Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

16.8.1996/627

Förordning om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern

stadgas med stöd av 1 kap. 7 § strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 augusti 1996 (626/96):

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § i strafflagen (39/1889) är följande brott internationella brott: (10.12.2009/1041)

1) penningförfalskningsbrott, förberedelse till penningförfalskning och användning av falska pengar enligt konventionen för bekämpande av myntförfalskning (FördrS 47/1936) samt penningförfalskningsbrott, förberedelse till penningförfalskning och användning av falska pengar som avser euron i fall som anges i artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/62/EU om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättande av rådets rambeslut 2000/383/RIF, (19.11.2015/1342)

2) brott mot mänskligheten, grovt brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse och grov krigsförbrytelse enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (FördrS 56/2002), och andra motsvarande straffbara gärningar som skall anses som svåra överträdelser enligt Genève-konventionerna angående förbättrande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält, förbättrande av behandlingen av sårade, sjuka och skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till sjöss, krigsfångars behandling samt skydd för civilpersoner under krigstid (FördrS 8/1955) samt enligt det till dessa konventioner fogade I tilläggsprotokollet rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter (FördrS 82/1980), (24.4.2008/286)

3) folkmord och förberedelse till folkmord enligt konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (FördrS 5/60),

4) narkotikabrott, grovt narkotikabrott, förberedelse till narkotikabrott, främjande av narkotikabrott, grovt främjande av narkotikabrott och häleri enligt 1961 års allmänna narkotikakonvention (FördrS 43/1965), enligt protokollet rörande ändringar i 1961 års allmänna narkotikakonvention (FördrS 42/1975), enligt konventionen angående psykotropiska ämnen (FördrS 60/1976) och enligt Förenta Nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen (FördrS 44/1994), (23.11.2006/1014)

5) kapning av luftfartyg eller annan straffbar gärning, i vilken gärningsmannen olagligen med våld eller hot om våld tar i sin besittning eller övervakning ett luftfartyg, enligt konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg (FördrS 62/71),

6) trafiksabotage, grovt sabotage, förberedelse av allmänfarligt brott eller annan straffbar gärning, som skall anses vara brott enligt konventionen om förebyggande av olagliga handlingar mot säkerheten inom den civila luftfarten (FördrS 56/73),

7) uppsåtligt begånget dråp, människorov eller annat angrepp mot sådan persons kroppsliga integritet eller personliga frihet, som åtnjuter internationellt skydd eller våldsamt angrepp mot sådan persons tjänstelokaliteter, privata bostad eller fortskaffningsmedel eller hot att företaga sådant angrepp enligt konventionen om förebyggande och bestraffning av brott mot personer, som åtnjuter internationellt skydd, bland dem diplomatiska representanter (FördrS 63/78),

8) tagande av gisslan eller annat frihetsberövande, som avses i den internationella konventionen mot tagande av gisslan (FördrS 38/83),

9) sådan tortyr eller annan straffbar gärning som ska anses som tortyr enligt konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (FördrS 60/1989) (10.12.2009/1041)

10) kärnladdningsbrott, äventyrande av andras hälsa, straffbar användning av kärnenergi eller annan straffbar gärning mot eller med hjälp av kärnenergi, som skall anses vara brott enligt konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (FördrS 72/89),

11) frihetsberövande, grovt frihetsberövande, människorov, sabotage, vållande av fara eller annan straffbar gärning, som skall anses vara brott enligt den europeiska konventionen om bekämpande av terrorism (16/1990), (18.4.1997/353)

12) dråp, misshandel, frihetsberövande eller rån mot en person som befinner sig på ett fartyg eller ett luftfartyg, eller kapning, stöld eller skadegörelse av ett fartyg, ett luftfartyg eller egendom som finns på ett fartyg eller ett luftfartyg, som skall anses vara sjöröveri enligt Förenta Nationernas havsrättskonvention (FördrS 50/1996), (5.2.1999/118)

13) brott mot förbudet mot kemiska vapen, som avses i konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (FördrS 19/1997), (5.2.1999/118)

13 a) brott mot förbudet mot biologiska vapen enligt protokollet rörande förbud för användning i krig av kvävande, giftiga eller liknande gaser samt av bakteriologiska krigsmetoder (FördrS 23/1929) och enligt konventionen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstörande (FördrS 15/1975), (24.4.2008/286)

13 b) brott mot förbudet mot infanteriminor enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring (FördrS 13/2012) (16.2.2012/80)

14) brott mot sjöfartens säkerhet, som avses i konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet (FördrS 11/1999), (8.6.2000/537)

15) brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln, som avses i protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln (FördrS 44/2000); (23.8.2001/739)

16) brott mot personal i FN-insatser och därtill anknuten personal som avses i konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal (FördrS 2-3/2001), (13.6.2002/510)

17) brott som riktas mot allmän plats, statlig eller annan offentlig anläggning, allmänt transportsystem eller infrastrukturanläggning enligt den internationella konventionen om bekämpande av bombattentat av terrorister (FördrS 60/2002), (25.7.2002/624)

18) finansiering av terrorism enligt den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism (FördrS 74/2002); (15.10.2003/859)

19) avsiktligt dödande av civilpersoner eller förorsakande av allvarlig skada enligt det reviderade protokollet om förbud mot eller ristriktioner i användningen av minor, försåt och andra anordningar (FördrS 91/1998); (5.2.2009/56)

20) nukleär terrorism enligt den internationella konventionen om bekämpande av nukleär terrorism (FördrS 6/2009). (5.2.2009/56)

Som internationellt brott anses också straffbart försök till eller straffbar delaktighet i brott som avses i 1 mom.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1996.

Ikraftträdelsestadganden:

18.4.1997/353:

Denna förordning träder i kraft den 29 april 1997.

5.2.1999/118:

Denna förordning träder i kraft den 10 februari 1999.

8.6.2000/537:

Denna förordning träder i kraft den 27 juli 2000.

3.5.2001/370:

Denna förordning träder i kraft den 29 maj 2001.

23.8.2001/739:

Denna förordning träder i kraft den 29 augusti 2001.

13.6.2002/510:

Denna förordning träder i kraft den 27 juni 2002.

25.7.2002/624:

Denna förordning träder i kraft den 28 juli 2002.

15.10.2003/859:

Denna förordning träder i kraft den 22 oktober 2003.

23.11.2006/1014:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Rådets rambeslut 2004/757/RIF (32004F0757); EUT nr L 335, 11.11.2004, s. 8-11

24.4.2008/286:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

5.2.2009/56:

Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2009.

10.12.2009/1041:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

16.2.2012/80:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

19.11.2015/1342:

Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2016.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/62/EU (32014L0062); EUT L 151, 21.5.2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.