Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

31.1.1995/111

Förordning om övervakning av förvaltningen av konkursbon

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 17 § lagen den 31 januari 1995 om övervakning av förvaltningen av konkursbon (109/95):

1 § (23.5.2019/700)

1 § har upphävts genom F 23.5.2019/700.

2 § (25.2.2000/230)

Behörighetsvilkor för konkursombudsmannen är juris kandidatexamen, god förtrogenhet med konkurs- och företagssaneringsärenden, i praktiken visad ledarförmåga samt erfarenhet av lederskap.

Behörighetsvillkor för en tjänst vid konkursombudsmannens byrå är sådan skicklighet och förmåga som behövs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

3 § (25.2.2000/230)

Konkursombudsmannen utnämns av statsrådet utan att tjänsten har förklarats ledig.

4 §

Tjänstemännen och den övriga personalen vid konkursombudsmannens byrå utnämns eller anställs av konkursombudsmannen, som även beslutar om tjänstledighet för tjänstemännen.

5 § (23.5.2019/700)

5 § har upphävts genom F 23.5.2019/700.

6 § (23.5.2019/700)

6 § har upphävts genom F 23.5.2019/700.

7 § (22.5.2003/374)

Delegationen för konkursärenden bistår konkursombudsmannen.

Delegationens uppgift är att följa de förfaringssätt som tillämpas i förvaltningen av konkursbon och i genomförandet av företagssaneringar samt att ta initiativ till och avge förslag om utvecklande av konkursförfarandet och förfarandet i företagssaneringar, av god boförvaltningssed och god företagssaneringssed samt av övervakningen av konkursbon och övervakningen i anslutning till företagssaneringar. Delegationen skall också avge utlåtanden och rekommendationer i dessa frågor.

Delegationen för konkursärenden består av en ordförande och en vice ordförande samt högst sju andra medlemmar som utses av justitieministeriet för tre år i sänder. För var och en av dem skall förordnas en personlig suppleant. Delegationens medlemmar och deras suppleanter skall vara förtrogna med konkursärenden. Justitieministeriet, domstolarna, advokaterna, centrala offentligrättsliga och privaträttsliga borgenärsgrupper samt näringsidkare skall vara företrädda i delegationen.

7 a § (22.5.2003/374)

Delegationen för konkursärenden sammankallas av ordföranden eller vice ordföranden. Konkursombudsmannen skall kallas till delegationens möte, och konkursombudsmannen eller en tjänsteman som han har förordnat har rätt att närvara och yttra sig vid mötet.

Delegationen är beslutför då mötesordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Framkommer avvikande åsikter då beslut skall fattas, avgörs saken med enkel majoritet. Faller rösterna lika, avgörs ärendet i enlighet med den åsikt som ordföranden har biträtt.

Till delegationens ordförande, medlemmar och sekreterare samt sakkunniga kan utbetalas sammanträdesarvoden och ersättningar för resekostnader enligt grunder som justitieministeriet fastställer.

8 § (16.6.2004/501)

Boförvaltaren skall utan särskild begäran utan dröjsmål tillställa konkursombudsmannen

1) boförteckningen och gäldenärsutredningen,

2) protokollen från borgenärssammanträdet,

3) årsredogörelserna,

4) slutredovisningen.

9 § (23.5.2019/700)

9 § har upphävts genom F 23.5.2019/700.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Tjänsterna vid konkursombudsmannens byrå besätts första gången utan att de förklaras lediga.

Ikraftträdelsestadganden:

25.2.2000/230:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

22.5.2003/374:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

16.6.2004/501:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

23.5.2019/700:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.