Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

12.4.1995/553

Lag om inlösen vid fastighetsförrättningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Genom lag kan stadgas att mot full ersättning vid en fastighetsförrättning

1) en fastighets enskilda tillandning, en fristående tillandning samt en samfälld tillandning och sådant annat samfällt område som inte är samfälld skog, samfällt vattenområde eller samfällt strömfall, kan inlösas för att fogas till en fastighet, till en samfälld skog, till ett samfällt område eller till ett sådant outbrutet område som bildas till fastighet i samband med ägobyte eller i samband med en förrättning som avser överföring av ett område,

2) ett område av ringa värde på ett nyskiftesområde kan inlösas för att fogas till fastigheter som bildas åt skiftesdelägarna, samt

3) delägarna i ett samfällt jordområde kan förpliktas att inlösa delägarfastighetens andel.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna lag upphävs lagen den 31 januari 1975 om överlåtelse av tillandning i samband med lantmäteriförrättning (53/75).

RP 227/94, JsUB 45/94

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.