Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

12.4.1995/557

Lag om kommunens fastighetsingenjör

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

I en kommun som för fastighetsregister skall det finnas en fastighetsingenjör. Även i andra kommuner kan det finnas en fastighetsingenjör. (17.3.2000/299)

Fastighetsingenjören kan sköta sin uppgift som bisyssla. Två eller flera kommuner kan ha en gemensam fastighetsingenjör.

En kommun och en behörig verksamhetsenhet vid lantmäteriverket kan komma överens om att en anställd vid verksamhetsenheten, som uppfyller behörighetsvillkoren för fastighetsingenjören, med sitt samtycke kan utses att vid sidan av sin egen befattning sköta uppgifter som ankommer på kommunens fastighetsingenjör. Kommunen kan också anförtro skötseln av fastighetsingenjörens uppgifter åt en annan kommuns fastighetsingenjör, om kommunerna ingår avtal om detta.

2 § (17.3.2000/299)

Fastighetsingenjören utses av kommunen. Fastighetsingenjören bör stå i tjänsteförhållande. Behörighetsvillkor för en fastighetsingenjör är för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen avlagd vid Tekniska högskolans lantmäteriavdelning eller motsvarande tidigare examen.

3 § (17.3.2000/299)

I fråga om fastighetsingenjörens uppgifter gäller vad som föreskrivs eller bestäms om dem i fastighetsbildningslagen (554/1995), fastighetsregisterlagen (392/1985) och markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt med stöd av dessa lagar.

4 §

Vid förhinder för fastighetsingenjören att utföra en uppgift som ankommer på honom kan byggnadsnämnden anförtro uppgiften åt en annan kommuns fastighetsingenjör, om ifrågavarande fastighetsingenjör och kommun ger sitt samtycke till detta.

5 §

Angående ersättningar som skall betalas till kommunen för ett uppdrag eller en åtgärd som fastighetsingenjören utfört stadgas särskilt.

6 §

Lantmäteriverkets centralförvaltning styr skötseln av fastighetsingenjörens uppgifter enligt denna lag och har rätt att i detta syfte meddela behövliga tekniska anvisningar om fastighetsbildning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Den som är utsedd till fastighetsingenjör när denna lag träder i kraft betraktas som fastighetsingenjör enligt denna lag och fortsätter att sköta uppgifterna som fastighetsingenjör, utan särskilda åtgärder.

3 mom. har upphävts genom L 17.3.2000/299. (17.3.2000/299)

RP 227/94, JsUB 45/94

Ikraftträdelsestadganden:

17.3.2000/299:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

RP 180/1999, JsUB 1/2000, RSv 23/2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.