mandatperioden har rätt att avsäga sig uppdraget som rektor eller prorektor. Fullmäktige kan godta också något annat skäl till vägran.

12 §

Rektor har till uppgift att

1) leda och övervaka högskolans verksamhet samt ta initiativ till utvecklande av högskolan,

2) vara ordförande i styrelsen och i undervisnings- och forskningsrådet,

3) fördela de anslag som beviljats högskolan enligt de grunder som styrelsen har bestämt,

4) behandla andra ärenden som gäller högskolans allmänna förvaltning, om något annat inte stadgas eller bestäms, samt

5) behandla ärenden som enligt förordning eller en instruktion ankommer på rektor.

Rektor för högskolans talan vid domstolar och myndigheter samt företräder även annars högskolan. Rektor har rätt att närvara och yttra sig vid högskolans samtliga förvaltningsorgans sammanträden.

Rektor kan överföra handläggningen och avgörandet av ärenden som hör till hans befogenhet på prorektor.

Rektor kan till syrelsen hänskjuta ett ärende som hör till hans befogenhet och som är vittsyftande eller av principiell vikt för högskolan.

13 §

Vid förhinder för rektor sköts hans uppgifter av förste prorektor och vid förhinder även för denne av andre prorektor.

Rektor är befriad från de åligganden som hör till hans egentliga tjänst. Detsamma gäller prorektor när han sköter rektors uppgifter.

Styrelsen kan på grund av de förvaltningsuppgifter som ankommer på prorektor helt eller delvis befria prorektor från undervisningsskyldighet.

6 kap

Undervisnings- och forskningsrådet

14 §

Till undervisnings- och forskningsrådet hör rektor, prorektorerna, föreståndarna för undervisnings- och forskningsinstitutionerna samt sju medlemmar som utses av styrelsen.

Styrelsen förordnar fem medlemmar och lika många suppleanter för tre kalenderår i sänder enligt följande: två medlemmar samt personliga suppleanter bland dem som utnämnts till en tjänst som professor eller biträdande professor vid högskolan, två medlemmar samt personliga suppleanter bland de övriga lärarna och forskarna vid högskolan och en medlem och dennes personliga suppleant bland föreståndarna för de fristående inrättningar som sköter högskolans serviceverksamhet. Dessutom förordnar styrelsen två medlemmar samt personliga suppleanter bland studerandena för ett kalenderår i sänder.

Innan medlemmarna och suppleanterna förordnas skall de grupper som avses i 2 mom. ges tillfälle att göra en framställning i frågan.

15 §

Undervisnings- och forskningsrådet har till uppgift att

1) utveckla och utvärdera examina, undervisningen och forskningen samt serviceverksamheten vid högskolan,

2) utveckla samarbetet mellan undervisnings- och forskningsinstitutionerna och de andra institutionerna,

3) godkänna undervisningsplanerna,

4) göra framställningar om tillsättning av tjänster som överassistent och lektor,

5) utse förhandsgranskare, granskare och opponenter för doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och andra motsvarande lärdomsprov samt bedöma dessa lärdomsprov på basis av granskarnas utlåtanden, samt

6) behandla andra ärenden som enligt förordning eller en instruktion ankommer på rådet.

7 kap

Förvaltningsämbetet

16 §

Förvaltningsämbetet har till uppgift att sköta beredningen och föredragningen av ärenden samt verkställigheten av besluten. Förvaltningsämbetet handlägger och avgör de ärenden som enligt stadganden och instruktioner ankommer på ämbetet.

Förvaltningsämbetet kan till styrelsen hänskjuta ett ärende som är vittsyftande eller av principiell vikt för högskolan.

17 §

Förvaltningsdirektören är chef för förvaltningsämbetet.

Ärenden som hör till förvaltningsämbetet avgörs av förvaltningsdirektören. Förvaltningsdirektören kan också överföra behandlingen av ärenden på någon annan tjänsteman vid förvaltningsämbetet.

18 §

Till förvaltningsämbetet hör den förvaltnings- och servicepersonal om vars placering inte bestäms något annat.

Närmare bestämmelser om förvaltningsämbetets organisation och uppgifter meddelas i en instruktion.

8 kap

Undervisnings- och forskningsinstitutionerna

19 §

För undervisningen och forskningen vid högskolan finns institutioner för ett eller flera undervisnings- och forskningsområden. Bestämmelser om institutionernas förvaltning meddelas i en instruktion.

Bestämmelser om de grunder enligt vilka en persons tillhörighet till en institution bestäms meddelas i en instruktion.

9 kap

Fristående inrättningar

20 §

Vid högskolan kan finnas fristående inrättningar som inte hör till undervisnings- och forskningsinstitutionerna.

En fristående inrättnings förvaltning sköts av en föreståndare eller av en direktion och en föreståndare. Högst hälften av medlemmarna i direktionen för en fristående inrättning kan vara personer som inte hör till högskolan.

Närmare bestämmelser om en fristående inrättnings verksamhet och förvaltning meddelas i en instruktion.

10 kap

Behandlingen av ärenden

21 §

Vid högskolan avgörs ärendena på föredragning, om inte något annat bestäms i en instruktion. Föredragningsförfarande tillämpas dock inte i fullmäktige.

Föredraganden förordnas av förvaltningsämbetet.

22 §

Ett förvaltningsorgan sammanträder när ordföranden eller, vid förhinder för denne, vice ordföranden anser det nödvändigt eller när minst tre medlemmar i något annat förvaltningsorgan än fullmäktige skriftligt begär detta för behandling av ett angivet ärende.

Ett förvaltningsorgan är beslutfört när sammanträdets ordförande och minst hälften av medlemmarna är närvarande.

23 §

Vid ett kollegialt beslutandeorgans sammanträde fattas beslut i andra ärenden än valärenden, om meningsskiljaktighet föreligger, med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, blir den åsikt gällande som ordföranden omfattar.

I ärenden som gäller tillsättning av tjänster eller disciplinär bestraffning av en studerande sker dock omröstningen på samma sätt som vid en kollegial domstol.

24 §

När en studieprestation bedöms får förutom sammanträdets ordförande endast de medlemmar i förvaltningsorganet som har fulljort en motsvarande studieprestation delta i beslutsfattandet. Övriga medlemmar har dock rätt att yttra sig vid sammanträdet.

Om det i ett förvaltningsorgan inte finns ett tillräckligt antal sådana medlemmar som får delta i beslutsfattandet i sådana ärenden som nämns i 1 mom., skall styrelsen på förvaltningsorganets framställning förordna ett behövligt antal adjungerade medlemmar. De adjungerade medlemmarna förordnas för förvaltningsorganets mandatperiod om inte styrelsen beslutar något annat.

25 §

Närmare bestämmelser om behandlingen av ärenden meddelas i en instruktion.

11 kap

Personalen

26 §

Undervisnings- och forskningsrådet upprättar tjänsteförslag för tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor gäller i övrigt vad som särskilt stadgas om detta.

Överbibliotekarie, biträdande professorer, överassistenter, lektorer och docenter utnämns av kansler.

Andra tjänstemän än de som avses i 1 och 2 mom. och personal i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av högskolans styrelse, om inte något annat bestäms i en instruktion.

27 §

Tjänsterna som överassistent, assistent, forskningsassistent, specialforskare och forskare tillsätts för högst fem år i sänder.

Sådana lektorstjänster i språk som är avsedda för utlänningar kan tillsättas utan att de har ledigförklarats.

28 §

Den som söker en tjänst som överassistent eller lektor skall visa sin undervisningsförmåga genom ett offentligt undervisningsprov på det sätt som bestäms i en instruktion. Sökanden kan av särskilda skäl befrias från undervisningsprovet enligt vad som bestäms i en instruktion.

29 §

Till docent kan på ansökan utnämnas en person som har avlagt doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad och som har grundliga kunskaper på sitt eget ämnesområde, med publikationer eller andra undersökningar visad förmåga att självständigt bedriva vetenskaplig forskning samt god undervisningsförmåga. Av en docent krävs dessutom nödvändig praktisk erfarenhet av de uppgifter som hänför sig till ämnesområdet, om detta behövs för att ämnet skall kunna behärskas.

30 §

Om undervisnings- och forskningsrådet anser att det med tanke på undervisningen och forskningen är ändamålsenligt att den som söker en docentur knyts till högskolan, skall rådet skaffa en utredning om sökandens vetenskapliga meriter. Rådet skall anlita sakkunniga för bedömning av kompetensen, om inte sökandens vetenskapliga kompetens enligt rådets uppfattning tidigare har konstaterats.

Om undervisningsprov för den som söker en docentur gäller vad som stadgas i 28 §.

Om undervisnings- och forskningsrådet finner att sökanden uppfyller de villkor som stadgas för anställning av docenter, skall rådet hos kansler göra en framställning om att sökanden skall utnämnas till docent.

31 §

Tjänstledighet för tjänstemän och befrielse som motsvarar tjänstledighet för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av förvaltningsämbetet, om inte något annat bestäms i en instruktion.

12 kap

Ändringssökande

32 §

Om sökande av ändring i ett beslut som avses i denna förordning stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Besvär får inte anföras över ett beslut genom vilket en instruktion eller andra motsvarande föreskrifter har godkänts eller rektor, prorektorer eller föreståndare för en undervisnings- eller forskningsinstitution eller dennes ställföreträdare har valts eller medlemmar och suppleanter i förvaltningsorgan har valts eller förordnats och inte heller över ett beslut som gäller beviljande av stipendier eller understöd.

Ett beslut av valnämnden skall iakttas även om det överklagas tills saken har avgjorts slutligt.

13 kap

Särskilda stadganden

33 §

Högskolans styrelse kan av särskilda skäl bevilja en medlem eller suppleant i ett kollegialt förvaltningsorgan befrielse från uppdraget som medlem eller suppleant på dennes begäran.

En medlem eller suppleant i ett kollegialt förvaltningsorgan som inte längre hör till den grupp från vilken han har valts, kvarstår dock som medlem eller suppleant i förvaltningsorganet till utgången av sin mandatperiod.

Om en medlem i ett förvaltningsorgan inte längre hör till högskolan eller om han har fått befrielse från uppdraget eller om han väljs till rektor eller prorektor, träder suppleanten, i fullmäktige den suppelant som står först i tur i samma grupp, i hans ställe för den återstående mandatperioden. Om en suppleant i ett förvaltningsorgan inte längre hör till högskolan eller om han har fått befrielse från uppdraget eller om han valts till rektor eller prorektor eller om han inträder som medlem i förvaltningsorganet, väljs en ny suppleant för den återstående mandatperioden på det sätt som stadgas i en instruktion. En ny suppleant som skall representera studerandena väljs av studentkåren.

34 §

Om mandatperioden för alla medlemmar i fullmäktige inleds samtidigt, sammanträder fullmäktige i sin nya sammansättning på kallelse av rektor innan medlemmarnas mandatperiod inleds för att välja medlemmar och suppleanter i styrelsen.

35 §

Medlen i fonder, som har tillkommit genom donationer och testamenten till förmån för högskolan och som förvaltas av denna, skall hållas åtskilda från statens övriga medel. Fonderade medel skall placeras på ett säkert och inkomstbringande sätt.

14 kap

Ikraftträdande

36 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 16 november 1984 om Helsingfors handelshögskola (775/1984) jämte ändringar.

De instruktioner och andra allmänna föreskrifter som har givits med stöd av stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft förblir i kraft till den del de inte står i strid med denna förordning tills nya instruktioner och andra allmänna föreskrifter har utfärdats.

Instruktioner och andra allmänna föreskrifter som är nödvändiga för verkställigheten av denna förordning får godkännas innan förordningen träder i kraft.

37 §

Om tillsättningen av en tjänst eller behandlingen av ett annat ärende inte har slutförts när denna förordning träder i kraft, övergår ärendet på det förvaltningsorgan till vilket ärendet hör enligt denna förordning eller enligt de instruktioner som utfärdas särskilt. Den besvärsnämnd som tillsatts enligt den upphävda förordningen slutför dock behandlingen av de ärenden som inte är slutförda när denna förordning träder i kraft.

38 §

Kansler som har utnämnts enligt den upphävda förordningen fortsätter i sin uppgift till slutet av mandatperioden. Rektor och prorektorer som har valts enligt den upphävda förordningen fortsätter i sina uppgifter till slutet av mandatperioden.

De medlemmar och suppleanter i fullmäktige som avses i 6 § 2 mom. samt medlemmarna och suppleanterna i styrelsen tillsätts första gången enligt denna förordning för en mandatperiod som börjar den 1 januari 1998. De medlemmar och suppleanter i dessa förvaltningsorgan som har valts eller förordnats enligt tidigare stadganden fortsätter i sina uppgifter fram till dess.

Undervisnings- och forskningsrådet tillsätts för första gången för en mandatperiod som börjar den 1 januari 1997 och slutar den 31 december 1997. Den mandatperiod som inleddes den 1 januari 1995 för det vetenskapligt råd som tillsatts enligt den upphävda förordningen upphör den 31 december 1996.

De undervisnings- och forskningsinstitutioner och de fristående inrättningar om vilka stadgas i den upphävda förordningen och som inrättats enligt den upphävda förordningen kvarstår vid högskolan när denna förordning träder i kraft, om inte styrelsen beslutar något annat.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.