Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

28.6.1996/487

Lag om Kommunernas garanticentral

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Kommunernas garanticentral

Syftet med den offentligrättsliga anstalten Kommunernas garanticentral, nedan garanticentralen, är att trygga och utveckla en gemensam medelsanskaffning för kommunerna.

För att detta syfte skall nås kan garanticentralen på det sätt som föreskrivs i 1 a § bevilja garantier för sådan medelsanskaffning till kreditinstitut som direkt eller indirekt ägs av kommunerna eller lyder under kommunernas bestämmanderätt att medlen lånas ut till kommuner och samkommuner samt sammanslutningar som helt ägs av kommunerna eller helt lyder under deras bestämmanderätt. (3.11.2006/944)

För att syftet skall nås kan garanticentralen på det sätt som föreskrivs i 1 a § bevilja garantier även för sådan medelsanskaffning till kreditinstitut som avses i 2 mom. att medlen lånas ut till sammanslutningar som anges av statliga myndigheter och som hyr ut eller producerar och håller bostäder på sociala grunder, eller till sammanslutningar som lyder under sådana sammanslutningars bestämmanderätt. (3.11.2006/944)

Garantier kan beviljas som säkerhet för sådana sammanslutningars fordringar som finansierar i 2 mom. avsedda kreditinstitut och, vid arrangemang som har direkt samband med medelsanskaffning, även som säkerhet för kreditinstituts fordringar. (3.11.2006/944)

1 a § (3.11.2006/944)
Villkor för garantier

Garanticentralen kan bevilja garantier för medelsanskaffning till kreditinstitut som avses i 1 §, om kreditinstitutet använder de anskaffade medlen

1) för att bevilja finansiering till kommuner eller samkommuner,

2) för att i enlighet med Europeiska gemenskapens regler om statligt stöd bevilja finansiering på förmånliga villkor till sammanslutningar som anges av statliga myndigheter och som hyr ut eller producerar och håller bostäder på sociala grunder, eller till sammanslutningar som lyder under sådana sammanslutningars bestämmanderätt, eller

3) för att i enlighet med Europeiska gemenskapens regler om statligt stöd bevilja finansiering på förmånliga villkor till sammanslutningar som helt ägs av kommuner eller samkommuner eller lyder under deras bestämmanderätt, eller till kommunala affärsverk som utför lagstadgade offentliga serviceuppgifter som ingår i kommunens verksamhetsområde eller bedriver verksamhet som direkt tjänar dessa uppgifter eller tillhandahåller andra för medborgarna nödvändiga tjänster, om tillhandahållandet av de sistnämnda tjänsterna på grund av lokala eller regionala omständigheter behövs för att säkra tillgången till eller en effektiv produktion av dessa.

Ett kreditinstitut kan använda en del av de anskaffade medlen för att trygga sin likviditet.

2 § (3.11.2006/944)
Medlemssamfund

Medlemssamfund i garanticentralen är de kommuner som var medlemssamfund i garanticentralen den 1 januari 2007.

Andra kommuner kan ansluta sig till garanticentralen genom ett skriftligt meddelande till garanticentralens styrelse. De rättigheter och skyldigheter som är förknippade med medlemskapet inträder den dag då styrelsen antecknar kommunen som medlemssamfund i garanticentralen.

3 § (9.11.2007/1005)
Tillsyn

Iakttagandet av denna lag och de bestämmelser som givits med stöd av den ska övervakas av en garanticentralsinspektör. Finansministeriet förordnar garanticentralsinspektören för högst fyra kalenderår i sänder på framställning av garanticentralens styrelse.

4 §
Rättshandlingsförmåga

Garanticentralen kan förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt föra talan i domstolar och hos andra myndigheter.

5 §
Delegationen

Garanticentralens beslutanderätt utövas av delegationen, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller beslutanderätten enligt instruktionen för garanticentralen tillkommer något annat av garanticentralens organ eller någon person som är anställd vid garanticentralen. (3.11.2006/944)

Delegationen har minst 10 och högst 15 ledamöter samt var och en av dem en personlig ersättare. Finansministeriet förordnar ledamöterna och ersättarna för en fyraårsperiod som börjar den 1 januari året efter det att kommunalval förrättats. De utses bland personer som kommunernas centralorganisation har föreslagit. När ledamöterna utses ska de rådande politiska styrkeförhållandena i medlemssamfunden och regionala synpunkter beaktas samt opartiskhet även i övrigt iakttas. (2.11.2017/722)

Delegationen väljer inom sig en ordförande och högst två vice ordförande.

6 §
Styrelse och verkställande direktör

Garanticentralen har en styrelse, som svarar för garanticentralens förvaltning samt för beredningen och verkställandet av delegationens beslut. Styrelsen för garanticentralens talan.

Garanticentralen har en verkställande direktör. Verkställande direktören utnämns av styrelsen.

7 § (3.11.2006/944)
Instruktion

Närmare föreskrifter om garanticentralens organ, om deras sammansättning, uppgifter och mandattid och om garanticentralens övriga verksamhet meddelas i instruktionen, som godkänns av delegationen.

8 § (3.11.2006/944)
Beviljande av garantier

Beslut om beviljande av garantier fattas av garanticentralens styrelse eller, med stöd av instruktionen, av verkställande direktören. När garantier beviljas skall sunda och försiktiga affärsprinciper iakttas.

Vid arrangemang som har direkt samband med medelsanskaffning får garantier som beviljas som säkerhet för i 1 § avsedda kreditinstituts fordringar vid den tidpunkt då garantin beviljas utgöra sammanlagt högst fyra procent av det totala beloppet av garanticentralens borgensansvar.

Garanticentralen kan bevilja garantier endast mot tillräcklig säkerhet. Säkerhet kan även ställas som avtalsbaserad säkerhet utan någon separat motsäkerhet. Av särskilda skäl kan garantier även annars beviljas utan säkerhet, om finansministeriet ger tillstånd till detta. (2.11.2017/722)

Borgensprovision uppbärs för garantierna.

9 § (3.11.2006/944)
Ekonomiska verksamhetsprinciper

Garanticentralens utgifter skall på lång sikt täckas med intäkterna av verksamheten. Garanticentralen skall för att trygga sin likviditet ha en fond och arrangera nödvändiga beredskapskrediter.

Delegationen beslutar årligen i samband med bokslutet om beloppet av de medel som skall överföras till fonden. Fondens medel skall placeras på ett sådant sätt att placeringarnas säkerhet, avkastning och likviditet tryggas.

Garanticentralens fond och arrangemang för beredskapskrediter får användas för att täcka betalningsskyldigheter som har uppkommit på grundval av garantier och för att bevilja ett kreditinstitut som avses i 1 § temporär finansiering i syfte att hindra att en omedelbart hotande betalningsskyldighet uppkommer för kreditinstitutet.

10 §
Medlemssamfundens ansvar

Medlemssamfunden svarar tillsammans för finansieringen av garanticentralens utgifter och förbindelser, om dessa inte annars kan täckas, i proportion till invånarantalet vid föregående årsskifte i enlighet med 18 § befolkningsdatalagen (507/93).

11 §
Regleringen av ansvaret för medlemssamfunden i samband med garantier

Betalningsskyldighet som har uppkommit på grundval av en garanti som garanticentralen har beviljat skall i första hand täckas med medel ur garanticentralens fond. Om fondens medel inte räcker till för att täcka betalningsskyldigheten, har garanticentralen rätt att täcka skyldigheten med betalningsandelar som uppbärs hos medlemssamfunden. Betalningsandelarna, som bestäms enligt 10 §, fastställs av styrelsen.

Till ett medlemssamfund som har erlagt en betalningsandel enligt 1 mom. skall, så snart som möjligt efter det garanticentralen har medel därtill, återbetalas den erlagda betalningsandelen jämte ränta enligt 3 § 2 mom. och 4 § räntelagen (633/82). Återbetalningen skall ske senast efter att det fastställda bokslutet för garanticentralen visar att det finns medel för detta ändamål.

12 § (3.11.2006/944)
Revision och bokslut

För granskning av räkenskaperna och förvaltningen under de år som högst motsvarar delegationens mandattid väljer delegationen en revisionssammanslutning. Den huvudansvariga revisor som revisionssammanslutningen uppgett ska vara en CGR- eller OFGR-revisor. Vid revisionen iakttas i tillämpliga delar revisionslagen (1141/2015). (18.9.2015/1165)

Garanticentralen upprättar bokslut för varje kalenderår. Vid upprättande av bokslutet iakttas i tillämpliga delar bokföringslagen (1336/1997). Bokslutet godkänns av garanticentralens delegation.

13 §
Garanticentralsinspektör

Till garanticentralsinspektör förordnas en revisionssammanslutning. Den fysiska person som i revisionssammanslutningen sköter garanticentralsinspektörens uppgifter ska vara en CGR- eller OFGR-revisor. En revisionssammanslutning som enligt 12 § valts att sköta revisionsuppgifterna vid garanticentralen kan inte samtidigt vara garanticentralsinspektör. (18.9.2015/1165)

Garanticentralsinspektören ska för varje räkenskapsperiod avge en berättelse om garanticentralens verksamhet och ekonomi till finansministeriet och garanticentralens styrelse. Inspektören ska utan dröjsmål underrätta ministeriet och styrelsen om en omständighet eller ett beslut beträffande garanticentralen som inspektören fått kännedom om i sitt uppdrag och som kan anses

1) bryta mot lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter om garanticentralen eller dess verksamhet i väsentlig grad,

2) äventyra garanticentralens fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett negativt utlåtande om fastställande av bokslutet.

(9.11.2007/1005)

Garanticentralen skall tillställa garanticentralsinspektören kopior av bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen samt övrig information som inspektören bett om och som är nödvändig för tillsynen. Inspektören har rätt att närvara och yttra sig vid delegationens sammanträden. Av särskilda skäl har inspektören dessutom rätt att utföra granskning i garanticentralens lokaliteter. (3.11.2006/944)

14 § (3.11.2006/944)
Indrivning av betalningar

De borgensprovisioner som uppbärs på garantier som garanticentralen har beviljat och medlemssamfundens betalningsandelar får utan dom eller beslut utsökas i den ordning som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961). I fråga om rättelseyrkande och ändringssökande som gäller beslut om medlemssamfundens betalningsandelar gäller dock 15 §.

15 § (3.11.2006/944)
Rättelseyrkande och ändringssökande

Ett medlemssamfund kan till delegationen framställa ett yrkande på rättelse av ett beslut som styrelsen har fattat om medlemssamfundens betalningsandelar. Rättelseyrkandet skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet om betalningsandel.

I beslut som delegationen har fattat om rättelse av betalningsandel får ett medlemssamfund söka ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol genom besvär inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delegationens beslut får verkställas trots att ändring har sökts. Även Kommunernas garanticentral får genom besvär söka ändring i beslut som meddelats med anledning av att ändring sökts. På sökande av ändring tillämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

16 §
Jäv och tjänsteansvar

I fråga om jäv för förtroendevalda och anställda vid garanticentralen gäller det som i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om jäv för tjänstemän. (3.11.2006/944)

Garanticentralens förtroendevalda och anställda utför under tjänsteansvar de uppgifter som avses i denna lag.

17 § (21.5.1999/623)

17 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

18 §
Tillämpning av andra lagar

Om anställningsförhållandet och pensionsskyddet för garanticentralens anställda gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om anställningsförhållande och pensionsskydd för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

Kreditinstitutslagen (1607/93) tillämpas inte på garanticentralen.

19 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

Delegationen utses första gången för en mandattid som utgår den 30 september 1997. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 30/96, FvUB 11/96, RSv 97/96

Ikraftträdelsestadganden:

25.4.1997/377:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

RP 245/1996, FvUB 2/1997, RSv 30/1997

21.5.1999/623:
2 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

3.11.2006/944:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Delegationen skall godkänna en instruktion enligt denna lag inom sex månader efter lagens ikraftträdande. Bestämmelserna i det reglemente som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas till dess att en instruktion enligt denna lag har godkänts, om inte något annat följer av denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 73/2006, FvUB 17/2006, RSv 123/2006

9.11.2007/1005:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007, FvUB 5/2007, RSv 51/2007

18.9.2015/1165:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

2.11.2017/722:

Denna lag träder i kraft den 8 november 2017.

Mandattiden för den delegation som är behörig när lagen träder i kraft fortsätter fram till utgången av december 2017.

RP 92/2017, FvUB 16/2017, RSv 93/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.