Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

20.6.1996/455

Förordning om yrkespedagogisk lärarutbildning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.8.003. Se L om yrkespedagogisk lärarutbildning 9.5.2003/356.

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 20 juni 1996 om yrkespedagogisk lärarutbildning (452/96):

1 kap

Lärarutbildningsstudier

1 §
Studiernas uppbyggnad

I de yrkespedagogiska lärarutbildningsstudierna ingår

1) pedagogiska grundstudier,

2) yrkespedagogiska studier,

3) undervisningsövning, samt

4) övriga studier.

2 §
Studiernas omfattning

De yrkespedagogiska lärarutbildningsstudierna omfattar 35 studieveckor.

3 §
Lärarutbildningsprogram

Undervisningsministeriet fastställer lärarutbildningsprogrammet så att beslutet innehåller uppgifter om omfattningen på de pedagogiska grundstudierna, de yrkespedagogiska studierna och de övriga studierna samt undervisningsövningen.

4 §
Målet för studierna

Målet för lärarutbildningen är att studeranden tillägnar sig

1) kunskaper och färdigheter att handleda olika studerandes inlärning, samt

2) förutsättningar att utveckla sitt undervisningsområde med beaktande av utvecklingen i arbetslivet och i yrkena.

5 §
Studietid

En yrkespedagogisk lärarhögskola skall ordna de yrkespedagogiska lärarutbildningsstudierna så att en heltidsstuderande kan slutföra studierna på en tid som motsvarar deras omfattning.

Studierna skall slutföras inom en tid som är högst ett år längre än den tid som motsvarar deras omfattning, om inte lärarhögskolan av särskilda skäl beviljar studeranden undantag från detta.

Lärarutbildningsstudier som är avsedda att slutföras på deltid skall slutföras på tre år.

2 kap

Personalen inom lärarutbildningen

6 §
Språkkunskaper

Av föreståndare och överlärare samt timlärare fordras att de behärskar undervisningsspråket inom lärarutbildningen eller det språk på vilket de förordnats att undervisa.

7 §
Behörighetsvillkor

Av föreståndare fordras lämplig licentiatexamen eller doktorsexamen som påbyggnadsexamen och förtrogenhet med yrkespedagogisk lärarutbildning.

Av särskilda skäl kan utan hinder av 1 och 2 mom. den som avlagt högre högskoleexamen utnämnas till en tjänst eller befattning för föreståndare eller överlärare, om den person som utnämns är ytterst väl förtrogen med uppgiftsområdet för tjänsten eller befattningen.

Av överlärare fordras dessutom lärarbehörighet för en yrkeshögskola eller yrkeslehoanstalt samt minst tre års lärarerfarenhet vid en yrkeshögskola eller yrkesläroanstalt.

Av timlärare fordras i mån av möjlighet motsvarande behörighet som av tjänsteinnehavare och befattningshavare.

8 §
Upprätthållande av lärarnas yrkesskicklighet

Den tjänstledighet som avses i 12 § lagen om yrkespedagogisk lärarutbildning skall användas inom fyra år efter det att den tjänstgöringsperiod på sju år som är en förutsättning för tjänstledigheten har gått ut. Tjänstledighet skall ansökas senast ett år innan nämnda tidsfrist på fyra år går ut.

En ny sådan tjänstgöringsperiod som avses i 1 mom. börjar genast när den föregående tjänstgöringsperioden går ut.

Den i 1 mom. avsedda tjänstgöringsperioden beräknas på samma sätt som den statstjänstemännens tjänstgöringstid som berättigar till ålderstillägg.

3 kap

Ikraftträdelsestadganden

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996.

Rektor, föreståndare eller överlärare vid en yrkespedagogisk lärarutbildningsinstitution som har utnämnts till sin tjänst eller befattning innan denna förordning trätt i kraft och som har uppfyllt behörighetsvillkoren enligt tidigare gällande stadganden, kan utan hinder av 7 § i denna förordning utnämnas till motsvarande eller närmast motsvarande tjänst eller befattning vid en yrkeshögskola.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.